Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 388/QĐ-BXD năm 2011 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, công nghiệp lưu vực sông Cầu đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 388/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 388/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU VỰC DÂN CƯ, KHU CÔNG NGHIỆP LƯU VỰC SÔNG CẦU ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ văn bản số 1900/TTg-CN ngày 29/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch;

Căn cứ văn bản số 5181/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp các lưu vực sông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Cầu đến năm 2030 với những nội dung chính như sau :

1. Phạm vi quy hoạch:

- Phạm vi nghiên cứu: Toàn bộ diện tích lưu vực sông Cầu (khoảng 6030 km2) thuộc ranh giới hành chính của 6 Tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương và một phần thành phố Hà Nội (huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh).

- Phạm vi lập quy hoạch:

+ Đối với khu vực đô thị và khu công nghiệp: Quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải.

+ Đối với khu dân cư tập trung nông thôn: Định hướng về thoát nước và xử lý nước thải.

2. Quan điểm quy hoạch:

- Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch sử dụng đất; Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái cảnh quan môi trường sông Cầu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 174/2006/QĐ-TTg ; Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cho các khu dân cư và các khu công nghiệp, lựa chọn cấu trúc mạng ống thoát nước cũng như công nghệ xử lý phù hợp nhằm góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh, bảo vệ môi trường, đạt hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, thích ứng và giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường quản lý nhà nước và ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp nhằm triển khai các giải pháp xử lý ô nhiễm, phòng chống úng ngập có hiệu quả; phát huy nội lực kết hợp với mở rộng hợp tác quốc tế để bảo vệ tốt môi trường lưu vực sông Cầu.

3. Mục tiêu lập quy hoạch.

Cụ thể hóa Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái cảnh quan môi trường sông Cầu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải.

- Làm cơ sở cho việc lập và triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trong lưu vực sông Cầu.

4. Nội dung nghiên cứu quy hoạch.

- Thu thập, đánh giá thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các dự báo phát triển của các khu vực dân cư và khu công nghiệp trong các tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu.

- Khảo sát và đánh giá tổng hợp hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải (nước mưa, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải y tế, nước thải làng nghề), bao gồm: mạng lưới thoát nước, vị trí-quy mô các nhà máy xử lý nước thải, các công trình tiêu thoát nước đầu mối; nguồn tiếp nhận và khả năng tiêu thoát nước; tình hình ô nhiễm môi trường và ngập úng.

- Đánh giá, tổng hợp các quy hoạch thoát nước, các dự án đầu tư xây dựng thoát nước đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn các tỉnh lưu vực sông Cầu.

- Đánh giá khả năng, mối liên hệ vùng (nếu có) của các hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trong khu vực.

- Xác định các chỉ tiêu, kinh tế và kỹ thuật của hệ thống thoát nước và xử lý nươc thải.

- Xác định lưu vực thoát nước, nguồn tiếp nhận, điểm xả nước thải; yêu cầu chất lượng nước xả thải và khả năng nguồn tiếp nhận.

- Dự báo tổng lượng nước thải theo từng giai đoạn quy hoạch (đến năm 2020 và năm 2030) cho toàn vùng.

- Xác định sơ bộ vị trí, quy mô, phạm vi phục vụ của các trạm xử lý nước thải, xác định hướng tuyến thoát nước chính.

- Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; các công nghệ xử lý nước thải.

- Khái toán kinh phí đầu tư và phân kỳ đầu tư; nguồn vốn và khả năng huy động để thực hiện quy hoạch.

- Đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách về đầu tư, quản lý và bảo vệ hệ thống thoát nước, xử lý nước thải.

- Đánh giá môi trường chiến lược.

- Xác định các chương trình, dự án ưu tiên và kế hoạch triển khai thực hiện.

5. Thành phần hồ sơ:

a) Bản vẽ:

TT

Tên bản vẽ

Tỷ lệ

Quy cách bản vẽ

Màu

(báo cáo)

Màu

(lưu)

Thu nhỏ

 

1

Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

1/100.000-1/500.000

x

x

x

2

Bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

1/25.000-1/100.000

x

x

x

3

Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

1/25.000-1/100.000

x

x

x

b) Báo cáo tóm tắt, báo cáo thuyết minh tổng hợp, các phụ lục kèm theo và dự thảo tờ trình phê duyệt.

c) Đĩa CD ROM lưu trữ toàn bộ nội dung đồ án quy hoạch.

6. Tổ chức thực hiện.

- Đơn vị lập quy hoạch: Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Cơ quan thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch: Bộ Xây dựng.

- Cấp Phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian lập quy hoạch: 12 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Cầu đến năm 2030 được phê duyệt.

Điều 2. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính thẩm định dự toán chi phí và bố trí nguồn vốn lập quy hoạch. Giao Cục Hạ tầng kỹ thuật quản lý đồ án Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Cầu đến năm 2030.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ:KH&ĐT, TC;
- Lưu: VP, HTKT

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 388/QĐ-BXD năm 2011 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, công nghiệp lưu vực sông Cầu đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.448

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11