Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3227/QĐ-UBND xây dựng phát triển Ninh Kiều thành Quyết định 2790/QĐ-UBND Cần Thơ 2016

Số hiệu: 3227/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 20/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3227/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUẬN NINH KIỀU THÀNH ĐÔ THỊ TRUNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2790/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu đến năm 2020 tại phần II, mục 2:

- Tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm trên 70% trong cơ cấu kinh tế quận, trong đó: Dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế, du lịch phát triển theo hướng chất lượng cao.

- Thu ngân sách trên địa bàn do quận quản lý tăng bình quân 11%/năm trở lên; chi ngân sách nhà nước địa phương hàng năm tăng bình quân 11% trở lên trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 60.000 tỷ đồng. Đến năm 2020, cơ bản hoàn thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại.

- Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính và khu nhà ở, các hẻm đạt 100%.

- Tỷ lệ nhà kiên cố đạt 75%.

- Tỷ lệ đất cây xanh công cộng đạt 4 - 6 m2/người.

- Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt 80 - 90% và 60% lượng nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện sinh hoạt bằng lưới điện quốc gia và an toàn kỹ thuật đạt 100%.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: 100%.

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: 98%.

- Tỷ lệ huy động học sinh: Nhà trẻ: 30%; Mẫu giáo: 95%; Tiểu học: 100%; Trung học cơ sở: 98%; Trung học phổ thông: 90%.

- 100% trạm y tế duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: Đảm bảo theo đúng lộ trình.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì 7,55‰; mức giảm sinh duy trì: 0,01‰.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,5%.

- Giải quyết việc làm tại chỗ: 7.000 người/năm.

- Bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu và địa bàn trọng điểm; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Điều chỉnh, bổ sung phụ lục Phân công nhiệm vụ đính kèm Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (đính kèm phụ lục 1).

3. Bổ sung các phụ lục sau:

- Phụ lục Danh mục các dự án đầu tư công dự kiến đầu tư trên địa bàn quận Ninh Kiều giai đoạn 2016 - 2020 (đính kèm phụ lục 2).

- Phụ lục Danh mục các dự án doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn quận Ninh Kiều giai đoạn 2016 - 2020 (đính kèm phụ lục 3).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác không thay đổi vẫn thực hiện theo quy định tại Kế hoạch xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Thành Thống

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
(Đính kèm Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch tiếp tục xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ ban hành theo Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Nội dung

Phân công

Thời gian hoàn thành

Chủ trì

Phối hợp

01

Đề án/Kế hoạch Nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị - xây dựng đô thị quận Ninh Kiều sáng, xanh, sạch, đẹp; phát triển hạ tầng tiện ích đô thị hiện đại

UBND quận Ninh Kiều

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

2017

02

Xây dựng Quy chế phối hợp quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị quận Ninh Kiều

UBND quận Ninh Kiều

Các Sở ngành có liên quan

2016 - quý I/2017

03

Kế hoạch thực hiện “Tập trung mọi nguồn lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ”

UBND quận Ninh Kiều

Sở ngành có liên quan

2016

04

Kế hoạch thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận Ninh Kiều, giai đoạn 2016 - 2020” và hàng năm; kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn

UBND quận Ninh Kiều

Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở ngành có liên quan

2016

05

Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ; phát triển các mô hình vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy,…

UBND quận Ninh Kiều

Công an thành phố, BCH Quân sự thành phố, Cảnh sát PCCC, các đoàn thể

Hàng năm

06

Xây dựng mô hình “chính quyền đô thị thân thiện” quận Ninh Kiều; Thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công quận Ninh Kiều

UBND quận Ninh Kiều

Các Sở ngành có liên quan

2017

07

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng con người theo tiêu chí người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động -Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”

UBND quận Ninh Kiều

Sở Văn hóa - thể thao và Du lịch

2016 - 2020

08

Kêu gọi xã hội hóa, huy động các nguồn vốn tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quận Ninh Kiều văn minh, hiện đại

