Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2994/2006/QĐ-UBND về đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 2994/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 19/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2994/2006/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG TỈNH THANH HOÁ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Quyết định số: 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 v/v ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng; Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát, của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa tại tờ trình số 1596/SXD-KTKH ngày 02 tháng 10 năm 2006 về việc đề nghị ban hành đơn giá xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá khảo sát xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Đơn giá này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế đơn giá khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2083/QĐ-UB ngày 17/8/2001 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi và hướng dẫn thực hiện đơn giá này, đồng thời chịu trách nghiệm tập hợp định mức chưa có trong hệ thống định mức hiện hành báo cáo UBND Tỉnh quyết định bổ sung cho phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để BC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Xây dựng (để BC);
- Bộ Tư pháp (để BC);
- Như Điều 4 QĐ (để thực hiện);
- Lưu: VT, CN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu phạm Ngọc Hiển

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2994/2006/QĐ-UBND về đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.226

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49