Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 39/2005/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

Số:  39/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày  11 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP"

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của của Bộ Công nghiệp tại công văn số 1346/CV-NLDK ngày 18/3/2005, công văn số 1719/CV-NLDK ngày 04/4/2005 về việc thoả thuận định mức thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp ; Công văn số 4848/CV-EVN-KTDT ngày 21/9/2005 của Tổng Công ty điện lực Việt nam .
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế tài chính, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp"

Điều 2 . “Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp" này thay thế cho tập  Định mức dự toán thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp đã được Bộ Xây dựng thoả thuận cho  ngành, Bộ ban hành trước đây.

Điều 3 . Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. “Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp"  áp dụng thống nhất trong cả nước, là căn cứ để các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng bộ đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp  làm cơ sở lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình và  quản lý chi phí  xây dựng.công trình .

Điều 4. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4 ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Kinh tế  TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của
Quốc hội;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Sở XD, các Sở có xây dựng chuyên ngành
 của các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTTC, Viện KTXD, Ly.600.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2005/QĐ-BXD ngày 11/11/2005 về "Định mức dự toán xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.804

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!