Sở Kế hoạch và Đầu tư

S, ngành thành phố liên quan, UBND quận Ninh Kiều

Hàng năm

09

Hội thảo: “Nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều, đánh thức tiềm năng và lợi thế để trở thành đô thị trung tâm”

Sở Kế hoạch và Đầu tư

S, ngành thành phố liên quan

Quý I/2017

10

Cân đối các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước của thành phố, Trung ương để đầu tư ưu tiên các dự án thuộc Danh mục thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU đã được phê duyệt

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, UBND quận Ninh Kiều

Hàng năm

11

Hỗ trợ nguồn kết dư ngân sách thành phố, nguồn thu vượt tiền sử dụng đất và tiền bán nhà đề đầu tư phát triển quận Ninh Kiều

Sở Tài chính

Sở, ngành liên quan, UBND quận Ninh Kiều

Hàng năm

12

Xây dựng Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thành phố Cần Thơ làm cơ sở xây dựng Kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn quận Ninh Kiều đến năm 2020, phù hợp với tốc độ phát triển đô thị, chống ùn tắc và thích ứng với biến đổi khí hậu

Sở Giao thông vận tải

Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện

2016 - 2017

13

Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng đáp ứng nhu cầu phát triển trong đô thị

Sở Giao thông vận tải

Sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện

2016

14

Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/5000 trên toàn quận Ninh Kiều

Sở Xây dựng

UBND quận Ninh Kiều, Sở, ban ngành thành phố

2016

15

Xây dựng Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020 (có tính đến yếu tố phát triển đô thị bền vững và giảm tải đô thị)

Sở Xây dựng

Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện

2016

16

Xây dựng Kế hoạch phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở - hạ tầng kỹ thuật đô thị đến năm 2020

Sở Xây dựng

Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện

2016

17

Xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn quận Ninh Kiều trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Xây dựng

Sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện

2016 - 2020

18

Xây dựng Quy định/quy chế nhân dân tham gia chăm sóc cảnh quan, vệ sinh khu vực xung quanh nhà trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị

Sở Xây dựng

Sở, ban ngành thành phố, UBND quận Ninh Kiều

2017

19

Xây dựng kế hoạch hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận

Sở Xây dựng

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Công ty Điện lực CT

2016 - 2020

20

Nâng cấp, cải tạo và đấu nối hạ tầng thu gom nước mưa và nước thải

Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

2016 - 2020

21

Thiết kế đô thị mẫu khu vực trung tâm của quận Ninh Kiều

Sở Xây dựng

Sở, ngành liên quan, UBND quận Ninh Kiều

2016 - 2017

22

Xây dựng Đề án phát triển Thương mại - Dịch vụ quận Ninh Kiều theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường; Nâng khả năng tham gia điều tiết, đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa trong nền kinh tế thị trường

Sở Công Thương

Sở, ban ngành thành phố. UBND quận Ninh Kiều

2016 - 2020

23

Ban hành Danh mục các tuyến đường cho phép/không cho phép kinh doanh hàng rong trên địa bàn quận Ninh Kiều

Sở Công Thương

Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, quận Ninh Kiều

2017

24

Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển thương mại; chợ - siêu thị - trung tâm thương mại; Rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển các ngành kinh doanh có điều kiện lĩnh vực công thương; Hỗ trợ quận Ninh Kiều xây dựng tuyến phố chuyên doanh; khu kinh doanh ăn uống có rượu bia

Sở Công Thương

Sở Xây dựng, UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị liên quan

2017

25

Xây dựng và phát triển mô hình điểm bán sản phẩm nông nghiệp an toàn; cửa hàng an toàn thực phẩm

Sở Công Thương

Sở Y tế, Sở NN&PTNT, UBND quận Ninh Kiều

2016 - 2020

26

Kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận, hàng giả đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, lành mạnh

