Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 48/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 05/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 48/2009/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 05 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP THỰC HIỆN CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2009/QĐ-UBND NGÀY 15/01/2009 CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản đã được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (gọi tắc là Nghị định số 12/2009/NĐ-CP);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1596/TTr-SXD-QLKT ngày 04 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

"Điều 6. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Các dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (gọi chung là dự án) được phân cấp thẩm định như sau:

1. Các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định, chịu trách nhiệm lấy ý kiến các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để tổng hợp, thẩm định dự án; các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình theo chuyên ngành được phân công. Các chủ đầu tư nộp hồ sơ dự án tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, đồng thời nộp hồ sơ dự án cho sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình theo chuyên ngành được phân công.

2. Dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện thì Phòng Tài chính - Kế hoạch; thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp xã thì bộ phận chuyên môn do Chủ tịch UBND xã chỉ định là đầu mối tổ chức thẩm định dự án đầu tư, có trách nhiệm lấy ý kiến của các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các cơ quan có liên quan để thẩm định dự án. Các chủ đầu tư nộp hồ sơ dự án tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hoặc UBND xã để thẩm định dự án, đồng thời nộp hồ sơ dự án cho sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình theo chuyên ngành được phân công.

3. Đối với công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo, công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất), phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng thì được lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, trừ trường hợp người quyết định đầu tư thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án đầu tư.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng theo quy định tại Mục 2, Chương III Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

4. Đối với công tác sửa chữa định kỳ (sửa chữa vừa và sửa chữa lớn), các công trình giao thông, thủy lợi, thoát nước có tổng vốn đầu tư dưới 1 tỷ đồng; các công trình khác có tổng vốn đầu tư dưới 200 triệu đồng: sau khi có chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền thì không phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng; người quản lý, sử dụng công trình (chủ đầu tư) xác định nội dung cần sửa chữa, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình; quyết định phê duyệt phải được gửi cho Sở Kế họach và Đầu tư hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (theo phân cấp) để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

5. Dự án đầu tư đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Điều 7 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP."

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Phân công, phân cấp quản lý và thực hiện công tác đấu thầu trong xây dựng

1. Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Thủ tướng Chính phủ ủy quyền và các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư;

b) Có ý kiến bằng văn bản về kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phê duyệt;

c) Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư;

d) Hủy, đình chỉ cuộc thầu hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thẩm định kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu thuộc dự án do Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư;

b) Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư;

c) Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư;

d) Hủy, đình chỉ cuộc thầu hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư.

3. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã:

a) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư trên cơ sở thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch;

b) Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu; hủy, đình chỉ cuộc thầu hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

4. Chủ đầu tư có nhiệm vụ:

a) Lập kế hoạch đấu thầu trình cơ quan thẩm định. Sau khi có kết quả thẩm định, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt;

b) Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư;

c) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc các dự án, tổ chức đấu thầu theo đúng quy định;

d) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

e) Quyết định xử lý các tình huống trong đấu thầu theo thẩm quyền.

5. Các gói thầu thuộc các dự án còn lại, người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu; chủ đầu tư thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu."

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

"Điều 9. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo nội dung quy định tại Điều 33 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 11, Điều 12 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Chủ đầu tư được xác định theo Điều 3 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 1 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng."

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

1. Các dự án đầu tư đã được thẩm định nhưng chưa phê duyệt hoặc đã phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang thì không phải làm thủ tục thẩm định, phê duyệt lại dự án; các công việc tiếp theo được thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

2. Đối với các dự án đã được phê duyệt trước ngày Nghị định số 12/2009/NĐ-CP có hiệu lực, trường hợp có sự điều chỉnh dự án làm thay đổi thiết kế cơ sở đã được thẩm định thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định. Đơn vị đầu mối thẩm định gửi hồ sơ phần điều chỉnh tới cơ quan quản lý Nhà nước để tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở theo quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

3. Đối với các gói thầu đã có báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực, việc thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu thực hiện theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm thực hiện đúng Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu, các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành TW và Quyết định này.

3. UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng phổ biến triển khai thực hiện Quyết định này, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan có ý kiến về UBND tỉnh thông qua Sở Xây dựng để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2009/QĐ-UBND ngày 05/08/2009 sửa đổi quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 04/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.031

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!