Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44 /2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình được để lại do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 44/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 24/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2004 (ĐỢT 1) NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG, VỐN KHẤU HAO CƠ BẢN VÀ PHỤ THU TIỀN ĐIỆN, VỐN TỪ NGUỒN THU QUẢNG CÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐƯỢC ĐỂ LẠI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 45/2004/NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2004 và Nghị quyết số 47/2004/NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 từ nguồn vốn ngân sách thành phố ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 374/2004/KHĐT-TH ngày 02 tháng 02 năm 2004 và Tờ trình số 515/KHĐT-TH ngày 13 tháng 02 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình được để lại (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm), trong đó :

1. Vốn ngân sách tập trung : 4.152,45 tỷ đồng, bao gồm :

1.1- Công trình chuyển tiếp (411 dự án) : 3.812,45 tỷ đồng ;

1.2- Phân cấp vốn cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện : 240 tỷ đồng ;

1.3- Cấp bù lãi vay cho các dự án kích cầu : 50 tỷ đồng ;

1.4- Thanh toán khối lượng đọng năm 2003 : 50 tỷ đồng.

2. Vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện : 256,89 tỷ đồng, bao gồm :

2.1- Công trình chuyển tiếp (27 dự án) : 29,93 tỷ đồng ;

2.2- Công trình khởi công mới (27 dự án) : 112,05 tỷ đồng ;

2.3- Công trình chuẩn bị thực hiện dự án (17 dự án) : 35,30 tỷ đồng ;

2.4- Công trình chuẩn bị đầu tư (10 dự án) : 1,10 tỷ đồng ;

2.5- Công trình quy hoạch (03 dự án) : 1,38 tỷ đồng ;

2.6- Cho Công ty Điện lực vay (không lãi) : 77,13 tỷ đồng.

3. Vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình : 195,45 tỷ đồng, bao gồm :

3.1- Công trình chuyển tiếp (07 dự án) : 94,40 tỷ đồng ;

3.2- Công trình khởi công mới (02 dự án) : 12,40 tỷ đồng ;

3.3- Công trình chuẩn bị thực hiện dự án (07 dự án) : 87,00 tỷ đồng ;

3.4- Công trình chuẩn bị đầu tư (17 dự án) : 1,65 tỷ đồng.

Điều 2. Khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình được để lại ; các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện (là cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư) tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Số vốn phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận-huyện nêu tại Điều 1 của Quyết định này được phân bổ đều cho 24 quận-huyện (mỗi quận-huyện 10 tỷ đồng). Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện phải phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn phân cấp theo các nguyên tắc sau :

3.1- Chỉ bố trí kế hoạch đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn phân cấp năm 2004 cho những dự án bức thiết và phải đảm bảo bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành trong năm ;

3.2- Tổng vốn đầu tư của các dự án được bố trí kế hoạch đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn phân cấp năm 2004 không được vượt quá tổng số vốn mà Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho từng quận-huyện.

Điều 4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố căn cứ vào số vốn thanh toán khối lượng đọng và số vốn dùng để cấp bù lãi vay cho các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư (được Ủy ban nhân dân thành phố giao kế hoạch tại Điều 1 của Quyết định này) để tiến hành phân khai chi tiết danh mục các dự án thanh toán khối lượng đọng của năm 2003 và danh mục chi tiết các dự án được cấp bù lãi theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND. TP
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ NCTH, Tổ TH (6b)
- Lưu (TH/LT)
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH
CHỦ TỊCH

  
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44 /2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình được để lại do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.282
DMCA.com Protection Status