Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2992/2006/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa - Phần xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 2992/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 19/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2992/2006/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH THANH HÓA PHẦN XÂY DỰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ - BXD ngày 29/7/2005 về việc ban hành định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng; Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa tại tờ trình số 1596/SXD-KTKH ngày 02 tháng 10 năm 2006 về việc đề nghị ban hành đơn giá xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hoá - Phần xây dựng thay thế cho đơn giá XDCB ban hành kèm theo Quyết định 684/2004/QĐ-UB ngày 11/3/2004 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Giá vật liệu trong đơn giá là giá đến hiện trường xây lắp thời điểm quý II/2006, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các công trình xây dựng ở những địa điểm, thời gian khác nhau có chênh lệch giá vật liệu được tính bù (hoặc trừ) tại thời điểm lập dự toán.

Những công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh là công trình quan trọng quốc gia, dự án nhóm A có quy mô xây dựng lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, điều kiện cung ứng vật tư có nhiều khác biệt, thì chủ đầu tư báo cáo với Bộ Xây dựng về việc thành lập ban đơn giá xây dựng công trình. Ban đơn giá xây dựng công trình có trách nhiệm xây dựng định mức, đơn giá và đề xuất các cơ chế quản lý chi phí quản lý của công trình để trình Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.

Điều 2. Đơn giá này là cơ sở xác định chi phí xây dựng trong tổng dự toán, dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư xây dựng, xác định giá xét thầu xây lắp các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá .

Điều 3. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện đơn giá này đồng thời giúp UBND tỉnh giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để BC) ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Xây dựng (để BC) ;
- Bộ Tư pháp (để BC);
- Như Điều 4 QĐ (để thực hiện);
- Lưu: VT, CN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu phạm Ngọc Hiển

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2992/2006/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa - Phần xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242