Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 39/2004/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 31/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 39/2004/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH "ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA".

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ,
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Văn bản số 2221/BXD-KTTC ngày 27 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thỏa thuận để Bộ Giao thông vạn tải ban hành, áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kê hoạch Đầu tư, Cục trưởng Cục Đường sông Việt N3m,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1809/1998/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 7 năm 1998 ban hành tạm thời tập " Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa thường xuyên đường sông”.

Điều 3. Cục trưởng Cục Đường sông việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch Đầu tư, Pháp chế, Khoa học Công nghệ, Tài chính, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam. Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính, Thủ trưởng các tổ chứa và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG
Đào Đình Bình

ĐỊNH MỨC

KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ Giao thông vận tải)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa (QLBTĐTNĐ) là mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc tương đối hoàn chỉnh như trục phao, thả phao... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công việc, nhằm duy trì trạng thái hoạt động bình thường của các tuyến đường thủy nội địa (ĐTNĐ).

2. Định mức kinh tế kỹ thuật QLBTĐTNĐ dùng để lập và duyệt dự toán về quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; Quản lý, cấp phát và thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa cho các đơn vị chuyên làm công tác quản lý, bảo trì thường đường thủy nội địa trong cả nước.

3. Định mức kinh tế kỹ thuật TĐTNĐ đã đề cập đủ các công việc cần thiết của công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa và được ưu tiên bố trí kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa hàng năm. Khi lập và duyệt thiết kế, dự toán quản lý, bảo trì đường thủy nội địa cần có giải pháp kỹ thuật ưu tiên các công việc đảm bảo an toàn giao thông. Các hạng mục còn lại thực hiện theo nguyên tắc giao việc gì được thanh toán việc đó.

4. Phân biệt công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa và các hạng mục khác trong kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa được quy định cụ thể tại Thông tư liên Bộ Tài chính - Giao thông vận tải số 57/2001/TTLB-BTC- BGTVT ngày 10 tháng 7 năm 2001.

5. Phân loại đường thủy nội địa phục vụ quản lý.

5.1. Tiêu chuẩn và thang điểm để phân loại đường thủy nội địa phục vụ quản lý:

Thứ tự

Loại tiêu chuẩn

Thang điểm (điểm)

15

10

5

1

Chiều rộng trung bình mùa kiệt

> 200m

50 ¸200m

< 50m

2

Độ sâu chạy tầu mùa kiệt

< 1,5m

1,5 ¸ 3m

> 3m

3

Chế độ thủy văn dòng chảy

Vùng ảnh hưởng lũ

Vừa ảnh hưởng lũ vừa ảnh hưởng triều

Vùng ảnh hưởng thủy triều

4

Mật độ công trình và chướng ngại vật trên sông (Bao gồm : bãi cạn, chướng ngại vật, vật chìm đắm, kè chỉnh trị, cầu, phà, cảng và bến bốc xếp)

>l chiếc/km

05 ¸ 1 chiếc/km

< 0,5 chiếc/Km

5

Mật độ báo hiệu

>2 báo

hiệu/Km

1- 2 báo hiệu/Km

<1 báo hiệu/Km

6

Khối lượng hàng hóa thông qua

> 5 triệu tấn/năm

2-5 Triệu tấn /năm

< 2 Triệu tấn/năm

7

Chế độ ánh sáng phục vụ chạy tầu

Có đốt đèn ban đêm

5.2. Nguyên tắc áp loại đường thủy nội địa phục vụ quản lý

Tiêu chuẩn và thang điểm phân loại này chỉ áp dụng cho các sông, kênh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố quản lý và khai thác vận tải. Phân loại đường thủy nội địa phục vụ quản lý trên cơ sở áp loại cho từng sông, kênh (hoặc đoạn sông, kênh) riêng biệt nhưng phải đảm bảo tính liên tục trên các tuyến quản lý. Nếu có một số đoạn sông, kênh (không vượt quá 20% chiều dài toàn tuyến) có loại thấp hơn loại sông, kênh của toàn tuyến thì được phép nâng loại phù hợp với toàn tuyến.

5.3. Thang điểm phân loại đường thủy nội địa phục vụ quản lý

+ Nếu sông, kênh áp vào tiêu chuẩn phân loại đạt từ 85 điểm trở lên là đường thủy nội địa quản lý loại 1.

+ Nếu sông, kênh áp vào tiêu chuẩn phân loại đạt từ 65 điểm đến 80 điểm là đường thủy nội địa quản lý loại 2.

+ Nếu sông, kênh áp vào tiêu chuẩn phân loại đạt từ 60 điểm trở xuống là đường thủy nội địa quản lý loại 3.

(Bảng phân loại chi tiết phần Phụ lục).

Chương 2

KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐUỜNG THỦY NỘI ĐỊA

A. NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐTNĐ

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1. Trạm Quản lý đường sông kiểm tra tuyến thường xuyên

Định kỳ kiểm tra toàn bộ tuyến luồng quản lý theo nội dung công việc:

Đi trên tuyến, kiểm tra tình hình báo hiệu, chướng ngại vật, bãi cạn; Kết hợp làm các công việc nghiệp vụ hiện trường khác.

2. Đoạn Quản lý đường sông kiểm tra, nghiệm thu tuyến

Mỗi tháng một lần Đoạn Quản lý đường sông (QLĐS) tổ chức kiểm tra tuyến của các trạm nội dung:

- Nghiệm thu các công việc thường xuyên của trạm.

- Nắm tình hình luồng lạch, báo hiệu, chướng ngại vật, vận tải và an toàn giao thông trên tuyến; chỉ đạo các công việc cần làm tiếp theo cho trạm.

3. Cục Đường sông Việt Nam (Chi Cục Đường sông phía Nam) kiểm tra tuyến

Định kỳ hàng quý Cục Đường sông Việt Nam tổ chức kiểm tra tuyến của các Đoạn, Trạm QLĐS nội dung công việc:

- Kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Đoạn, Trạm.

- Nắm tình hình luồng lạch, báo hiệu, chướng ngại vật, vận tải và trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo Đoạn, Trạm thực hiện nhiệm vụ quản lý tuyến luồng.

- Nghiệm thu các công việc Quản lý thưởng xuyên (QLTX) của Đoạn, Trạm.

4. Kiểm tra đột xuất sau lũ bão

Đoạn Quản lý đường sông hoặc Cục Đường sông Việt Nam kết hợp với các ngành hữu quan tổ chức kiểm tra đánh giá thiệt hại do bão lũ đột xuất gây hậu quả nghiêm trọng.

5. Kiểm tra theo dõi công trình giao thông và tham gia xử lý tai nạn

- Định kỳ kiểm tra theo dõi công trình giao thông, xác định mức độ hư hại (nếu có) để lập phương án xử lý.

6. Đo dò sơ khảo bãi cạn, luồng qua khu vực phức tạp

Trong các lần đi kiểm tra tuyến kết hợp chọc sào đo dò bãi cạn hay đoạn luồng có diễn biến phức tạp theo phương pháp đo trắc ngang zích zắc. Lên sơ họa bãi cạn hay đoạn luồng cần kiểm tra, phục vụ kịp thời cho điều chỉnh báo hiệu, quản lý luồng lạch của Trạm, Đoạn.

7. Kiểm tra đèn hiệu ban đêm

- Chỉ áp dụng cho các tuyến có bố trí đèn hiệu ban đêm

- Định kỳ hoặc đột xuất Đoạn QLĐS (hoặc kết hợp với Cục Đường sông Việt Nam) tổ chức kiểm tra đánh giá số lượng, chất lượng đèn.

II. CÔNG TÁC BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1. Bảo trì báo hiệu:

1.1. Thả phao: Đưa phao từ trạm đến và thả phao đúng vị trí.

1.2. Điều chỉnh phao: Trục rùa và kéo phao đến vị trí mới.

1.3. Chống bồi rùa: Định kỳ nhấc rùa bị bồi lấp đật lên mặt đáy sông.

1.4. Trục phao: Trục toàn bộ phao, xích, rùa và đưa về trạm.

1 5. Bảo dưỡng phao:

- Cạo sơn, gõ rỉ phao, đốt xích.

- Sơn chống rỉ cả mặt trong và ngoài phao, sơn mầu theo đúng quy định

- Nhuộm hắc ín xích nỉn.

1.6. Bảo dưỡng cột biển báo hiệu

Định kỳ cạo sơn gõ rỉ toàn bộ cột, biển báo hiệu, sơn chống rỉ và sơn mầu yheo đúng quy định.

1.7. Sơn mầu giữa kỳ: Phao, cột và biển báo hiệu các loại

Định kỳ sơn mầu phao, cột và biển báo hiệu các loại để đảm bảo mầu sắc báo hiệu.

Riêng đối với phao chỉ sơn mầu phần nổi trên mặt nước.

1.8. Chỉnh cột báo hiệu:

- Chỉ áp dụng cho cột không đổ chân bê tông.

- Khi cột bi nghiêng ngả chỉnh lại cho ngay ngắn.

1.9. Dịch chuyển cột báo hiệu:

- Điều kiện áp dụng giống như chỉnh cột

- Khi luồng lạch thay đổi, báo hiệu không còn tác dụng thì nhổ cột di chuyển đến vị trí mới và dựng lại.

1.10. Bảo dưỡng rọ đèn, hòm đựng ắc quy (dùng cho báo hiệu có đèn hiệu)

- Nội dung công việc như bảo dưỡng cột biển.

- Làm kết hợp cùng với việc bảo dưỡng phao, cột không làm đơn lẻ.

1.11. Sơn mầu giữa kỳ rọ đèn, hòm ắc quy: Nội dung như sơn mầu giữa kỳ phao, cột báo hiệu.

2. Bảo trì ánh sáng đèn hiệu

2.1. Đốt đèn Dầu trên cột, trên phao: Mỗi ngày đốt đèn một lần.

