Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4409/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 4409/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 31/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4409/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 31 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC QUY HOẠCH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT QUY HOẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Căn cứ văn bản số 9281/BKHĐT-TCT ngày 27/12/2018 của Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 546/TTr-SKH ngày 28/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã phê duyệt theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch: 13 danh mục quy hoạch.

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo quyết định)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 2 QĐ;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- BBT Cng TTĐT tnh;
- Lưu VT, QLĐT1, TH1,3,5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHM CỤ THBÃI BỎ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIM D, KHOẢN 1, ĐIU 59 LUẬT QUY HOẠCH THUỘC THM QUYN CỦA UBND TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số: 4409/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Tên quy hoạch

Thời kỳ quy hoạch

Quyết định phê duyệt quy hoạch

Cấp phê duyệt quy hoạch

Cơ quan quản lý quy hoạch

1

Quy hoạch tổng thể vùng và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Lào Cai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

2016-2020, định hướng 2030

Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 26/5/2016

UBND tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2

Quy hoạch chế biến nông, lâm sản tnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2016-2020, tầm nhìn 2030

Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 27/10/2016

UBND tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

3

Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

2014-2020, tầm nhìn 2030

Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 10/9/2014

UBND tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

2013-2020, định hướng 2030

Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 10/9/2014; Quyết định số 4756/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

UBND tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

5

Quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2025

2013-2020, định hướng 2030

Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 26/4/2013; Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 11/11/2014

UBND tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

6

Điều chnh quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Lào Cai đến năm 2020

Đến năm 2020

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 21/6/2018

UBND tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

7

Quy hoạch Cánh đồng lớn tỉnh Lào Cai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

2016-2020, định hướng 2030

Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 24/6/2016

UBND tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

8

Quy hoạch phát triển dược liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

2016-2020, tầm nhìn 2030

Quyết định số 4478/QĐ-UBND ngày 14/12/2016

UBND tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

9

Quy hoạch vùng trồng cây quế và hệ thống các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015-2025

2015-2025

Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 07/9/2015

UBND tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

10

Quy hoạch bổ sung vùng phát triển cao su tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2010-2020

2010-2020

Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 17/4/2012; Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 27/10/2016

UBND tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

11

Quy hoạch vùng sản xuất hạt giống lúa bố mẹ và vùng sản xuất hạt giống lúa lai tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020

2011-2020

Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 21/8/2012

UBND tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

12

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 3788/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

UBND tỉnh Lào Cai

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

13

Quy hoạch phát triển vận ti hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

UBND tỉnh Lào Cai

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4409/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


541

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17