Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2956/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị hóa và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị (khu số 10), thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 2956/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 08/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2956/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ HÓA VÀ CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HTKT ĐÔ THỊ (KHU SỐ 10), THỊ XÃ SẦM SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Quyết đnh số 1816/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Sầm Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 3758/SXD-QH ngày 18 tháng 7 năm 2016 về việc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị hóa và các công trình đầu mối HTKT đô thị (khu số 10), thị xã Sầm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị hóa và các công trình đầu mối HTKT đô thị (khu số 10), thị xã Sầm Sơn, với nội dung chính sau:

1. Phạm vi, ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch:

a) Phạm vi khu vực quy hoạch phân khu:

Phạm vi lập khu tỷ lệ 1/2000 - Khu dân cư đô thị hóa và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị (khu số 10) thuộc địa giới hành chính của các xã: Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Giao, Quảng Đại, Quảng Cát, Quảng Hải, Quảng Vinh, tỉnh Thanh Hóa.

b) Ranh giới nghiên cứu có giới hạn như sau:

+ Phía Đông giáp: Đường Tây Sầm Sơn 1, xã Quảng Hùng, Quảng Đại;

+ Phía Tây giáp: Đường Quốc lộ 10, xã Quảng Đức;

+ Phía Nam giáp: xã Quảng Giao, Quảng Nhân, Quảng Hải;

+ Phía Bắc, Tây Bắc giáp: Đường cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn theo QHC, xã Quảng Cát.

c) Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: 769,0 ha.

d) Tính chất, chức năng:

- Là khu dân cư hiện trạng đô thị hóa, dân cư đô thị phát triển mới, khu vực tổ chức các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối của thxã Sầm Sơn như nghĩa trang.

- Là vùng dự trữ quỹ đất cho phát triển mở rộng đô thcủa thị xã Sầm Sơn trong dài hạn (từ quỹ đất nông nghiệp hiện hữu).

2. Các chỉ tiêu cơ bản về dân số, đất đai

- Dân số hiện tại của khu vực quy hoạch: 12.023 người

- Dự báo quy mô dân số quy hoạch đến năm 2025 khoảng: 14.000 người.

- Tổng diện tích đất quy hoạch: 769,0 ha.

- Chỉ tiêu đất dân dụng đô thị: Khoảng 193,78 m2/người. Trong đó:

+ Đất ở: 152,42 m2/người (đối với dân cư hiện trạng cải tạo: 130,67 m2/người; dân cư mới: 284,77 m2/người).

+ Đất giao thông: 72,29 m2/người.

+ Đất công trình dịch vụ đô thị: 41,35 m2/người.

+ Đất cây xanh, TDTT: 9,14 m2/người.

3. Cơ cấu sử dụng đất:

Bảng cơ cấu cân đối đất đai xây dựng:

Stt

Chức năng

Ký hiệu

Tng cao

MDXD (%)

Diện tích (ha)

Tỷ lệ

I

Đất công trình hành chính

HC

1-3

35-45%

3,1

0,40%

1

Ubnd xã Quảng Giao

HC

1-3

35-45%

1,0

 

2

UBnd xã Quảng Hùng

HC

1-3

35-45%

0,9

 

3

Ubnd xã Quảng Minh

HC

1-3

35-45%

1,2

 

II

Đất công trình giáo dục

 

 

 

6,5

0,85%

4

Đất trường mẫu giáo

MG

1-2

35-45%

1,6

0,21%

 

Trường mẫu giáo Quảng Giao

MG

1-2

35-45%

0,4

 

Trường mẫu giáo chất lượng cao

MG

1-2

35-45%

0,7

 

Trường mẫu giáo Qung Minh

MG

1-2

35-45%

0,5

 

5

Đất trường tiểu học

TH

1-3

35-45%

2,2

0,29%

 

Trường tiểu học Quảng Giao

TH

1-3

35-45%

0,7

 

Trường tiểu học Quảng Hùng

TH

1-3

35-45%

0,8

 

Trường tiểu học Quảng Minh

TH

1-3

35-45%

0,7

 

6

Đất trường thcs

THCS

1-3

35-45%

2,7

0,35%

 

Trường thcs Quảng Giao

THCS

1-3

35-45%

1,0

 

Trường thcs Quảng Hùng

THCS

1-3

35-45%

1,0

 

Trường thcs Quảng Minh

THCS

1-3

35-45%

0,7

 

