Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4248/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 81/NQ-CP về Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo Kết luận 26-TB/TW sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 4248/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Đinh Thị Lệ Thanh
Ngày ban hành: 23/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4248/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 23 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 81/NQ-CP , NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09/5/2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21/ 02 / 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-CP , ngày 04/12/2012 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 1625/TTr-SVHTTDL ngày 18/7/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP , ngày 04/12/2012 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (để b/c);
- Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL (để b/c);
- TT Tỉnh uỷ (để b/c);
- TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, PCT VX UBND tỉnh;
- CVP, PVP VX UBND tỉnh;
- Công báo, Website UBND tỉnh;
- Lưu: VT. VH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đinh Thị Lệ Thanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 81/NQ-CP , NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09/ 5/ 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49 - CT/TW NGÀY 21/ 02 / 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 4248/QĐ-UBND ngày 23/09/2013 của UBND tỉnh Nghệ An)

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra theo Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tập trung giải quyết những hạn chế, yếu kém; xác định rõ những nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 của các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và địa phương; Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW (sau đây viết tắt là Thông báo số 26-TB/TW và Chỉ thị 49-CT/TW), nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo số 26-TB/TW, Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (sau đây viết tắt là Quyết định số 629/QĐ-TTg) và Quyết định số 1643/QĐ.UBND, ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An” (sau đây viết tắt là Quyết định số 1643/QĐ.UBND) nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện công tác gia đình của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; các đơn vị kinh tế và sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa nội dung Kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 26-TB/TW.

3. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, bảo đảm về kinh phí, nhân sự, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 81/NQ-CP và Quyết định số 629/QĐ-TTg; các chương trình, đề án, dự án về công tác gia đình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020.

4. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác gia đình tại địa phương. Qua đó, đánh giá cụ thể tình hình công tác gia đình ở Nghệ An để tiếp tục có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo - Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư TW Đảng.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo số 26-TB/TW và Nghị quyết số 81/NQ-CP .

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN tỉnh và các đoàn thể Chính trị - Xã hội; các ban, ngành và cộng đồng dân cư về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến rộng rãi Thông báo số 26-TB/TW, Nghị quyết số 81/NQ-CP , các chính sách, pháp luật về gia đình, Quyết định số 629/QĐ-TTg và Quyết định số 1643/QĐ.UBND. Đổi mới nội dung và giải pháp truyền thông về gia đình phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của các vùng miền và tầng lớp nhân dân; xây dựng sản phẩm văn hóa lành mạnh nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của gia đình, biểu dương các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực gia đình.

b) Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về gia đình và công tác gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động có hiệu quả; phê phán các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về gia đình, biểu hiện không đúng, không lành mạnh trong cuộc sống gia đình.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh việc hướng dẫn thực hiện tuyên truyền, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; lồng ghép kiến thức xây dựng gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với các cấp học, bậc học.

d) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Đẩy mạnh việc thực hiện Thông tư số 16/2009/TT-BYT ngày 22/9/2009 về việc hướng dẫn việc tiếp nhận; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời có trách nhiệm thống kê, báo cáo với cơ quan có thẩm quyền đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện nhiệm vụ thống kê, báo cáo số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của người dân nhằm giảm thiểu tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi, chấp nhận thực hiện quy mô gia đình nhỏ, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững….

e) Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo việc thực hiện tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 49-CT/TW, Nghị quyết số 81/NQ-CP , các chính sách, pháp luật về gia đình và xây dựng gia đình trong nhân dân, chú trọng công tác tuyên truyền ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, các địa bàn có tỉ lệ bạo lực gia đình cao.

2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác gia đình.

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đánh giá tình hình thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về gia đình và công tác gia đình.

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình; chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình.

c) Các Sở, ban, ngành; MTTQ VN tỉnh và các đoàn thể Chính trị - Xã hội trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện những quy định hiện hành về công tác gia đình để sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành quy định mới cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đặt ra nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình.

3. Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình; xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thống nhất theo biểu mẫu của Trung ương quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, cùng các ban, ngành, đoàn thể tiến hành nghiên cứu các đề tài khoa học về gia đình; đồng thời điều tra, đánh giá cụ thể tình hình ở địa phương nhằm đề ra các giải pháp để xây dựng gia đình phù hợp với sự phát triển của xã hội.