2.2. Thay bóng đèn:

- Thay bóng ốp tích và thay đèn Dầu: Định kỳ thay thế đèn Dầu một năm một lần. Thay bóng ốp tích một năm một lần (thay bóng tính kết hợp khi thay đèn, thay ắc quy không tính thao tác riêng).

- Thay bóng đèn điện then thời gian sử dụng, làm kết hợp khi thay ắc quy, không làm đơn lẻ.

2.3. Thay đèn: Tháo dỡ đèn, thay thế bằng đèn khác (làm kết hợp)

2.4. Thay ắc quy:

Số lần thay ắc quy cho các loại đèn, căn cứ vào chế độ chớp của đèn.

2.5. Nạp ắc quy:

Định kỳ nạp ắc quy theo các chế độ (nạp bổ sung, cân bằng và xúc nạp) căn cứ vào từng loại đèn.

III. CÁC CÔNG TÁC ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1. Trực đảm bảo giao thông và thông tin liên lạc

- Trực trạm nắm bắt tình hình giao thông trên tuyến, xử lý tình huống xảy ra.

- Tiếp dân và các cơ quan hữu quan, địa phương đến liên hệ công tác.

2. Đọc mực nước và đếm lưu lượng vận tải (trạm đọc do cơ quan chủ quản cấp trên quy định)

2.1. Trạm đọc mực nước:

- Đọc mực nước ở các sông vùng lũ: Đọc vào các thời điểm: 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ. Ghi chép, l­ưu giữ, vẽ biểu đồ mực nước.

- Đọc mực nước ở các sông vùng triều: Đọc liên tục vào tất cả các giờ trong ngày (1, 2, 3, 4...). Ghi chép, l­ưu giữ tài liệu, xác định chân triều, đỉnh triều, vẽ biểu đồ mực nước.

2.2. Trạm đếm lưu lượng vận tải:

- Nhiệm vụ: Đếm, ghi chép, tổng hợp, l­ưu giữ báo cáo tình hình loại tầu vận tải và số tấn hàng thông qua tuyến vẽ biểu đồ theo dõi vận tải.

- Các tuyến chỉ chạy tầu ban ngày: Trạm đếm ph­ương tiện 12h/ngày (từ 6h đến 18h). Các trạm có chạy tầu ban đêm đếm ph­ương tiện 24/24.

- Các trạm ở vùng lũ và không đốt đèn thì đọc mực nước kiêm đếm ph­ương tiện vận tải.

3. Trực phòng chống bão lũ

Khi có bão hoặc lũ có khả năng ảnh hưởng đến khu vực quản lý. Trạm bố trí ph­ương tiện và lao động trực theo quy chế phòng chống bão lũ.

4. Trực tầu công tác

Mỗi trạm được bố trí người thường trực tầu ban đêm trong những ngày tầu đậu trên bến của trạm (trừ những ngày tầu đi công tác đêm trên tuyến).

Hạng mục này không áp dụng cho phương tiện của Đoạn.

5. Bảo dưỡng tầu công tác

Định kỳ thay thế dây cáp neo, dây chằng buộc, sào chống, vật liệu cứu đắm, cứu hỏa... theo thời gian sử dụng.

Bổ sung, thay thế Dầu nhờn các te, hộp số sau số giờ hoạt động quy định; Lau chùi, sửa chữa, thay thế một số phụ tùng.

Gõ rỉ, sơn dặm các chỗ thường xuyên tiếp xúc với nước mặn hoặc cọ sát làm bong tróc sơn.

Lau chùi, bôi mỡ cho cầu phao, tời, cáp, bạc lái...

6. Quan hệ với địa phương

Định kỳ trạm trưởng (hoặc đại diện trạm) làm việc với các xã, phường ven sông, các chủ công trình trên sông để phối hợp bảo vệ báo hiệu, tuyên truyền phổ biến luật lệ, bảo vệ công trình trên sông cũng như những công việc khác có liên quan trên tuyến sông quản lý.

7. Phát quang cây cối

- Định kỳ phát quang cây cối che chắn tầm nhìn của báo hiệu.

- Hạng mục này chỉ áp dụng cho các báo hiệu vùng rừng núi, vùng sú vẹt. số lượng báo hiệu được phát quang cầy cối theo phương án kỹ thuật cụ thể được duyệt hàng năm.

B. KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦ Y NỘI  ĐỊA

Số thứ tự

Hạng mục công việc

ĐVT

Định ngạch

SL 1

SL 2

SL 3

I

Khối lượng công tác QLTX

1

Trạm kiểm tra tuyến thường xuyên

Lần/năm

73

65

52

2

Đoạn kiểm tra, nghiệm thu tuyến

-nt-

12

12

12

3

Cục ĐSVN kiểm tra tuyến

-nt-

4

4

4

4

Kiểm tra đột xuất sau lũ bão

-nt-

3

2

2

5

Kiểm tra theo dõi công trình giao thông

-nt-

3

2

2

6

Đo dò sơ khảo bãi cạn

Lần/năm/bãi

14

8

4

7

Kiểm tra đèn hiệu ban đêm

Lần/năm

12

12

12

II

Khối lượng công tắc bảo trì đường thủy nội địa

A

Bảo trì báo hiệu

1

Thả phao

Lần/năm/quả

3

3

2

2

Điều chỉnh phao

-nt-

15

13

12

3

Chống bồi rùa

-nt-

15

13

12

4

Trục phao

-nt-

3

3

3

5

Bảo dưỡng phao

-nt-

2

2

2

6

Sơn mầu giữa kỳ phao

-nt-

2

2

2

7

Bảo dưỡng xích nỉn

Lần/năm/đường

2

2

2

8

Chỉnh cột báo hiệu

Lần/năm/cột

2

2

2

9

Dịch chuyển cột báo hiệu

% số cột

20

10

5

10

Dịch chuyển biển báo hiệu khoang thông thuyền (Khi có thay đổi khoang thông thuyền)

Lần/năm/biển

3

2

1

11

Bảo dưỡng cột, biển báo hiệu

Lần/năm/cột, biển

2

2

2

12

Sơn mầu giữa kỳ cột biển báo hiệu

-nt-

2

2

2

13

Bảo dưỡng biển báo hiệu cầu

Lần/năm/biển

2

2

2

14

Sơn mầu giữa kỳ biển báo hiệu cầu

-nt-

2

2

2

15

Bảo dưỡng lồng đèn, hòm ắc quy

Lần/năm/đèn

2

2

2

16

Sơn màu giữa kỳ lồng đèn, hòm ắc quy,  rào chống trèo

Lần/năm/đèn

2

2

2

17

Sửa chữa nhỏ báo hiệu

Lần/năm/báo hiệu

1

1

1

B

Bảo trì ánh sáng đèn báo hiệu

1

Đốt đèn Dầu trên cột

Lần/năm/đèn

365

365

365

2

Đốt đèn Dầu trên phao

-nt-

365

365

365

3

Thay ắc quy chuyên dùng (loại 6V - 40 AH lắp song song cho một đèn hoặc 6V - 80AH)

a

Đèn chế độ F và Q

Loại 6V - O,6A

-nt-

91

91

91

Loại 6V - l,4A

-nt-

182

182

182

b

Đèn chớp đều (ISO ls - ISO 6s)

Loại 6V - O,6A

-nt-

46

46

46

Loại 6V - l,4A

-nt-

91

91

91

c

Đèn chớp một dài OC 5s

Loại 6V - O,6A

-nt-

55

55

55

Loại 6V - l,4A

-nt-

109

109

109

d

Đèn chớp môt dài loại OC 4s

Loại 6V - O,6A

-nt-

68

68

68

Loại 6V - l,4A

-nt-

137

137

137

e

Đèn chớp 1 dài loai OC 3s

Loại 6V - O,6A

-nt-

61

61

61

Loại 6V - l,4A

-nt-

121

121

121

f

Đèn chớp một ngắn FI 5s

Loại 6V - O,6A

-nt-

37

37

37

Loại 6V - l,4A

-nt-

46

46

46

g

Đèn chớp hai FI (2) l0s

Loại 6V - O,6A

-nt-

37

37

37

Loại 6V - l,4A

-nt-

46

46

46

h

Đèn chớp ba FI (3) l0s

Loại 6V - O,6A

-nt-

37

37

37

Loại 6V - l,4A

-nt-

46

46

46

4

Đèn sử dụng năng lượng mặt trời

a

Thay ắc quy đối với đèn dùng năng lượng mặt trời

-nt-

2

2

2

b

Kiểm tra vệ sinh đèn, tấm năng lượng mặt trời, bổ sung nước cất

-nt-

12

12

12

c

Kiểm tra vệ sinh đèn 601 - CaN3da

-nt-

4

4

4

5

Thay ắc quy chuyên dùng (Loại 6V - 40AH đấu 4 bình: 12V - 80Ah)

- Đèn chớp 12V - l,4A

-nt-

73

73

73

6

Thay bóng đèn

a

Đèn chế đô F & Q

Lần năm/đèn

6

6

6

b

Đèn chế độ chớp đều

-nt-

4

4

4

c

Đèn chế độ chớp một dài

-nt-

4

4

4

d

Đèn chế độ chớp một ngắn FI 5s

-nt-

2

2

2

e

Đèn chế độ chớp hai, chớp ba

-nt-

2

2

2

7

Thay bóng đèn Dầu

-nt-

2

2

2

8

Thay đèn Dầu (Bầu, cổ đèn)