III

Đất công trình VH - TDTT

 

 

 

11,2

1,46%

7

Đất văn hóa

VH

1-3

15-25%

5,5

0,72%

 

Đình làng Nghiêm

VH

1-3

15-25%

0,7

 

Đình làng Bùi

VH

1-3

15-25%

0,5

 

Đình Mỹ Lâm

VH

1-3

15-25%

0,5

 

Khu văn hóa khu s 10

VH

1-3

15-25%

1,6

 

Khu văn hóa xã Qung Hùng

VH

1-3

15-25%

0,9

 

Dự án tâm linh xã Quảng Minh

VH

1-3

15-25%

1,3

 

8

Đất thể dc thể thao

VH-TT

1

5-10%

5,7

0,74%

 

Đất thể thao khu số 10

VH-TT

1

5-10%

2,4

 

Đất thể thao xã Quảng Hùng

VH-TT

1

5-10%

1,7

 

Đất thể thao xã Quảng Minh

VH-TT

1

5-10%

1,6

 

IV

Đất công trình y tế

YT

1-2

35-45%

0,3

0,04%

 

Trạm y tế xã Quảng Hùng

YT

1-2

35-45%

0,2

 

 

Trạm y tế xã Quảng Minh

YT

1-2

35-45%

0,1

 

V

Đất công trình dịch vụ thương mại

 

 

40-45%

34,3

4,46%

9

Đất dịch vụ thương mại tổng hợp

 

 

40-45%

32,9

4,28%

 

Đất dịch vụ thương mại

TM

5-7

35-45%

5,3

 

Đất dịch vụ tổng hợp

DVTH

2-5

35-45%

6,7

 

Đất dự án chuyển đổi sang TM

DA-TM

2-5

35-45%

0,6

 

Đất dự trữ thương mại

-

-

-

20,3

 

10

Đất ch

TM-C

1-3

40-60%

1,4

0,18%

 

Ch Bùi

TM-C

1-3

40-60%

0,9

 

Chợ Quảng Hùng

TM-C

1-3

40-60%

0,5

 

VI

Đất dân cư

 

2-5

 

213,4

27,75%

 

Đất dân cư hiện trạng cải tạo

DCCT

1-3

50-60%

157,1

20,43%

 

Đất dân cư dự án đã có

DA-DC

1-3

70-80%

20,8

2,70%

 

Đất dân cư mới

DCM

2-5

60-80%

31,0

4,03%

 

Đất xen cư

DCXC

1-3

60-70%

4,5

0,59%

VII

Đất cây xanh đô thị

CX

-

 

2,5

0,33%

VIII

Đất khác

 

 

 

497,7

64,72%

 

Đất nghĩa trang

NT

-

-

40,5

5,27%

 

Đất giao thông

 

 

 

102,6

13,34%

 

Đất trồng lúa

 

 

 

182,9

23,78%

 

Đất cây xanh cách ly

CXCL

-

-

7,8

1,01%

 

Đất trng màu

 

 

 

152,1

19,78%

 

Đất kênh mương

 

 

 

7,2

0,94%

 

Đất cây xanh nghĩa trang

 

 

 

4,6

0,60%

 

TỔNG

 

 

 

769,0

100,00%

4. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị:

4.1. Đất đơn vị ở:

* Đất ở: 213,4 ha, trong đó:

- Đất dân cư hiện trạng: 157,1 ha. Phần lớn nhà ở phân bố kẹp giữa trục đường đường 4A và đường 4B bám theo các tuyến đường liên thôn, liên xã của các xã Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Giao.

- Đất dân cư mới: 31,0 ha, đất dự án đã có đang triển khai: 20,8ha và đất xen cư: 4,5ha.

- Các công trình nhà ở dự kiến cao từ 1 -5 tầng với mật độ xây dựng từ 50-80%, bố trí các khuôn viên phục vụ khu ở và các nhà văn hóa khu phố.

4.2. Đất công trình công cộng:

Đất cơ quan hành chính: Các công sở xã hiện có trong khu vực đã đảm bảo về diện tích vẫn giữ nguyên vị trí hiện nay. Riêng khu vực Quảng Hùng có khu hành chính nằm trên đường 4B hiện tại đã xuống cấp và diện tích hiện nay không đáp ứng đủ nhu cầu, tương lai sẽ được chuyển sang vị trí mới, tổng diện tích đất HC là 3,1 ha, mật độ xây dựng từ 35 - 45%, tầng cao từ 1-3 tầng.