Sở Công Thương

Sở Y tế, NN&PTNT, Công an thành phố và các quận, huyện

Hàng năm

27

Đẩy nhanh tiến độ Dự án kè chống sạt lở khu vực rạch Cái Sơn, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị có liên quan

2017 - 2020

28

Nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh triển khai đề án “quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND quận, huyện

2016 - 2020

29

Khai thác quỹ đất phát triển các dự án theo Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND quận Ninh Kiều, Sở, ban ngành thành phố

2016 - 2020

30

Triển khai chương trình/kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2030, tầm nhìn 2050

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND quận, huyện, Văn phòng Công tác BĐKH, Sở, ban ngành thành phố

2016 - 2020

31

Xây dựng đề án cải tạo, phục hồi môi trường các kênh, rạch, đoạn sông trong các đô thị, khu dân cư đang bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND quận, huyện

2016 - 2018

32

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quận Ninh Kiều

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND quận Ninh Kiều

2016 - 2017

33

Đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng mạng lưới khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn quận Ninh Kiều; phát triển quận Ninh Kiều thành trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao, gắn kết du lịch và khám chữa bệnh

Sở Y tế

UBND quận Ninh Kiều, Sở, ban ngành thành phố

2016 - 2020

34

Đầu tư nâng chất hệ thống y tế cơ sở, đảm bảo trang thiết bị phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân

Sở Y tế

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận huyện

2016 - 2020

35

Nâng cao chất lượng quản lý y tế dự phòng; vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Y tế

UBND quận Ninh Kiều, Sở, ban ngành thành phố

2016 - 2020

36

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các bậc học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND quận, huyện

2016 - 2020

37

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; thu hút đầu tư, xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, ưu tiên phát triển các trường chất lượng cao trên địa bàn quận Ninh Kiều

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND quận Ninh Kiều

2016 - 2020

38

Xây dựng, thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ; tăng cường nguồn đầu tư từ xã hội để phát triển khoa học công nghệ; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các chuyên gia tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về thành tựu, tiến bộ khoa học kỹ thuật

Sở Khoa học và Công nghệ

UBND quận, huyện

2016 - 2020

39

Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Thành ủy về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ; Kế hoạch/Chương trình về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu Nghị quyết 02-NQ/TU của Thành ủy: về đổi mới công nghệ, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ,…

Sở Khoa học và Công nghệ

UBND quận, huyện

2016 - 2017

40

Triển khai xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Cần Thơ

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành thành phốUBND quận, huyện

2016

41

Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các đài truyền thanh cấp huyện

Sở Thông tin và Truyền thông

09 quận, huyện, 85 xã phường

2016 - 2020

42

Phát triển, nâng cấp và mở rộng hệ thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố đến cấp xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành thành phố, 09 quận huyện, 85 xã phường

2016

43

Dự án mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình thành phố Cần Thơ

Sở Thông tin và Truyền thông

78 xã phường, thị trấn (trừ 7 phường thuộc quận Ô Môn đã triển khai) và 19 Sở, ban ngành thành phố

2016 - 2020

44

Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng mạng LAN tại Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND 85 xã, phường, thị trấn

2016

45

Triển khai thí điểm hệ thống Chính quyền điện tử tại quận Ninh Kiều

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ngành, quận liên quan

2016 - 2017

46

Tiếp tục triển khai Kế hoạch chỉnh trang mạng cáp viễn thông trên địa bàn quận Ninh Kiều; Tiếp tục xây dựng hệ thống wifi miễn phí tại khu vực công cộng, bệnh viện, trường học… trên địa bàn quận Ninh Kiều

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ngành, quận liên quan

2016 - 2020

47

Thí điểm và mở rộng trạm thông tin cộng đồng (Kiosk thông tin công cộng)

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ngành, quận liên quan

2016 - 2017

48

Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng cung - cầu thị trường lao động đô thị trung tâm và yêu cầu hội nhập quốc tế; giải quyết việc làm cho người lao động

