Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định hỗ trợ vật liệu xây dựng đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 301/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 29/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT NÔNG THÔN PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định 695/QĐ-TTg về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên Bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Ban Xây dựng nông thôn mới tại Tờ trình số 41/BXDNTM-KHTH ngày 09/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hỗ trợ vật liệu xây dựng đầu tư một số công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND Tnh (báo cáo);
- CT, P1, P4;
- Điều 3 (Thực hiện);
- V0, V2, V3 NLN2, GD;
- Lưu: VT, NLN1 (50b- QĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT NÔNG THÔN PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 301/QĐ-UBNĐ ngày 29 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

Điều 1. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Mục tiêu:

- Quy định này quy định phương thức triển khai sử dụng Ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn huy động khác để hỗ trợ vật liệu xây dựng cho nhân dân chủ động tổ chức triển khai đầu tư một số công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015.

- Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư là chính, Nhà nước đóng vai trò định hướng, htrợ kỹ thuật; Khuyến khích áp dụng hình thức giao cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp từ công trình trực tiếp thực hiện xây dựng.

2. Đối tượng áp dụng: UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã và nhân dân thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian áp dụng và Phạm vi áp dụng:

- Thời gian áp dụng: Từ năm 2013 đến năm 2015.

- Các công trình được áp dụng cơ chế tại Quy định này gồm:

+ Đường giao thông thôn, xóm: Đường trục thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng.

+ Các công trình hạ tầng khác: Kênh mương nội đồng loại III; Các công trình vệ sinh môi trường nông thôn; Hệ thống thoát nước thôn, xóm; Công trình thu gom, xử lý rác thải; Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa và công trình th thao thôn (làng, bản); xây dựng lại tường bao công trình bị phá vỡ phục vụ giải phóng mặt bằng đđầu tư các công trình xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

- Nhà nước hỗ trợ các vật liệu chính: Xi măng, đá dăm, gạch và một số vật liệu khác đối với các công trình được quy định tại điều 3 của Quy định này.

- Nhân dân: Hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc bỏ công sức, thuê máy móc thiết bị và tổ chức triển khai thực hiện.

- Mức hỗ trợ được quy định cho từng lĩnh vực và tiêu chí cụ thể; ưu tiên nơi khó khăn hoặc có khả năng cân đối được nguồn vốn tại chỗ để hỗ trợ trước.

- Khuyến khích những nơi tổ chức tốt phương thức này.

Điều 3. Nội dung, định mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ

1. Nội dung, định mức hỗ trợ:

Ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn khác do UBND các cấp, hoặc các tổ chức chính trị xã hội huy động hỗ trợ vật liệu xây dựng để thực hiện đu tư các công trình hạ tng kỹ thuật đơn giản có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 3 tỷ đồng, thời gian thực hiện dưới 2 năm.

Định mức cụ thể do UBND cấp xã quyết định đối với từng dự án nhưng ti đa không vượt quá định mức theo từng nội dung sau đây:

STT

Nội dung htrợ

Định mức hỗ trợ tối đa

Ghi chú

Xi măng

Đá dăm

Gạch

1

Đường giao thông thôn xóm

 

 

 

 

 

Đường trục thôn

100% định mức kinh tế - kỹ thuật

100% định mức kinh tế - kỹ thuật

 

Quy mô theo Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn.

 

Đường ngõ xóm

100% định mức kinh tế - kỹ thuật

100% định mức kinh tế - kỹ thuật

 

 

Đường nội đồng

100% định mức kinh tế - kỹ thuật

100% định mức kinh tế - kỹ thuật

 

2

Các công trình thủy lợi

 

 

 

 

 

Kênh mương nội đồng (loại III)

100% định mức kinh tế - kỹ thuật

 

100% định mức kinh tế - kỹ thuật

Tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư

3

Các công trình vệ sinh môi trường nông thôn; Hệ thống thoát nước thôn, xóm; Công trình thu gom, xử lý rác thải

100% định mức kinh tế - kỹ thuật

 

100% định mức kinh tế - kỹ thuật

 

4

Sửa chữa, nâng cp nhà văn hóa và công trình thể thao thôn (làng, bản)

100% định mức kinh tế - kỹ thuật

 

