Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Tam Kỳ Quảng Nam

Số hiệu: 37/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 17/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2015/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ TAM KỲ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh bổ sung và điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Xét đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Tờ trình số 345/TTr-UBND ngày 23/11/2015 về việc phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Tam Kỳ;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 397/TTr-SXD ngày 23/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, UBND thành phố Tam Kỳ có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh các Quyết định của UBND thành phố, UBND tỉnh có nội dung trái với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Nam;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN, VX, TH, THCB.
(E:\Dropbox\Ba2015\QĐ\112615 - Ban hanh Quy che QLQH-KTĐT Tam Ky.doc)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ TAM KỲ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37 /2015/QĐ-UBND ngày 17 /12/2015 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Mục tiêu

1. Quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị Tam Kỳ phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

2. Kiểm soát việc xây dựng, chỉnh trang, phát triển đô thị.

3. Quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng: Các tổ chức và cá nhân trong nước, nước ngoài có hoạt động xây dựng liên quan đến quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

2. Phạm vi áp dụng: Quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính của thành phố Tam Kỳ.

Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác.

2. Hệ thống công trình hạ tầng xã hội gồm công trình y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên và công trình khác.

3. Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trên diện tích khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật kể cả trường hợp xây dựng trên lô đất của dự án nhà ở.

4. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng.

5. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.

6. Khoảng lùi biên là khoảng cách tính từ ranh giới bên, ranh giới đầu trong của thửa đất đến mép của công trình xây dựng.

7. Mật độ xây dựng: Tỷ lệ hình chiếu bằng của mái và các bộ phận nhô ra của công trình trên diện tích khuôn viên đất.

8. Chiều cao nhà là chiều cao tính từ cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt tới điểm cao nhất của tòa nhà, kể cả mái tum hoặc mái dốc. Đối với công trình có các cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt (các thiết bị kỹ thuật trên mái: Cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại,… không tính vào chiều cao nhà).

9. Kiệt là lối đi lại nhỏ từ đường phố vào các cụm dân cư đô thị.

10. Hẻm là lối đi lại hẹp từ kiệt vào sâu trong các cụm dân cư đô thị.

Chương II

QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ

Mục 1. KHU VỰC ĐÔ THỊ HIỆN HỮU

Quy định chung đối với khu vực đô thị hiện hữu

Vị trí, ranh giới khu vực đô thị hiện hữu:

Khu vực đô thị hiện hữu được xác định là toàn bộ quỹ đất xây dựng hiện hữu của thành phố, bao gồm:

Khu vực xây dựng đô thị ở nội thành: Khu vực xây dựng hiện hữu trong phạm vi hành chính các phường Hòa Thuận, Tân Thạnh, Phước Hòa, An Mỹ, An Xuân, An Sơn, Hòa Hương, Trường Xuân, An Phú.

Khu vực xây dựng ở ngoại thành: Khu vực xây dựng hiện hữu trong phạm vi hành chính các xã Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Ngọc.

Khu vực xây dựng làng xóm trong nội thành: Khu vực xây dựng hiện hữu tại các khu làng xóm ven sông Tam Kỳ (phường Hòa Hương), làng xóm khu vực đồi An Hà (phường An Phú), làng xóm thuộc phường An Phú và Trường Xuân theo đúng định hướng quy hoạch chung.

(Vị trí, ranh giới được xác định theo Sơ đồ 11 Phụ lục kèm theo).

Quy định đối với nhà ở riêng lẻ:

Quy mô đất tối thiểu được phép xây dựng:

Lô đất xây dựng tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m phải đảm bảo các yêu cầu sau: Diện tích ≥ 45m2, bề rộng ≥ 5m, chiều sâu ≥ 5m.

Lô đất xây dựng tiếp giáp với đường phố có lộ giới < 20m phải đảm bảo các yêu cầu sau: Diện tích ≥ 36m2; Bề rộng ≥ 4m; Chiều sâu ≥ 4m.

Đối với các lô đất thổ cư không tiếp giáp với đường giao thông:

Khi có nhu cầu về cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở riêng lẻ thì được cấp phép theo các quy định tương tự như lô đất thổ cư lân cận gần nhất.

Quy định chung về chỉ giới đường đỏ:

Đối với các tuyến phố thì theo quy định cụ thể của từng tuyến phố.

Đối với các kiệt, hẻm có chiều rộng hiện trạng < 5m: Quản lý theo nguyên trạng và chỉ được cải tạo, sửa chữa theo quy mô công trình hiện có; nếu xây dựng mới thì quản lý chỉ giới đường đỏ tối thiểu mỗi bên 2,5m kể từ tim đường hiện trạng.

Đối với các kiệt, hẻm có chiều rộng mặt đường 5m thì quản lý chỉ giới đường đỏ theo hiện trạng.

Đối với đường hẻm cụt có chiều dài dưới 50m thì quản lý nguyên trạng.

Tại các góc giao nhau của các kiệt, hẻm: bố trí bán kính bó vỉa tối thiểu 3m và vạt góc tối thiểu 2m.

Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao, cao trình tầng 1, cốt nền so với vỉa hè quy định cho từng đường phố, kiệt, hẻm

Xác định theo quy định tại các Phụ lục 4 và Sơ đồ 4 kèm theo:

STT

PHƯỜNG, XÃ

PHỤ LỤC, SƠ ĐỒ

1

Phường Trường Xuân

Phụ lục 4.1, Sơ đồ 4.1

2

Phường Hòa Thuận

Phụ lục 4.2, Sơ đồ 4.2

3

Phường An Sơn

Phụ lục 4.3, Sơ đồ 4.3

4

Phường An Xuân

Phụ lục 4.4, Sơ đồ 4.4

5

Phường An Mỹ

Phụ lục 4.5, Sơ đồ 4.5

6

Phường Tân Thạnh

Phụ lục 4.6, Sơ đồ 4.6

7

Phường Hòa Hương

Phụ lục 4.7, Sơ đồ 4.7

8

Phường Phước Hòa

Phụ lục 4.8, Sơ đồ 4.8

9

Phường An Phú

Phụ lục 4.9, Sơ đồ 4.9

10

Xã Tam Ngọc

Phụ lục 4.10, Sơ đồ 4.10

11

Xã Tam Phú

Phụ lục 4.11, Sơ đồ 4.11

12

Xã Tam Thăng

Phụ lục 4.12, Sơ đồ 4.12

13

Xã Tam Thanh

Phụ lục 4.13, Sơ đồ 4.13

Đối với công trình công cộng:

Điều kiện lô đất được phép xây dựng:

Vị trí xây dựng: Phải phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt hoặc được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền thông qua thỏa thuận địa điểm.

Phải tiếp giáp với trục đường có lòng đường ≥ 5,5m (đường có lề) hoặc có lối dẫn vào công trình có chiều rộng lòng đường ≥ 3,5m. Bề rộng mặt tiền lô đất tiếp giáp với trục đường chính phải ≥ 4m. Riêng đối với nhà sinh hoạt khối phố, nhà văn hóa thôn sẽ được xem xét quyết định theo ý kiến thống nhất của UBND cấp xã, phường.

Diện tích lô đất phải đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan và phải ≥ 90m2.

Chỉ giới đường đỏ: Tuân thủ theo các quy định tại Phụ lục 4 và Sơ đồ 4 kèm theo.

Chỉ giới xây dựng, tầng cao xây dựng:

Tuân thủ theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị được duyệt. Những khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị thì chỉ giới xây dựng, tầng cao được quy định như sau: Đối với các lô đất có chiều rộng mặt tiền ≤ 15m được quy định như đối với nhà ở riêng lẻ tại Điểm d Khoản 2 Điều này; đối với những lô đất có chiều rộng mặt tiền > 15m thì phải đảm bảo:

Stt

Khu vực

Thửa đất tiếp giáp với đường có mặt đường rộng (m)

Quy định quản lý

Tầng cao

(tầng)

Chiều cao

(m)

Chỉ giới xây dựng

Khoảng lùi biên

1

Phía Đông đường sắt Bắc Nam, gồm:

- Khu vực xây dựng đô thị ở nội thành;

- Khu vực XD ở ngoại thành.