4.3. Đt thương mại - dịch vụ tổng hợp:

Các công trình dịch vụ thương mại chủ yếu được bố trí tại nút giao thông giữa Quốc lộ 10 với đường từ ngã ba Voi đi Sầm Sơn. Đất công trình dịch vụ thương mại có tổng diện tích 5,3 ha, mật độ xây dựng 35 - 45%, tầng cao từ 5-7 tầng. Đất dịch vụ tổng hợp có diện tích 6,7 ha, mật độ xây dựng 35 - 45%, tầng cao từ 2-5 tầng. Đất dự án được chuyển thành đất dịch vụ có diện tích 0,6 ha, mật độ xây dựng 35 - 45%, tầng cao từ 5-7 tầng.

4.4. Đất y tế:

Chỉnh trang lại trạm Y tế xã Quảng Hùng và xã Quảng Minh. Diện tích đất y tế là 0,3 ha; mật độ xây dựng 35 - 45%, tầng cao trung bình: 1-2 tầng;

4.5. Đất công viên, cây xanh:

Tận dụng ti đa các yếu tố cây xanh mặt nước đã có ao, hồ trong khu vực.... để đầu tư xây dựng các khu công viên cây xanh phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi giải trí của nhân dân và cải tạo môi trường, cải tạo khí hậu, hướng tới xây dựng đô thị xanh, đô thị phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

- Diện tích đất cây xanh đô thị: 2,5 ha;

- Diện tích đất cây xanh cách ly (nghĩa trang xây dựng mới): 7,8 ha;

- Diện tích đất cây xanh nghĩa trang (trồng cây xanh các khu nghĩa trang hiện trạng): 4,6 ha;

4.6. Đất giáo dục:

Các công trình mẫu giáo được xây dựng từ 1-2 tầng, trường tiểu học và THCS được xây dựng từ 1-3 tầng với tổng diện tích đất 6,5 ha, mật độ xây dựng từ 35-45%.

4.7. Đất văn hóa

Trong khu vực có các di tích văn hóa như đình làng Nghiêm, làng Bùi, Mỹ Lâm, các di tích này cần được tôn tạo, chỉnh trang để phục vụ nhân dân, phát huy truyền thống văn hóa. Tổng diện tích đất: 5,5 ha, mật độ xây dựng 15-25%.

4.8. Đất giao thông:

Bao gồm: đất giao thông đi ngoại như đường Voi - Sầm Sơn; Quốc lộ 10; đường Nam thành phố Thanh Hóa; đất giao thông đối nội gồm các đường giao thông nằm trong quy hoạch khu vực có tổng diện tích 102,6 ha chiếm 13,34 %.

4.3. Các thành phần đất khác:

Đất trồng lúa có diện tích 182,9 ha; đất trồng màu có diện tích 152,1 ha; đất nghĩa trang có diện tích 40,5 ha; đất kênh mương có diện tích 7,2 ha.

5. Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, thiết kế đô thị:

* Nguyên tắc bố cục chính như sau:

- Tuân thủ các định hướng của quy hoạch chung xây thị xã Sầm Sơn được duyệt; Cập nhật các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn khu vực;

- Khai thác các lợi thế cảnh quan của các khu đô thị xung quanh;

- Cải tạo các khu ở hiện có trong khu vực nhằm đạt đến sự hài hoà giữa khu ở mới hiện đại và khu ở cũ và tiêu chuẩn đô thị loại 3, tiến đến đô thị loại 2 theo yêu cầu của quy hoạch chung thị xã Sầm Sơn.

- Việc nghiên cứu lập quy hoạch phân khu số 10 phải được gắn liền với nhau trong một tổng thể chung đồng nhất, để đảm bảo sự đồng bộ mối liên kết với các khu vực lân cận, đảm bảo bán kính phục vụ của các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, trên cơ sở hiệu quả, tiết kiệm.

* Yêu cu về kiến trúc:

- Việc xây dựng nhà ở phải tuân thủ theo đúng qui hoạch về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tầng cao nhà, độ đua ra của ban công, ô văng.... được quy định phù hợp với từng đường phố. Trước khi xây dựng phải có đầy đủ hồ sơ xin cấp phép xây dựng (trừ những trường hợp được miễn cấp giấy phép theo luật định) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của cơ quan trực tiếp quản lý xây dựng đô thị.

