Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2011 về giá bán nước sạch tại thành phố Bắc Giang và vùng lân cận sử dụng nước máy của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang

Số hiệu: 496/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 29/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 496/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ VÙNG LÂN CẬN SỬ DỤNG NƯỚC MÁY CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Lut T chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghđịnh s117/2007/-CP ngày 11/7/2007 ca Chính phvsn xuất cung ứng và tiêu th nưc sch;

Căn cứ Thông tư liên tch s 95/2009/TTLT/BTC- BXD-BNN ngày 19/5/2009 ca liên Bộ Tài chính - BXây dng - Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn hưng dn nguyên tc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết đnh giá tiêu thnước sch đô th, khu công nghip và khu vc ng tn; Thông tư s 100/2009/TT- BTC ngày 20/05/2009 ca Bộ Tài chính v việc ban hành khung giá tiêu th nưc sch sinh hot;

n c Ngh quyết s 29/2010/NQ-ND ca ND tỉnh khóa XVI k họp th18 ngày 10/12/2010 v vic b sung, bãi b mt s loi phí, l phí quy định ti Nghquyết s 11/2007/NQ-ND và Ngh quyết s 11/2010/NQ-ND ca HĐND tỉnh;

Theo đ ngh ca liên s Tài chính - Xây dng tại Báo cáo s 164/BCLN-TC- XD ngày 07/12/2011; ca Giám đốc Công ty TNHH Mt thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang ti Ttrình s 171/TTr-CTNBG ngày 13/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá bán nước sch ti thành ph Bắc Giang và vùng lân cn s dng nước máy ca Công ty TNHH Mt thành viên Cp thoát nưc Bắc Giang như sau:

Đi tưng s dụng

Giá bán
(
đ/m3)

1. Giá bán nước sch cho sinh hot h dân đến 10m3 đầu tiên.

4.800

2. Giá bán nước sch cho sinh hot h dân t trên 10m3 đến 20m3

5.700

3. Giá bán nước sch cho sinh hot h dân t trên 20m3 đến 30m3

6.600

4. Giá bán nước sch cho sinh hot h dân trên 30m3

8.100

5. Giá bán nước sch đi với cơ quan hành chính, đơn v s nghip, lc lưng vũ trang

6.900

6. Giá bán nước sch đi với hoạt động sn xut vật cht

9.300

7. Giá bán nước sch phc v kinh doanh - dịch v

14.100

Mc giá trên là giá thanh toán đã bao gm thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% và phí bảo v môi trưng đi vi nước thi với mc 200 đng/m3. Công ty TNHH Mt thành viên Cp thoát nước Bc Giang có tch nhiệm thu, qun lý, np phí bảo vmôi trưng theo quy định ca pháp lut.

Điều 2. Quyết đnh này hiu lc thi hành t ngày 01/01/2012 và thay thế Quyết định s 59/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 ca UBND tỉnh Bắc Giang vvic ban hành giá bán nước sch tại thành ph Bắc Giang và vùng lân cn s dụng nước máy ca Công ty TNHH Mt thành viên Cấp thoát nưc Bắc Giang.

Điu 3. Th trưng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, S i chính, SXây dng, S Kế hoch và Đu , S Nông nghip và Phát trin nông thôn, STài nguyên và Môi trưng, Cc thuế tỉnh Bc Giang, Công ty TNHH Mt thành viên Cấp thoát nưc Bc Giang và các đơn v, cá nhân có liên quan căn c Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2011 về giá bán nước sạch tại thành phố Bắc Giang và vùng lân cận sử dụng nước máy của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0