≥5,5 đến <10,5

2÷5

≤20

≥5m

- Đối với lô đất có chiều rộng mặt tiền >15m đến <25m: lùi tối thiểu 1,5m;

- Đối với lô đất có chiều rộng mặt tiền ≥25m: lùi tối thiểu 2m.

≥10,5 đến <15

2÷7

≤27

≥7m

≥15

2÷10

≤39

≥10m

2

Phía Tây đường sắt Bắc Nam, gồm:

- Khu vực xây dựng đô thị ở nội thành;

- Khu vực XD ở ngoại thành.

≥5,5 đến <10,5

2÷5

≤20

≥5m

≥10,5

2÷6

≤24

≥7m

3

Khu vực xây dựng làng xóm trong nội thành

≥5,5

2÷3

≤14

≥10m

Mật độ xây dựng:

Các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, chợ khi xây dựng mới phải đảm bảo mật độ xây dựng tối đa 40%.

Các lô đất có diện tích ≤ 500m2 được quy định như đối với nhà ở riêng lẻ tại Điểm d Khoản 2 Điều này.

Các lô đất có diện tích từ 500m2 đến 1.000m2: Sau khi trừ đi phần đất đảm bảo chỉ giới xây dựng theo quy định tại Điểm c Khoản này, trên phần đất còn lại được phép xây dựng với mật độ tối đa 80% và phải đảm bảo các yêu cầu về khoảng cách tối thiểu giữa các dãy nhà, diện tích chỗ đỗ xe theo quy định.

Các lô đất có diện tích > 1.000m2: Mật độ xây dựng được xác định cụ thể theo bảng sau:

Stt

Phân vùng quy hoạch

Mật độ xây dựng tối đa (%)

1

Phân vùng I

50

2

Phân vùng II

60

3

Phân vùng III

50

4

Phân vùng IV

50

(Xác định theo Sơ đồ 1 kèm theo)

Đối với công trình có tầng hầm, diện tích chiếm đất của tầng hầm tối đa bằng với diện tích xây dựng của công trình.

Những trường hợp khác, tùy theo từng công trình cụ thể, được cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trong quá trình thỏa thuận địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, giấy phép quy hoạch.

Quy định đối với các khu vực cải tạo, chỉnh trang trong nội thành

Xác định các khu vực cải tạo, chỉnh trang:

Bao gồm 50 khu vực: Trong đó có 16 khu vực cải tạo và 34 khu vực chỉnh trang, được xác định cụ thể theo Phụ lục 3, Sơ đồ 3 kèm theo.

Quy định chung:

a) Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết thì thực hiện cải tạo, chỉnh trang theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

b) Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết thì trong quá trình cải tạo, chỉnh trang phải đảm bảo: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần được cải tạo đồng bộ. Đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, bãi đỗ xe, vệ sinh môi trường và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác. Lộ giới đường giao thông trong khu ở hiện trạng cải tạo phải 5,0m, đường cụt một làn xe phải ≤ 150m và phải có điểm quay xe.

Quy định cụ thể:

Đối với khu vực cải tạo:

Phải lập quy hoạch chi tiết trước khi tiến hành cải tạo. Phương án quy hoạch phải được lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định.

Khi quy hoạch cải tạo phải ưu tiên tối đa cho việc bố trí các công trình phúc lợi công cộng. Chỉ cho phép xen cấy thêm các công trình khác khi quy mô các công trình phúc lợi công cộng như: trường học - đảm bảo chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; vườn hoa, sân chơi công cộng - đảm bảo ≥ 2m2/người trong bán kính phục vụ tối đa là 500m.

Quy định quản lý đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết: Các quy định quản lý xây dựng áp dụng theo Điều 4 Quy chế này.

Đối với khu vực chỉnh trang:

Các quy định quản lý xây dựng: Áp dụng theo Điều 4 Quy chế này.

Chỉ được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất các loại đất khác sang đất ở khi lô đất đảm bảo các yêu cầu sau: Đối với khu vực xây dựng đô thị trong nội thành có diện tích ≥ 40m2 (sau khi trừ đi phần diện tích đảm bảo chỉ giới xây dựng theo quy định) và chiều rộng mặt tiền ≥ 4m; đối với làng xóm trong nội thành có chiều rộng mặt tiền ≥ 10m và chiều sâu lô đất ≥ 20m.

Quy định đối với khu vực ngoại thành hiện hữu

Không gian kiến trúc và cảnh quan môi trường phải tuân thủ theo các Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt. Nếu có sự thay đổi thì phải được sự chấp thuận của UBND thành phố Tam Kỳ.

Mục 2. KHU VỰC ĐÔ THỊ MỚI

Quy định đối với khu vực đô thị mới

Vị trí, ranh giới, quy mô:

Khu vực đô thị mới bao gồm 26 khu, với tổng diện tích khoảng 1.980,26ha (xác định theo Phụ lục 1 và Sơ đồ 5 kèm theo).

Các quy định cụ thể:

a) Phải lập quy hoạch chi tiết để làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng. Khi lập quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới cần đảm bảo: Quy hoạch chi tiết phải phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được duyệt, trường hợp khác phải được UBND tỉnh thống nhất; dành quỹ đất hợp lý để bố trí tái định cư trong dự án khu đô thị mới; dự trữ quỹ đất phát triển theo quy hoạch để xây dựng các công trình công cộng khác.

b) Những trường hợp khác, tùy theo từng công trình cụ thể, được cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trong quá trình thỏa thuận địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, giấy phép quy hoạch.

Trình tự xây dựng trong khu dân cư, khu đô thị mới

Khi đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới cần đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cây xanh theo quy hoạch hoặc dự án đầu tư được duyệt trước khi bố trí dân cư.

Mục 3. CÁC KHU CHỨC NĂNG

Các trung tâm hành chính, chính trị

Chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao, chiều cao công trình:

Trung tâm hành chính, chính trị cấp tỉnh: Được giới hạn bởi các tuyến đường Trưng Nữ Vương, Phan Bội Châu, Nguyễn Du, Nguyễn Hoàng, Trần Phú, Hùng Vương, sông Bàn Thạch (xem Sơ đồ 6) với quy mô khoảng 200ha. Quy định cụ thể như sau:

Công trình công cộng: Mật độ xây dựng ≤ 65%; chỉ giới xây dựng tối thiểu 10m đối với các đường có lộ giới ≥ 27m và 05m đối với các đường còn lại; tầng cao tối đa là 10 tầng; chiều cao ≤ 39m.

Nhà ở riêng lẻ: Áp dụng theo Điểm d Khoản 2 Điều 4 Quy chế này.

Trung tâm hành chính, chính trị cấp thành phố: Được xác định theo Quy hoạch chung đã được duyệt, tại phân khu 9, phân vùng III với quy mô khoảng 50ha; quy định cụ thể như sau:

Công trình công cộng: Mật độ xây dựng ≤ 60%; chỉ giới xây dựng tối thiểu 10m; tầng cao tối đa 10 tầng; chiều cao ≤ 39m.

Nhà ở riêng lẻ: Dạng nhà phố: chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ; dạng nhà liên kế có sân vườn: chỉ giới xây dựng ≥ 2,4m; dạng nhà biệt thự, nhà vườn: chỉ giới xây dựng đường ≥5m và khoảng lùi biên ≥ 1m. Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng đối với nhà phố, nhà liên kế có sân vườn và 03 tầng đối với nhà biệt thự, nhà vườn.

Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật: Thực hiện theo Điều 20 Quy chế này.

Các khu vực cảnh quan trong đô thị

Vị trí các khu vực cảnh quan:

Khu vực xây dựng cảnh quan: Bao gồm: Công viên, đất cây xanh ngoài dân dụng; công viên, đất cây xanh trong dân dụng theo quy hoạch chung.

Khu vực cửa ngõ đô thị: Bao gồm 4 khu vực: Cửa ngõ phía Bắc đường Quốc lộ 1A; cửa ngõ phía Nam đường Quốc lộ 1A; cửa ngõ phía Tây đường Điện Biên Phủ; cửa ngõ phía Đông đường Điện Biên Phủ.

Đất cây xanh tự nhiên: Bao gồm các khu vực cây xanh tự nhiên hiện hữu được xác định là giữ lại theo Quy hoạch chung: Hai bên Đường bộ ven biển Việt Nam; khu vực giáp huyện Thăng Bình; 02 khu vực cây xanh thuộc xã Tam Ngọc, phường Trường Xuân và các khu vực đồi Trà Cai, An Hà, Núi Dài, Núi Cấm.

Đất nông nghiệp: Bao gồm các khu vực sản xuất nông nghiệp được xác định theo quy hoạch chung.

(Xác định theo Sơ đồ 7 kèm theo)

Các quy định quản lý:

Các chỉ tiêu quản lý quy hoạch:

Đối với khu vực cửa ngõ đô thị được quản lý theo hồ sơ quy hoạch chi tiết (1/500) và hồ sơ thiết kế đô thị được duyệt;

Đối với khu vực cây xanh cảnh quan và cây xanh tự nhiên: Mật độ xây dựng gộp ≤ 5%; tầng cao xây dựng tối đa 03 tầng, chiều cao <17m;

Quản lý sử dụng đất và cấp phép xây dựng đối với đất xây dựng hiện hữu trong phạm vi khu vực cảnh quan:

Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết.

Đối với khu vực chỉ có quy hoạch phân khu được duyệt: Việc cấp phép xây dựng căn cứ quy định về cấp phép có thời hạn của UBND tỉnh.

Đối với khu vực chỉ có quy hoạch chung: Được áp dụng theo Điều 4 Quy chế này; quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất: chỉ được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất các loại đất khác sang đất ở trong trường hợp mỗi thửa đất sau khi chia tách có chiều rộng mặt tiền ≥ 10m, chiều sâu lô đất ≥ 20m.

Các khu vực bảo tồn di tích

1. Các khu vực bảo tồn di tích trên địa bàn thành phố Tam Kỳ được xác định theo bảng:

STT

Tên di tích

Cấp công nhận

Hiện trạng

Diện tích

Địa điểm

01

DT lịch sử CM Địa đạo Kỳ Anh

Quốc gia

Nguyên trạng

375ha

Thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng

02

DT Kiến trúc nghệ thuật - Văn thánh Khổng miếu

Quốc gia

Nguyên trạng

1,1338ha

KP Mỹ Thạch Bắc

Phường Tân Thạnh

03

DT cách mạng Bãi sậy sông Đầm

Cấp tỉnh

Nguyên trạng

64,68ha

Thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng

04

Núi chùa Quảng Phú

Cấp tỉnh

Nguyên trạng

3,3ha

Thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú

05

Mộ Trần Thuyết (sỹ phu yêu nước)

Cấp tỉnh

Đã khôi phục

0,09ha

KP 1, phường An Sơn

06

DT các sỹ phu yêu nước (Trần Thu, Trịnh Uyên, Nguyễn Thược, Lương Đình Thự)

Cấp tỉnh

Phần mộ đã chuyển địa điểm

0,25ha

Thôn Ngọc Mỹ xã Tam Phú

07

Mộ Lê Tấn Trung, Mộ Lê Văn Long

Cấp tỉnh

Nguyên trạng

1,75ha

KP 5, phường Trường Xuân

08

DT Cách mạng Chi Bộ Đồng

Cấp tỉnh

Nguyên trạng

0,03ha

Phường Hòa Hương

09

Đình Vĩnh Bình

Cấp tỉnh

Nguyên trạng

0,154ha

Thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng

10

Đình Mỹ Thạch

Cấp tỉnh

Nguyên trạng

0,265ha

KP Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh

11

Đình Phương Hòa

Cấp tỉnh

Nguyên trạng

0,2162ha

KP Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận

12

Tứ bàn Tiền Hiền, Tự Sở

Cấp tỉnh

Nguyên trạng

0,0864ha

KP 4, phường Phước Hòa

13

Đình làng Hương Trà

Cấp tỉnh

Nguyên trạng

0,7154ha

KP Hương Trà, phường Hòa Hương

14

Rừng cây mang tên Bác

Cấp tỉnh

Nguyên trạng

3,4ha

KP Phú Phong, phường An Phú

15

Nhà bà Nguyễn Thị Giáo

Cấp tỉnh

Chuyển địa điểm

0,007ha

Thôn Ngọc Bích, Xã Tam Ngọc

16

Phủ đường Tam Kỳ

Cấp tỉnh

Nguyên trạng

0,2777ha

KP 4, phường An Mỹ

( Xác định theo Sơ đồ 8 kèm theo)

2. Việc quản lý, chăm sóc, bảo vệ, phát triển, sử dụng các khu vực bảo tồn di tích phải tuân thủ các quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Đối với khu di tích lịch sử Cách mạng Địa đạo Kỳ Anh: Tuân thủ Quy hoạch phân khu và Quy định quản lý xây dựng được phê duyệt tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam (xem Phụ lục 2 kèm theo). Trong đó, các công trình hiện hữu nằm trong phân vùng quản lý I, II chỉ được phép nâng cấp, cải tạo với mật độ xây dựng tối đa 60%, tầng cao xây dựng tối đa 02 tầng.

Các khu vực công nghiệp

Các khu, cụm công nghiệp tập trung:

Bao gồm 02 khu vực, được xác định theo Sơ đồ 13 kèm theo. Cụ thể:

Các khu, cụm công nghiệp phía Tây đường sắt: Bao gồm: Khu công nghiệp Thuận Yên (168ha); Cụm công nghiệp Trường Xuân I (20ha); Cụm công nghiệp Trường Xuân II (33ha); Cụm công nghiệp Trường Xuân - Thuận Yên (48,9ha). Loại hình công nghiệp:

Khu công nghiệp Thuận Yên: Bố trí các nhà máy xí nghiệp độc hại cấp III, IV, V;

Cụm công nghiệp Trường Xuân - Thuận Yên: Bố trí các nhà máy xí nghiệp độc hại cấp V;

Cụm công nghiệp Trường Xuân II: Bố trí các nhà máy xí nghiệp độc hại cấp IV, V;

Cụm công nghiệp Trường Xuân I: Bố trí các nhà máy xí nghiệp độc hại cấp V;

Ưu tiên bố trí các loại hình công nghiệp: công nghiệp xây dựng, sản xuất và gia công gỗ, cơ khí chế tạo, công nghiệp dệt và các ngành công nghiệp phụ trợ khác.

Khu công nghiệp Tam Thăng: Quy mô 176 ha.

Loại hình công nghiệp: Bố trí các nhà máy xí nghiệp độc hại cấp V; ưu tiên bố trí các loại hình công nghiệp công nghệ cao.

Các chỉ tiêu quản lý: Tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được duyệt; trường hợp có điều chỉnh quy hoạch chi tiết thì cần phải đảm bảo: mật độ xây dựng gộp tối đa 60%, tầng cao tối đa 5 tầng.

Quy định đối với đất xây dựng hiện hữu trong khu, cụm công nghiệp tập trung: Áp dụng quy định như đối với đất xây dựng hiện hữu trong phạm vi khu vực cảnh quan tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Quy chế này.

