Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4321/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch triển khai Quyết định 22/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4321/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành: 02/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4321/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2017/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÀNH LANG TRÊN BỜ SÔNG, SUỐI, KÊNH, RẠCH, MƯƠNG VÀ HỒ CÔNG CỘNG THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 5181/TTr-SGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này để xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP;
- Các Báo, Đài TP;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐT-HS) HI.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2017/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÀNH LANG TRÊN BỜ SÔNG, SUỐI, KÊNH, RẠCH, MƯƠNG VÀ HỒ CÔNG CỘNG THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4321/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Cụ thể hóa trách nhiệm của từng sở, ngành, đơn vị liên quan; tạo sự thống nhất trong công tác phối hợp thực hiện Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND .

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Xây dựng nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng.

3. Phân công công tác tổng hợp, báo cáo và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Giao thông vận tải:

a) Tổ chức quản lý và công bố danh mục các tuyến sông, suối, kênh, rạch có chức năng giao thông thủy và thoát nước thuộc phạm vi quản lý trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải. Thời gian hoàn thành trong Quý I năm 2019.

b) Thỏa thuận vị trí và quy mô xây dựng kè trên các tuyến giao thông thủy, các tuyến quy hoạch thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

c) Công bố mép bờ cao quy hoạch các tuyến có chức năng thoát nước: Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Trung tâm Điều hành chương trình Chống ngập nước thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán các dự án Xây dựng mép bờ cao các tuyến sông, suối, kênh, rạch, mương có chức năng thoát nước thuộc địa bàn thành phố theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Hoàn thành việc phê duyệt và công bố trong năm 2020.

d) Tổ chức nghiên cứu, dự báo tình hình sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố. Cụ thể, năm 2018 hoàn thiện việc xây dựng đề cương - dự toán và lựa chọn đơn vị nghiên cứu; triển khai nghiên cứu và hoàn thành bản đồ dự báo các vị trí sạt lở vào năm 2020.

Định kỳ hàng năm, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng Chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, công bố các vị trí sạt lở vào tháng 7.

Tổ chức thực hiện đầu tư các công trình kè bảo vệ bờ sông tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

đ) Tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra và hỗ trợ Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện trong công tác phát hiện, xử lý đối với những trường hợp vi phạm, lấn chiếm trái phép hệ thống sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với Thanh tra xây dựng các cấp kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm xây dựng các công trình trong hành lang bảo vệ trên bờ theo thẩm quyền quy định.

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện đề xuất phương án điều chỉnh phạm vi chiều rộng hành lang bảo vệ trên bờ theo từng đoạn, tuyến sông, kênh, rạch phù hợp với điều kiện thực tế, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

g) Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan xây dựng cơ chế về việc cho các tổ chức, cá nhân thuê đất trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ để xây dựng các công trình phục vụ hoạt động dịch vụ có thời hạn để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố trong quý I năm 2019.

h) Định kỳ 06 tháng tổng hợp tình hình lấn chiếm, san lấp sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng trái phép; xây dựng công trình trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ; báo cáo, đề xuất hướng xử lý, trình Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố:

a) Xác định mép bờ cao quy hoạch các tuyến kênh, rạch có chức năng thoát nước trên địa bàn thành phố. Hoàn thành vào Quý III năm 2019.

b) Tổ chức cắm mốc và bàn giao các mốc xác định phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ các tuyến kênh, rạch này cho các quận - huyện quản lý. Hoàn thành trong năm 2020.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tổ chức quản lý và công bố danh mục các tuyến sông, suối, kênh, rạch và hồ công cộng thuộc phạm vi quản lý trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trừ các tuyến sông, kênh, rạch do Sở Giao thông vận tải quản lý). Thời gian hoàn thành trong Quý I năm 2019.

b) Thỏa thuận về vị trí và quy mô xây dựng công trình kè và các công trình khác trên các tuyến sông, kênh, rạch, mương và hồ công cộng có chức năng tưới tiêu nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và sản xuất muối.

