Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/1999/QĐ-UB về Quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý và sử dụng hồ sơ quy hoạch chi tiết cho các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 40/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 26/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BÀN GIAO, TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG HỒ SƠ QUY HOẠCH CHI TIẾT CÁC PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp;

- Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Quyết định số 3128/QĐ-UB ngày 06/8/1998 của UBND Thành phố chọn phường thí điểm bàn giao hồ sơ cơ sở hạ tầng.

- Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng Thành phố và Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý và sử dụng hồ sơ quy hoạch chi tiết cho các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều III: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành của Thành phố, Chủtịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

QUY CHẾ

VỀ VIỆC BÀN GIAO, TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỒ SƠ QUY HOẠCH CHI TIẾT CÁC PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/1999/QĐ-UB ngày 26 tháng 05 năm 1999 của UBND Thành phố Hà Nội

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Kiến trúc sư trưởng Thành phố và UBND quận, huyện được giao lập đồ án quy hoạch chi tiết phường, xã, thị trấn có trách nhiệm công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt cho UBND phường, xã, thị trấn.

UBND phường, xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ quy hoạch chi tiết và phổ biến công khai quy hoạch được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biết.

Điều 2: UBND phường, xã, thị trấn có chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị trong địa bàn theo phân cấp của UBND Thành phố tại quy định này.

Điều 3: Nội dung quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị của UBND các phường, xã, thị trấn gồm:

- Quản lý việc cải tạo và xây dựng các công trình trong phường, xã, thị trấn theo quy hoạch được duyệt và theo giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền.

- Bảo vệ cảnh quan và môi trường sống trong phường, xã, thị trấn.

- Quản lý việc sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trong địa bàn.

- Giải quyết tranh chấp, thanh tra và xử lý vi phạm những quy định về quản lý đô thị trong địa bàn theo phân cấp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA UBND CÁC PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN TRONG VIỆC TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỒ SƠ QUY HOẠCH CHI TIẾT CÁC PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN.

Điều 4: Nội dung hồ sơ bàn giao quy hoạch chi tiết phường, xã, thị trấn, được bàn giao cho phường, xã, thị trấn quản lý bao gồm:

1. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết của UBND Thành phố

2. Quyết định ban hành điều lệ và văn bản điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

3. Các bản đồ quy hoạch chi tiết kèm theo: tùy theo yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, đồ án quy hoạch gồm những bản vẽ sau:

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- Bản đồ đánh giá hiện trạng và quỹ đất xây dựng

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và giao thông

- Sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch - kiến trúc và cảnh quan.

- Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Hồ sơ lộ giới

- Các thuyết minh phụ lục kèm theo.

Điều 5: UBND phường, xã, thị trấn có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý các hồ sơ quy hoạch được giao và các hồ sơ liên quan đến quy hoạch.

UBND phường, xã, thị trấn bố trí cán bộ có trình độ nghiệp vụ quản lý khai thác và sử dụng hồ sơ quy hoạch và các hồ sơ cơ sở hạ tầng khác có liên quan, tổ chức điều tra, thống kê và lưu trữ hồ sơ các công trình trong địa bàn theo quy định.

Điều 6: Căn cứ quyết định phê duyệt quy hoạch, điều lệ quản lý theo quy hoạch được duyệt, UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn về thực hiện các quy định quản lý quy hoạch theo pháp luật với các nội dung cụ thể như sau:

1. Căn cứ hồ sơ quy hoạch, UBND phường, xã, thị trấn hướng dẫn, nhận đơn xin phép xây dựng của chủ đầu tư nhà ở thuộc sở hữu tư nhân trong phường, xã, thị trấn để xác nhận yêu cầu đầu tư và kiến nghị việc cấp phép xây dựng theo đúng quy định của UBND Thành phố tại Quyết định số 2863/QĐ-UB ngày 28/7/1997 và Quyết định số 67/1998/QĐ-UB ngày 26/11/1998.

2. Tổ chức việc xây dựng, tu sửa, bảo quản các hệ thống cơ sở hạ tầng ở địa phương theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm và nhiệm vụ do UBNDTP hoặc UBND Quận (Huyện) giao.

3. Kiểm tra giám sát và xử lý việc xây dựng trái phép và không phép trên địa bàn như: đào đường, đào hè, chặt cây, lắp đặt đường dây cáp điện, thông tin, đèn chiếu sáng, đường ống cấp, thoát nước, để phế liệu, phế thải, lấp ao hồ, mương thoát nước, dòng chảy,... của các đơn vị và cá nhân.

4. Xử lý phạt theo quy định của Chính phủ và UBND Thành phố đối với những đơn vị, cá nhân đổ phế thảo không đúng nơi quy định như: lòng đường, vỉa hè, hoặc làm lấp lòng hồ, mương, rãnh... ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước. Đồng thời phải có biện pháp buộc người vi phạm phải thu dọn trả lại nguyên trạng.

5. Căn cứ quy hoạch chi tiết và những văn bản pháp lý đã được quy định, UBND phường, xã, thị trấn chỉ đạo các lực lượng của phường, xã, thị trấn (bao gồm công an, cán bộ quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện tăng cường) thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời, ngăn chặn, xử lý, lập biên bản đình chỉ hành vi xây dựng công trình vi phạm về quản lý xây dựng, công trình xây dựng không có hoặc sai giấy phép xây dựng và các hành vi vi phạm công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.

6. Kiểm tra giám sát việc xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và chịu trách nhiệm quản lý việc xây dựng trong địa bàn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7: UBND phường, xã, thị trấn chịu sự lãnh đạo của UBND Quận, huyện và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của phòng quản lý đô thị, giải quyết những vấn đề về quản lý xây dựng theo quy hoạch trong địa bàn.

Điều 8: UBND phường, xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để tăng cường vai trò chỉ đạo và quản lý của địa phương, tiếp cận, nâng cao trình độ và năng lực về công tác quản lý quy hoạch và trách nhiệm đối với việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, bảo vệ trật tự xây dựng và cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn.

Điều 9: Trong quá trình thực hiện các phường, xã, thị trấn phản ảnh kịp thời các khó khăn phát sinh về UBND Quận, Huyện và Kiến trúc sư trưởng Thành phố để báo cáo UBND Thành phố.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/1999/QĐ-UB về Quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý và sử dụng hồ sơ quy hoạch chi tiết cho các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.338
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33