Các cơ sở công nghiệp hiện có trong đô thị:

Các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải đảm bảo đạt các quy định về môi trường của UBND thành phố Tam Kỳ; nếu không đạt phải di dời đến vị trí phù hợp. Quỹ đất còn lại sau khi di dời được ưu tiên sử dụng cho các nhu cầu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công cộng, cây xanh.

Các khu dự trữ phát triển

Là đất dự trữ phát triển theo quy hoạch chung, bao gồm một phần khu vực Cánh đồng Nhong và lân cận đường bộ ven biển Việt Nam (xem Sơ đồ 9 kèm theo).

Quy định quản lý đối với đất xây dựng hiện hữu trong khu dự trữ phát triển: Áp dụng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Quy chế này.

Các khu vực phục vụ an ninh, quốc phòng

Bao gồm 10 khu vực đất quốc phòng với tổng diện tích khoảng 942.787m2 và 16 khu vực đất an ninh với tổng diện tích 165.641m2; cụ thể:

STT

Tên công trình

Quy mô (m2)

Vị trí

I

Đất Quốc phòng

942.787

 

1

Bệnh xá quân y

5.493

Phường Tân Thạnh

2

Tiểu đoàn 72

65.128

Phường Tân Thạnh

3

Thành đội Tam Kỳ

9.265

Phường An Mỹ

4

Khu nhà hàng Hương Sưa

14.786

Phường An Mỹ

5

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

51.253

Phường Hòa Thuận

6

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

30.531

Phường Hòa Thuận

7

Lữ đoàn 270

393.426

Xã Tam Ngọc

8

Đất quốc phòng thành đội

324.240

Xã Tam Ngọc

9

Trường Quân sự địa phương

40.906

Xã Tam Phú

10

Đồn biên phòng 268

7.759

Xã Tam Thanh

II

Đất An ninh

165.641

 

1

Công an tỉnh

25.231

Phường Tân Thạnh

2

Phòng cảnh sát PCCC

9.808

Phường Tân Thạnh

3

Phòng cảnh sát giao thông CA tỉnh

2.924

Phường Tân Thạnh

4

Phòng cảnh sát kinh tế CA tỉnh

1.081

Phường Tân Thạnh

5

Cảnh sát 113 CA tỉnh

6.250

Phường Hòa Thuận

6

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ

26.416

Phường Hòa Thuận

7

Công an phường Hòa Thuận

2.512

Phường Hòa Thuận

8

Trại tạm giam

58.365

Phường Hòa Thuận

9

Phòng quản lý XNC CA tỉnh QN

257

Phường An Xuân

10

Bệnh xá công an tỉnh QN

2.999

Phường An Mỹ

11

Công an Tam Kỳ

7.544

Phường An Mỹ

12

Công an phường An Mỹ

506

Phường An Mỹ

13

Công an phường An Sơn

645

Phường An Sơn

14

Công an phường Trường Xuân

885

Phường Trường Xuân

15

Công an phường Hòa Hương

278

Phường Hòa Hương

16

Trường đào tạo chiến sĩ công an

19.940

xã Tam Phú

(Xác định theo Sơ đồ 10 kèm theo).

Đất quốc phòng và đất an ninh được quản lý theo các quy định chuyên ngành và các quy định pháp luật có liên quan. Trong trường hợp có sự khác biệt so với các chỉ tiêu quản lý của quy hoạch xây dựng tại khu vực đã được duyệt thì cần có sự thỏa thuận với cơ quan phê duyệt quy hoạch.

Các khu vực cấm xây dựng

Các khu vực cấm xây dựng bao gồm:

Hành lang an toàn giao thông đường bộ: Phạm vi cấm xây dựng là toàn bộ hành lang an toàn giao thông đường bộ, xác định theo chỉ giới đường đỏ quy định trong quy hoạch được duyệt.

Hành lang an toàn cầu đường bộ:

- Quy mô, vị trí cầu:

STT

Tên cầu

Chiều dài (m)

Vị trí

I

Cầu có chiều dài < 60m

 

1

Hoàng Diệu

5,00

Phường An Sơn

2

Trường Xuân

8,00

Phường Trường Xuân

3

Bà Ngôn

12,00

Xã Tam Ngọc

4

Ngân Hàng

12,00

Phường An Sơn

5

Mỹ

23,70

Phường An Sơn

6

Tây Yên

24,00

Phường Hòa Thuận

7

Ông Dũng

30,00

Phường Trường Xuân

II

Cầu có chiều dài 60m

 

1

Kỳ Phú I

94,50

Phường An Sơn, Phước Hòa

2

Nguyễn Văn Trỗi

205,45

Phường Tân Thạnh, An Phú

3

Tỉnh Thủy

120,00

Xã Tam Thăng, Tam Thanh

4

Tam Kỳ (cũ)

127,00

Phường An Sơn, Hòa Hương

5

Kỳ Trung

129,00

Xã Tam Phú, Tam Thanh

6

Kỳ Phú II

135,00

Phường An Phú, Phước Hòa

7

Tam Thăng

141,00

Xã Tam Thăng

8

Tam Kỳ (mới)

150,70

Phường An Sơn

9

Tam Phú

473,00

Phường Hòa Hương, Xã Tam Phú

(Xác định theo Sơ đồ 9 kèm theo).

- Phạm vi cấm xây dựng:

+ Theo chiều dọc cầu tính từ đuôi cầu ra mỗi bên: 50m đối với cầu có chiều dài ≥ 60m; 30m đối với cầu có chiều dài < 60m.

+ Theo chiều ngang cầu: Đối với phần cầu chạy trên cạn kể cả phần cầu chạy trên phần đất không ngập nước thường xuyên và các cầu bắc qua sông, kênh, rạch không có hoạt động vận tải đường thủy được tính từ mép ngoài lan can ngoài cùng của cầu ra mỗi bên 07m, phần mố cầu lấy như hành lang đường đô thị; đối với phần cầu còn lại tính từ mép ngoài lan can ngoài cùng của cầu ra mỗi bên: 150m đối với cầu có chiều dài lớn hơn 300m, 100m đối với cầu có chiều dài từ 60m đến 300m, 50m đối với cầu có chiều dài từ 20m đến dưới 60m và 20m đối với cầu có chiều dài nhỏ hơn 20m.

+ Trường hợp khác, phải tuân thủ hồ sơ quy hoạch chi tiết (1/500) được UBND tỉnh xét, duyệt.

Hành lang bảo vệ đường sắt:

Phạm vi bảo vệ trên không của đường sắt tính từ đỉnh ray trở lên theo phương thẳng đứng đối với đường khổ 1.000mm theo cấp kỹ thuật là 5,3m.

Chiều rộng giới hạn hai bên đường sắt tính từ mép chân nền đường đắp, mép đỉnh mái đường đào, mép ray ngoài cùng của đường không đào, không đắp trở ra mỗi bên là 15m; tính từ mép ray ngoài cùng trở ra mỗi bên là 2m đối với đường sắt trong ga, trong tường rào.

Hành lang bảo vệ bờ biển: 100m tính từ đường mực nước thủy triều (được xác định theo quy hoạch chung) về phía đất liền.

Hành lang bảo vệ đối với sông, hồ:

Hành lang bảo vệ sông: Sông Tam Kỳ, sông Trường Giang (Cấp IV): tối thiểu 15m tính từ mép bờ; Sông Bàn Thạch: tối thiểu 10m tính từ mép bờ.

Hành lang bảo vệ đối với hồ: Hồ điều hòa Nguyễn Du, Duy Tân, Nguyễn Văn Trỗi, Trường Xuân: tối thiểu 10m tính từ mép bờ; Hồ sông Đầm: tối thiểu 30m tính từ mép bờ.

Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không:

STT

Tên

Lộ giới

(m)

Các công trình ưu tiên xây dựng trên tuyến

I

Trục dọc

1

Đường ven biển Việt Nam (QL129)

38

Công trình thương mại dịch vụ, công trình có chức năng hỗn hợp

2

Quốc lộ 1A (Đoạn từ cầu Ông Trang đến nút N20)

52

Văn phòng, trụ sở cơ quan, công trình thương mại dịch vụ

3

Đường Nguyễn Hoàng

46

Hỗn hợp các công trình công cộng và nhà ở

4

Đường Hùng Vương

40

Văn phòng, trụ sở cơ quan, công trình thương mại dịch vụ, công trình có chức năng hỗn hợp và nhà ở

5

Đường Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh

24

Văn phòng, trụ sở cơ quan, công trình thương mại dịch vụ, công trình có chức năng hỗn hợp và nhà ở

6

Đường Bạch Đằng:

+ Từ N75-N21

+ Từ N21-N74, N37-N67

 

27

24

Công trình thương mại dịch vụ, công trình có chức năng hỗn hợp, công viên cây xanh

7

Tuyến ven phía Đông sông Kỳ Phú

15

Công trình thương mại dịch vụ, công trình có chức năng hỗn hợp, công viên cây xanh

8

Đường Lê Thánh Tông

34

Công trình văn phòng, trụ sở cơ quan; giáo dục; văn hóa; thể thao; công viên cây xanh; công trình công cộng, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nhà ở

9

Đường Thanh Niên ven biển

27

Công trình dịch vụ công cộng, thương mại dịch vụ, công trình có chức năng hỗn hợp

10

Đường Tam Kỳ - Núi Thành

27

Công trình dịch vụ công cộng, thương mại dịch vụ, công trình có chức năng hỗn hợp

II

Trục ngang

11

Thanh Hóa (Quốc lộ 40B):

+ Nội thành (từ nút N1 đến N42)

+ Ngoại thành

 

48

27

Hỗn hợp các công trình công cộng.

12

ĐT615

34

Nhà ở, công viên cây xanh

13

Điện Biên Phủ

60

Công trình thương mại dịch vụ; công trình có chức năng hỗn hợp và nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ.

14

Nguyễn Văn Trỗi

27

Nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ

15

Trần Phú nối dài

27

Nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ

16

Trưng Nữ Vương

27

Nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ

17

Tôn Đức Thắng

27

Nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ

18

Tuyến đường mở mới nối từ đường Trương Chí Cương đi khu Tây Bắc Tam Kỳ

28

Hỗn hợp các công trình công cộng và nhà ở

19

Trục đường Bắc Khu CN Tam Thăng

34

Các công trình dịch vụ công cộng

Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau:

Điện áp

Đến 22 kV

35 kV

110 kV

220 kV

500 kV

Khoảng cách

Dây bọc

Dây trần

Dây bọc

Dây trần

Dây trần

Dây trần

Dây trần

1,0 m

2,0 m

1,5 m

3,0 m

4,0 m

6,0 m

7,0 m

Hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không được giới hạn về các phía là 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.

Quy định đối với các khu vực cấm xây dựng:

a) Chỉ được phép xây dựng các công trình gồm: quốc phòng, an ninh; phục vụ quản lý, khai thác các công trình viễn thông, điện lực, cấp thoát nước, đường ống xăng, dầu, khí,… nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

b) Có thể đặt biển quảng cáo trong khu vực cấm xây dựng tại khoản 1 Điều này nhưng phải được cơ quan quản lý khu vực cấm xây dựng đồng ý bằng văn bản.

c) Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong khu vực cấm xây dựng thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở việc bảo vệ hành lang an toàn tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ hành lang an toàn thì đơn vị quản lý hành lang an toàn và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.

d) Trong hành lang an toàn giao thông đường sắt chỉ được phép trồng cây thấp dưới 1,5m và phải trồng cách mép chân nền đường đắp ít nhất 2m, cách mép đỉnh mái đường đào ít nhất 5m hoặc cách mép ngoài rãnh thoát nước dọc của đường, rãnh thoát nước đỉnh ít nhất 3m.

e) Trong hành lang bảo vệ bờ biển, được phép xây dựng các công trình sau: Phục vụ quốc phòng, an ninh; phòng, chống thiên tai, chống sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; công trình thuộc các dự án đầu tư phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu Bộ, cơ quan Trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Mục 4. CÁC TRỤC ĐƯỜNG, TUYẾN PHỐ CHÍNH

Danh mục các trục đường, tuyến phố chính và loại công trình kiến trúc ưu tiên xây dựng trên tuyến

1. Vị trí các trục đường, tuyến phố chính theo Sơ đồ 12 kèm theo.

2. Tên các trục đường, tuyến phố chính, lộ giới, các công trình ưu tiên xây dựng trên tuyến:

Được xác định theo bảng:

Kế hoạch lập thiết kế đô thị cho các trục đường, tuyến phố chính

1. Đối với trục đường, tuyến phố chính xây dựng mới hoặc cải tạo, phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 (bao gồm cả nội dung thiết kế đô thị) với phạm vi tối thiểu là 50m mỗi bên kể từ chỉ giới đường đỏ về phía ngoài.

2. Đối với một số khu vực quan trọng nằm trên các trục đường, tuyến phố chính, phải xem xét mở rộng quy mô lập thiết kế đô thị phù hợp, bao gồm: đường Điện Biên Phủ, đường Lê Thánh Tông, trục cảnh quan ven sông Bàn Thạch (Tuyến Bạch Đằng - Tuyến ven phía Đông sông Kỳ Phú), tuyến Quốc lộ 1A (cửa ngõ phía Bắc, cửa ngõ phía Nam).

Kế hoạch ưu tiên cải tạo, chỉnh trang, hạ ngầm đường dây kỹ thuật, nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật

1. Đối với các trục đường, tuyến phố chính xây dựng mới, kể cả các đoạn tuyến hiện hữu nối dài thì phải hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

2. Đối với các tuyến đường hiện hữu: UBND thành phố có kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, hạ ngầm đường dây kỹ thuật, nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tối thiểu đạt một đến hai tuyến mỗi năm; trong đó ưu tiên các tuyến: Hùng Vương, Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh, Bạch Đằng, Lê Thánh Tông, Nguyễn Văn Trỗi, Trưng Nữ Vương, Tôn Đức Thắng.

Quy định về chỉ giới xây dựng, khoảng lùi biên

1. Đối với các tuyến Đường bộ ven biển Việt Nam; Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Ông Trang đến nút N20); Nguyễn Hoàng; Hùng Vương; Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh; Bạch Đằng; Lê Thánh Tông; Thanh Niên ven biển; Thanh Hóa (Quốc lộ 40B); ĐT615; Điện Biên Phủ; Nguyễn Văn Trỗi; Trần Phú nối dài; Trưng Nữ Vương; Tôn Đức Thắng: Áp dụng theo quy định tại Điểm d Khoản 2 và Điểm c Khoản 3 Điều 4 Quy chế này.

2. Đối với các tuyến còn lại: Gồm tuyến ven phía Đông sông Kỳ Phú; Đường Tam Kỳ - Núi Thành; Đường mở mới nối từ đường Trương Chí Cương đi khu Tây Bắc Tam Kỳ; Đường Bắc khu công nghiệp Tam Thăng:

a) Chỉ giới xây dựng công trình công cộng được quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 4 Quy chế này.

b) Chỉ giới xây dựng nhà ở riêng lẻ: Dạng nhà phố có chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ; dạng nhà liên kế có sân vườn có chỉ giới xây dựng tối thiểu 2,4m; dạng nhà biệt thự, nhà vườn có chỉ giới xây dựng tối thiểu 5m và khoảng lùi biên tối thiểu 1m.

Quy định về bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật

1. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên các trục đường, tuyến phố chính phải bố trí ngầm. Đối với các hạng mục đặt nổi trên vỉa hè phải đảm bảo an toàn và cảnh quan đô thị.