- Bố trí các công trình dịch vụ thương mại dọc tuyến chính. Đảm bảo quy chuẩn về kiến trúc. Khuyến khích phát triển các mô hình xây dựng với chức năng tổng hợp nhà ở và dịch vụ trong khu đô thị.

- Ưu tiên xây dựng các công trình có chức năng sử dụng tổng hợp (nhà ở kết hợp với công cộng - dịch vụ) tạo điểm nhấn đô thị, sử dụng màu sắc và độ tương phản rõ ràng tạo đặc trưng về màu sắc.

- Cn quan tâm thiết kế các toà nhà tại các nút giao cắt của tuyến đường chính đô thị.

* Tổ chức không gian các khu ở:

- Đối với nhà ở ci tạo: Các công trình nhà ở cải tạo chỉnh trang hình thức kiến trúc phù hợp với đô thị; Loại bỏ các kiến trúc xây dựng bằng các vật liệu tạm. Các công trình đứng cạnh nhau không nên xây dựng chênh lệch nhiều về chiều cao. Hạn chế xây dựng manh mún, kiến trúc, màu sắc và vật liệu xây dựng không đồng nhất. Hạn chế sự khác biệt lớn về tỉ lệ kiến trúc giữa các công trình xây gần nhau. Bố trí xen cư tại chỗ nhằm cải tạo không gian khu ở hài hòa và đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật giữa khu ở cũ và khu ở mới.

- Đối vi các khu xây mới với các loại hình ở.

+ Hạn chế không tăng mật độ xây dựng cao quá đối với các Khu hiện hữu. Tăng diện tích cây xanh trong mỗi lô đất ở.

+ Khu nhà ở áp dụng các hình thức kiến trúc đơn giản, hiện đại, chú trọng tới công năng sử dụng và hiệu quả sử dụng đất. Bố trí chỗ để xe và có thể bố trí không gian công cộng như: nhà trẻ, dịch vụ...

* Tổ chức không gian các công trình tôn giáo, tín ngưỡng:

- Các khu di tích lịch sử được xếp hạng cần bảo tồn chỉnh trang cải tạo; cần có các nghiên cứu chuyên ngành cụ thể hơn, để xác định ranh giới kiểm soát và hành lang bảo vệ.

- Đối với di tích: Bảo tồn không gian kiến trúc trong và ngoài hàng rào công trình. Cho phép được tôn tạo, sửa chữa khi công trình có dấu hiệu xuống cấp. Việc bảo tồn, tôn tạo các công trình trong khu vực này cần tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước về bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa. Hạn chế xây dựng các công trình có chiều cao quá 5 tầng và màu sắc lấn át công trình di tích.

* Mặt nước và cây xanh:

- Giữ lại các mặt nước hiện có, bổ sung và mở rộng mặt nước kết hp khơi thông các kênh rạch, gia cố taluy ổn định cho các dòng chảy được liên hoàn.

- Bổ sung phong phú các loại cây trồng và kết hợp các không gian giải trí, thiết kế cụ thể phù hợp với chức năng của từng khu vực.

6. Nguồn cung cấp và giải pháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

6.1. Giao thông:

a) Giao thông đối ngoại.

- Tuyến đường Voi - Sầm Sơn: MCN 1-1, CGĐĐ=44,0m, lòng đường 12mx2, phân cách 5,0m, hè đường 7,5mx2.

- Tuyến đường Quốc lộ 10: MCN 2-2, CGĐĐ=53,0m, lòng đường 9mx2 + phân cách giữa 4,0m + đường gom 7,5 mx2 + phân cách (đường gom so với đường chính) 7,5mx2+hè đường 5,0mx2.

- Tuyến đường Nam thành phố đi Nam Sầm Sơn: MCN 3-3, CGĐĐ=52,0m, lòng đường 8,5mx2 + phân cách giữa 5,0m + đường gom 7,0mx2 + phân cách (đường gom so với đường chính) 3,0mx2+hè đường 5,0mx2.

- Tuyến đường 4A: MCN 6-6, CGĐĐ=27.0m, lòng đường 16,0, hè đường 5,5mx2.

- Tuyến đường 4B: MCN 4-4, CGĐĐ=30.0m, lòng đường 7,5mx2, phân cách 5,0m, hè đường 5,0mx2.