-nt-

1

1

1

9

Thay đèn điện

% số đèn

10

10

10

10

Xúc nạp ắc quy ban đầu

Lần năm/bình

2

2

2

11

Nạp ắc quy bổ sung

a

Đèn chế độ F và Q

Loại 6V - O,6A

-nt-

82

82

82

Loại 6V - l,4A

-nt-

164

164

164

b

Đèn chớp đều (ISO ls - ISO 6s)

Loại 6V - O,6A

-nt-

40

40

40

Loại 6V - l,4A

-nt-

81

81

81

c

Đèn chớp một dài OC 5s

Loại 6V - O,6A

-nt-

48

48

48

Loại 6V - l,4A

-nt-

97

97

97

d

Đèn chớp môt dài loại OC 4s

Loại 6V - O,6A

-nt-

60

60

60

Loại 6V - l,4A

-nt-

123

123

123

e

Đèn chớp 1 dài loai OC 3s

Loại 6V - O,6A

-nt-

53

53

53

Loại 6V - l,4A

-nt-

109

109

109

f

Đèn chớp một ngắn FI 5s

Loại 6V - O,6A

-nt-

30

30

30

Loại 6V - l,4A

-nt-

40

40

40

g

Đèn chớp hai FI (2) l0s

Loại 6V - O,6A

-nt-

30

30

30

Loại 6V - l,4A

-nt-

40

40

40

h

Đèn chớp ba FI (3) l0s

Loại 6V - O,6A

-nt-

30

30

30

Loại 6V - l,4A

-nt-

40

40

40

12

Nạp ắc quy cân bằng

a

Đèn chế độ F và Q

Loại 6V - O,6A

-nt-

7

7

7

Loại 6V - l,4A

-nt-

16

16

16

b

Đèn chớp đều (ISO ls - ISO 6s)

Loại 6V - O,6A

-nt-

4

4

4

Loại 6V - l,4A

-nt-

8

8

8

c

Đèn chớp một dài OC 5s

Loại 6V - O,6A

-nt-

5

5

5

Loại 6V - l,4A

-nt-

10

10

10

d

Đèn chớp môt dài loại OC 4s

Loại 6V - O,6A

-nt-

6

6

6

Loại 6V - l,4A

-nt-

12

12

12

e

Đèn chớp 1 dài loai OC 3s

Loại 6V - O,6A

-nt-

6

6

6

Loại 6V - l,4A

-nt-

10

12

12

f

Đèn chớp một ngắn FI 5s

Loại 6V - O,6A

-nt-

5

5

5

Loại 6V - l,4A

-nt-

4

4

4

g

Đèn chớp hai FI (2) l0s

Loại 6V - O,6A

-nt-

5

5

5

Loại 6V - l,4A

-nt-

4

4

4

h

Đèn chớp ba FI (3) l0s

Loại 6V - O,6A

-nt-

5

5

5

Loại 6V - l,4A

-nt-

4

4

4

III

Các công tác đặc thù trong quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

1

Trực đảm bảo giao thông

Người trạm/năm

1

1

1

2

Đọc mực nước sông vùng lũ

Lần/ngày

3

3

3

3

Đọc mực nước sông vùng triều

Lần/ngày

24

24

24

4

Đếm phương tiện vận tải tuyến ĐTNĐ không đốt đèn

Giờ/ngày

12

12

12

5

Đếm phương tiện vận tải tuyến ĐTNĐ có đốt đèn

Giờ/ngày

24

24

24

6

Trực phòng chống bão lũ

Lần/năm trạm

6

6

6

7

Trực tầu công tác

Công/trạm năm

365

365

365

8

Bảo dưỡng, tiểu tu tầu công tác

Lần/năm tầu

1

1

1

9

Quan hệ với địa phương

Lần/năm trạm

12

12

12

10

Phát quang quanh báo hiệu

Lần/năm cột

2

2

2

11

Sửa chữa nhỏ nhà trạm

Lần/năm

1

1

1

Chương 3

ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

A. THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC

I . ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

* Nguyên tắc tính toán và áp dụng

Kích th­ước báo hiệu để tính vật tư theo kích thước chuẩn của quy tắc báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam 22-TCN-269-2000 ban hành theo Quyết định số 4099/2000/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2000 của Bộ GTVT.

- Mức tiêu hao sơn được tính cụ thể cho 1m2 của từng loại vật liệu làm báo hiệu (Bảng 1) và tính toán cho các loại báo hiệu theo thiết kế định hình (Bảng 2 - Bảng 8) để tiện áp dụng.

- Bảo dưỡng báo hiệu bao gồm 01 lớp sơn chống rỉ và 02 lớp sơn mầu. Sơn mầu giữa kỳ thì chỉ sơn hai lớp sơn mầu. Riêng bảo dưỡng phao, sơn chống rỉ bao gồm cả mặt trong và mặt ngoài của phao. Đối với phao chưa tính đến tiêu hao vật tư cho sơn mầu, bảo dưỡng hòm đựng ắc quy.

- Vật liệu phụ được tinh bằng 2% giá trị vật liệu chính.

- Các loại biển hình thoi định mức vật tư được tính theo định mức vật tư của các biển hình vuông cứng loại, cùng kích thước.

- Các loại báo hiệu và phụ kiện không có trong bảng định mức được phép tính theo nội ngoại suy.

II. ĐỊNH MỨC NHÂN CÔNG

1. Nguyên tắc tính toán và áp dụng

1.1. Sử dụng hệ số trong sử dụng mức

Các trị số ở tập định mức này được xây dựng trongđiều kiện lao động bình thường chư­a tính đến các yếu tồ phức tạp xảy ra trong quá trình thực hiện các bước công việc. Các trị số mức xác định trong tập định mức này là tính vào mùa cạn.

a) Những mức có kết hợp phương tiện thủy về mùa lũ được tính thêm như sau:

- Hành trình phương tiện (bình quân xuôi và ngược) được nhân với hệ số 1,2

- Các công việc khác nhân với hệ số 1,1.

b) Tất cả các mức thực hiện ở kênh đào thì nhân với hệ số từ 0,8 đến 0,9. Các công việc thực hiện ở vùng cửa biển, cửa sông, vùng duyên hải, vùng núi cao, vùng hồ thì được nhân với hệ số từ 1,2 đến 1,3.

- Các mức của công tác thả, trục, chỉnh, chống bồi rùa, bảo dưỡng với các loại phao không có trong bảng định mức được tính bằng phương pháp nội suy, ngoại suy.

- Các mức của phao hình cầu có kết cấu là phao trụ, biển hình cầu thì dùng mức của phao trụ cùng đường kính nhân với hệ số 1,05.

- Các mức của phao ống thì lấy theo mức của phao trụ cùng đường kính nhân với hệ số 0,8.

- Các mức lao động của công tác điều chỉnh, di chuyển cột báo hiệu bằng bê tông được nhân với hệ số 1.3 của mức cột sắt cùng loại.

1.2. Tra mức

Ứng với mỗi hạng mục công việc lao động có nội dung công việc, cấp bậc thợ bình quân và trị số mức lao động của công việc đó.

III. ĐỊNH MỨC CA MÁY

1. Nguyên tắc tính toán và áp dụng

Phương tiện thủy dùng trong quản lý, bảo trì đường thủy nội địa hoạt động trong một dây truyền cồng nghệ khép kín. Định mức ca máy đã xây dựng cho từng công đoạn đơn lẻ phục vụ cho việc lập đơn giá dự toán được thuận lợi.

1.1. Hành trình:

Tầu chạy tốc độ bình quân (Mục 3.01.01) từ trạm đi kiểm tra, nghiệm thu tuyến hoặc đến vị trí thực hiện các thao tác nghiệp vụ khác.

1.2. Thao tác: (thực hiện sau hành trình)

Tầu di chuyển chậm hoặc nổ máy đứng yên khi thực hiện các thao tác nghiệp vụ.

1.3. Nguyên tắc áp dụng đơn giá ca máy:

Đơn giá ca máy trong công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa áp dụng theo văn bản hiện hành của Nhà nước.

1.4. Ca máy thực hiện các công việc khác

Ngoài quản lý thường xuyên đường thủy nội địa, các phương tiện thiết bị còn sử dụng làm những công việc khác thuộc vốn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa như duy tu bảo dưỡng kè, đổ đá chân đèn, phục vụ nổ mìn, phá đá, chống bão lũ kết hợp thanh tra bảo vệ đường thủy nội địa... thì áp dụng như sau:

- Khi di chuyển - sử dụng mức của hành trình.

- Khi thao tác sau hành trình sử dụng mức của thao tác.

- Trong các trường hợp cụ thể sẽ nội suy các mức tương tự, trên cơ sở thời gian nổ máy và trạng thái làm việc của máy.

1.5. Hệ số trong sử dụng định mức ca máy

Các mức được xây dựng trong điều kiện bình thường, các trường hợp khác áp dụng như sau:

- Định mức ca máy vùng cửa sông, biển, ven vịnh và ra đảo: ca máy hành trình (bình quân) và thao tác được nhân với K = 1,2.

- Định mức ca máy các khu vực còn lại trong mùa lũ: được nhân với K = 1,2.

- Trong trường hợp ngoài mức chuẩn, nội suy theo mức trên, dưới và lân cận.

