Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3284/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh Đề án "Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020"

Số hiệu: 3284/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Ngày ban hành: 21/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3284/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN “CUNG CẤP NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN 2016-2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường s 55/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP, ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP, ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4331/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án "Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020";

Xét ý kiến tham mưu của Sở Xây dựng tại công văn số 66/SXD-HTKT ngày 11/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề án "Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020" với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh nội dung tại điểm 2.3. Hệ thống cấp nước sạch tại huyện Nghĩa Đàn, mục 2. Các hệ thống cấp nước đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư, Phần I: Tình hình hoạt động cấp nước tại Đề án "Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020" ban hành kèm theo Quyết định số 4331/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

a) Vị trí Nhà máy sản xuất: Tại xóm Bình Hi, xã Nghĩa Bình, H. Nghĩa Đàn.

b) Nguồn nước thô: Lấy từ Sông Hiếu.

c) Phạm vi cấp nước: Thị trấn Nghĩa Đàn và vùng phụ cận.

d) Tình hình thực hiện đầu tư:

- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước huyện Nghĩa Đàn (công suất 5.000 m3/ngđ) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4041/QĐ.UBND- ĐTXD ngày 18/10/2012 (do UBND huyện Nghĩa Đàn làm chủ đầu tư). Nhưng do thiếu vốn để đầu tư xây dựng nên UBND huyện Nghĩa Đàn đang đề nghị UBND tỉnh cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư công sang hình thức đầu tư BOT và dự kiến nâng công suất thiết kế lên 30.000 m3/ngđ.

- Hiện tại UBND tỉnh đang giao các ngành liên quan và UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức thực hiện các thủ tục để chuyển đổi hình thức đầu tư theo đúng quy định dự kiến công suất thiết kế 30.000 m3/ngđ (giai đoạn 1: 15.000m3/ngđ).

Điều 2. Các nội dung khác ginguyên theo Đề án "Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020" đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4331/QĐ-UBND ngày 07/9/2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Công an Tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị cấp nước; Các thành viên Ban chỉ đạo cấp nước an toàn Tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. I

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTr Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- PVP CN XD, ĐT UBND tỉnh;
- Phòng ĐT, CN, XD;
- Lưu VTUB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3284/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh Đề án "Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


649

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9