2. Các công trình hiện hữu đi nổi neo trên trụ (đường dây điện chiếu sáng, cáp các loại,…) phải bố trí chắc chắn, gọn gàng, gom lại thành bó có đường kính tối đa 20cm, khoảng cách dây buộc tối đa 10m, chiều cao theo quy định của Luật Điện lực. Tổng thể các chi tiết của công trình đi nổi phải đảm bảo tính thẩm mỹ cho đường phố. Khi có kế hoạch sửa chữa, cải tạo thì phải thực hiện hạ ngầm.

Chương III

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Mục 1. CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Các quy định chung

Quy định mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng, tầng cao xây dựng: Áp dụng theo các Điểm c và d Khoản 3 Điều 4 Quy chế này.

Quy định về kiến trúc:

a) Kiến trúc các công trình công cộng phải tuân thủ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn ngành và các quy định hiện hành.

b) Tất cả các bộ phận của công trình không được vươn ra ngoài chỉ giới đường đỏ, trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối vào công trình.

c) Khuyến khích xây dựng các công trình kiến trúc xanh.

d) Phải bố trí đủ diện tích sân, bãi đậu xe theo quy định cho số người ra vào công trình (kể cả khách vãng lai).

e) Công trình công cộng có đông người ra vào, tụ họp (trường học, bệnh viện, rạp hát, sân vận động,...) phải có diện tích tập kết người và xe trước cổng (còn gọi là vịnh đậu xe).

Quy định về sử dụng vật liệu:

a) Không được xây dựng bằng các vật liệu thô sơ (tranh, tre, nứa, lá,…) trong khu vực đô thị, trừ những trường hợp đặc biệt được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

b) Hạn chế sử dụng các vật liệu phản quang.

c) Sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định tại Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy định đối với công trình điểm nhấn

Các điểm nhấn tự nhiên:

Gồm các khu vực cảnh quan tự nhiên như đồi Trà Cai, đồi An Hà, đồi Núi Dài, đồi Núi Cấm, sông Tam Kỳ, sông Bàn Thạch, sông Kỳ Phú, hồ sông Đầm và sông Trường Giang; ngoài các quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy chế này, phải tuân thủ các quy định sau:

a) Các khu vực công viên, quảng trường, khu vực công cộng khác phải là không gian mở, không được xây dựng hàng rào.

b) Được bố trí các công trình kiến trúc, văn hoá thể thao,... nằm xen kẽ trong đất cây xanh nhưng phải đảm bảo kiến trúc thẩm mỹ cao, mật độ xây dựng trong khuôn viên ≤ 5%.

Các điểm nhấn nhân tạo:

Đối với các khu vực cửa ngõ đô thị: Phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.

Đối với các công trình điểm nhấn:

Các công trình hành chính, chính trị, văn hóa cấp tỉnh, thành phố, trung tâm thương mại cấp thành phố trở lên, công trình đầu mối giao thông (nhà ga, bến xe ô tô thành phố hoặc đối ngoại): Phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.

Công trình công cộng nằm ở góc các trục đường, tuyến phố chính giao nhau có thể được xem xét thay đổi các chỉ tiêu quản lý so với quy định tại Điều 4 của Quy chế này nhưng phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh.

Đối với các công trình điểm nhấn nhân tạo, phải bố trí hệ thống chiếu sáng cho công trình vào ban đêm, trong đó đặc biệt chú ý đến thiết kế chiếu sáng cho mặt chính công trình.

Mục 2. CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

Chung cư

Quy định về mật độ dân cư trong công trình:

a) Mật độ dân cư trong công trình không được vượt quá chỉ tiêu mật độ dân số được xác định trong các quy hoạch chi tiết, phân khu được duyệt.

b) Mật độ dân cư được tính trên diện tích đất ở sau khi đã quy đổi đối với những dự án nhà ở có kết hợp các chức năng khác.

Quy định về quy mô xây dựng:

a) Tầng cao, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng phải bảo đảm phù hợp quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt.

b) Đối với nhóm nhà ở chung cư, mật độ xây dựng thuần phải đảm bảo:

Chiều cao xây dựng công trình trên mặt đất (m)

Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất

≤ 3.000m2

10.000m2

18.000m2

≥ 35.000m2

≤16

75

65

63

60

19

75

60

58

55

22

75

57

55

52

25

75

53

51

48

28

75

50

48

45

31

75

48

46

43

34

75

46

44

41

37

75

44

42

39

40

75

43

41

38

43

75

42

40

37

46

75

41

39

36

> 46

75

40

38

35

c) Chỉ giới xây dựng, tầng cao được quy định như tại Điểm c Khoản 3 Điều 4.

d) Đối với các chung cư có tầng trệt bố trí các công trình thương mại dịch vụ, bố trí khoảng lùi tầng trệt thêm 4,0m so với chỉ giới xây dựng trên các tuyến đường chính có lộ giới trên 12m. (Hình vẽ minh họa).

Quy định về kiến trúc, cảnh quan:

a) Hình thức kiến trúc chung cư cần được thiết kế hài hòa với không gian đường phố và phong cách kiến trúc hiện đại, phù hợp với đặc điểm khí hậu, tập quán sinh hoạt và nếp sống văn minh đô thị.

b) Ram dốc của lối ra vào tầng hầm (nếu có) lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 3m.

c) Không được lắp đặt ống, mương xả nước mưa, nước rửa sân, nước thải sinh hoạt ra mặt vỉa hè, mặt đường. Không được phép xây dựng và lắp đặt ram dốc, cánh cổng mở lấn ra vỉa hè.

d) Tất cả các bộ phận của công trình không được vươn ra ngoài chỉ giới đường đỏ, trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối vào công trình.

e) Diện tích đất cây xanh trong nhóm nhà ở chung cư tối thiểu 1m²/người.

Quy định về giao thông:

a) Trường hợp chỉ có một đường giao thông tiếp cận khu chung cư, tối thiểu 10,5m.

b) Trường hợp có trên hai đường giao thông tiếp cận khu chung cư, phải đảm bảo chiều rộng lòng đường cho mỗi đường tối thiểu 6m.

c) Phải bố trí lối đi riêng cho người đi bộ, người tàn tật.

Nhà ở riêng lẻ

Không được xây dựng bằng các vật liệu thô sơ (tranh, tre, nứa, lá,…) trong khu vực đô thị, trừ những trường hợp đặc biệt được các cơ quan có thẩm quyền cho phép; khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường; việc sử dụng vật liệu xây không nung thực hiện theo quy định của UBND tỉnh; hạn chế sử dụng các vật liệu phản quang.

Không được xây thêm các hạng mục công trình kiến trúc chắp vá, bám vào kiến trúc chính như vẩy thêm mái vào kiến trúc chính, các kiến trúc tạm bợ trên sân thượng, ban công.

Tất cả các bộ phận công trình không được vươn ra ngoài chỉ giới đường đỏ, trừ trường hợp nhà ở trong khu vực cải tạo, chỉnh trang thuộc khu vực nội thị hiện hữu được quy định tại Điều 25 của Quy chế này.

Mặt tiền các ngôi nhà dọc các tuyến phố không được bố trí sân phơi quần áo hoặc trưng bày các sản phẩm làm mất mỹ quan đô thị.

Mái nhà có các phần nhô lên phía trên (như bể chứa nước, ăngten chảo, khung thang máy,...) phải bố trí khuất vào khối tích công trình.