- Tuyến đường đi từ khu nghĩa trang giao với đường Voi - Sầm Sơn có MCN 5-5, CGĐĐ=45,0m, lòng đường 7,5mx2, phân cách 10,0m, hè đường 10,0mx2.

b) Giao thông đối nội:

Mạng lưới đường nội bộ được thiết kế liên kết hợp lý các khu chức năng. Các khu vực có quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư được nghiên cứu cập nhật theo hồ sơ đã phê duyệt, khớp nối với khu vực xây dựng mới.

Các tuyến đường nội bộ được dự kiến với quy mô lộ giới từ 17,5 đến 27,0m theo các dạng mặt cắt điển hình như sau:

- MCN 7-7: Lòng đường: 10,5m + va hè: (5,0x2 = 10,0m); CCĐĐ: 20,5m.

- MCN 8-8: Lòng đường: 7,5m + vỉa hè: (5,0x2 = 10,0m); CCĐĐ: 17,5m.

- MCN 9-9: Lòng đường: 15,0m + vỉa hè: (5,0x2 = 10,0m); CCĐĐ: 25,0m.

Các khu vực trung tâm thương mại, khu du lịch, dịch vụ tập trung cần xây dựng bãi đỗ xe tập trung đảm bảo nhu cầu trong tương lai. Các nút giao được thiết kế theo quy định hiện hành, đảm bảo lưu thông liên tục trên các tuyến đường chính.

* Giao thông công cộng và giao thông tĩnh (quảng trường, bãi đỗ xe):

- Các tuyến xe buýt: Lập thêm các tuyến giao thông công cộng đi theo đường Voi - Sầm Sơn, đường 4B, các tuyến đường chính trong khu vực, khoảng cách trung bình giữa các điểm đỗ xe buýt 500-600m.

- Bãi đỗ xe kết hợp với các khu công viên cây xanh.

6.2. Quy hoạch san nền, thoát nước mưa:

a) San nền: Hướng san nền tiêu thoát chính theo hướng ra sông Rào và kênh Bắc.

b) Thoát nước mưa:

Khu vực nghiên cứu quy hoạch chia thành 4 lưu vực thoát nước chính như sau:

- Lưu lực 1: Giới hạn bởi đường Voi - Sầm Sơn, đường Bắc Nam 1, đường Nam thành phố Thanh Hóa đi Nam Sầm Sơn, quốc lộ 10. Nước mưa được thu gom vào hệ thống cống dọc 2 bên đường, sau đó xả vào kênh Bắc.

- Lưu vực 2: Giới hạn bởi Quốc lộ 10, đường Đông Tây 1, đường Voi - Sầm Sơn, đường 4B. Nước mưa được thu gom vào hệ thống cống dọc 2 bên đường, sau đó xả ra sông Rào.

- Lưu vực 3: Giới hạn bởi Quốc lộ 10, đường Voi - Sầm Sơn, đường Đông Tây 3, đường 4B. Nước mưa được thu gom vào hệ thống cống dọc 2 bên đường, sau đó xả ra sông Rào.

- Lưu vực 4: Giới hạn bởi Quốc lộ 10; đường Đông Tây 4; đường 4B; đường Đông Tây 6. Nước mưa được thu gom vào hệ thống cống dọc 2 bên đường, sau đó xả ra sông Rào.

- Lưu vực 5: Giới hạn bởi Quốc lộ 10, đường Đông Tây 6, đường 4B, đường Đông Tây 8. Nước mưa được thu gom vào hệ thống cống dọc 2 bên đường, sau đó xả ra sông Rào.

6.3. Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện: Sử dụng nguồn điện cấp cho khu vực trước mắt được lấy từ trạm trung gian Môi. Trong tương lai khi trạm trung gian Môi bị xóa bỏ, sẽ sử dụng nguồn từ trạm 110kV Sầm Sơn - 2x25MVA (theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020).

- Tổng nhu cầu sử dụng điện: 10,63 MVA.

- Mạng lưới: Xây dựng mới tuyến cáp ngầm 220kV và 110kV theo đường Voi - Sầm Sơn để đấu nối cấp điện cho trạm 110kV Sầm Sơn (trong tương lai trạm 110kV Sầm Sơn sẽ được nâng cấp lên trạm 220kV theo quy hoạch phát triển điện đã được Thủ tưng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011). Tất cả các đường điện trong khu vực lập quy hoạch phải được ngầm hóa, trừ một số đường điện 10kV hiện có trong khu vực dân cư thôn xóm có thể được đi nổi theo hướng tuyến cũ khi nâng cấp lên điện áp 22kV.