c) Xác định phạm vi, công bố an toàn hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều thuộc phạm vi quản lý trong Quý I năm 2019. Thỏa thuận về vị trí và quy mô xây dựng kè trên các tuyến sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và sản xuất muối.

d) Chủ trì xác định phạm vi, công bố và tiến hành cắm mốc hành lang chỉ giới an toàn công trình thủy lợi và đê điều trên các sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và sản xuất muối trên địa bàn thành phố. Thời gian hoàn thành trong năm 2020.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Trên cơ sở mép bờ cao đã được Sở Giao thông vận tải công bố, tổ chức xác định mốc trên bản đồ địa chính, cắm mốc tại thực địa để xác định phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ các tuyến có chức năng giao thông thủy và bàn giao cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện quản lý. Hoàn thành trong năm 2020.

b) Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở mép bờ cao được Sở Giao thông vận tải công bố, hành lang bảo vệ trên bờ và các quy định pháp luật có liên quan.

5. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận - huyện đề xuất phương án điều chỉnh phạm vi chiều rộng hành lang bảo vệ trên bờ theo từng đoạn, tuyến phù hợp với điều kiện thực tế, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

6. Sở Xây dựng:

a) Hướng dẫn cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa đối với các công trình, nhà ở trong phạm vi hành lang bảo vệ bờ theo quy định.

b) Cấp phép xây dựng đối với công trình xây dựng kè theo tuyến trong đô thị, theo vị trí và quy mô được Sở Giao thông vận tải thỏa thuận.

c) Cấp phép xây dựng các công trình trên hành lang bảo vệ trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng theo nội dung tại Khoản 3, Điều 5, Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND .

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp, lấn chiếm sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng; xây dựng nhà ở, công trình sai phép, không phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ theo thẩm quyền quy định. Định kỳ sáu tháng tổng hợp tình hình xử lý các hành vi lấn chiếm, san lấp sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng trái phép; xây dựng công trình trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ trên địa bàn thành phố, gửi Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

đ) Đối với các dự án phát triển nhà ở (nằm trong hành lang bảo vệ trên bờ) đã có Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt trước ngày 24 tháng 6 năm 2004: Đối với các trường hợp công trình đầu tư xây dựng không đúng giấy phép xây dựng hoặc không đúng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm hành lang bảo vệ trên bờ; Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân quận - huyện rà soát, thống kê, báo cáo rõ thực trạng các dự án, công trình, đề xuất biện pháp xử lý, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

7. Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện:

a) Tổ chức quản lý hành lang bảo vệ trên bờ theo Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn tổ chức quản lý hành lang trên bờ và bảo vệ các mốc chỉ giới xác định phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ thuộc phạm vi quản lý.

b) Tổ chức tuyên truyền để người dân được biết các quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ thuộc địa bàn thành phố và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, suối, kênh, rạch, mương, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

c) Thỏa thuận vị trí và quy mô, kiểm tra việc xây dựng kè tạm phù hợp với mép bờ cao được Sở Giao thông vận tải công bố thuộc địa bàn từng quận - huyện để khắc phục kịp thời tình trạng sạt lở bờ sông, kênh, rạch.

d) Cấp phép xây dựng các công trình trên hành lang bảo vệ bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng theo nội dung tại Khoản 3, Điều 5 và Khoản 1 và Khoản 2, Điều 11 Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND .

đ) Thỏa thuận vị trí và quy mô công trình xây dựng kè và các công trình khác đối với các tuyến mương, rạch thoát nước, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp không thuộc danh mục các tuyến sông, kênh, rạch được Ủy ban nhân dân thành phố công bố và không thuộc quy hoạch chi tiết về thoát nước được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

e) Lập kế hoạch và tổ chức di dời khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao, tránh thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố.

g) Tổ chức lực lượng kiểm tra, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi lấn chiếm, san lấp sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng trái phép; xây dựng công trình trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ thuộc địa bàn quản lý. Định kỳ 6 tháng tổng hợp tình hình xử lý các hành vi lấn chiếm, san lấp sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng trái phép; xây dựng công trình trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ thuộc địa bàn quản lý, gửi Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

8. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4321/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch triển khai Quyết định 22/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


545

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172