B. ĐỊNH MỨC CHI TIẾT

I . ĐỊNH MỨC VẬT TƯ­

1. Sơn báo hiệu

Mã hiệu

Tên vật liệu sơn - công việc

Đơn vị

Sơn chống rỉ

Sơn mầu

1.0101

Bảo dưỡng cột biển bằng kim loại

Kg/m2

0,141

0.249

1.0102

Bảo dưỡng phao, hòm ắc quy bằng kim loại

Kg/m2

0,141

0.249

1.0103

Sơn báo hiệu bằng bê tông, tre, gỗ

Kg/m2

0,335

2. Bảo dưỡng cột báo hiệu

Mã hiệu

Loại báo hiệu

Đơn vị tính

Sơn chống rỉ

Sơn mầu

Bằng sắt thép

1.0204

Cột F 160, H = 6,5m

Kg/Cột

0,62

1,10

1.0205

Cột F 160, H = 7,5m

Kg/Cột

0,70

1,22

1.0206

Cột F 160, H= 8,5m

Kg/Cột

0,78

1,35

1.0207

Cột F 160, H = 7,5m

Kg/Cột

0,83

1,47

1.0208

Cột F 200, H = 8,5m

Kg/Cột

0,93

1,64

1.0209

Cột dàn 12m

Kg/Cột

9,41

16,61

1.0210

Cột dàn 14m

Kg/Cột

10,97

19,37

1.0211

Cột dàn 16m

Kg/Cột

12,54

22,14

1.0212

Cột dàn 18m

Kg/Cột

14,12

24,90

1.0213

Cột dàn 20m

Kg/Cột

18,62

32,86

1.0214

Cột dàn 21m

Kg/Cột

21,46

37,89

1.0215

Cột dàn 24m

Kg/Cột

24,52

43,30

1.0216

Hòm ắc quy, lồng đèn,  rào chống trèo

Kg/Bộ

0,17

0,15

3. Bảo dưỡng phao sắt

Đơn vị: Kg

Mã hiệu

Loại báo hiệu

Đơn vị tính

Sơn chống rỉ

Sơn mầu

1.0317

Phao nhót F 800

Quả

0,61

0,41

1.0318

Phao trụ F 800

-

0,95

0,65

1.0319

Phao trụ 1.000

-

1,29

0,89

1.0320

Phao trụ 1.200

-

1,34

1,35

1.0321

Phao trụ F 1.400

-

2,38

1,62

1.0322

Phao trụ F 1.700

-

3,64

2,57

1.0323

Phao trụ F 1.200

-

4,91

3,43

1.0324

Phao trụ F 2.400

-

6,64

4,64

4. Bảo dưỡng xích và phụ kiện

Sử dụng hắc ín để nhuộm (Kg/đường dài 15m)

Mã hiệu

Loại xích

Mức

1.0425

Xích F 14 và phu kiện xích

2,40 Kg/sợi

1.0426

Xích F 18 và phụ kiện

2,80 Kg/sợi

1.0427

Xích F 22 và phụ kiện

3,20 Kg/sợi

5. Bảo dưỡng biển báo hiệu

Đơn vị tính: Kg/biển

Mã hiệu

Loại biển

Sơn chống rỉ

Sơn mầu

L1

L2

L3

L1

L2

L3

1.0528

Biển phao bờ phải

0,63

0,51

0,40

1,00

0,81

0,64

1.0529

Biển phao bờ trái

0,27

0,22

0,18

0,43

0,35

0,28

1.0530

Biển phao tim luồng, hai luồng

1,44

1,0

0,64

2,53

1,76

1,13

1.0531

Biển hình vuông sơn mầu hai mặt

1,02

0,72

0,47

1,80

1,27

0,84

1.0532

Biển hình vuông sơn mầu một mặt

1,02

0,72

0,47

0,99

0,64

0,48

1.0533

Biển báo hiệu cống và âu, báo hiệu điều khiển đi lại

0,93

0,70

0,50

0,63

0,69

0,50

1.0534

Biển lý trình

0,64

0,45

0,33

1,40

0,45

0,34

1.0535

Biển báo hiệu CNV

0,79

0,55

0,35

1,61

0,97

0,62

l.0536

Biển báo hiệu ngã ba

0,91

0,63

0,41

1,61

1,12

0,72

1.0537

Biển báo hiệu định hướng

1,92

1,35

0,87

3,39

2,383

1,54

1.0538

Báo hiệu thông thuyền tròn

0,72

0,50

0,32

1,27

0,88

0,56

1.0539

Biển C.113 và C.114

0,10

0,07

0,05

0,09

0,06

0,04

1.0540

Thông báo phụ tam giác

0,25

0,17

0,12

0,45

0,30

0,21

1.0541

Thông báo phụ chữ nhật

0,30

0,21

0,14

0,27

0,19

0,12

1.0542

Tiêu thị hình trụ

0,03

0,04

1.0543

Tiêu thị hình nón

0,01

0,02

1.0544

Tiêu thị hình cầu

0,02

0,03

Ghi chú - Định mức vật tư­ bảo dưỡng th­ước nước ngư­ợc được tính theo m2 quy định tại các mã hiệu định mức 1.01.01 và 1.01.03 của tập định mức này.

6. Sơn mầu cột báo hiệu

Mã hiệu

Loại báo hiệu

Đơn vị tính

Sơn mầu

A-

Bằng sắt thép

1.06.45

Cột F 160, H = 6,5m

Kg/Cột

1,10

1.06.46

Cột F 160, H = 7,5m

Kg/Cột

1,22

l.06.47

Cột F 160, H = 8,5m

Kg/Cột

1,35

1.06.48

Cột F 200, H = 7,5m

Kg/Cột

1,47

1.06.49

Cột F 200, H = 8,5m

Kg/Cột

1,64

1.06.50

Cột dàn 12m

Kg/Cột

16,61

1.06.51

Cột dàn 14m

Kg/Cột

19,37

1.06.52

Cột dàn 16m

Kg/Cột

22,14

1.06.53

Cột dàn 18m

Kg/Cột

24,90

1.06.54

Cột dàn 20m

Kg/Cột

32,86

1.06.55

Cột dàn 21m

Kg/Cột

37,89

1.06.56

Cột dàn 24m

Kg/Cột

43,30

1.06.57

Hòm ắc quy, lồng đèn

Kg/Bộ

0,15

B-

Bằng bê tông cốt thép

1.06.58

Cột F 200, H = 6,5m

Kg/Cột

1,37

1.06.59

Cột F 200, H = 8,5m

Kg/Cột

1,78

1.06.60

Cột H = 4m, d = 1000

Kg/Cột

2,68

1.06.61

Cột H = 5m, d = 1000

Kg/Cột

3,68

1.06.62

Cột H = 6m, d = 1000

Kg/Cột

4,43

l.06.63

Cột H = 8m, d = 1000

Kg/Cột

5,91

1.06.64

Cột H = 12m, d = 1000

Kg/Cột

8,87

1.06.65

Trụ đèn d = 1500, H = 7,0 m

Kg/Cột

8,10

1.06.66

Trụ đèn d = 1500, H = l0m

Kg/Cột

11,57

7. Sơn mầu phao sắt

Đơn vị tính: Kg/quả

Mã hiệu

Loại báo hiệu

Đơn vị tính

Sơn mầu

l.07.67

Phao nhót F 800

Quả

0,41

1.07.68

Phao trụ F 800

-

0,65

1.07.69

Phao trụ 1.000

-

0,89

1.07.70

Phao trụ 1.200

-

1,35

1.07.71

Phao trụ F1.400

-

1,62

1.07.72

Phao trụ F 1.700

-

2,57

1.07.73

Phao trụ F 2.000

-

3,43

1.07.74

Phao trụ F 2.400

-

4,64

8. Sơn mầu biển báo hiệu.

Đơn vị tính: Kg/biển

Mã hiệu

Loại biển

Sơn mầu

Ll

L2

L3

1.08.75

Biển phao bờ phải

1,00

0,81

0,64

1.08.76

Biển phao bờ trái

0,43

0,35

0,28

l.08.77

Biển phao tim luồng, hai luồng

2,53

l,76

1,13

1.08.78

Biển hình vuông sơn mầu hai mặt

1,79

1,27

0,84

1.08.79

Biển hình vuông sơn mầu một mặt

0,99

0,64

0,48

1.08.80

Biển báo hiệu cống và âu, báo hiệu điều khiển đi lại

0,90

0,69

0,50

1.08.81

Biển lý trình

0,63

0,45

0,34

1.08.82

Biển báo hiệu CNV

1,40

0,97

0,62

1.08.83

Biển báo hiệu ngã ba

1,61

1,12

0,72

1.08.84

Biển báo hiệu định hướng

3,39

2,38

1,54

1.08.85

Báo hiệu thông thuyền tròn

1,27

0,88

0,56

108.86

Biển Cl.13 và Cl.14

0,09

0,06

0,04

1.08.87

Thông báo phụ tam giác

0,45

0,30

0,21

1.08.88

Thông báo phụ chữ nhật

0,27

0,19

0,12

1.08.89

Tiêu thị hình trụ

0,04

1.08.90

Tiêu thi hình nón

0,02

1.08.91

Tiêu thị hình cầu

0,03

9. Định mức vật tư nạp ắc quy chuyên dùng 6V- 40AH:

Mã hiệu

Công việc

Nước cất (lít)

A xít H2SO4 (kg)

Điện năng (kw.h)

1.09.92

Nạp lần đầu, xúc nạp

1,30

0,81

3,00

1.09.93

Nạp bổ sung

0,23

0,06

0,75

1.09.94

Nạp cân bằng, bổ sung nước cất cho ắc quy năng lượng mặt trời

0,28

0,06

3,00

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

1. Hành trình, kiểm tra tuyến: Cấp bậc thợ của công việc: 4,5

Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị và dụng cụ. Công nhân hàng giang theo tầu hành trình từ Trạm đến vị trí thao tác. Tầu đi từ trạm đi dọc theo tim luồng để kiểm tra tình hình tuyến, hệ thống báo hiệu v.v....

