Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5118/QĐ-UBND năm 2015 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu hành chính tập trung các cơ quan Đảng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại Phường 7, Quận 3 (Quy hoạch Thông tin liên lạc và Đánh giá môi trường chiến lược)

Số hiệu: 5118/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 14/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5118/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG CÁC CƠ QUAN ĐẢNG CỦA THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI PHƯỜNG 7, QUẬN 3 (QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp cht thải rn đô thị đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu hành chính tập trung các cơ quan Đảng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 3145/TTr-SQHKT ngày 07 tháng 9 năm 2015 về trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu hành chính tập trung các cơ quan Đảng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (bổ sung nội dung Quy hoạch Thông tin liên lạc và Đánh giá môi trưng chiến lưc),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Duyệt bổ sung nội dung Quy hoạch Thông tin liên lạc và Đánh giá môi trường chiến lược trong thành phần đồ án quy hoạch quy hoạch chi tiết 1/500 Khu hành chính tập trung các cơ quan Đảng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, diện tích và giới hạn khu vực điều chỉnh quy hoạch:

- Quy mô diện tích khu vực quy hoạch: 48.327m2.

- Vị trí khu quy hoạch thuộc Phường 7, Quận 3, phạm vi quy hoạch được giới hạn bởi:

+ Phía Đông: giáp đường Võ Thị Sáu;

+ Phía Tây: giáp khu dân cư hiện hữu (về phía đường Lý Chính Thắng) và đường Lý Chính Thắng;

+ Phía Nam: giáp khu dân cư hiện hữu (về phía đường Nguyễn Thông );

+ Phía Bắc: giáp khu dân cư hiện hữu.

+ Phạm vi quy hoạch được chia làm 3 khu vực, cụ th:

· Khu vực 1: diện tích khoảng 9.128m2, thuộc ô phố giới hạn bởi đường Trương Định-Võ Thị Sáu-Trần Quốc Thảo-Lý Chính Thắng;

· Khu vực 2: diện tích khoảng 25.040m2, thuộc ô phố giới hạn bởi đường Trương Định-Võ Thị Sáu-Bà Huyện Thanh Quan-Lý Chính Thắng;

·Khu vực 3: diện tích khoảng 14.159m2, thuộc ô phố giới hạn bởi đường Nguyễn Thông-Võ Thị Sáu-Bà Huyện Thanh Quan-Lý Chính Thắng.

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch:

Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đơn vị tư vấn:

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc - Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Danh mục hồ sơ, bản vẽ trình duyệt gồm:

- Thuyết minh tổng hợp;

- Thành phần bản vẽ bao gồm các bản đồ tỷ lệ 1/500:

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc;

+ Bản đồ quy hoạch Thông tin liên lạc;

+ Bản đồ hiện trạng môi trường;

+ Bản đồ Đánh giá môi trường chiến lược;

5. Quy hoạch Thông tin liên lạc:

- Dự báo phát triển viễn thông: 1-2 máy/100m2

- Hệ thống thông tin liên lạc được kết nối từ trạm thông tin Lê Văn Sỹ.

- Xây dựng các tuyến ống cáp chính đến các tủ dùng cáp đồng hoặc cáp quang luồn trong ống PVC đặt trong hào kỹ thuật.

- Tủ cáp và tập điểm cáp được lắp đặt ở vị trí thuận tiện, đảm bảo mỹ quan, an toàn và dễ dàng sửa chữa khi có sự cố.

6. Đánh giá môi trường chiến lược:

Các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị:

- Chất thải rắn được phân loại tại nguồn, sau đó được thu gom và vận chuyển đến khu xử lý của Thành phố.

- Nước thải được xử lý qua btự hoại trước khi xả ra môi trường.

- Bố trí diện tích cây xanh đạt QCVN 01:2008/BXD nhằm điều hòa vi khí hậu.

- Lồng ghép trong quy hoạch các giải pháp nhm thích nghi và giảm nhtác động do biến đổi khí hậu.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Ủy ban nhân dân Quận 3 và đơn vị tư vn thiết kế chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu đánh giá hiện trạng, các số liệu trong thuyết minh, hồ sơ bản vẽ trình duyệt bổ sung nội dung Quy hoạch Thông tin liên lạc và Đánh giá môi trưng chiến lưc thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu hành chính tập trung các cơ quan Đảng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đồ án này được phê duyệt, Ủy ban nhân dân Quận 3 cần tổ chức công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu hành chính tập trung các cơ quan Đảng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh này theo Luật Quy hoạch đô thị và Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công bố công khai và cung cp thông tin về quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này đính kèm bản thuyết minh tổng hợp và các bản vẽ quy hoạch được nêu tại khoản 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 7, Quận 3 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND TP;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
VPUB: các PVP;
-
Các Phòng chuyên viên;
-
Lưu: VT, (ĐTMT-MTu) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5118/QĐ-UBND năm 2015 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu hành chính tập trung các cơ quan Đảng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại Phường 7, Quận 3 (Quy hoạch Thông tin liên lạc và Đánh giá môi trường chiến lược)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.819

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146