Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng và đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 44/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 28/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 44/2010/QĐ-UBND

Tân An, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế;
Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1656/TTr-SXD ngày 15/10/2010 về việc Ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Điều 1 của quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Long An Về việc ban hành quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm Tin học;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT,SXD, T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

QUY ĐỊNH

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 44/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này phân cấp về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý chất lượng xây dựng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh (gọi chung là sở); Ủy ban nhân dân thành phố, các huyện (gọi chung là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã); có liên quan đến hoạt động xây dựng thuộc mọi nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An;

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù áp dụng theo qui định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH

Điều 3. Thẩm quyền quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước:

a) Dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư:

- Sở Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các dự án công nghiệp chuyên ngành khác trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng.

- Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình thuỷ lợi, đê điều và các công trình nông nghiệp chuyên ngành khác.

- Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình giao thông.

- Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động của các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu và dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng dưới 20 tầng (đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A trên địa bàn khi có yêu cầu).

- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình khai thác nước ngầm, khai thác khoáng sản và môi trường;

- Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình chuyên ngành Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin ngoài những dự án thuộc thẩm quyền của các tập đoàn kinh tế nhà nước được Chính phủ giao quản lý nhà nước về lĩnh vực đó và quyết định đầu tư, theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 2 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ;

- Đối với dự án bao gồm nhiều loại công trình khác nhau thì Sở Xây dựng chủ trì thực hiện việc quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng.

b) Dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã quyết định đầu tư:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 13 huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với các dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã quyết định đầu tư.

2. Đối với việc cấp phép xây dựng:

- Sở Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng do Sở Xây dựng cấp phép xây dựng.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp chịu trách nhiệm quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng do Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp phép xây dựng.

- UBND cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng do UBND cấp huyện cấp phép xây dựng.

- UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng do UBND cấp xã cấp phép xây dựng.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

Sở Xây dựng là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính tỉnh Long An, Sở Xây dựng có trách nhiệm:

1. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng do ngành quản lý trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của sở.

3. Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn vệ sinh lao động trên công trường xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc ngành quản lý trên địa bàn tỉnh theo qui định tại Điều 3 của văn bản này. Xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng, an toàn vệ sinh lao động trên công trường xây dựng.

4. Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra định kỳ, đột xuất việc quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn vệ sinh lao động trên công trường xây dựng của các sở có công trình xây dựng chuyên ngành và Phòng Kinh tế và Hạ tầng 13 huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An.

5. Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về quản lý thi công xây dựng công trình (quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý tiến độ xây dựng, quản lý khối lượng thi công xây dựng, quản lý an toàn lao động trên công trường); quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của sở.

6. Xây dựng, đề xuất và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường trong hoạt động quản lý chất lượng công trình được giao theo quy định của pháp luật.

7. Kiểm tra việc tuân thủ trình tự đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động theo các quy định của pháp luật về xây dựng đối với những công trình được phân cấp tại Điều 3 của văn bản này, công trình xây dựng nhà cao tầng, đặc biệt là các công trình có tầng hầm. Xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm theo thẩm quyền, kịp thời kiến nghị xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

Đối với công trình xây dựng có tầng hầm, Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra sự tuân thủ về trình tự thủ tục thẩm tra, thẩm định các bước thiết kế; kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ thiết kế phần móng và thiết kế biện pháp thi công tầng hầm của nhà thầu với tài liệu khảo sát đã được nghiệm thu; yêu cầu khảo sát bổ sung khi thấy cần thiết, nhằm đảm bảo thiết kế biện pháp thi công được an toàn.

8. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (bao gồm cả các nhà thầu nước ngoài, tổ chức tư vấn nước ngoài, chuyên gia tư vấn nước ngoài) tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, xác nhận, tổng hợp, thông tin về tình hình năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

9. Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra và kiến nghị xử lý vi phạm với Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

10. Kiểm tra hoạt động của các đơn vị chứng nhận đủ điều kiện an toàn đảm bảo chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị xử lý vi phạm với Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

11. Hướng dẫn, tổ chức hoặc chỉ định tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện việc giám định chất lượng, giám định sự cố công trình xây dựng trên địa bàn.