- Nâng cấp 01 trạm biến áp hiện có nâng tổng công suất lên 250 KVA. Đầu tư xây dựng 48 trạm biến áp mới có công suất từ 50 - 400kVA có thể dạng treo hay tủ tùy theo yêu cầu mỹ thuật từng vị trí; nâng tổng công suất lên 11.950 KVA.

- Các đường trung thế 22KV được thiết kế mạch vòng, vận hành hở tại các điểm đã xác định trước.

- Hệ thống chiếu sáng:

+ Đối với đường có lòng đường rộng từ 40-51m; 60-70m, chiếu sáng hai bên đường và giải phân cách sử dụng đèn công suất 250W-220V treo cao 12m,

+ Đối với đường có lòng đường rộng 11,5~17m; 21~42m, đèn chiếu sáng giữa đường và sdụng đèn công suất 250W-220V treo cao 10m;

+ Hệ thống chiếu sáng đèn đường được điều khiển từ động theo thời gian.

6.4. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

Tổng nhu cầu dùng nước giai đoạn 1: 2.600 m3/ngđ; giai đoạn 2: 3.800 m3/ngđ.

a) Nguồn nước và công trình đầu mối:

- Nguồn nước sạch cấp cho khu vực lấy từ nhà máy nước của Thành phố Thanh Hóa, hiện tại có công suất Q = 70.000 m3/ngđ, dự kiến đến năm 2025 có công suất Q = 200.000 m3/ngđ.

- Điểm đấu nối lấy từ đường ống D400 hiện có trên quốc lộ 47 (Cách khu vực lập quy hoạch khoảng 2km).

b) Cấu tạo mạng lưới đường ống:

- Giải pháp mạng lưới được chọn là mạng vũng kết hợp với mạng cung cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, cứu hoả và mọi nhu cầu khác.

- Ống cấp nước thiết kế sử dụng ống HDPE.

- Chiều sâu chôn ống cấp nước chính Hmin = 0,5 ÷ 0,7 m so với mặt hè (Tính đến đỉnh ống).

- Các trụ cứu hoả ngoài nhà chọn loại nổi D110, khoảng cách mỗi trụ cứu hoả trung bình 150 m/trụ.

- Đối với khu nghĩa trang: Bố trí đường ống cấp nước D110 lấy từ trục đường Voi - Sầm Sơn để cấp cho khu nghĩa trang.

6.5. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

* Thoát nước thải:

- Hướng thoát nước chính từ Tây Bắc xuống Đông Nam.

- Mạng lưới đường ống thoát nước: Được phân làm 3 cấp thu gom và quản lý.

+ Hệ thống thu gom khu ở: Nước thải sinh hoạt được xử lý bậc 1 tại các công trình qua hệ thống bể tự hoại sau đó thoát ra hệ thống cống chung. Thu nước vào cống bằng các hố ga thu trên hệ thống cống tròn, hoặc trực tiếp qua hệ thống rãnh xây.

+ Hệ thống thoát nước khu phố: Được đấu nối với hệ thống cống rãnh khu ở và thu dọc đường tuyến ống đi qua, chuyễn dẫn và thu gom ra hệ thống cống chính dẫn về trạm xử lý nước thải đã được quy hoạch của thị xã Sầm Sơn ở phía Bắc xã Quảng Phú. Hệ thống thu gom nước thải này được thiết kế là các tuyến cống tròn BTCT có D300-400.

* Vệ sinh môi trường:

Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý riêng.

Chất thải rắn sinh hoạt phải được phân loại tại nguồn thành chất thải vô cơ và chất thải hữu cơ. Chất thải vô cơ sẽ được thu gom hàng tuần và đưa về khu xử lý chất thải rắn để tái sử dụng hoặc đưa đi chôn lấp. Chất thải rắn hữu cơ sẽ được thu gom hàng ngày và được đưa về khu xử lý chất thải rắn tập trung để chế biến thành phân hữu cơ. Sử dụng khu xử lý rác thải chung với thành phố Thanh Hóa.

6.6. Định hướng quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc

Xây dựng mới toàn bộ mạng lưới thông tin liên lạc. Cải tạo nâng cấp tổng đài nội hạt tại khu vực thị trấn Môi thành tổng đài chuyển tiếp nội hạt dung lượng 100.000 thuê bao. Tổng đài chuyển tiếp nội hạt này được kết nối từ tổng đài trung tâm tỉnh Thanh Hóa bởi tuyến cáp quang ngầm.