Đối với nhà tạm, nhà bán kiên cố mà người dân đã xây dựng, chính quyền các phường, xã có trách nhiệm rà soát, đánh giá định kỳ hằng năm, đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quy định về các phần đua ra ngoài công trình đối với nhà ở trong khu vực cải tạo, chỉnh trang thuộc khu vực nội thị hiện hữu

Trừ trường hợp quy hoạch chi tiết (1/500) có quy định quản lý khác, phải tuân thủ các quy định sau:

Phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ:

Các bộ phận cố định của nhà:

Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đu không được nhô quá chỉ giới đường đỏ, trừ các trường hợp sau: Đường ống đứng thoát nước mưa ở mặt ngoài nhà: được phép vượt qua đường đỏ không quá 0,2m và phải đảm bảo mỹ quan; từ độ cao 1m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt đường đỏ không quá 0,2m.

Trong khoảng không từ độ cao 3,5m (so với mặt vỉa hè) trở lên, các bộ phận cố định của nhà (ô văng, sê nô, ban công, mái đua,... nhưng không áp dụng đối với mái đón, mái hè) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những điu kiện sau:

- Độ vươn ra (từ chỉ giới đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra) tùy thuộc chiều rộng lộ giới nhưng không được lớn hơn giới hạn được quy định trong bảng dưới đây, đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m và phải đảm bảo các quy định về an toàn lưới điện, tuân thủ quy định về quản lý xây dựng áp dụng cụ thể cho khu vực:

Chiều rộng vỉa hè (m)

Độ vươn ra tối đa Amax (m)

≤ 3m

0

> 3 ÷ 4

0,9

≥ 4 ÷ ≤6

1,2

> 6m

1,4

- Trên phần nhô ra được che chắn tạo thành lô gia hay buồng nhưng không được lớn 50% diện tích nhô ra và không được phép sử dụng phần nhô ra để làm các công trình vệ sinh, nhà tắm.

Phần ngầm dưới mặt đất:

Mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà đu không được vượt quá chỉ giới đường đỏ, trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối vào công trình.

Phần nhô ra không cố định:

Cánh cửa: ở độ cao từ mặt hè lên 2,5m các cánh cửa (trừ cửa thoát nạn nhà công cộng) khi mở ra không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

Các bộ phận khác quy định theo bảng sau:

Độ cao so với mặt hè (m)

Bộ phận được nhô ra

Độ vươn tối đa (m)

Cách mép vỉa hè tối thiểu (m)

≥ 2,5

Gờ chỉ, trang trí

0,2

 

≥ 2,5

Kết cấu di động: Mái dù, cánh cửa

 

1,0

≥ 3,5

Kết cấu cố định:

- Ban công mái đua

- Mái đón, mái hè phố

 

 

1,0

0,6

Phần nhà được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng trong trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ:

a) Không có bộ phận nào của nhà vượt quá chỉ giới đường đỏ.

b) Các bộ phận của công trình sau đây được phép vượt quá chỉ giới xây dựng trong các trường hợp sau: Bậc thềm, vệt dắt xe, bậu cửa, gờ chỉ, cách cửa, ô văng, mái đua, mái đón, móng nhà; riêng ban công được nhô quá chỉ giới xây dựng không quá 1,4m và được che chắn tạo thành lô gia hay buồng nhưng không được lớn 50% diện tích nhô ra và không được phép sử dụng phần nhô ra để làm các công trình vệ sinh, nhà tắm.

Quan hệ với các công trình bên cạnh:

a) Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất được vượt quá ranh giới với lô đất bên cạnh;

b) Không được xả nước mưa, nước thải các loại (kể cả nước ngưng tụ của máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

Mục 3. CÔNG TRÌNH CÓ TÍNH ĐẶC THÙ

Công trình tôn giáo, tín ngưỡng

Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng: Chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất, đình, đền, miếu, trụ sở, cơ sở đào tạo của tổ chức tôn giáo, những cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hợp pháp khác.

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo, tín ngưỡng:

a) Trước khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo, tín ngưỡng phải có hồ sơ xin phép xây dựng theo quy định.

b) Riêng đối với các công trình tôn giáo, tín ngưỡng là di tích văn hóa, lịch sử đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận, chỉ tiến hành bảo quản, tu bổ và phục hồi theo dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng mới công trình tôn giáo, tín ngưỡng:

a) Phải lập hồ sơ xin phép xây dựng gửi đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét có ý kiến thống nhất bằng văn bản, đồng thời phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

b) Tuân thủ theo quy định tại Mục 1 Chương III Quy chế này. Đối với trường hợp đặc biệt khác, do cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xem xét, quyết định.

c) Không gian khu vực tôn giáo tín ngưỡng phải phù hợp với không gian, kiến trúc cảnh quan chung của khu vực.

d) Hình thức kiến trúc, mặt đứng, vật liệu, màu sắc, cổng, tường rào cần thiết kế trang nghiêm và phù hợp với kiến trúc cảnh quan chung của khu vực.

Công trình tượng đài, công trình kỷ niệm

Đối với các công trình xây mới:

a) Phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc công trình xây dựng nhằm chọn được phương án thiết kế tốt nhất, đáp ứng tối đa các yêu cầu về thẩm mỹ, quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, công năng sử dụng; thể hiện được ý nghĩa, tính chất của công trình xây dựng, đồng thời có tính khả thi cao.

b) Quá trình thiết kế, quy hoạch phải làm mô hình theo tỷ lệ thích hợp và lấy ý kiến của các cấp có thẩm quyền, lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia và ý kiến cộng đồng.

Đối với công trình đã xây dựng phải thực hiện bảo quản và tu bổ theo định kỳ.

Chương IV

HẠ TẦNG KỸ THUẬT, NGHĨA TRANG, QUẢNG CÁO, CÂY XANH

Quy định đối với công trình giao thông

Công trình giao thông có quy mô lớn, vị trí quan trọng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị (cầu qua sông, cầu vượt, cầu cho người đi bộ,...) phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.

Đường trong các khu mới phát triển:

a) Chiều dài đường dưới 200m: Lộ giới tối thiểu 13,5m, lòng đường tối thiểu 6,0m, vỉa hè tối thiểu 3,0m;

b) Chiều dài đường trên 200m: Lộ giới tối thiểu 15,0m, lòng đường tối thiểu 7,5m, vỉa hè tối thiểu 3,0m;

c) Đường tiếp giáp với khu cây xanh, vườn hoa, đê, kè, ta luy mà không cần bố trí đường ống kỹ thuật thì vỉa hè tối thiểu 1,5m.

Kiệt, hẻm trong các khu hiện hữu khi cải tạo phải đạt lộ giới tối thiểu 5m.

Khi cải tạo, nâng cấp đường, không được nâng cao độ mặt đường cao hơn cao độ nền nhà hiện trạng của trên 50% các hộ dân dọc hai bên tuyến đường. Trường hợp cần thiết phải nâng cao độ mặt đường thì phải tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư dọc hai bên tuyến.

Phải xác định vị trí từng loại công trình ngầm của hệ thống hạ tầng kỹ thuật chạy dọc theo tuyến trong bản vẽ mặt cắt ngang của tuyến đường.

Đường xây dựng mới phải bố trí tuy nen, hào kỹ thuật để có thể hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ thuật khác cần băng ngang qua đường.

Quy định đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác

Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác phải được quy hoạch, thiết kế, xây dựng đồng bộ.

Thoát nước:

a) Đối với khu vực đô thị mới, hệ thống thoát nước thải được xây dựng riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa.

b) Trong khu vực đô thị hiện hữu, xây dựng mới tuyến cống thoát nước thải, tách riêng hệ thống cống thoát nước mưa hiện trạng.

c) Nước mưa từ mái nhà và nước thải không được xả trực tiếp lên mặt vỉa hè, đường phố mà phải theo hệ thống ống, cống ngầm từ nhà chảy vào hệ thống thoát nước công cộng.

d) Các hộ dân cư, các công trình công cộng và công nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải cục bộ trước khi xả ra hệ thống chung. Tuyệt đối không xả nước thải chưa qua xử lý xuống lòng hồ, kênh mương trong đô thị.

e) Nước thải y tế nguy hại phải được xử lý riêng đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra hệ thống chung.