Mã hiệu

Loại

việc

đơn

vị

tính

Xuồng cao tốc các loại

Tầu

dưới

23cv

Tầu

từ

23cv

đến

dưới

50cv

Tầu

từ

50cv

đến

dưới

90cv

Tầu

Từ 90cv trở lên

Dưới

30cv

Từ 30 đến

dưới 70 cv

Từ 70cv đến

dưới 120 cv

Từ

120cv

trở

lên

2.01.01

Hành

trình, kiểm tra

luồng

lạch

công/

km

0,0186

0,0155

0,0123

0,0092

0,0535

0,0467

0,0375

0,0315

2. Đo dò sơ khảo bãi cạn: Cấp bậc công việc bình quân 5,0

- Chuẩn bị: Sổ sách, dụng cụ làm việc.

- Tầu từ tim luồng vào vị trí đầu tiên cần đo.

- Đo theo yêu cầu kỹ thuật.

- Kết thúc công việc đưa tầu ra tim luồng.

- Lập báo cáo, lên sơ họa, gửi báo cáo về Đoạn.

Mã hiệu

Công

việc

Đơn vị

tính

Tầu công tác các loại

Tầu dưới 23cv

Tầu từ 23cv đến dưới 50cv

Tầu từ 50cv đến dưới 90cv

Tầu từ 90cv trở lên

2.02.02

Đo dò sơ khảo bãi cạn

Công/km2

4,5260

4,5260

3,9372

3,9872

3. Rà quét chướng ngại vật: Cấp bậc công việc bình quân 5,0

- Chuẩn bị sổ sách, dụng cụ làm việc.

- Tầu từ tim luồng đi đến vị trí, tiến hành rà quét theo yêu cầu kỹ thuật.

- Kết thúc công việc, đưa tầu ra tim luồng.

- Làm báo cáo lên sơ họa, gửi báo cáo về Đoạn.

Mã hiệu

Công

việc

Đơn vị

tính

Tầu công tác các loại

Tầu dưới 23cv

Tầu từ 23cv đến dưới 50cv

Tầu từ 50cv đến dưới 90cv

Tầu từ 90cv trở lên

2.02.03

Rà cứng

Công/km2

68,00

81,60

81,60

108,80

2.02.04

Rà mền

Công/km2

51,00

61,20

61,20

81,60

4. Thả phao: Cấp bậc công việc bình quân 5,0

- Chuẩn bị phao, xích, nỉn và dụng cụ làm việc.

- Tầu từ tim luồng đến vị trí thả phao.

- Thực hiện thả phao, theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kết thúc công việc.

- Đưa tầu ra tim luồng, tiếp tục hành trình.

Mã hiệu

Loại phao

Đơn vị tính

Tầu công tác

Tầu

dưới 23cv

Tầu từ 23cv đến

dưới 50cv

Tầu từ 50cv đến

dưới 90cv

Tầu từ 90cv trở lên

2.04.05

Phao nhót F 800

Công/quả

0,7157

0,7080

2.04.06

Phao trụ F 800

Công/quả

0,7950

2.04.07

Phao trụ F 1.000

Công/quả

0,9933

2.04.08

Phao trụ F 1.200

Công/quả

1,2793

0,7848

0,6807

2.04.09

Phao trụ F 1.400

Công/quả

1,5645

0,9593

0,9334

2.04.10

Phao trụ F 1.700

Công/quả

1,1028

0,9588

2.04.11

Phao trụ F 2.000

Công/quả

1,2824

1,0829

2.04.l2

Phao trụ F 2.400

Công/quả

1,5204

1,2488

5. Trục phao: Cấp bậc công việc bình quân 5,0

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.

- Tầu từ tim luồng vào vị tổ trục phao.

- Thực hiện trục phao theo yêu cầu kỹ thuật, kết thúc công việc.

- Đưa tầu ra tim luồng.

Mã hiệu

Loại phao

Đơn vị tính

Tầu công tác

Tầu

dưới 23cv

Tầu từ 23cv đến

dưới 50cv

Tầu từ 50cv đến

dưới 90cv

Tầu từ 90cv trở lên

2.05.13

Phao nhót F 800

Công/quả

0,8708

0,8470

2.05.14

Phao trụ F 800

Công/quả

1,065

2.05.15

Phao trụ F 1.000

Công/quả

1,3216

2.05.16

Phao trụ F 1.200

Công/quả

1,7958

1,11147

0,9821

2.05.17

Phao trụ F 1.400

Công/quả

2,2701

1,14094

1,2414

2.05.18

Phao trụ F 1.700

Công/quả

1,16212

1,3083

2.05.19

Phao trụ F 2.000

Công/quả

1,18333

1,3744

2.05.20

Phao trụ F 2.400

Công/quả

1,21154

1,4735

6. Điều chỉnh phao: Cấp bậc công việc bình quân 4,5

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.

- Tầu từ tim luồng vào vị trí phao.

- Quăng dây, bắt phao, giảm xích.

- Điều chỉnh phao theo yêu cầu kỹ thuật, kết thúc công việc.

- Đưa tầu ra tim luồng.

Mã hiệu

Loại phao

Đơn vị tính

Tầu công tác

Tầu

dưới 23cv

Tầu từ 23cv đến

dưới 50cv

Tầu từ 50cv đến

dưới 90cv

Tầu từ 90cv trở lên

2.06.21

Phao nhót F 800

Công/quả

0,7588

0,7437

2.06.22

Phao trụ F 800

Công/quả

0,8320

2.06.23

Phao trụ F 1.000

Công/quả

1,0430

2.06.24

Phao trụ F 1.200

Công/quả

1,3429

0,8825

0,7147

2.06.25

Phao trụ F 1.400

Công/quả

1,6425

1,073

0,8960

2.06.26

Phao trụ F 1.700

Công/quả

1,1581

1,0059

2.06.27

Phao trụ F 2.000

Công/quả

1,3097

1,1368

2.06.28

Phao trụ F 2.400

Công/quả

1,5113

1,3111

7. Chống bồi rùa: Cấp bậc công việc bình quân 4.5

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc

- Tầu từ tim luồng vào vị trí phao

- Quãng dây, bắt phao, giảm xích.

- Thực hiện chống bồi theo yêu cầu kỹ thuật, kết thúc công việc.

- Đưa tầu ra tim luồng, thu dọn dụng cụ, kết thúc công việc.

Mã hiệu

Loại phao

Đơn vị tính

Tầu công tác

Tầu

dưới 23cv

Tầu từ 23cv đến

dưới 50cv

Tầu từ 50cv đến

dưới 90cv

Tầu từ 90cv trở lên

2.07.29

Phao nhót F 800

Công/quả

0,4287

0,3871

2.07.30

Phao trụ F 800

Công/quả

0,4328

2.07.31

Phao trụ F 1.000

Công/quả

0,5092

2.07.32

Phao trụ F 1.200

Công/quả

0,6317

0,5530

0,4693

2.07.33

Phao trụ F 1.400

Công/quả

0 7542

0 6300

0,5596

2.07.34

Phao trụ F 1.700

Công/quả

0,6646

0 6436

2.07.35

Phao trụ F 2.000

Công/quả

0,8137

0,7280

2.07.36

Phao trụ F 2.400

Công/quả

1,0167

0,8404

8. Thay đèn, thay nguồn trên phao, kiểm tra vệ sinh đèn và tấm năng lượng mặt trời - bổ sung nước cất cho ắc quy đèn NLMT: Cấp bậc công việc bình quân 4,0

- Chuẩn bị đèn, nguồn thay thế

- Tầu từ tim luồng vào vị trí phao

- Quăng dây, bắt phao

- Thực hiện thay thế đèn, nguồn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đưa tầu ra tim luồng.

Mã hiệu

Loại phao

Đơn vị tính

Tầu công tác

Tầu

dưới 23cv

Tầu từ 23cv đến

dưới 50cv

Tầu từ 50cv đến

dưới 90cv

Tầu từ 90cv trở lên

2.08.37

- Thay dèn chạy bằng ắc quy hoặc

pin

- Kiểm tra vệ sinh đèn và tấm năng lượng mặt trời, bổ sung nước cất cho ắc quy (áp dụng cho loại đèn NLMT)

Công/đèn

0,0709

0,0709

0,0767

0,0767

2.08.38

Thay nguồn (ắc quy hoặc pin)

Công/đèn

0,1022

0,1039

0,0875

0,0875

9. Sơn mầu phao giữa kỳ: Cấp bậc công việc bình quân 4,0

- Chuẩn bị dụng cụ sơn, chổi.

- Tầu từ tim luồng đến vị trí phao.

- Quăng dây, bắt phao.

- Sơn mầu theo yêu cầu kỹ thuật, kết thúc công việc.

- Đưa tầu ra tim luồng.

Mã hiệu

Loại phao

Đơn vị tính

Các loại tầu

công tác

2.9.39

Phao nhót F 800

Công/quả

0,3255

2.9.40

Phao trụ F 800

Công/quả

0,3310

2.9.41

Phao trụ F 1.000

Công/quả

0,8675

2.9.42

Phao trụ F 1.200

Công/quả

0,4200

2.9.43

Phao trụ F 1.400

Công/quả

0,4463

2.9.44

Phao trụ F 1.700

Công/quả

0,5512

2.9.45

Phao trụ F 2.000

Công/quả

0,6563

2.9.46

Phao trụ F 2.400

Công/quả

0,8873

10. Bảo dưỡng phao: Cấp bậc công việc bình quân 4,5

-Chuẩn bị dụng cụ, sơn chổi. bàn cạo.

-Kê đệm, cọ rửa phao, tháo doăng phao,cạo rỉ bên trong và bên ngoài phao, biển.

- Lau chùi sạch phao, biển trước khi sơn.

- Gò nắn lại phần phao bị bẹp (nếu có)

- Sơn một nước sơn chống rỉ bên trong và bên ngoài phao, biển.

- Sơn mầu hai nước bên ngoài phao, biển.

- Bắt chặt doăngđảm bảo kín nước.

