Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4043/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong quy hoạch chi tiết khu dân cư Vĩnh Phú II do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 4043/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thị Kim Vân
Ngày ban hành: 12/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4043/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU DÂN CƯ VĨNH PHÚ II TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 5835/QĐ-CT NGÀY 30/12/2003 CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Lut T chc Hi đồng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Lut Xây dng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Ngh định s 08/2005/-CP ngày 24/01/2005 ca Chính ph v quy hoạch xây dng;

Căn cứ Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 ca Bộ Xây dng vvic hưng dẫn lp thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dng;

Xét đ ngh ca Giám đốc Sở Xây dựng ti T trình s 1615/TTr-SXD ngày 23/8/2007 v việc xin chp thun điu chỉnh mt s ni dung trong quy hoch chi tiết Khu dân Vĩnh Phú II,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chnh mt s ni dung trong quy hoch chi tiết Khu dân cư Vĩnh Phú II quy định ti Quyết đnh s 5835/-CT ngày 30/12/2003 ca Chtịch U ban nhân dân tnh, ni dung điều chỉnh cụ thnhư sau:

1. Điu chnh tổng diện tích đt Bng cấu s dng đt:

- Thay đổi tổng diện tích đt t 474.700,0m2 thành 410.700,0m2.

- Điều chỉnh các ni dung trong Bng cấu s dng đt như sau:

Số thứ tự

Loi đt

Theo quy hoch chi tiết đưc duyệt ti Quyết đnh s5835/QĐ-CT

Theo quy hoch chi tiết điều chnh

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

I

1

2

Đất ở

- Bit th song lp, liên lập

- Liên kế có sân

224.165

44.370

154.086

25.709

47,22

9,35

32,46

5,42

194.991,6

145.087,5

49.904,1

47,48

35,33

12,15

II 3

Đất công trình công cng

Đất trưng mẫu giáo:

18.387

2.030

3,87

0,43

20.401,4

2.030,0

4,97

0,49

4

5

6

7

8

- Đất trưng cấp I II:

- Đất thương mại dch vụ:

- Đất công trình hành chính

- Đất công trình trm xlý nước thi:

- Đất công trình n giáo:

3.250

9.713

2.032

1.362

0,68

2,04

0,43

0,29

7.479,6

3.250,3

4.374,0

1.040,0

2.227,5

1,82

0,79

1,07

0,25

0,54

III 9

Đất cây xanh thdc th thao Khu Công viên cây xanh – Thdc th thao

13.025

2,75

13.017,9

3,17

IV

10

11

12

Đất khác

- Đất giao thông:

- Đất hành lang, cây xanh dc sông rạch:

- Đất bãi xe:

219.123

153.868

65.255

46,16

32,41

13,67

182.289,1

143.538,7

37.788,5

961,9

44,38

34,95

9,20

0,23

 

Tng cng

474.700

100,00

410.700,0

100,00

2. Điu chnh mt s ni dung trong quy hoch chi tiết:

- Bỏ các lô A-IV; A-V; B-IV.

- Chỉnh tranh li đình Phú Hội có din tích: 2.227,5m2.

- Giảm lô AII t 56 nền còn lại 36 nn (tổng din tích lô: 5.137,5m2).

- Hoán đi v t gia các khu chc năng trong khu quy hoch:

+ Sử dng đt công trình thương mại (lô s 2, diện ch: 7.479,6m2) thành trưng ph thông cp I – II (lô s 2, din tích 7.479,6m2).

+ Sử dụng đt khu trưng học cp I, II thuc khu công cộng (lô s 1; 5, din ch: 3.250,3m2) trở thành công trình thương mại (lô s 1, din tích 3.250,3m2) (Chđu tư cam kết s ng tầng dưi cùng ca các khu chung ti khu nh Phú II mrộng đ b trí thêm trung tâm thương mại).

+ Sử dng đt công trình thương mại (lô s 4, diện tích 2.341,5m2) làm đất công trình hành cnh (lô s 4, din tích 2.341,5m2).

