Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 320/QĐ-UBND.HC năm 2013 bãi bỏ Quyết định công bố Đơn giá xây dựng công trình áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2006 và 2007

Số hiệu: 320/QĐ-UBND.HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 320/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (NĂM 2006-2007)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 08 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp (ban hành năm 2006 và 2007) như sau:

1. Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp-Phần lắp đặt.

2. Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 về việc ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp-Phần khảo sát.

4. Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng.

5. Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng.

6. Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp-Phần khảo sát.

7. Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 về việc công bố Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

8. Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp-Phần lắp đặt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Tỉnh; chủ đầu tư và các đơn vị hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ XD;
- TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KTN.tvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 320/QĐ-UBND.HC năm 2013 bãi bỏ Quyết định công bố Đơn giá xây dựng công trình áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2006 và 2007

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.521
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45