Hệ thống đường dây điện, thông tin:

Phải được bố trí hợp lý trên nguyên tắc thay dần dây trần bằng dây có bọc cách điện, tiến tới ngầm hóa toàn bộ; đối với tuyến phố chưa có điều kiện thực hiện thì phải sử dụng chung cột điện để đảm bảo thông thoáng đường phố và an toàn giao thông. UBND thành phố Tam Kỳ phải có kế hoạch, biện pháp cải tạo hoặc xây mới thay thế các trạm biến thế ảnh hường đến mỹ quan, khuyến khích sử dụng công nghệ mới, đảm bảo an toàn, tiện dụng và mỹ quan trong khu vực.

Trạm bán xăng, dầu, cung cấp khí đốt phải được bố trí theo quy hoạch được duyệt và có hình thức kiến trúc đảm bảo mỹ quan, có khoảng cách tuân thủ quy định pháp luật.

Công trình hạ tầng kỹ thuật phải bố trí nổi trên vỉa hè phải tuân thủ quy hoạch, thiết kế đô thị được duyệt.

Quy định về nghĩa trang

Khoảng cách ly an toàn vệ sinh môi trường phải đảm bảo:

a) Đến đường bao khu dân cư, trường học, bệnh viện, công sở là 100m đối với nghĩa trang cát táng và 500m đối với nghĩa trang hung táng có hệ thống xử lý thu gom nước thải từ mộ hung táng.

b) Đối với nghĩa trang chôn cất một lần, tối thiểu là 500m.

c) Đến công trình khai thác nước sinh hoạt tập trung là 2.500 m.

d) Đến mép nước gần nhất của mặt nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt là 300m đối với nghĩa trang hung táng và 100m đối với nghĩa trang cát táng.

e) Từ công trình hỏa táng xây dựng mới đến khu dân cư, công trình công cộng và dân dụng là 500m.

Trong vùng an toàn vệ sinh môi trường của nghĩa trang được thực hiện các hoạt động canh tác nông nghiệp, được xây dựng các công trình, hạ tầng kỹ thuật.

Việc sử dụng đất trong nghĩa trang phải đúng theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch thì diện tích sử dụng đất cho mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa 5m2; mộ cát táng tối đa 3m2; chiều cao mộ không quá 2m.

Đối với các nghĩa địa do tồn tại cũ hiện nay có vị trí không phù hợp quy hoạch phải được quản lý nguyên trạng và đóng cửa, từng bước có kế hoạch di chuyển vào các nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch được duyệt.

Quy định về quảng cáo

Các công trình quảng cáo trên địa bàn thành phố Tam Kỳ phải tuân thủ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN 17:2013/BXD, Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh và các quy định trong Thiết kế đô thị được duyệt.

Quy định về cây xanh

Việc trồng cây xanh đô thị phải tuân thủ đúng quy hoạch đô thị đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn, đúng quy trình kỹ thuật, đúng chủng loại, tiêu chuẩn và bảo đảm cây phát triển tốt.

Việc phát triển, bảo tồn hệ thống cây xanh đô thị thực hiện theo quy định cụ thể của UBND thành phố Tam Kỳ.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quản lý quy hoạch

Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị:

Ủy ban nhân dân tỉnh:

Các khu vực được xác định theo Đồ án Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; bao gồm: Quy hoạch phân khu tại: Phân khu 3 (phân khu nhà ở tại khu vực nội thị phía Nam thành phố), phân khu 6 (trung tâm thương mại dịch vụ của thành phố), phân khu 8 (trung tâm khu đô thị mới phía Đông thành phố), phân khu 9 (Trung tâm hành chính mới thành phố) và phân khu 12 (vệt du lịch ven sông, ven biển của thành phố); Quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị tại các khu vực nằm trong ranh giới các đồ án quy hoạch phân khu thuộc thẩm thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; Khu vực có ranh giới nằm trong phạm vi 100m về mỗi bên đối với các tuyến giao thông đối ngoại và 50m đối với các trục chính đô thị.

Các khu vực khác được xác định theo Quy chế này: Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị tại các khu vực có ranh giới nằm trong khu vực Trung tâm hành chính, chính trị (quy định tại Điều 9 của Quy chế này); Quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị tại các khu vực có ranh giới nằm trong phạm vi 50m về mỗi bên đối với các trục đường, tuyến phố chính đô thị (quy định tại Điều 17 của Quy chế này).

Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ:

Các khu vực còn lại không thuộc quy định tại Điểm a Khoản này, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng.

Thẩm quyền thỏa thuận địa điểm:

Ủy ban nhân dân tỉnh:

Thoả thuận địa điểm lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị trong các khu vực thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh được xác định tại khoản 1 Điều này.

Thỏa thuận địa điểm lập dự án hoặc đầu tư xây dựng công trình: Trong phạm vi ranh giới thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, thiết kế đô thị của UBND tỉnh được xác định tại khoản 1 Điều này; công trình thuộc thẩm quyền cấp phép xây dựng của Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ:

Thỏa thuận địa điểm lập quy hoạch chi tiết; thiết kế đô thị và lập dự án hoặc đầu tư xây dựng công trình ngoài phạm vi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xác định tại Điểm a Khoản này.

Cấp giấy phép xây dựng

Việc cấp giấy phép xây dựng phải tuân thủ các quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do UBND tỉnh ban hành.

Tổ chức thực hiện Quy chế

Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ:

a) Tổ chức công bố, phổ biến Quy chế đến các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ biết, kiểm tra, thực hiện.

b) Triển khai thực hiện quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn thành phố đúng theo Quy chế này.

c) Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ thực thiện Quy chế này.

d) Triển khai thực hiện các kế hoạch lập các hồ sơ quy hoạch, thiết kế đô thị được quy định làm cơ sở quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

e) Tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế.

Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ:

a) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố phổ biến Quy chế này đến tất cả các các hộ gia đình trên địa bàn.

b) Kiểm tra, xử lý các vi phạm Quy chế này theo thẩm quyền. Báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định đối với trường hợp vượt quá thẩm quyền.

c) Định kỳ hàng năm có báo cáo tổng hợp công tác thực hiện Quy chế.

Sở Xây dựng:

a) Thực hiện công tác tham mưu UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền quy định của pháp luật và của UBND tỉnh giao. Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan của tỉnh và UBND thành phố Tam Kỳ thực hiện Quy chế này.

b) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra UBND thành phố Tam Kỳ thực hiện quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của Nhà nước và Quy chế này.

c) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý quy hoạch, kiến trúc; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Tam Kỳ và các cơ quan liên quan đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định đối với các đề xuất thay đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế này và giải quyết các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện mà không phù hợp với một số quy định trong Quy chế này;

e) Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Quy chế.

Sở Giao thông Vận tải:

a) Xem xét chấp thuận xây dựng, thỏa thuận thiết kế, cấp phép thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trong phạm vi hành lang an toàn giao thông các tuyến đường do Sở quản lý, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và Quy chế này.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai đồng bộ các dự án xây dựng giao thông và phát triển đô thị; nâng cao chất lượng thiết kế kiến trúc và cảnh quan các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị có yêu cầu cao về thẩm mỹ như cầu, nhà ga, bến cảng, nút giao thông lớn, cầu vượt.

c) Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý chuyên ngành giao thông vận tải, an toàn giao thông trên địa bàn đô thị.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn UBND thành phố Tam Kỳ triển khai thực hiện theo Quy chế; phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh giải quyết các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện không phù hợp với một số quy định trong Quy chế này.

Các tổ chức, cá nhân khác:

a) Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Quy chế này, đồng thời có quyền tham gia giám sát việc thực hiện Quy chế và khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm Quy chế này.

b) Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh về UBND xã, phường và UBND thành phố Tam Kỳ để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ do Tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.841

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236