Sở Lao động Thương Binh và Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, các doanh nghiệp, các trường Đại học

2016 - 2020

49

Tổ chức chăm lo các đối tượng chính sách người có công, bảo trợ xã hội hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội như người cao tuổi, người tàn tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; gom đối tượng lang thang, ăn xin vào Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố

Sở Lao động Thương Binh và Xã hội

UBND quận, huyện

Thường xuyên

50

Thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; Xây dựng các mô hình văn minh kiểu mẫu

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

UBND quận Ninh Kiều, Sở, ban ngành thành phố

2016 - 2020

51

Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất phục vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn quận; tham mưu đăng cai tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện văn hóa, các giải thi đấu quốc gia, quốc tế để thu hút du lịch

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

UBND quận Ninh Kiều, Sở, ban ngành thành phố

2016 - 2020

52

Tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa cấp thành phố và quốc gia trên địa bàn quận Ninh Kiều; hỗ trợ các hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn phục vụ Nhân dân

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận Ninh Kiều và Sở, ban ngành thành phố

2016 - 2020

53

Hỗ trợ quận Ninh Kiều quảng bá và xúc tiến du lịch, kết nối các tuyến, tour du lịch; phát triển các dịch vụ du lịch - giữ chân du khách; Xây dựng quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn để phát triển du lịch bền vững

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở, ban ngành thành phố, UBND quận Ninh Kiều

2016 - 2020

54

Hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức của quận, đáp ứng nhu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quản lý đô thị hiện đại

Sở Nội vụ

UBND quận Ninh Kiều

2016 - 2020

55

Hỗ trợ công tác đối ngoại, các hoạt động liên quan đến tổ chức và quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm đại diện trên địa bàn

Sở Ngoại vụ

UBND quận Ninh Kiều, Sở, ban ngành thành phố

Hàng năm

56

Hỗ trợ công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu thập, lựa chọn và thẩm định, xác minh hồ sơ của các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên kết kinh tế, đầu tư vào quận

Sở Ngoại vụ

UBND quận Ninh Kiều, Sở, ban ngành thành phố

Thường xuyên

57

Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, tổ chức giao lưu văn hóa, ẩm thực trên địa bàn

Trung tâm Xúc tiến ĐT - TM và Hội chợ triển lãm

Sở Ngoại vụ, Sở VHTT& DL, Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, VCCI Cần Thơ

2016 - 2020

58

Tăng cường hỗ trợ Chi cục Thuế trong công tác thu ngân sách trên địa bàn quận Ninh Kiều, đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách hàng năm

Cục Thuế

Sở, ngành liên quan, UBND quận Ninh Kiều

Hàng năm

59

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, kết hợp giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn, xây dựng quận Ninh Kiều thành khu vực phòng thủ vững chắc, là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh của thành phố

Bộ chỉ huy Quân sự thành phố

Sở, ban ngành thành phố

2016 - 2020

60

Chủ động phòng ngừa, đối phó với các âm mưu, ý đồ, hoạt động của các thế lực thù địch, bọn tội phạm trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói chung và quận Ninh Kiều nói riêng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, lành mạnh; Tập huấn nâng cao nghiệp vụ ứng phó với mọi âm mưu, thủ đoạn phương thức tội phạm mới

Công an thành phố

Công an quận, huyện

Thường xuyên

61

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình/kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Quyết định số 2790/QĐ-UBND, tiếp tục xây dựng chương trình/kế hoạch thực hiện đến năm 2020

Sở, ban ngành thành phố

UBND quận, huyện

2016

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ KIẾN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 (Kèm theo Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Dự án nhóm

Địa điểm xây dựng

Thời gian KC-HT

TMĐT

Dự kiến KH vốn giai đoạn 2016 - 2020

Ghi chú

 

TỔNG SỐ

 

 

 

20.740.106

16.397.980

 

I

Công trình Trung ương quản lý đầu tư trên địa bàn quận Ninh Kiều

 

