Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 424/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 20/04/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG, HẠ TẦNG ĐÔ THỊ ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CÁC THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH VÀ HỘI AN - QUẢNG NAM” - DỰ ÁN THÀNH PHẦN TỈNH QUẢNG NAM, VAY VỐN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu các thành phố Đồng Hới - Quảng Bình và Hội An - Quảng Nam”, vay vốn ADB, Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu các thành phố Đồng Hới - Quảng Bình và Hội An - Quảng Nam”, vay vốn ADB.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1686/BKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu các thành phố Đồng Hới - Quảng Bình và Hội An - Quảng Nam” - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo đúng thẩm quyền.

- Đẩy nhanh các thủ tục thực hiện Dự án và bố trí đủ phần chi phí vốn đối ứng, tự chịu các chi phí phát sinh (nếu có) do việc gia hạn thời gian thực hiện, đảm bảo hoàn thành và kết thúc giải ngân Dự án đúng thời hạn được phê duyệt.

Trường hợp Dự án vẫn chưa hoàn thành sau thời gian gia hạn, hủy bỏ số vốn vay ADB chưa sử dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các hạng mục chưa hoàn thành.

- Phối hợp với Bộ Tài chính làm việc với ADB để điều chỉnh nội dung Hiệp định vay tương ứng.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo và hiệu quả của Dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- TTg, PTTg Trần Lưu Quang;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, CN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 424/QĐ-TTg ngày 20/04/2023 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án "Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu các thành phố Đồng Hới - Quảng Bình và Hội An - Quảng Nam" - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


196

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!