Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 404/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THI HÀNH LUẬT QUY HOẠCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch (sau đây gọi là Tổ công tác) gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng;

2. Ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó;

3. Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

5. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Thành viên;

6. Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

8. Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

10. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

11. Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thành viên;

12. Ông Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

13. Ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên Thường trực Tổ công tác.

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ Luật Quy hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ, cụ thể:

1. Đôn đốc, điều phối, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

2. Chỉ đạo công tác phối hợp giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan tại Nghị quyết số 11/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ.

4. Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan trong việc thi hành Luật Quy hoạch và triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết số 11/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Tổ công tác có quyền yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp làm việc; báo cáo tình hình thi hành Luật Quy hoạch và những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Luật Quy hoạch; báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ.

Điều 4. Tổ công tác và các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tuân thủ theo quy chế do Tổ trưởng Tcông tác ban hành. Tổ trưởng Tổ công tác được phép sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để điều hành các hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác. Tổ trưởng Tổ công tác quyết định việc thành lập Nhóm thư ký để giúp việc cho Tổ công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo Quyết định này. Tổ công tác tự giải thsau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Quyết định này.

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương v
à các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Thành viên Tổ công tác;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg CP, PTTg, các Vụ, Cục, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu VT, PL(3b). PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 13/04/2018 về thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.802
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211