 

 

4.657.000

4.657.000

 

1

Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia theo hướng đa ngành

A

Ninh Kiều

2016-2020

2.362.000

2.362.000

 

2

Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn từ Km0 - Km7

A

Ninh Kiều - Bình Thủy

2016-2020

2.295.000

2.295.000

 

II

Công trình thành phố đầu tư trên địa bàn quận Ninh Kiều

 

 

 

15.226.235

10.972.517

 

a

Công trình đang triển khai thực hiện:

 

 

 

4.282.328

1.628.735

 

1

Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP. Cần Thơ

A

NK-BT-OM

2012-2017

1.853.208

905.000

 

2

Trang thiết bị bệnh viện Đa khoa thành phố

A

Ninh Kiều

2014-2016

605.005

464.156

 

3

Kè sông Cần Thơ (đoạn bến NK - cầu Cái Sơn và đoạn cầu Quang Trung - cầu CR)

B

Cái răng - Ninh Kiều

2009-2016

1.554.508

62.500

 

4

Xây dựng và mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

C

Ninh Kiều

2014-2017

61.019

55.000

 

5

Trường Chính trị thành phố Cần Thơ

B

Ninh Kiều

2015-2019

175.545

122.000

 

6

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ, hạng mục: Xây dựng mới khu điều trị nội trú 100 giường

C

Ninh Kiều

2014-2017

33.043

20.079

 

b

Dự án khởi công mới

 

 

 

10.943.907

9.343.782

bố trí vốn thực hiện khoảng 90% TMĐT

1

Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

A

TPCT

2017-2021

7.339.334

5.965.446

 

2

Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ

A

Ninh Kiều

2017-2021

1.737.661

1.704.000

 

3

Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu

B

NK-PĐ

2017-2020

810.742

797.000

 

4

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ

B

Ninh Kiều

2016-2020

141.607

134.000

 

5

Mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ

C

Ninh Kiều

2018-2020

42.542

42.000

 

6

Trường THPT Châu Văn Liêm

B

Ninh Kiều

2014-2018

98.520

90.000

 

7

Nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ để thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

B

Ninh Kiều

2016-2020

89.757

81.000

 

8

Khối lớp học, phòng thí nghiệm thực hành (giai đoạn 2) tại cơ s1 thuộc Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

C

Ninh Kiều

2016-2018

29.722

27.000

 

9

Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển, quận Ninh Kiều, TPCT

C

Ninh Kiều

2016-2018

11.993

11.000

 

10

Trang thiết bị Hệ thống SPECT 02 đầu thu tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ

C

Ninh kiều

2016-2018

14.989

14.000

 

11

Cải tạo, sửa chữa BV Nhi đồng thành Bệnh viện Tim mạch TPCT

C

Ninh Kiều

2017-2019

20.998

19.000

 

12

Mua sắm Trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản TPCT

C

Ninh Kiều

2017-2019

14.893

14.000

 

13

Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ

C

Ninh Kiều

2018-2020

13.650

12.000

 

14

Trung tâm Sức khỏe sinh sản thành phố Cần Thơ

C

Ninh Kiều

2017-2021

41.491

38.000

 

15

Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ (quy mô 200 giường)

B

Ninh Kiều

2020-2024

149.784

30.000

 

16

Mua sắm Trang thiết bị Bệnh viện Nhi đồng TPCT

B

Ninh Kiều

2016-2020

285.656

270.000

 

17

Dự án hạ tầng khu dân cư - tái định cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ

C

Ninh Kiều

2017-2019

40.134

38.000

 

18

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đất quy hoạch mở rộng xây dựng trụ sở Công an thành phố tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều

C

Ninh Kiều

2017-2019

26.336

26.336

Bộ CA 50%
Ngân sách thành phố 50%

19

Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng mạng LAN tại UBND xã, phường, thị trấn

C

TPCT

2016-2018

14.415

13.000

 

20

Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình thành phố Cần Thơ đến cấp xã

