Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 38/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 38/2011/QĐ-UBND

Long An, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC TUYẾN, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ĐỂ ÁP DỤNG CHO VIỆC PHÂN CẤP CẤP PHÉP XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định thực hiện một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 1619/SXD-KT ngày 28/9/2011 về việc phê duyệt danh mục các tuyến, trục đường phố chính đô thị trên địa bàn tỉnh Long An để áp dụng cho việc phân cấp cấp giấy phép xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này danh mục các tuyến, trục đường phố chính đô thị trên địa bàn tỉnh Long An để áp dụng cho việc phân cấp cấp phép xây dựng.

Danh mục các tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn tỉnh Long An là cơ sở để tổ chức quản lý quy hoạch, xây dựng theo phân cấp được quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 05/01/2006 của UBND tỉnh Long An về việc quy định danh mục các tuyến, trục đường phố chính đô thị trên địa bàn tỉnh Long An để áp dụng cho việc phân cấp cấp giấy phép xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Tân An, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
 - TT.HĐND, các Ban HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT, SXD,T.
BH_ he thong tieu chi CCHC   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

DANH MỤC

CÁC TUYẾN, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ĐỂ ÁP DỤNG CHO VIỆC PHÂN CẤP CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 38/2011/QĐ-UBND ngày 06 /10/2011 của UBND tỉnh)

STT

Tên đường

Thuộc đô thị

1

Quốc lộ 1

Toàn tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Long An

2

Quốc lộ 62

Thành phố Tân An; thị trấn Thạnh Hóa; thị trấn Tân Thạnh; thị trấn Mộc Hóa

3

Quốc lộ 50

Thị trấn Cần Đước; thị trấn Cần Giuộc

4

Quốc lộ N2

Thị trấn Hậu Nghĩa; thị trấn Thạnh Hóa; thị trấn Tân Thạnh

5

Đường tránh thành phố Tân An

Thành phố Tân An

6

Đường Hùng Vương

Thành phố Tân An

7

Đường Nguyễn Thông

Thành phố Tân An

8

ĐT 827A

Thành phố Tân An; thị trấn Tầm Vu

9

ĐT 833

Thành phố Tân An; thị trấn Tân Trụ

10

ĐT 834

Thành phố Tân An; thị trấn Thủ Thừa

11

Đường tránh Quốc lộ 50

Thị trấn Cần Đước; thị trấn Cần Giuộc

12

Đường Nguyễn Hữu Thọ

Thị trấn Bến Lức

13

Đường Nguyễn Trung Trực

Thị trấn Bến Lức

14

ĐT 822

Thị trấn Hiệp Hòa; thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ

15

ĐT 823

Thị trấn Hậu Nghĩa

16

ĐT 824

Thị trấn Đứa Hòa

17

ĐT 825

Thị trấn Đức Hòa, thị trấn Hậu Nghĩa

18

ĐT 826

Thị tứ Rạch Kiến (theo ranh quy hoạch chung xây dựng khu vực Rạch Kiến)

19

ĐT 827C

Thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành

20

ĐT 829

Thị trấn Tân Thạnh

21

ĐT 831

Thị trấn Vĩnh Hưng, thị trấn Tân Hưng

22

ĐT 835

Thị tứ Gò Đen (từ Quốc lộ 1 đến đường tỉnh 835C)

23

ĐT 836

Thị trấn Thạnh Hóa

24

ĐT 837

Thị trấn Tân Thạnh

25

ĐT 838

Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ

26

ĐT 839

Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ

27

Hương lộ 19

Thị tứ Rạch Kiến (theo ranh quy hoạch chung xây dựng khu vực Rạch Kiến)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 về danh mục tuyến, trục đường phố chính đô thị trên địa bàn tỉnh Long An để áp dụng cho việc phân cấp cấp phép xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.315

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!