Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3074/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu khảo sát, lập đề xuất dự án đường ôtô cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Phan Thiết do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3074/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 09/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3074/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU KHẢO SÁT, LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐƯỜNG ÔTÔ CAO TỐC BẮC NAM ĐOẠN NHA TRANG – PHAN THIẾT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  16/2005/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao;
Căn cứ Quyết định số 4193/QĐ-GTVT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phân công, phân cấp, uỷ quyền trong quản lý, thực hiện chức năng Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO trong lĩnh vực GTVT do Bộ GTVT quản lý;
Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-GTVT ngày 25/02/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ lập Đề xuất Dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Phan Thiết;
Căn cứ Văn bản số 2821/BGTVT-KHĐT ngày 02/5/2008 của Bộ GTVT về thủ tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc và Văn bản số 6068/BGTVT-KHĐT ngày 18/8/2008 về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu tư vấn lập Đề xuất dự án theo hình thức BOT;
Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-BGTVT ngày 12/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí khảo sát, lập Đề xuất dự án     Dự án đường ôtô cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Phan Thiết;
Xét tờ trình số 78/CĐBVN-TTr ngày 28/8/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam  về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đề xuất Dự án đường ôtô cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Phan Thiết;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Đề xuất Dự án đường ôtô cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Phan Thiết với những nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Đề xuất Dự án đường ôtô cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Phan Thiết.

2. Giá trị gói thầu: 3.753.414.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm mười bốn nghìn đồng).

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước theo kế hoạch vốn hàng năm

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2008.

6. Hình thức hợp đồng: Khảo sát theo đơn giá; lập Đề xuất Dự án theo tỷ lệ %.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Điều 2. Uỷ quyền cho Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và kết quả chỉ định thầu gói thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Đề xuất Dự án đường ôtô cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Phan Thiết theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông: Vụ trưởng Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 3;
Bộ trưởng (Để b/c);
Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
Kho bạc NN;           
Lưu: VT, KHĐT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3074/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu khảo sát, lập đề xuất dự án đường ôtô cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Phan Thiết do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.487
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112