4. Tăng cường hỗ trợ gia đình thực hiện các chức năng của mình; thực hiện các chính sách, chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình; tạo điều kiện để gia đình chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi.

a) Các Sở, ban, ngành; MTTQ VN tỉnh và các đoàn thể Chính trị - Xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình an sinh xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ gia đình thực hiện các chức năng của gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

b) Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững.

c) Hội người cao tuổi tỉnh giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kết quả hoạt động của tổ chức Hội cấp dưới và giúp UBND tỉnh giám sát việc thực hiện của các Ngành chức năng và các địa phương trong việc triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi; Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 của Chính phủ; chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi. Phòng chống ngược đãi, thiếu kính trọng người cao tuổi trong gia đình, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

5. Chủ động kiểm soát và giải quyết các nguyên nhân sâu xa dẫn đến bạo lực gia đình, bất bình đẳng trong gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại trẻ em, ly hôn, tình dục và hôn nhân đồng giới, tiêu cực trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Xử lý nghiêm “các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình, lựa chọn giới tính thai nhi”.

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan đánh giá tình trạng xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực đối với trẻ em, đề xuất, xây dựng các chính sách can thiệp giảm tình trạng nêu trên; đánh giá tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới và đề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trên các lĩnh vực.

c) Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử, các nhà xuất bản không cung cấp thông tin, không cấp phép xuất bản, không xác nhận kế hoạch, không cấp quyết định xuất bản và không đưa vào đăng ký kế hoạch xuất bản những xuất bản phẩm có nội dung bất bình đẳng giới, hướng dẫn sinh con theo ý muốn và lựa chọn giới tính thai nhi; thường xuyên kiểm tra, thanh tra và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà xuất bản, trang thông tin điện tử có hành vi vi phạm các nội dung tuyên truyền bất bình đẳng giới, hướng dẫn lựa chọn giới tính thai nhi.

d) Sở Tư pháp tăng cường công tác quản lý đăng ký hộ tịch; không đăng ký kết hôn, kết hôn cận huyết thống của đồng bào dân tộc ít người; đẩy mạnh các hoạt động nhằm giảm tình trạng tiêu cực trong hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

đ) Công an tỉnh củng cố và tăng cường năng lực cho lực lượng công an các cấp, đặc biệt cấp cơ sở trong việc ngăn chặn, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình, phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em; chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

e) Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường chỉ đạo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình; đẩy mạnh các hoạt động ngăn chặn, can thiệp nhằm giảm tỷ lệ bạo lực gia đình, ly hôn, ly thân, mua bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại trẻ em, ngược đãi người cao tuổi, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, giảm thiểu tiêu cực của tình trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài, tình dục và hôn nhân đồng giới.

6. Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác gia đình; kiện toàn cơ quan chuyên trách làm công tác gia đình các cấp.

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các Ban, Ngành, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác gia đình theo hướng dẫn của Trung ương.

b) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác gia đình.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành, thị chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn cơ quan chuyên trách làm công tác gia đình cùng cấp; bố trí, tuyển dụng người có đủ năng lực làm công tác gia đình cấp xã theo quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP .

7. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh, huyện, xã.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh, hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp xã; huy động toàn xã hội tham gia công tác gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả công tác gia đình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tiếp tục phổ biến Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo số 26-TB/TW, Nghị quyết số 81/NQ-CP , Quyết định số 629/QĐ-TTg và Quyết định số 1643/QĐ.UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hành động; định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo Bộ VHTTDL, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tình hình thực hiện;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch hành động này, đảm bảo đúng quy định pháp luật; xây dựng và trình phê duyệt các chương trình, đề án, dự án về gia đình đến năm 2015 và thời gian tiếp theo.

2. Sở Tài chính chủ trì, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân đối và bố trí ngân sách hằng năm cho công tác gia đình theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, ưu tiên cho vùng khó khăn, vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị:

a) Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động của địa phương.

b) Chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác gia đình; lồng ghép các chỉ tiêu về gia đình vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo, hỗ trợ cơ quan chuyên trách về công tác gia đình và các cơ quan liên quan thống kê rà soát số liệu về gia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách, xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, trung hạn và dài hạn của địa phương.

4. Các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Tổ chức thực hiện Kế hoạch; đồng thời đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành việc thưc hiện Kế hoạch.

b) Chủ động xây dựng dự toán chi thực hiện Kế hoạch cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hằng năm, tổng hợp gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Sử dụng kinh phí đúng định mức, tiêu chuẩn và chế độ đã quy định.

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình, phát động, tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình đáp ứng nhu cầu của hội viên, đoàn viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo môi trường để cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Căn cứ vào Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành, thị tham gia thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao. Định kỳ 6 tháng và 01 năm tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch của địa phương, đơn vị gửi cơ quan thường trực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo Tỉnh uỷ và UBND tỉnh theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4248/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 81/NQ-CP về Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo Kết luận 26-TB/TW sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.920
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177