Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 382/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 25/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

Căn cứ Thông tư số: 25/2014/TT-LĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 292/TTr-LĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 382/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em là mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban, Ngành, đoàn thể nhằm xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em; tạo điều kiện cho trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của mình, có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu duy trì 122 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

- 100% cấp ủy đảng, chính quyền xã, phường, thị trấn cam kết thực hiện các tiêu chí về xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

3. Nguyên tắc thực hiện

- Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.

- Việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em phải đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai và đúng quy định.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tổ chức triển khai Quyết định số: 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số: 25/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đến lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở và quần chúng nhân dân.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo thông qua việc ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đăng ký phấn đấu xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp trẻ em theo các tiêu chuẩn hướng dẫn của trung ương, kế hoạch của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo lồng ghép và ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đặc biệt là xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp trẻ em trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lập kế hoạch cụ thể, hàng năm trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt để hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc, phòng chống xâm hại trẻ em

- Tiếp tục tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em, đặc biệt là các Quy định tiêu chuẩn, xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em đến các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội để bảo vệ, chăm sóc, phòng chống xâm hại trẻ em.

- Tổ chức vận động, tư vấn trực tiếp đối với những gia đình có trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra xử lý nghiêm các trường hợp xâm hại trẻ em.

- Tổ chức hội nghị sơ kết chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trong nhiều năm liền.

3. Nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Tăng cường tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện và cấp xã về quy trình, thủ tục đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; cách ghi chép các biểu mẫu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

4. Xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục nhằm giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm chăm sóc, thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với trẻ em bình thường, tạo môi trường sống thân thiện, an toàn và phù hợp với trẻ em.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Phối hợp với Sở, Ban Ngành, đoàn thể các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em để có sự chỉ đạo kịp thời đảm bảo đạt chỉ tiêu đã đề ra. Phân công cán bộ theo dõi quá trình triển khai thực hiện.

III. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của các Sở, Ban, Ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí khen thưởng: Từ nguồn quỹ thi đua khen thưởng hàng năm của tỉnh, huyện và thành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan và Ban Chỉ đạo/Hội đồng xét duyệt các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí số 1, 3, 6, 7,13, 15 và phối hợp các ngành để tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí khác. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá công nhận xã phường phù hợp với trẻ em hàng năm; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 12. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn 05 năm liên tục.

1.2. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường. Khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh bỏ học trở lại trường, tổ chức phụ đạo bồi dưỡng học sinh yếu kém, quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo và giám sát Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường học thực hiện tiêu chí số 11, 12. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiêu chí số 13.

1.3. Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn kiểm tra, giám sát và đánh giá các tiêu chí số 8, 9, 10. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em gia đình nghèo, thực hiện hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em.

1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 14. Lồng ghép các hoạt động phục vụ cho trẻ em trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc xuất bản các sản phẩm văn hóa và việc tổ chức các hoạt động văn hóa đảm bảo cho trẻ em được tiếp cận môi trường văn hóa lành mạnh. Tham mưu, đầu tư xây dựng các điểm vui chơi, giải trí, tạo điều kiện cho trẻ em vui chơi an toàn.

1.5. Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 4 và 5. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em.

1.6. Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn và kiểm tra đánh giá tiêu chí số 2.

1.7. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trình khen thưởng các xã, phường, thị trấn theo Hướng dẫn số: 424/HD-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về khen thưởng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh.

1.8. Sở Tài chính phối hợp với các Sở, Ngành liên quan trong việc cân đối ngân sách hàng năm cho các đề án, kế hoạch thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh.

1.9. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; các nội dung liên quan đến công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

1.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các Sở, Ngành liên quan lồng ghép các chỉ tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để vận động nhân dân thực hiện. Phối hợp với các ngành thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

1.11. Đề nghị Tỉnh đoàn phối hợp với các Sở, Ngành và các địa phương thực hiện các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em có liên quan; tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng, tránh các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, bóc lột lao động, rơi vào tệ nạn xã hội; phòng tránh tai nạn thương tích...; đẩy mạnh công tác quản lý các điểm vui chơi của trẻ em; tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh thu hút sự tham gia của trẻ em.

1.12. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các Sở, Ngành và các địa phương thực hiện các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em có liên quan; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về vai trò của người mẹ trong nuôi dạy con tốt; tổ chức tọa đàm để tìm giải pháp hỗ trợ đối với tình trạng trẻ em bỏ học và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ dưới 05 tuổi, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em...

1.13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch hàng năm ở địa phương. Kiểm tra, đôn đốc các hoạt động về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại địa phương.

- Hàng năm, phát động các xã, phường, thị trấn đăng ký thực hiện vào đầu năm và xét công nhận vào cuối năm. Định kỳ báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phân công các ngành chức năng của huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em do ngành mình phụ trách nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch một cách cụ thể và có tính khả thi cao. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em hàng năm.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ vào kế hoạch của huyện, thành phố để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể ở từng địa phương; xem đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

- Xem xét khen thưởng các đơn vị đạt tiêu chuẩn 03 năm liên tục và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, khen thưởng các đơn vị đạt tiêu chuẩn 05 năm liên tục theo quy định.

1.14. Phân công thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện xã, phường phù hợp với trẻ em tỉnh phụ trách địa bàn các huyện, thành phố:

- Trưởng ban Chỉ đạo: Phụ trách chung.

- Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Huyện Chợ Đồn.

- Sở Y tế: Huyện Pác Nặm.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Huyện Bạch Thông.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Huyện Na Rì.

- Công an tỉnh: Huyện Ngân Sơn.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn: Huyện Ba Bể.

- Tình đoàn: Thành phố Bắc Kạn.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Huyện Chợ Mới.

- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp chung.

2. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ hàng năm, căn cứ chỉ tiêu và nhiệm vụ được phân công, các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bộ phận thường trực) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 382/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 về Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


686

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56