Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/2001/QĐ-UB về tập đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 41/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Quang Vinh
Ngày ban hành: 08/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2001/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 08 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẬP ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XDCB

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/06/1994;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP, ngày 05/5/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 29/2000/QĐ-BXD, ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán Công tác sửa chữa trong XDCB;

Căn cứ Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD, ngày 28/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng; Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD, ngày 11/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ sung một số đơn giá ca máy xây dựng;

Căn cứ Công văn số 01/BXD-VKT ngày 02/01/2001 của Bộ Xây dựng Về việc lập đơn giá Công tác sửa chữa trong XDCB;

Xét Biên bản cuộc họp số 03/BB-BĐG, ngày 20/8/2001 của Ban đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Ban đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh KonTum tại Tờ trình số 06/TT-BĐG, ngày 14/9/2001,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này tập đơn giá Công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Tập đơn giá Công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum được sử dụng để xác định giá trị dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm trên địa bàn.

2. Công trình xây dựng ngoài khu vực trung tâm Thị xã (gồm 6 phường: Duy Tân, Quang Trung, Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất và Lê Lợi) được tính bù vận chuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước (theo nguồn cung cấp vật liệu cho từng địa điểm xây dựng công trình). Trường hợp có thay đổi về giá vật liệu sẽ được bù trừ vào chi phí vật liệu.

3. Giao cho Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan, tiến hành điều tra giá hàng tháng, hàng quý để có hướng dẫn kịp thời cho các Chủ đầu tư trong công tác lập dự toán và thanh quyết toán công trình.

4. Giao cho Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá và Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giám sát và quản lý việc thực hiện đơn giá.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Tài chính Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các Chủ đầu tư công trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng(b/c)
- TT Tỉnh ủy (b/c)
- TT HĐND tỉnh (b/c)
- Như điều 3
- Lưu VT-XD

TM. UBND TỈNH KONTUM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2001/QĐ-UB về tập đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.021

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77