Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4468/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 22/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4468/2005/QĐ-UB

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT

ỦY BAN NHÂN DÂN TÌNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/1l/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân nhân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét tờ trình số 356/TTr.SXD ngày 10/8/2005 của Sở Xây dựng về việc cấp giấy phép xây dựng công trình tạm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thực hiện việc cấp phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh BR-VT theo một số quy định cụ thể như sau:

- Chỉ cấp phép xây dựng công trình tạm tại các khu vực đã có quy hoạch xây dựng được cấp thầm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện đầu tư.

- Chỉ cho xây dựng tạm những công trình không gây ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường khu vực.

- Quy mô công trình không quá 2 tầng, bằng kết cấu giản đơn; vật liệu gạch đá hoặc lắp ghép dễ tháo dỡ, di dời khi được yêu cầu. Không cho xây dựng công trình kiên cố bằng vật liệu BTCT.

- Thời gian hiệu lực của giấy phép tối đa 03 năm.

- Cơ quan có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng chính thức cho loại công trình gì thì giải quyết cấp phép xây dựng tạm cho loại công trình đó.

Điều 2. Việc thực hiện cấp phép xây dựng công trình tạm phải thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 62 của luật Xây dựng; Khoản 2 Điều 17 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Điều 19 của Nghị định 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính Phủ về quản lý xây dựng công trình đặc thù.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã Bà Rịa, Thành phố Vũng tàu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 4;
-VP Chính phủ (để b/c);
-Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
-Bộ Xây dựng (để b/c);
-TTr TU, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-UBMTTQVN tỉnh;
-Sở Tư pháp (theo dõi)
-Đài PT-TH tỉnh, Báo BR-VT;
-Lưu VT-TH.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4468/2005/QĐ-UB ngày 22/11/2005 quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.795

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!