Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 45/2001/QĐ-TTg sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Quyết định 12/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 45/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 45/2001/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2001/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ XÃ HOÀ BÌNH, TỈNH HOÀ BÌNH ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều lệ quản lý Quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình (Công văn số 274/UB-CN ngày 07 tháng 3 năm 2001) và của Bộ Xây dựng (Công văn số 463/BXD-KTQH ngày 27 tháng 3 năm 2001),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 12/2001/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình đến năm 2020 như sau:

"2. Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch chung:

Phạm vi ranh giới điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Hoà Bình gồm toàn bộ phạm vi ranh giới thị xã với diện tích tự nhiên là 14.027,70 ha, trong đó khu vực nội thị là 1.263,74 ha và khu vực ngoại thị là 12.763,96 ha:

- Phía Bắc giáp huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ;

- Phía Nam giáp huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình;

- Phía Đông giáp huyện Kỳ Sơn và huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình;

- Phía Tây giáp huyện Kỳ sơn và huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình";

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 45/2001/QD-TTg

Hanoi, April 03, 2001

 

DECISION

AMENDING CLAUSE 2, ARTICLE 1 OF THE PRIME MINISTER�S DECISION NO. 12/2001/QD-TTG OF JANUARY 18, 2001 TO RATIFY THE READJUSTED GENERAL PLANNING FOR CONSTRUCTION OF HOA BINH PROVINCIAL CAPITAL, HOA BINH PROVINCE, TILL THE YEAR 2020

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Regulation on urban planning management, promulgated together with the Governments Decree No. 91/CP of August 17, 1994;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 10/1998/QD-TTg of January 23, 1998 ratifying the orientations of the overall planning for development of Vietnams urban centers till the year 2020;
At the proposals of the Peoples Committee of Hoa Binh province (in Official Dispatch No. 274/UB-CN of March 7, 2001) and of the Construction Ministry (in Official Dispatch No. 463/BXD-KTQH of March 27, 2001),

DECIDES:

Article 1.- To amend Clause 2, Article 1 of the Prime Ministers Decision No. 12/2001/QD-TTg of January 18, 2001 ratifying the readjusted general planning for construction of Hoa Binh provincial capital, Hoa Binh province, till the year 2020 as follows:

"2. The study scope of the readjusted general planning:

The scope of the readjusted boundary under the general planning of Hoa Binh provincial capital shall cover the entire boundary of the provincial capital with the land area of 14,027.70 hectares, including 1,263.74 hectares of inner-town areas and 12, 763.96 hectares of the suburban regions:

- To the North, it borders on Thanh Son district of Phu Tho province.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2001/QĐ-TTg sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Quyết định 12/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.322
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198