C

TPCT

2018-2020

19.682

18.000

 

III

Công trình do thành phố trợ vốn đầu tư cho UBND quận Ninh Kiều:

 

 

 

227.969

220.969

 

1

Dự án bồi hoàn, GPMB đường Hoàng Quốc Việt, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

B

Ninh Kiều

2016-2020

162.258

160.258

Ngân sách thành phố bố trí qua Ban QLDA ODA

2

Đường Sông Hậu (đoạn từ đường vào nhà thi đấu đa năng đến đường quanh công viên nước), phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

B

Ninh Kiều

2016-2020

65.711

60.711

Ngân sách thành phố hỗ trợ cho quận

IV

Công trình Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ưu tiên đầu tư theo Quyết định 2790/QĐ-UBND

 

 

 

628.902

547.494

Giá trị dự kiến ban đầu (659.091)

1

Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều

B

Ninh Kiều

2016-2020

72.724

69.088

72.724

2

Đường cặp bờ kè rạch Cái Khế (đoạn từ cầu Cái Khế đến cầu Nhị Kiều), quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

C

Ninh Kiều

2016-2020

107.510

100.000

107.510

3

Trường Trung học cơ sở An Lạc, quận Ninh Kiều,

C

Ninh Kiều

2016-2020

26.064

25.282

26.064

4

Trường THCS An Khánh

B

Ninh Kiều

2016-2020

47.858

46.422

47.858

5

Trường Tiểu học Cái Khế 2

B

Ninh Kiều

2016-2020

43.522

42.216

43.522

6

Hoàn chỉnh giai đoạn 1 tuyến đường Lê Lợi (đoạn từ Nhà thi đấu đa năng đến vòng xoay cồn Cái Khế), quận Ninh Kiều

C

Ninh Kiều

2016-2020

14.965

14.965

14.965

7

Trường tiểu học Hưng Lợi 2

C

Ninh Kiều

2016-2020

30.053

30.053

30.053

8

Trường THCS Trần Ngọc Quế

C

Ninh Kiều

2016-2020

35.789

35.789

35.789

9

Công viên cặp rạch Khai Luông (cầu Ninh Kiều - cầu đi bộ)

C

Ninh Kiều

2016-2020

28.424

27.571

28.424

10

Đường cặp bờ kè rạch Khai Luông (cầu Ninh Kiều - Hai Bà Trưng)

C

Ninh Kiều

2016-2020

22.675

21.995

22.675

11

Trường mẫu giáo Hoàng Anh

C

Ninh Kiều

2016-2020

11.538

10.961

11.538

12

Trường mầm non 8/3

C

Ninh Kiều

2016-2020

15.835

15.043

15.835

13

Trường mầm non 1/6

C

Ninh Kiều

2016-2020

18.108

17.203

18.108

14

Trường mầm non Anh Đào

C

Ninh Kiều

2016-2020

16.884

6.040

16.884

15

Bồi thường, hỗ trợ về đất Tu viện Thánh Gia

C

Ninh Kiều

2016-2020

14.866

14.866

14.866

16

Nâng cấp, cải tạo đường Trần Phú

C

Ninh Kiều

2016-2020

92.087

30.000

122.276

17

Cải tạo Công viên ven đường Sông Hậu

C

Ninh Kiều

2016-2020

30.000

30.000

30.000

V

Công trình thành phố dự kiến đầu tư sau năm 2018 (khi có nguồn vốn)

 

 

 

 

 

 

1

Đường nối từ Hùng Vương - Trần Việt Châu

 

Ninh Kiều

 

 

 

 

2

Đường nối từ Lý tự Trong - Huỳnh Thúc Kháng-Phạm Ngũ Lão

 

Ninh Kiều

 

 

 

 

3

Đường Trục C2 (Phạm Ngọc Thạch nối dài)

 

Ninh Kiều

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3227/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 điều chỉnh Kế hoạch xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ kèm theo Quyết định 2790/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.794

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!