- Điều chnh các lô đất nn bit th theo quy hoch trước đây thành các lô phliên kế như:

+ Điu chỉnh lô: Lô K(I) t 13 nền thành 19 nền (din ch 3.739,5m2); lô K(II) t10 nền thành 12 nn (din ch 3.107,4m2); lô L(III) từ 6 nền thành 8 nn (diện ch 2.432m2); lô bit thự M(II) t 18 nn thành 38 nn (din tích 4.498,5m2); lô M(III) t20 nn thành 40 nn (din tích 5.635,6m2); lô E(III) t18 nn thành 34 nền (din tích 5.045,6m2); lô L(III) t 18 nền thành 36 nền (diện tích 5.789m2); lô G(III) t16 nn thành 32 nền (diện tích 4.178,2m2).

+ Bỏ lô chung NI, NII, NIII thành lô nhà phNI (din tích 5.300,3m2); lô phNII (din tích 6.779,6m2); lô ph NIII (diện tích 6.807,8m2) (chung s được chđu tư xây dựng trong khu Vĩnh Phú II mở rng).

- Xây dng thêm các tuyến đưng:

+ Xây dng thêm tuyến đưng s 13, 14, 29 ni tuyến đưng s 8a đến tuyến đưng s 28. Mt đưng rộng 11m, vỉa hè mi bên rng 3,5m.

+ Xây dng thêm tuyến đưng s 11a nối tuyến đưng s 17 đến tuyến đưng s 18. Mặt đưng rng 8,0m, vỉa hè mi bên rộng 3,0m.

+ Giảm mặt cắt đưng s 12 t mặt đưng rộng 9,0m, vỉa hè 3,0m mi bên thành mặt đưng rộng 8,0m, vỉa hè mi bên rộng 3,0m.

- Thành phn h sơ kèm theo:

+ Bản đ v t và gii hn khu đt, t l1/1.000

+ Bản đ điều chỉnh quy hoch cơ cấu s dụng đt, t l1/1.000

+ Bản đ điều chỉnh quy hoch phân , t l1/1.000

+ Bản đ điều chỉnh quy hoch ch giới xây dng, t l1/1.000

+ Bản đ điều chỉnh quy hoch giao tng, t l1/1.000

+ Bản đ điều chỉnh quy hoch kiến trúc cnh quan, t l1/1.000

+ Bản đ điều chỉnh quy hoch cp nước, t l1/1.000

+ Bản đ điều chỉnh quy hoch thoát nưc mưa, t lệ 1/1.000

+ Bản đ điều chỉnh quy hoch thoát nưc sinh hot, t l1/1.000

+ Bản đ điều chỉnh quy hoch san nn, t l1/1.000

+ Bản đ điều chỉnh quy hoch đin, t l 1/1.000.

- Các ni dung khác vn gi nguyên theo Quyết đnh s 5835/-CT ngày 30/12/2003 ca Ch tịch U ban nhân dân tỉnh v việc phê duyệt quy hoch chi tiết Khu dân dưnh Phú II, xã Vĩnh P, huyện Thun An, tnh Bình ơng.

- Quyết đnh này bãi bni dung đã được chp thun ti Công văn s6165/UBND-SX ngày 09/12/2005 v việc chấp thun phương án điều chỉnh cơ cấu quy hoch Khu dân cư Vĩnh Phú II.

Điều 2. Công ty cổ phần Đu tư và Xây dựng công trình 135 là ch đầu tư có tch nhiệm điều chnh d án theo quy hoch cấu s dụng đt được duyt, lp quy chế qun lý xây dựng và trin khai các bưc tiếp theo, theo đúng quy định và trình txây dng bn hin hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân tỉnh, Giám đốc SXây dng, Giám đc Sở Tài nguyên Môi trưng, Ch tịch U ban nhân dân huyện Thuận An, Công ty Cổ phần Đu tư và Xây dng công trình 135, Th trưng các quan ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định y, kt ngày ./.

 

 

KT. CHỦ TCH
PCHỦ TCH
Trn Th Kim Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4043/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong quy hoạch chi tiết khu dân cư Vĩnh Phú II do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.327
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85