Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2002/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 291 : 2002 "Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng - Đá vôi" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 35/2002/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 12/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2002/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 291 : 2002 "NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH XÂY DỰNG - ĐÁ VÔI"

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Biên bản ngày 21/8/2002 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu tiêu chuẩn "Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng - Đá vôi".

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Vật liệu xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 291 : 2002

"Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng - Đá vôi"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Vật liệu xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tổng cục TCĐLCL
- Lưu VP & Vụ KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
PGS.TSKH Nguyễn Văn Liên

 

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 291 : 2002

NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH XÂY DỰNG - ĐÁ VÔI

Raw materials for producing of construction glass - limestone

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đá vôi dạng cục và dạng bột mịn làm nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn:

TCXD 152 - 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp lấy mẫu.

TCXD 158 - 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt.

TCXD 157 - 1998: Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học - Phương pháp phân tích hóa học.

TCVN 6533 : 1999 - Vật liệu chịu lửa Alumôsilicát - Phương pháp phân tích hóa học.

3. Yêu cầu kỹ thuật:

Đá vôi để sản xuất thủy tinh xây dựng được chia làm hai loại: Đá vôi cục (ký hiệu - ĐVC) và đá vôi nghiền (ký hiệu - ĐVN).

3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của đá vôi để sản xuất thủy tinh xây dựng được quy định ở bảng 1.

Bảng 1: Các chỉ tiêu kỹ thuật của đá vôi

Tên các chỉ tiêu

Mức

ĐVC

ĐVN

1. Hàm lượng canxi ôxít (CaO), %, không nhỏ hơn

52

52

2. Hàm lượng sắt ôxít (Fe2O3), %, không lớn hơn

0,15

0,2

3. Độ ẩm (W) , %, không lớn hơn

-

1

4. Kích thước:

- Cỡ cục: lớn hơn 150 mm

- Cỡ hạt: + lượng còn lại trên sàng 1 mm, %, không lớn hơn.

+ lượng lọt qua sàng 0,1 mm, % , không lớn hơn

 

Không có

-


-

 

Không có

5


15

3.2. Không cho phép có tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường: Tạp chất hữu cơ, đá khác.

4. Phương pháp thử:

4.1. Lấy mẫu:

4.1.1. Lấy mẫu để xác định kích thước đá vôi cục:

Lấy mẫu theo từng lô. Lô là lượng đá vôi được khai thác trong cùng một điều kiện, có khối lượng không quá 100 tấn. Lấy mẫu ở 10 đến 20 điểm cách đều nhau trong một lô. Mỗi điểm lấy 10 cục.

4.1.2. Lấy mẫu để xác định thành phần hóa học đối với đá vôi cục:

Mẫu được lấy theo mục 4.1.1. Dùng búa đập nhỏ các cục mẫu tới khối lượng mỗi cục nhỏ hơn 50g, mỗi điểm lấy lượng mẫu không nhỏ hơn 0,5 kg, rồi trộn đều. Rút gọn mẫu bằng phương pháp chia tư đến khối lượng 0,5 kg.

Mẫu rút gọn được nghiền tới kích thước hạt nhỏ dưới 1 mm. Rút gọn mẫu theo phương pháp chia tư tới khối lượng 0,1 kg.

Mẫu có khối lượng 0,1 kg được chia thành hai phần bằng nhau, đựng trong bao bì bằng thủy tinh hoặc chất dẻo có ghi nhãn.

- Tên cơ sở cấp hàng.

- Tên và ký hiệu sản phẩm (đá vôi).

- Số lô, ngày và địa điểm lấy mẫu.

Một phần mẫu được gửi đi phân tích thành phần hóa học, phần còn lại làm mẫu lưu.

4.1.3. Lấy mẫu để xác định thành phần hóa học, thành phần hạt đối với đá vôi bột.

- Lấy mẫu theo TCXD 152-1986.

4.2. Xác định các chỉ tiêu:

4.2.1. Xác định kích thước cục:

Dùng thước đo (có độ chính xác đến mm) để đo kích thước lớn nhất của tất cả các cục theo 4.1.1.

4.2.2. Xác định cỡ hạt của đá vôi nghiền:

- Xác định theo TCXD 158-1986.

4.2.3. Xác định độ ẩm của đá vôi nghiền:

- Xác định theo TCXD 158-1986.

4.2.4. Xác định thành phần hóa học (Đá vôi cục và đá vôi nghiền):

- Xác định hàm lượng CaO theo TCVN 141:1998 .

- Xác định hàm lượng Fe2O3 theo mục 7.4.1 của TCVN 6533:1999 .

5. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản:

5.1. Đá vôi cục được nhập theo lô, có phiếu xác nhận về chất lượng trong đó ghi:

- Tên cơ sở sản xuất.

- Ngày xuất hàng.

- Khối lượng của một lô, số lô.

- Các kết quả thí nghiệm và chất lượng (hàm lượng CaO, Fe23 ,…).

5.2. Đá vôi nghiền được đóng bao trong bao bì đảm bảo cách ẩm. Khối lượng của một bao là 50 ± 1 kg.

Trên bao bì ghi rõ:

- Tên cơ sở sản xuất

- Ngày sản xuất

- Các kết quả thí nghiệm về chất lượng (hàm lượng CaO, Fe2O3)

5.3. Đá vôi được vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ bằng các phương tiện vận chuyển phù hợp với các quy định về vận chuyển hàng hóa, đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

5.4. Đá vôi được bảo quản riêng theo từng loại. Không cho phép lẫn với các loại vật liệu khác. Đá vôi được bảo quản trong kho có mái che hoặc silô để tránh ẩm.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2002/QĐ-BXD ngày 12/02/2002 về Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 291 : 2002 "Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng - Đá vôi" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.236

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250