12. Hướng dẫn, tổ chức việc đánh giá, kết luận về chất lượng công trình xây dựng hoặc đề nghị tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện giám định chất lượng công trình xây dựng khi có tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng.

13. Hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo hành và chế độ bảo trì công trình xây dựng.

14. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

15. Hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình về công tác bảo trì công trình đúng quy định; về nghiệp vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động; đặc biệt là việc giải quyết khi có sự cố xảy ra đối với các công trình xây dựng trên địa bàn; báo cáo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải quyết sự cố của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình, các nhà thầu thi công, tư vấn.

16. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

17. Thực hiện đánh giá, kết luận về chất lượng của tổ chức giám định chất lượng công trình xây dựng khi có yêu cầu trong quá trình tranh chấp chất lượng công trình.

18. Tham gia phối hợp với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành khi kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn khi có yêu cầu.

19. Phối hợp với UBND cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng công trình xây dựng khi có yêu cầu; xử lý sự cố công trình.

Trường hợp công trình xây dựng xảy ra sự cố đột xuất, Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm giải quyết ngay các vấn đề thuộc thẩm quyền và phối hợp chặt chẽ với những đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật để giải quyết có hiệu quả; báo cáo ngay cho Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề vượt thẩm quyền.

20. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm của các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp, có trách nhiệm:

1. Quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng đối với các công trình qui định tại Điều 3 của văn bản này;

2. Hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo hành và chế độ bảo trì công trình xây dựng;

3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

4. Hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình về công tác bảo trì công trình đúng quy định; về nghiệp vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động; đặc biệt là việc giải quyết khi có sự cố xảy ra đối với các công trình xây dựng trên địa bàn; báo cáo Sở Xây dựng, Bộ quản lý công trình chuyên ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải quyết sự cố của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình, các nhà thầu thi công, tư vấn;

5. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc ngành quản lý trên địa bàn tỉnh;

6. Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phải phân công bộ phận chuyên môn về quản lý chất lượng công trình xây dựng để giúp Giám đốc sở thực hiện các nhiệm vụ nêu trên;

7. Báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm về tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành, việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng trên địa bàn, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo về Bộ Xây dựng.

Điều 6. Trách nhiệm của sở, ngành có dự án đầu tư xây dựng

1. Tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc sở, ngành; phân công bộ phận theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình;

2. Phối hợp với Sở Xây dựng và sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức kiểm tra chất lượng công trình, kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình do sở, ngành mình quản lý;

3. Tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc báo cáo đột xuất về tình hình chất lượng công trình xây dựng, việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng thuộc sở, ngành quản lý, gửi Sở Xây dựng và sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (đối với công trình xây dựng thuộc các chuyên ngành khác);

4. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc quản lý sử dụng công trình, tổ chức thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo qui định tại thông tư số 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 của Bộ Xây dựng.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh;

2. Chủ trì tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh;

3. Thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

4. Hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

5. Chủ trì, phối hợp tổ chức việc điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động tại địa phương, hướng dẫn các tổ chức; cá nhân sử dụng lao động thực hiện khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo về tai nạn lao động;

6. Tham gia phối hợp với Sở Xây dựng, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An khi có yêu cầu.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng theo Điều 3 của văn bản này trên địa bàn thuộc địa giới hành chính do huyện quản lý;

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 13 huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An là cơ quan chuyên môn giúp UBND cấp huyện quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng, chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn của Sở Xây dựng và các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 13 huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng, đặc biệt là năng lực trong hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia;

2. Kiểm tra việc tuân thủ trình tự đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng theo các quy định của pháp luật về xây dựng đối với những công trình đã được phân cấp tại Điều 3 của văn bản này. Kịp thời kiến nghị UBND cấp huyện xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền;

Phối hợp với Sở Xây dựng và các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trong công tác quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng trên địa bàn khi có yêu cầu; quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 13 huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định của giấy phép xây dựng, chú trọng các công trình xây chen trong đô thị.

a) Kiểm tra điều kiện năng lực của các nhà thầu tham gia xây dựng công trình.

b) Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất l­ượng công trình xây dựng đối với các chủ đầu tư có công trình xây dựng trên địa bàn.

4. Hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo hành và chế độ bảo trì công trình xây dựng.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình về công tác bảo trì công trình đúng quy định; về nghiệp vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động; đặc biệt là việc giải quyết khi có sự cố xảy ra đối với các công trình xây dựng trên địa bàn; báo cáo Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải quyết sự cố của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình, các nhà thầu thi công, tư vấn.

7. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết và lập hồ sơ sự cố công trình xây dựng. Đề xuất cho chủ đầu tư hướng giải quyết những hư hỏng công trình lân cận do việc thi công xây dựng công trình mới gây ra. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn để tổ chức thực hiện.

8. Tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm về tình hình chất lượng công trình xây dựng, việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng thuộc huyện, thành phố quản lý, gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tiếp nhận, xác nhận thông báo khởi công của chủ đầu tư đối với các công trình xây dựng trên địa bàn; phân công cán bộ phụ trách xây dựng cơ bản cấp xã để theo dõi, phản ánh những sai phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tới các cơ quan thẩm quyền để kịp thời kiểm tra, xử lý.

2. Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng 13 huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An lập danh mục công trình xảy ra sự cố, theo dõi chất lượng sử dụng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn để kịp thời báo cáo UBND cấp huyện.

3. Theo dõi, kiểm tra tình hình xây dựng trên địa bàn. Trường hợp phát hiện công trình không đảm bảo an toàn cho người sử dụng (kể cả công trình nhà ở riêng lẻ hoặc các công trình lân cận công trình đang xây dựng) có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố, sụp đổ, phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời, tổ chức di chuyển người, tài sản, đồng thời báo cáo với Phòng Kinh tế và Hạ tầng 13 huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An hoặc UBND cấp huyện để giải quyết, trong thời gian sớm nhất.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An.

Đối với các các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An gồm: chủ đầu tư xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ; chủ đầu tư xây dựng công trình; nhà thầu khảo sát xây dựng; nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; tổ chức kiểm tra, tổ chức chứng nhận chất lượng; nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị và lắp đặt thiết bị trong công trình; phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; tổ chức tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng theo quy định hiện hành.

Điều 11. Chế độ báo cáo về chất lượng công trình xây dựng

1. Sở có công trình xây dựng chuyên ngành; sở, ngành có dự án đầu tư xây dựng; Ban quản lý các khu công nghiệp; UBND cấp huyện báo cáo theo mẫu của Bộ Xây dựng, gửi về Sở Xây dựng mỗi năm 2 kỳ: kỳ 1 trước ngày 15 tháng 6 và kỳ 2 trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo gửi về UBND cấp huyện theo mẫu của Bộ Xây dựng (do UBND cấp huyện hướng dẫn).

 3. Chủ đầu tư báo cáo theo mẫu của Bộ Xây dựng gửi Sở Xây dựng, đồng thời gửi sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (nếu là công trình xây dựng chuyên ngành) mỗi năm 2 kỳ trước ngày 10 tháng 6 và trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo khi hoàn thành công trình xây dựng.

4. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, chuẩn bị báo cáo trình UBND tỉnh xem xét thông qua, để báo cáo định kỳ, đột xuất gửi Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn mỗi năm 2 kỳ: kỳ 1 trước ngày 30 tháng 6 và kỳ 2 trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.

Điều 12. Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

- Căn cứ theo trách nhiệm đã được quy định, thẩm quyền giải quyết thuộc cơ quan nào thì cơ quan đó chủ trì trong việc quản lý nhà nước về chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Cơ quan chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan để họp bàn thống nhất về nội dung các điều kiện để phục vụ cho công tác;

- Căn cứ vào yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm cử cán bộ tham gia.

Điều 13. Thanh tra, kiểm tra và Xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An có hành vi vi phạm pháp luật về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà ở công sở và Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

2. Sở Xây dựng, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Thanh tra chuyên ngành xây dựng theo dõi, kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng; xác định các tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, đề nghị cấp có thẩm quyền không cho phép hoạt động xây dựng có thời hạn hay vĩnh viễn trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Thanh tra chuyên ngành xây dựng và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ thuộc Công an tỉnh chịu trách nhiệm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Thanh tra chuyên ngành và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện việc quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định này.

2. Giao Sở Xây dựng triển khai thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh, kịp thời thông qua Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng và đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.143

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89