Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 32/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành: 30/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2006/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 30 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH AN GIANG - PHẦN LẮP ĐẶT -

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Ban xây dựng đơn giá công trình năm 2006 của tỉnh tại Tờ trình số 284/BXDĐG ngày 27 tháng 6 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần lắp đặt (sau đây gọi tắt là bộ Đơn giá lắp đặt An Giang 2006).

Điều 2. Bộ Đơn giá lắp đặt An Giang 2006 là cơ sở để lập, phê duyệt dự toán công trình xây dựng, xác định giá gói thầu để tổ chức chọn thầu; và phục vụ công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Đối với các công tác xây dựng có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công khác với quy định trong Đơn giá lắp đặt An Giang 2006 hoặc các công trình đặc biệt cần có đơn giá riêng, giao sở Xây dựng chủ trì phối hợp các ngành chức năng có liên quan xem xét đề xuất, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 4. Thời gian áp dụng và xử lý chuyển tiếp:

1- Thời gian bắt đầu áp dụng bộ Đơn giá lắp đặt An Giang 2006 này kể từ ngày 01/7/2006.

2- Xử lý chuyển tiếp:

a- Đối với các công trình mới, chưa có quyết định phê duyệt dự toán thì chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt dự toán công trình theo bộ Đơn giá lắp đặt An Giang 2006.

b- Đối với các công trình đã có quyết định phê duyệt dự toán, đang tổ chức chọn thầu nhưng chưa có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) thì chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt lại dự toán công trình, phê duyệt lại giá gói thầu theo bộ Đơn giá lắp đặt An Giang 2006 và tiến hành tổ chức chọn thầu theo đúng quy định.

c- Đối với các công trình đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) thì chủ đầu tư thực hiện ký kết giao nhận thầu theo quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) của cấp thẩm quyền.

Điều 5. Giao sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng bộ Đơn giá lắp đặt An Giang 2006 trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, giám đốc sở Xây dựng, giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư, giám đốc sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Cục kiểm tra văn bản- bộ Tư pháp (b/c);
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (thực hiện);
- UBND huyện, thị xã, thành phố (thực hiện);
- CVP và các phòng UBND tỉnh;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2006/QĐ-UBND ngày 30/06/2006 về bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần lắp đặt do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228