Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND về việc phân cấp phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và lựa chọn nhà thầu đối với công trình xây dựng thuộc đề án giảm nghèo nhanh và bền vững của 3 huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 36/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 01/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 36/2009/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC ĐỀ ÁN GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG CỦA 3 HUYỆN VĨNH THẠNH, VÂN CANH, AN LÃO THEO NGHỊ QUYẾT 30a/2008/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo trong cả nước;
Căn cứ Hướng dẫn số 802/BKH-KTĐP-LT ngày 11/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững cấp huyện giai đoạn 2009-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND; số 06/2009/NQ-HĐND và số 07/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 15 về việc Thông qua Đề án phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009-2020 của huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về phân cấp phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật:

1. Ủy quyền Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh và An Lão phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng .

2. Đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đã nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/8/2009 giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét quyết định theo thẩm quyền.

3. Đối với các công trình có nhiều hạng mục đầu tư tại nhiều địa điểm trên phạm vi một xã thì giao Chủ tịch UBND huyện phê duyệt danh mục cụ thể và phân bổ mức vốn trên cơ sở không vượt tổng mức vốn đã giao kế hoạch của UBND tỉnh.

Điều 2. Về công tác đấu thầu:

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Cho phép Chủ tịch UBND các huyện Vân Canh, An Lão và Vĩnh Thạnh áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn và các gói thầu xây lắp thuộc các công trình có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng theo Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 và Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh và Văn bản số 280/SKH&ĐT-TH ngày 07/5/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện Vân Canh, An Lão và Vĩnh Thạnh phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc các công trình do Chủ tịch UBND huyện quyết định đầu tư, trên cơ sở báo cáo thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Chủ tịch UBND các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tài chính và uy tín trong hoạt động xây dựng để ký kết hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này áp dụng đối với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2009/QĐ-UBND ngày 01/09/2009 về việc phân cấp phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và lựa chọn nhà thầu đối với công trình xây dựng thuộc đề án giảm nghèo nhanh và bền vững của 3 huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.038

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server250