- Đưa phao vào vị trí quy định.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc

Mã hiệu

Loại phao, biển

Đơn vị tính

Tại trạm

Tại hiện

tr­ường

2.10.47

Phao nhót F 800

Công/quả

2,2100

2,2500

2.10.48

Phao trụ F 800

Công/quả

2.4960

2,6500

2.10.49

Phao trụ F 1.000

Công/quả

3,1200

3,3130

2.10.50

Phao trụ F 1.200

Công/quả

4,1200

4,3750

2.10.51

Phao trụ F 1.400

Công/quả

4,8500

5,0000

2.10.52

Phao trụ F 1.700

Công/quả

6,0900

6,4060

2.10.53

Phao trụ F 2.000

Công/quả

7,3320

7,8120

2.10.54

Phao trụ F 2.400

Công/quả

9.5000

10,0500

11. Bảo dưỡng xích nỉn (L = 15m): Cấp bậc công việc bình quân 4,5

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu.

- Vận chuyển xích nỉn từ kho ra nơi làm việc.

- Đập, go rỉ, đốt xích, lau chùi sạch sẽ.

- Nhuộm xích bằng hắc ín.

- Phơi khô, đưa về vị trí cũ.

- Thu dọn dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.

Mã hiệu

Loại xích

Đơn vị tính

Tại trạm

Tại hiện

tr­ường

2.11.55

Xích F (10-14) mm

Công/sợi

0,5000

0,6000

2.11.56

Xích F (16-20) mm

Công/sợi

0,6000

0,7000

2.11.57

Xích F (25-30) mm

Công/sợi

0,7000

0,8000

12. Thay thế nguồn, đèn trên cột: Cấp bậc công việc bình quân: 4,0

- Chuẩn bị đèn, nguồn thay thế.

- Tầu từ tim luồng vào vị trí cột.

- Thực hiện thay đèn, nguồn theo yêu cầu kỹ thuật.

- Xuống tầu đưa tầu ra tuyến, tiếp tục hành trình.

Mã hiệu

Loại đèn, nguồn

Đơn vị

Loại cột

6,5m

7,5m

8,5m

12m

18m

2.12.58

- Thay đèn chạy bằng ắc quy hoặc pin

- Kiểm tra vệ sinh đèn và tấm năng lượng mặt trời, bổ sung nước cất cho ắc quy (áp dụng cho loại đèn NLMT)

Công/bộ

0,1050

0,1070

0,1084

0,1270

0,166

2,12,59

Thay ắc quy (loại 6V - 80AH; hoặc 2 bình 6V - 40AH đấu song song)

Công/đèn

0,1184

0,1200

0,1220

0,1430

0,1860

13. Dịch chuyển cột báo hiệu: Cấp bậc công việc bình quân: 5,0

- Chuẩn bị: Trang bị boa rhộ lao động, dụng cụ làm việc.

- Tầu từ tim luồng vào vị trí cột cần dịch chuyển.

- Đào đất hạ cột ở vị trí cũ, vận chuyển cột, biển đến vị trí lắp dựng mới, dựng cột, chèn cột điều chỉnh theo đúng kỹ thuật.   

- Xong công việc xuống tầu, đưa tầu ra tuyến, vệ sinh phương tiện, kết thúc công việc.

Mã hiệu

Loại báo hiệu

Đơn vị

Loại cột sắt tròn

6,5m

7,5m

8,5m

2.13.60

Báo hiệu hình vuông, hình thoi

Công/cột

2,3470

2,5820

2,8190

2.13.61

Báo hiệu cống, âu và điều khiển đi lại

Công/cột

2,3470

2,5820

2,8190

2.13.62

Báo hiệu lý trình, km đường sông

Công/cột

2,1120

2,3240

2,5370

2.13.63

Báo hiệu CNV

Công/cột

2,3470

2,5820

2,8190

2.13.64

Báo hiệu ngã ba

Công/cột

2,3470

2,5820

2,8910

2.13.65

Báo hiệu định hướng

Công/cột

2,3470

2,5820

2,8910

14. Dịch chuyển biển báo hiệu khoang thông thuyền: Cấp bậc công việc binh quân: 5,0

- Chuẩn bị: Trang bị bảo hộ lao động, dụng cụ làm việc.

- Tầu từ tim luồng vào vị trí biển cẩn dịch chuyển, công nhân hàng giang đi lên cầu đến vị trí cần tháo dỡ biển để dịch chuyển.

- Tháo dỡ biển ở vị trí cũ, vận chuyển biển đến vị trí mới: Lắp đặt biển, điều chỉnh theo đúng kỹ thuật.

- Xong công việc xuống tầu, đưa tầu ra tuyến, vệ sinh phương tiện, kết thúc công việc.

Mã hiệu

Loại biển báo hiệu

Đơn vị

Loại 1

Loại 2

Loại 3

2.14.66

Báo hiệu khoang thông thuyền

Công/biển

3,0000

2,7600

2,5200

2.14.67

Báo hiệu C113; C114

Công/biển

0,5600

0,4800

0,3600

15. Điểu chỉnh cột báo hiệu (Loại không đổ bê tông chân cột): Cấp bậc công việc bình quân: 4,0

- Chuẩn bị: Trang bị bảo hộ lao động, dụng cụ làm việc, xác định vị trí cần điều chỉnh cột.

- Tầu từ tim luồng vào vị trí cột cấn điều chỉnh.

- Lên bờ, đào, điều chỉnh lại cột cho ngay ngắn, đúng kỹ thuật.

- Xuống tầu, đưa tầu ra tuyến, vệ sinh phương tiện, kết thúc công việc.

Mã hiệu

Loại báo hiệu

Đơn vị

Loại cột sắt tròn

6,5m

7,5m

8,5m

2.15.68

Báo hiệu hình vuông, hình thoi

Công/cột

0,4000

0,4400

0,4800

2.15.69

Báo hiệu cống, âu và điều khiển đi lại

Công/cột

0,4000

0,4400

0,4800

2.15.70

Báo hiệu lý trình. Km đường sông

Công/cột

0,3600

0,4000

0,4300

2.15.71

Báo hiệu CNV

Công/cột

0,4000

0,4400

0,4800

2.15.72

Báo hiệu ngã ba

Công/cột

0,4000

0,4400

0,4800

2.15.73

Báo hiệu định hướng

Công/cột

0,4000

0,4400

0,4800

16. Bảo dưỡng các loại cột và hòm đựng ắc quy: Cấp bậc công việc bình quân: 4,0

- Chuẩn bị: Trang thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ, vật liệu.

- Cạo sơn, gõ rỉ, gò nắn (nếu có) lau chùi sạch sẽ biển.

- Sơn chống rỉ một lớp, sơn mầu hai lớp theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc, kết thúc công việc.

Mã hiệu

Loại cột

Đơn vị tính

Tại trạm

Tại hiện

trường

2.16.74

Cột sắt F 160, H = 6,5m

Công/cột

1,7130

2,1200

2.16.75

Cột sắt F 160, H =7,5m

-

2,0720

2,3430

2.16.?6

Cột sắt F 160. H = 8,5m

-

2,3400

2,9200

2.16.77

Cột sắt F 200, H = 6,5m

-

2,1400

2,6470

2.16.78

Cột sắt H = 7.5m F 200

-

2,4600

3,0600

2.16.79

Cột sắt H = 8,5m F 200

-

2,7800

3,4700

2.16.80

Cột sắt dạng dàn (thanh liên kết) cao 12m

-

43,1700

2.16.81

" cao 14 m

-

50,3700

2.16.82

" cao 16 m

-

57,5600

2.16.83

" cao 18 m

-

65,0500

2.16.84

" cao 20 m

85,3300

2.16.85

" cao 21 m

98,3900

2.16.86

" cao 24 m

-

112,4200

2.16.87

Hòm đựng ắc quy, lồng đèn, rào chống trèo

Công/chiếc

0,5910

0,7380

17.  Nạp điện các loại ắc quy

Cấp bậc công việc bình quân: 4,5

- Chuẩn bị: Trang, thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ, vật liệu.

- Vệ sinh, bổ sung dung dịch và tiến hành nạp các chế độ theo quy trình của nhà chế tạo - Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra chất lượng ắc quy sau khi nạp.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh phòng nạp, kết thúc công việc.

Mã hiệu

Loại ắc quy

Đơn vị tính

Định mức

2.17.88

Ắc quy 180 Ah - a xít - lần đầu

Công/bình

1,5000

2.17.89

Ắc quy 180 Ah - kiềm - lần đầu

-

1,5930

2.17.90

Ắc quy 180 Ah - a xít - bổ sung

-

0,4630

2.17.91

Ắc quy 180 Ah - kiềm - bổ sung

-

0,4000

2.l7.92

Ắc quy 40 Ah - a xít - lần đầu

-

0,3780

2.17.93

Ắc quy 40 Ah - kiềm - lần đầu

-

0,4000

2.17.94

Ắc quy 40 Ah - a xít - bổ sung

-

0,1000

2.17.95

Ắc quy 180 Ah - kiềm - bổ sung

-

0,1000

- Nạp cân bằng như nạp lần đầu.

18. Bảo dưỡng các loại biển báo hiệu: Cấp bậc công việc bình quân: 4.0

- Chuẩn bị: Trang thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ, vật liệu.

- Cạo sơn, gõ rỉ, gò nắn (nếu có) lau chùi sạch sẽ biển.

