Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3253/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Hà Nội

Số hiệu: 3253/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 22/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3253/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QUỐC LỘ 3 ĐẾN HẾT CỤM CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NGUYÊN KHÊ, TỶ LỆ 1/500.

ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 267772011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N5, tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Quyết định số 3/29/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 3 đến hết cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội

Theo đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 3505/TTr-QHKT- HTKT ngày 10/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ quốc lộ 3 đến hết cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập và hoàn thành tháng 6/2020 (gồm 02 tờ), Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Vị trí: điểm đầu (điểm 1) giao với quốc lộ 3, điểm cuối (điểm 3) giao với đường quy hoạch phía Đông cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê. Chiều dài tuyến đường khoảng 780m.

- Hướng tuyến: phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô và Quy hoạch phân khu đô thị N5 được duyệt.

2. Cấp hạng: đường liên khu vực.

3. Quy mô mặt cắt ngang đường:

- Tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 40m bao gồm các thành phần: lòng đường 2x11,25m (6 làn xe), dải phân cách giữa 3m, vỉa hè hai bên 2x7,25m.

- Tại đoạn tuyến bố trí cầu vượt trực thông qua quốc lộ 3, thành phần mặt cắt ngang đường bao gồm: cầu vượt rộng 18m, lòng đường hai bên cầu vượt 2x7m, vỉa hè 2x4m.

Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt.

4. Tim đường quy hoạch và chỉ giới đường đỏ:

- Tim đường quy hoạch: đi qua các điểm 1, 2, 3 có tọa độ và thông số kỹ thuật được ghi trực tiếp trên bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ: Được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, kích thước và kết hợp với nội suy xác định cụ thể trên bản vẽ.

5. Các nút giao:

- Tại nút giao giữa tuyến đường với quốc lộ 3 thiết kế giao khác mức trực thông. Quy mô cầu vượt sẽ được xác định cụ thể theo dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Các đường ngang giao cắt với tuyến đường trên bản vẽ được xác định sơ bộ trên cơ sở Quy hoạch phân khu đô thị N5 được duyệt. Cụ thể sẽ được nghiên cứu bổ sung, xác định chính xác trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tuyến đường theo Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố.

- Giao UBND huyện Đông Anh chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện; Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc và cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới; Triển khai cắm mốc giới và bàn giao hồ sơ cắm mốc, mốc giới đã cắm cho các cơ quan quản lý mốc giới và quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Đông Anh; Chủ tịch UBND thị trấn Đông Anh, xã Tiên Dương; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUBTP: PCVP: P.V. Chiến, các phòng TH, TKBT, ĐT(Thực,Năng);
- Lưu VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3253/QĐ-UBND ngày 22/07/2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ quốc lộ 3 đến hết cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.099

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.8.7