100% định mức kinh tế - kỹ thuật

 

5

Hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng lại tường bao công trình bị phá vỡ phục vụ giải phóng mặt bằng để đầu tư các công trình xây dựng nông thôn mới

100% định mức kinh tế - kỹ thuật

 

100% định mức kinh tế - kỹ thuật

 

2. Phương thức hỗ trợ:

Hỗ trợ 1 lần trước đầu tư bằng các phương thức sau: Hỗ trợ bằng nguyên vật liệu xây dựng đến công trình hoặc bằng giá trị tiền mặt tương đương để mua vật liệu xây dựng đến công trình; UBND xã quyết định phương thức hỗ trợ phù hợp với đặc thù từng địa phương nhưng phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích hỗ trợ.

Điều 4. Cơ chế quản lý đầu tư:

1. Trên cơ sở định mức hỗ trợ, Ban Phát triển thôn tiến hành họp dân, thống nhất công trình triển khai đầu tư; Phương thức huy động vốn, phương thức quản lý dự án và triển khai dự án; Đề xuất Ban quản lý Xây dựng nông thôn mới xã lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

2. Ban quản lý Xây dựng nông thôn mới xã lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, trong đó nêu rõ tên công trình, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, quy mô kỹ thuật công trình, thời gian thi công, thời gian hoàn thành, nguồn vốn... trình UBND xã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. UBND xã trên cơ sở cân đối nguồn lực, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật trong đó xác định rõ lộ trình triển khai, khả năng bố trí nguồn lực hỗ trợ đầu tư công trình.

3. Ban phát triển thôn tổ chức triển khai xây dựng các công trình thực hiện theo phương thức này; Áp dụng hình thức giao cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp công trình tự thực hiện xây dựng.

4. Thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ: Trên cơ sở nghiệm thu hoàn thành công trình, Ban quản lý Xây dựng nông thôn mới xã phối hợp với Ban phát triển thôn công khai các khoản chi phí tại nhà văn hóa thôn, bản trong thời gian ít nhất là 30 ngày; Thực hiện thủ tục thanh quyết toán theo Hướng dẫn tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 5. Nguồn vốn thực hiện

1. Nguồn ngân sách nhà nước bao gồm: Nguồn vốn hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn lồng ghép khác.

2. Nguồn vốn đóng góp của nhân dân: Bằng công lao động, tiền mặt, vật liệu, thuê máy móc thiết bị, hiến đất.

3. Huy động từ cộng đồng, đóng góp tự nguyện và tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành:

1.1. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước Tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan phân bổ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hàng năm cho các địa phương, hướng dẫn việc thanh quyết toán xây dựng các công trình có nguồn vốn hỗ trợ thuộc quy định này đảm bảo theo các quy định hiện hành.

1.2. Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn về kỹ thuật, kiểm tra công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới.

1.3. Ban Xây dựng Nông thôn mới tổng hợp chung kết quả triển khai chính sách, tập hợp những vướng mắc và đề xuất phương pháp xử lý đảm bảo thực hiện chính sách đúng mục tiêu.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố

- Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách hàng năm do các huyện và thành phố quản lý để hỗ trợ các xã chủ động triển khai các công trình thực hiện theo quy định này; Không áp dụng các hình thức đầu tư khác đối với các công trình đầu tư thuộc phạm vi của Quy định này.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của địa phương hưng dẫn, hỗ trợ nhân dân tổ chức triển khai xây dựng công trình theo yêu cầu của UBND xã.

- Tổng hợp kết quả, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng nông thôn mới theo kế hoạch của Đề án đã được phê duyệt.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã

- Công khai, tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ, động viên nhân dân đóng góp và huy động nguồn lực đối ứng để thực hiện xây dựng nông thôn mới theo dự án được duyệt. Hướng dẫn, tập huấn các Ban phát triển thôn tổ chức triển khai quy định.

- Cân đối nguồn vốn ngân sách xã; huy động đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng theo Quy định này.

- Chỉ đạo Ban phát triển thôn tổ chức xây dựng các công trình theo phương thức này, trong quá trình triển khai thực hiện, có các vấn đề phát sinh sẽ được điều chỉnh cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định hỗ trợ vật liệu xây dựng đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.023

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158