- Sơn chống rỉ một nước, sơn mầu hai nước theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc, kết thúc công việc.

hiệu

Tên biển

Đơn

vị tính

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Tại trạm

Hiện trường

Tại trạm

Hiện trường

Tại trạm

Hiện trường

2.18.96

Biển phao bờ phải (Al.l)

Công-

biển

1,2250

1,3400

0,9920

1,0880

0,7840

0,8600

2.18.97

Biển phao bờ trái (Al.2)

-

0,5300

0,5820

0,4290

0,4700

0,3400

0,3730

2.18.98

Biển phao tim luồng và phao hai luồng

-

5,2900

5,8200

3,6740

4,0410

2,3500

2,5850

2.18.99

Biển hình vuông, hình thoi (sơn mầu 2 mặt)

-

2,2040

2,4180

l,5610

1,7130

1,0290

1,1290

2.18.100

Biển hình vuông, hình thoi (sơn mầu 1 mặt)

-

1,8110

1,9760

1,2830

1,400

0,8450

0,9220

2.18.101

Báo hiệu cống, âu và điều khiển đi lại

-

1,6680

1,8200

1,2480

1,3620

0,8880

0,9690

2.18.102

Báo hiệu lý trình, km đường sông

-

1,1420

1,2460

0,7970

0,8700

0,5890

0,6420

2.18.103

Biển báo hiệu CNV

-

1,7210

1,8880

l,1940

1,3100

0,7650

0,8400

2.18.104

Biển báo hiệu ngã ba

-

1,9840

 2,1770

1,3780

1,5120

0,8820

0,9670

2.18.105

Biển báo hiệu định hướng

-

4,1670

4,5720

2,9200

2,2040

1,8950

2,0790

2.18.106

Biển báo khoang thông thuyền hình tròn

-

1,2800

1,3970

0,8880

1,9690

0,5680

0,6200

2.18.l07

Biển báo hiệu Cl.l.3; C1.1.4

-

0,1810

0,1980

0,1250

1,1370

0,0800

0,0880

2.18.108

Biển thông báo phụ tam giác

-

0,4530

0,4940

0,3020

0,3290

0,2110

0,2300

2.18.109

Biển thông báo phụ chữ nhật

-

0,5430

0,5930

0,3770

0,4120

0,2420

0,2640

2.18.110

Tiêu thị hình trụ

-

0,0300

0,0450

0,0300

0,0450

0,0300

0,0450

2.18.111

Tiêu thị hình nón

-

0,0200

0,0320

0,0200

0,0320

0,0200

0,0320

2.18.112

Tiêu thị hình cầu

-

0,0560

0,0840

0,0560

0,0840

0,0560

0,0840

2.18.113

Biển th­ước nước ng­ược thép

Công/m2

0,6100

0,6100

0,6100

19. Sơn mầu báo hiệu và hòm đựng ắc quy:

Cấp bậc công việc bình quân: 4,0

19.1. Sơn mầu cột báo hiệu và hòm đựng ắc quy

- Chuẩn bị: Trang thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ, vật liệu.

- Lau chùi sạch sẽ cột, hòm đựng ắc quy trước khi sơn.

- Sơn mầu hai nước theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc, kết thúc công việc.

Mã hiệu

Loại cột

Đơn vị tính

Tại hiện tr­ường

2.19.114

Cột sắt F 160 H = 6,5m

Công/cột

0,3540

2.19.115

Cột sắt F 160 H = 7,5m

-

0,3740

2.19.116

Cột sắt F 160 H = 8,5m

-

0,3930

2.19.117

Cột sắt F 200 H = 6,5m

-

0,3860

2.19.118

Cột sắt F 200 H = 7,5m

-

0,4740

2.19.119

Cột sắt F 200 H = 8,5m

-

0,5290

2.19.120

Cột sắt dạng dàn (thanh liên kết) cao 12m

-

5,3400

2.19.121

" cao 4m

-

6,2300

2.19.122

" cao 16 m

-

7,1400

2.19.123

" cao 18 m

-

8,0500

2.19.124

" cao 20 m

-

10,5600

2.19.125

" cao 21 m

-

12,1800

2.19.126

" cao 24 m

-

13,8900

2.19.127

Cột BTCT 6,5 m

-

0,3860

2.19.128

Cột BTCT 8,5 m

-

0,4340

2.19.129

Cột BTCT 4m, D = 1.000

-

0,7550

2.19.130

Cột BTCT 5m, D = 1.000

1,0400

2.19.131

Cột BTCT 6m, D = 1.000

1,2400

2.19.132

Cột BTCT 8m, D = 1.000

1,6650

2.19.133

Cột BTCT 12m, D = 1.000

2,4930

2.19.134

Cột BTCT 7m, D = 1.500

2,2820

2.19.135

Cột BTCT l0m, D = 1.500

3,2600

2.19.136

Hòm đựng ắc quy, lồng đèn. rào chống trèo

Công/bộ

0,2490

19.2. Sơn mấu biển báo hiệu giữa kỳ:

- Chuẩn bị: Trang thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ, vật liệu.

- Lau chùi sạch sẽ biển.

- Sơn mầu hai nước theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc, kết thúc công việc.

Mã hiệu

Tên biển

Đơn vị tính

Loại 1

Loại 2

Loại 3

2.19.137

Biển phao bờ phải (Al.l)

Công/ biển

0,3000

0,2870

0,2760

2.19.138

Biển phao bờ trái (Al.2)

-

0,2930

0,2800

0,2700

2.19.139

Biển phao tim luồng và phao hai luồng

-

0,7630

0,5300

0,4000

2.19.140

Biển hình vuông, hình thoi (Sơn mầu 2 mặt)

-

1,2700

0,9000

0,5930

2.19.141

Biển hình vuông, hình thoi (Sơn mầu 1 mặt)

-

0,6990

0,4500

0,3390

2.19.142

Báo hiệu cống, âu và điều khiển đi lại

-

0,6410

0,4850

0,3510

2.19.143

Báo hiệu lý trình, km đường sông

-

0,4480

0,3190

0,2400

2.19.144

Biển báo hiệu CNV

-

0,9920

0,6880

0,4410

2.19.145

Biển báo hiệu ngã ba

-

1,1440

0,7940

0,5080

2.19.146

Biển báo hiệu định hướng

-

2,4020

1,6840

1,0920

2.19.147

Biển báo khoang thông thuyền hình tròn

-

0,8980

0,6230

0,3990

2.19.148

Biển báo hiệu Cl.l.3; Cl.l.4

-

0,0630

0,0440

0,0300

2.19.149

Bi-n thông báo Phu tam giác

-

0,1590

0,1060

0,0740

2.19.150

Biển thông báo phụ chữ nhật

-

0,1900

0,1320

0,0850

2.19.151

Tiêu thị hình trụ

-

0,0145

0,0145

0,0145

2.19.152

Tiêu thị hình nón

-

0,0136

0,0136

0,01360

2.19.158

Tiêu thị hình cầu

-

0,0170

0,0170

0,0170

2.19.154

Biển th­ước nước ngược

C/m2

0,0175

0,0175

0,0175

20. Đọc mực nước và đếm lưu lượng vận tải:

Cấp bậc công việc bình quân: 4,5

Mã hiệu

Tên công việc

Đơn vị tính

Mức

Đọc mức nước kiêm đếm l­ưu l­ượng vận tải

2.20.155

Tuyến sông không đốt đèn (Sông vùng lũ)

Công/trạm/năm

548

2.20.151

Tuyến sông có đốt đèn (Sông vùng lũ)

nt

730

2.20.152

Tuyến sông không đốt đèn (Sông vùng triều)

nt

913

2.20.153

Tuyến sông có đốt đèn (Sông vùng triều)

nt

1.095

Đọc mức nước

2.20.154

Sông vùng lũ

nt

48

2.20.155

Sông vùng triều

nt

548

21. Trực đảm bảo giao thông, quan hệ với địa phương: Cấp bậc công việc bình quân: 5,5

Mã hiệu

Tên công việc

Đơn vị tính

Mức

2.21.156

Trực ĐBGT và thông tin điện thoại

Công/trạm/năm

365

2.21.157

Quan hệ với địa ph­ương bảo vệ báo hiệu và công trình giao thông

Công/xã, phường/

Lần

0,5

22. Các công việc khác: Cấp bậc công việc bình quân: 4,5

Mã hiệu

Tên công việc

Đơn vị tính

Mức

2.22.158

Trực phòng chống bão lũ

Công/ngày

5

2.22.159

Trông coi tầu công tác

Công/trạm/năm

365

2.22.160

Phát quang cây cối che khuất báo hiệu

Công/cột/lần

0,200

III. ĐỊNH MỨC CA MÁY

1. Ca máy hành trình, kiểm tra tuyến:

Mã hiệu

Quy định

Đơn vị tính

Tầu công tác (cv)

Xuồng cao tác (cv)

< 23

23 ¸ <50

50 ¸ 90

> 90

< 30

30 ¸ < 70

70 ¸ 120

> 120

Tốc độ bình

quân

Km/h

7

8

10

12

20

24

30

40

3.01.01

Ca máy

hành

trình,

kiểm tra

tuyến

Ca/km

0,0204

0,0178

0,0143

0,0120

0,0071

0,0059

0,0047

0,0035

2. Ca máy thao tác:

2.1. Thao tác sơ khảo bãi cạn, rà tìm chướng ngại vật:

hiệu

Tên công việc

Đơn vị

định mức ca máy

3.02.02

Đo dò sơ khảo bãi cạn & diễn biến luồng

Ca/km2

1,7142

3.02.03

Rà cứng

Ca/km2

13,6000

3.02.04

Rà mềm

Ca/km2

5,1000

2.2. Thao tác thả phao: (có đèn)

Mã hiệu

Loại phao

Đơn vị tính

Tầu công tác công suất (cv)

< 23

23  ¸ < 50

50 ¸ 90

> 90

3.02.05

F 800

Ca/quả

0,2045

0,2023

-

-

3.02.06

F 1.000

Ca/quả

-

0,2838

-

-

3.02.07

F 1.200

Ca/quả

-

0,3655

0,2241

0,1945

3.02.08

F 1.400

Ca/quả

-

0,4470

0,2741

0,2381

3.02.09

F 1.700

Ca/quả

-

-

0,3152

0,2738

3.02.10

F 2.000

Ca/quả

-

-

0,3664

0,3094

3.02.11

F 2.400

Ca/quả

-

-

0,4344

0,3568

Ghi chú:

- Phao không đèn: mức giảm 0,035 ca/quả.