7. Giải pháp bảo vệ môi trường:

a) Giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường đất:

- Xây dựng các hệ thống thoát nước một cách phù hợp và khoa học.

- Đảm bảo nước mưa từ khu vực nghiên cứu quy hoạch không chảy ra đất tại các khu vực xung quanh làm ô nhiễm đất.

- Giám sát chặt chẽ các loại rác thải, nước thải của các công trình dịch vụ, thương mại và công nghiệp.

- Cải tạo đất và ngăn ngừa ô nhiễm đất:

+ Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai thực tế trong khu vực, sử dụng đất nông nghiệp đi đôi với việc bồi bổ đất, tránh khai thác làm thoái hóa đất.

+ Hạn chế sử dụng quá nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông - lâm nghiệp, tích cực bồi bổ làm giàu đất, chống ô nhiễm môi trường đất.

+ Các khu xử lý nước thải và khu tập kết rác thải phải có hệ thống chống thấm tốt để tránh gây ô nhiễm đất và nước ngầm.

* Các giải pháp giảm ô nhiễm tới nguồn nước:

- Nước thải sinh hoạt trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung phải được xử lý đảm bảo đáp ứng mọi chỉ tiêu bảo vệ môi trường theo quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam.

* Các giải pháp bảo vệ môi trường không khí:

- Để giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khu vực khi triển khai các dự án theo quy hoạch chi tiết, cụ thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

- Sử dụng xe, máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép.

- Có biện pháp che chắn phủ bạt đối với các loại xe chuyên chở nguyên vật liệu, nhiên liệu, che chắn cách ly giữa khu vực san ủi đối với khu vực xung quanh bằng các hàng rào bạt. Các dải cây xanh được bố trí để hạn chế sự lan toả của bụi, khí thải và tiếng ồn. Ngoài ra các công viên, vườn hoa được bố trí để hạn chế và cũng tham gia một phần trong việc cải tạo không khí.

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió và phân tán trong khu vực.

8. Những hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực để thực hiện

a) Các hạng mục ưu tiên đầu tư:

- Giai đoạn 1: Hệ thống hạ tng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu ở (công trình trạm y tế, trường học, chợ,...). Các tuyến đường như Quốc lộ 10, trục đường Voi - Sầm Sơn, tuyến đường 4A, tuyến đường 4B.

- Giai đoạn 2: Xây dựng hoàn chỉnh đường và công trình hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải) theo kèm các tuyến đường; mở rộng, chỉnh trang các tuyến đường nội bộ đã có trong khu ở; khu công viên cây xanh và sân bãi thể dục thể thao.

b) Nguồn lực thực hiện

- Thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước:

+ Vốn từ Trung ương thực hiện các tuyến đường Quốc lộ;

+ Vốn của tỉnh thực hiện các tuyến đường tỉnh lộ và cải tạo các kênh mương liên đô thị và các công trình cấp tỉnh.

+ Vốn địa phương thực hiện các mạng đường chính phân khu vực và hệ thống hạ tầng xã hội cấp đô thị, cấp xã.

- Nguồn vốn xã hội hóa: Nguồn vốn từ kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện các dự án cho khu đất bằng các hình thức ưu đãi đầu tư,...

- Các nguồn vốn khác: Vốn hỗ trợ của nước ngoài, vốn từ các công trình mục tiêu Quốc gia...

Điều 2. Tổ chức thực hiện

a) UBND thị xã Sầm Sơn

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức công bố rộng rãi nội dung quy hoạch phân khu được duyệt để nhân dân biết, kiểm tra giám sát và thực hiện.

- Tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư đô thị hóa và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị (khu số 10), thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho địa phương, làm cơ sở để quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

- Tổ chức đưa mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa (cắm mốc, định vị tim tuyến, lộ giới các trục giao thông chính, các khu vực bảo vệ ...).

- Tổ chức, chỉ đạo chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ quỹ đất quy hoạch xây dựng, quản lý việc xây dựng theo quy hoạch.

- Lập chương trình, dự án ưu tiên đầu tư hàng năm và dài hạn, xác định các biện pháp thực hiện quy hoạch xây dựng trên cơ sở huy động mọi nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nguồn khai thác từ quỹ đất bằng các cơ chế chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 Quyết định;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Viện QHKT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN
.

CHỦ TCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2956/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị hóa và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị (khu số 10), thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


770
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196