Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3531/2005/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 22/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3531/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BÁN CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 568 THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước;
Căn cứ công văn số 1190/VPCP-ĐMDN ngày 11/3/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568, đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5;
Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thực hiện bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5;
Căn cứ Quyết định số 2762/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm, phương thức bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5;
Căn cứ Quyết định số 2977/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568;
Căn cứ vào Văn bản số 7092/CV-TDDV2 ngày 08/12/2004 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Văn bản số 4930/NHN0-TD ngày 13/12/2004 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc xử lý nợ của Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 sau khi chuyển đổi sở hữu;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 tại tờ trình số 505/C.ty 568 ngày 29/8/2005 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 tại Tờ trình số 3832/TTr-HĐQT ngày 31/8/2005 của Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng công trình Hải đăng tại đơn vị dự thầu mua công ty số 09/2005 ngày 17/6/2005;
Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt phương án bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 gồm các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ của Công ty được bán:

- Tên Công ty: Công ty Đầu tư và Xây dựng 568.

- Địa chỉ trụ sở chính: 007-008-009-010 Lô H1 – Chung cư Hoàng Diệu - Phường 9 - Quận 4 – thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định thành lập doanh nghiệp số 081/QĐ-BGTVT ngày 8/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4116000159 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/3/2004.

2. Tên, địa chỉ người mua:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Xây dựng công trình Hải Đăng.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 ngõ 29 Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội.

- Giấy phép thành lập doanh nghiệp số 2916 GP/TLDN do UBND Thành phố Hà Nội cấp ngày 21/01/1997.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 044435 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 29/01/1997.

3. Giá bán, phương thức bán, phương thức và thời hạn thanh toán:

3.1. Giá bán: Do Công ty TNHH Xây dựng công trình Hải Đăng chấp nhận kế thừa toàn bộ công nợ và nghĩa vụ của Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 nên giá bán Công ty là 546.583.134 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng công trình Hải Đăng kế thừa toàn bộ công nợ và nghĩa vụ của Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 như sau;

+ Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm 31/3/2005 là: 418.303.846.574 đồng (trong đó: Nợ phải thu là: 78.330.016.849 đồng).

+ Tổng giá trị thực tế các khoản nợ phải trả đến ngày 31/3/2005 là: 500.693.274.858 đồng.

+ Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm 31/3/2005 là: - 82.389.428.284 đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Xây dựng công trình Hải Đăng kế thừa toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, các khoản nợ phải trả và thu hồi các khoản nợ phải thu phát sinh từ 31/3/2005 đến thời điểm chấm dứt hoạt động của Công ty Đầu tư và Xây dựng 568.

3.2. Phương thức bán: Bán trực tiếp cho Công ty TNHH Xây dựng công trình Hải Đăng.

Việc tổ chức mua bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 theo hợp đồng mua bán được ký kết giữa bên mua và bên bán.

3.3. Phương thức và thời hạn thanh toán:

Công ty TNHH Xây dựng công trình Hải Đăng thanh toán giá bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 theo hợp đồng mua bán cho Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (đơn vị được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải uỷ quyền) ngay một lần vào tài khoản của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 trong vòng 5 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán được ký kết.

3.4. Thời hạn ký kết hợp đồng: Trong tháng 9/2005.

4. Về giải quyết lao động và cán bộ quản lý của Công ty Đầu tư và Xây dựng 568:

Công ty TNHH Xây dựng công trình Hải Đăng có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng toàn bộ số lao động (bao gồm người lao động và cán bộ quản lý) của Công ty Đầu tư và Xây dựng 568.

5. Trách nhiệm của các bên liên quan:

5.1. Ban chỉ đạo thực hiện bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568:

- Chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng mua bán, nếu có vấn đề phát sinh theo thẩm quyền giải quyết của Bộ thì có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết.

- Ngay sau khi hợp đồng mua bán được thanh lý, tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định chấm dứt hoạt động của Công ty Đầu tư và Xây dựng 568.

5.2. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5:

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 ký hợp đồng mua bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 (Sau khi đã có ý kiến của Ban chỉ đạo thực hiện bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568).

- Rà soát và đề xuất các giải pháp xử lý toàn bộ các khoản công nợ phải thu, phải trả, các hợp đồng đang thực hiện của Công ty Đầu tư và Xây dựng 568.

- Thực hiện hợp đồng mua, bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568, báo cáo định kỳ 15 ngày/1 lần với Ban chỉ đạo thực hiện bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568.

- Chỉ đạo việc bàn giao công nợ, tài sản theo hợp đồng mua, bán đã ký kết.

- Sau khi các bên tham gia ký hợp đồng mua, bán thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng đã ký kết, báo cáo Ban chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động của Công ty Đầu tư và Xây dựng 568.

5.3. Công ty TNHH Xây dựng công trình Hải Đăng (đơn vị mua Công ty Đầu tư và Xây dựng 568):

- Thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết đã ký tại Biên bản cuộc họp ngày 5/8/2005 giữa Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 và Công ty TNHH Xây dựng công trình Hải Đăng.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng mua bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 được ký kết theo Quyết định này.

- Được hưởng các chế độ về bù lỗ theo quy định tại điều 20 và các chế độ ưu đãi đối với người mua theo quy định tại Điều 51, Điều 52 Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán, kinh doanh, cho thuê Công ty Nhà nước.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng mua, bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568, nếu có các vấn đề mâu thuẫn phát sinh phải báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xem xét xử lý.

5.4. Công ty Đầu tư và Xây dựng 568:

- Chịu trách nhiệm về số liệu trong báo cáo tài chính của những năm trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp và tính pháp lý của các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa được đối chiếu.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Người được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ủy quyền ký kết hợp đồng mua, bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568).

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng mua, bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568, nếu có những vấn đề phát sinh, Giám đốc Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng giao thông 5 để báo cáo Trưởng ban chỉ đạo thực hiện bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 trình Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải giải quyết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trưởng ban chỉ đạo thực hiện bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Giám đốc Công ty Đầu tư và Xây dựng 568, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng công trình Hải Đăng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ban chỉ đạo đổi mới và PTDN của CP (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục thuế TP. HCM;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM;
- Cục Thống kê TP. HCM;
- Tổng công ty XDCTGT 5;
- Công ty Đầu tư và Xây dựng 568;
- Công ty TNHH XDCT Hải Đăng;
- Lưu VT, TC(5b).

BỘ TRƯỞNG
Đào Đình Bình

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3531/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/09/2005 phê duyệt phương án bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.310

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!