- Phao có chiều dài xích > 15m: mức nhân với hệ số 1,06.

2.3. Thao tác trục phao (có đèn)

Mã hiệu

Loại phao

Đơn vị tính

Tầu công tác công suất (cv)

< 23

23  ¸ < 50

50 ¸ 90

> 90

3.02.12

F 800

Ca/quả

0,2488

0,2420

-

-

3.02.13

F 1.000

Ca/quả

-

0,3776

-

-

3.02.14

F 1.200

Ca/quả

-

0,5131

0,3185

0,2806

3.02.15

F 1.400

Ca/quả

-

0,6486

0,4027

0,3547

3.02.16

F 1.700

Ca/quả

-

-

0,4632

0,3738

3.02.17

F 2.000

Ca/quả

-

-

0,5238

0,3927

3.02.18

F 2.400

Ca/quả

-

-

0,6044

0,4210

Ghi chú:

- Phao không đèn: mức giảm 0,035 ca/quả.

Phao c6 chiều dài xích > 15m: mức nhân với hệ số 1,06.

2.4. Thao tác chỉnh phao:

Mã hiệu

Loại phao

Đơn vị tính

Tầu công tác công suất (cv)

< 23

23  ¸ < 50

50 ¸ 90

> 90

3.02.19

F 800

Ca/quả

0,2168

0,2125

-

-

3.02.20

F 1.000

Ca/quả

-

0,2980

-

-

3.02.21

F 1.200

Ca/quả

-

0,3837

0,2350

0,2042

3.02.22

F 1.400

Ca/quả

-

0,4693

0,2878

0,2560

3.02.23

F 1.700

Ca/quả

-

-

0,3309

0,2874

3.02.24

F 2.000

Ca/quả

-

-

0,3742

0,3248

3.02.25

F 2.400

Ca/quả

-

-

0,4318

0,3746

2.5. Thao tác chống bồi rùa:

Mã hiệu

Loại phao

Đơn vị tính

Tầu công tác công suất (cv)

< 23

23  ¸ < 50

50 ¸ 90

> 90

3.02.26

F 800

Ca/quả

0,1225

0,1106

-

-

3.02.27

F 1.000

Ca/quả

-

0,1455

-

-

3.02.28

F 1.200

Ca/quả

-

0,1805

0,1580

0,1341

3.02.29

F 1.400

Ca/quả

-

0,2155

0,1800

0,1599

3.02.30

F 1.700

Ca/quả

-

-

0,1899

0,1839

3.02.31

F 2.000

Ca/quả

-

-

0,2325

0,2080

3.02.32

F 2.400

Ca/quả

-

-

0,2905

0,2401

2.6. Thao tác thay đèn, thay nguồn trên phao:

Mã hiệu

Loại phao

Đơn vị tính

Tầu công tác công suất (cv)

< 23

23  ¸ < 50

50 ¸ 90

> 90

3.02.­33

Thay đèn chạy

bằng ắc quy hoặc pin

Ca/đèn

0,0405

0,0405

0,0381

0,0381

3.02.34

Thay ắc quy (loại 6V - 80AH; Hoặc 2 bình 6V - 40AH đấu song song)

Ca/đèn

0,0584

0,0594

0,0594

0,0500

2.7. Thao tác thay đèn, thay nguồn trên cột, kiểm tra, vệ sinh đèn năng lượng mặt trời trên cột:

Mã hiệu

Loại đèn, nguồn

Đơn vị tính

Loại cột, dàn

6,5 m

7,5 m

8,5 m

12 m

18 m

24 m

3.02.35

Thay đèn chạy bằng ắc quy hoặc pin

Ca/đèn

0,0525

0,0536

0,0546

0,0594

0,0785

0,1023

3.02.36

Thay ắc

quy (loại

6V - 80AH;

Hoặc 2

bình 6V -

40AH đấu

song song)

Ca/đèn

0,0676

0,0686

0,0695

0,0743

0,0924

0,1166

2.8. Thao tác sơn mầu giữa kỳ phao:

Mă hiệu

Loại phao

Đơn vị tinh

Mức ca máy

3.02.37

F 800

Ca/quả

0,1240

3.02.38

F 1.000

Ca/quả

0,1400

3.02.39

F 1.200

Ca/quả

0,1600

3.02.40

F 1.400

Ca/quả

0,1700

3.02.41

F 1.700

Ca/quả

0,2100

3.02.42

F 2.000

Ca/quả

0,2500

3.02.43

F 2.400

Ca/quả

0,3380

2.9. Thao tác sơn mầu giữa kỳ, bảo dưỡng, dịch chuyển, đìều chỉnh cột, biển báo hiệu:

hiệu

Tên công việc

Đơn vị

tính

Mức ca máy các loại báo hiệu

3.02.44

Sơn mầu giữa kỳ, dịch chuyển, điều chỉnh bảo dưỡng cột, biển báo hiệu

Ca/cột

0,028

Ghi chú:

Cả 4 thao tác: Dịch chuyển cột báo hiệu, chỉnh cột báo hiệu và sơn mầu giữa kỳ, bảo dưỡng cột, biển báo hiệu - chỉ tính ca máy cho thời gian đ­ưa kíp thợ vào và đi ra vị trí báo hiệu.

PHỤ LỤC

KÈM THEO ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐTNĐ

I . DANH MỤC PHÂN LOẠI Đ ƯỜNG THỦY NỘI  ĐỊATRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

(áp loại theo hiện trạng sông kênh được công bố đến ngày 31 /12 /2001).

Số thứ tự

Tên sông kênh

Phạm vi

Phân loại (số km)

1

2

3

I

Các tỉnh phía Bắc

1

Sông Bạch Đằng

N3 sông Chanh Bạch Đằng đến N3 kênh Cái Tráp

8

2

Sông Băng Giang

Thị xã Cao Bằng đến Thủy Khẩu

56

3

Luồng Ba Mom

Đèn quả Xoài đến Hòn Vụng Dại

15

4

Luồng Bái Tử Long

Hòn Đũa đến Hòn Một

13,5

5

Luồng Bài Thơ

Núi Bài Thơ đến hòn Đầu Mối

7

6

Sông Cầu

N3 Lác đến N3 sông Công

83

N3 sông Công đến Hà Châu

21

7

Sông Công

N3 sông Cầu đến Cải Đan

19

8

Sông Cấm

N3 Nống đến thượng lưu cảng Vật cách 200m

9

9

Sông Chanh

N3 sông Chanh Bạch Đằng đến đèn Quả Xoài

20,5

10

Sông Cầu Xe

Âu Cầu Xe đến N3 Cầu Xe Thái Bình

3

11

Sông Đà

Đập Hòa Bình đến N3 Hồng Đà

58

12

Sông Đáy

Đoạn N3 Phù Vân đến phao số 0 cửa Đáy

115

Đoạn Vân Đình đến N3 Phù Vân

48

13

Sông Đuống

N3 Cửa Dâu đến N3 Mỹ Lộc

68

14

Sông Đá Bạch

N3 Bến Đụn đến N3 sông Chanh Bạch Đằng

23

15

Sông Đào Hạ lý

N3 Hạ Lý Lạch Tray đến N3 Xi Măng

3

16

Sông Gùa

N3 Mũi Gươm đến Cửa Dưa

4

17

Sông Gâm

Chiêm Hóa đến N3 Lô Gâm

36

18

Sông Hàn

N3 Trại Sơn đến N3 Nống

8

19

Sông Hồng

166

Đoạn N3 Nậm Thi đến Yên Bái

109

Đoạn Yên Bái đến N3 Hồng Đà

219

Đoạn N3 Hồng Đà đến N3 Mom Rô

Đoạn N3 Mom Rô đến phao số 0 Ba Lạt

47

20

Sông Hoá

N3 Ninh Giang đến cửa Ba Giai

36,5

21

Luồng Hòn Gai

Hòn Gai đến Hòn Đũa

16

22

Hồ Hòa Bình

Đập Hòa Bình đến Tạ Bú

203

23

Sông Hoàng Long

Nho Quan đến N3 cầu Gián

29

24

Sông Kinh Thầy

N3 Lấu Khê đến N3 Trại Sơn

44,5

25

Sông Kinh Môn

N3 Kèo đến N3 Nống

45

26

Sông Kênh Khê

N3 Kênh Khê Văn úc đến N3 Kênh Khê Thái Bình

3

27

Sông Lai Vu

N3 Vũ Xá đến N3 Cửa D­ưa

26

28

Luồng Lạch Ngăn

Ghềnh Đầu Ph­ướn đến Hòn Một

16

29

Luồng Lạch Ngăn đi Cát Bà

Hòn M­ười Nam đến Cát Bà

30,5

30

Lạch Giải

Hòn Sãi Cóc đến Hòn Một

6

31

Luồng Lạch Sâu

Hòn Vụng Dại đến Hòn Một

11,5

32

Luồng Lạch Buộm

Hòn Đũa đến Hòn Buộm

11

        33

Sông Lạch Tray

N3 Kênh Đồng đến N3 S Hạ Lý

33,5

N3 Hạ Lý đến cửa Lạch Tray

15,5

34

Sông Lô

N3 Lô Gâm đến N3 Việt Trì

115

35

Sông Luộc

N3 Cửa Luộc đến Quý Cao

72

36

Sông Lục Nam

Chũ đến N3 Nhãn

56

37

Sông Mạo Khê

N3 Bến Tnều đến N3 Bến Đụn

18