Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2922/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch dọc tuyến đường Đồng Phú - Bình Dương và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Đồng Tâm và xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 2922/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BỊNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2922/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN LẬP QUY HOẠCH DỌC TUYẾN ĐƯỜNG ĐỒNG PHÚ - BÌNH DƯƠNG VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ ĐỒNG TÂM VÀ XÃ TÂN LẬP, HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 14/04/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường Đồng Phú - Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 16/08/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước làm chủ đầu giải phóng mặt bằng phần diện tích 70m ngoài phạm vi dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2296/TTr-SXD ngày 03/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch dọc tuyến đường Đồng Phú - Bình Dương và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Đồng Tâm và xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, với các nội dung sau:

I. NỘI DUNG QUY HOẠCH:

Tên gọi đồ án: Quy hoạch dọc đường Đồng Phú - Bình Dương và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Đồng Tâm và xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

1. Phạm vi ranh giới và quy mô diện tích:

a) Quy hoạch tổng mặt bằng tuyến dọc đường Đồng Phú - Bình Dương:

- Vị trí và phạm vi quy hoạch thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

- Quy mô diện tích: Khoảng 290,24 ha (Phần diện tích 70m ngoài phạm vi dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương kéo dài 41.426,98 m);

b) Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Đồng Tâm và xã Tân Lập, huyện Đồng Phú:

- Vị trí và phạm vi quy hoạch thuộc cư thuộc xã Đồng Tâm và xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

- Quy mô diện tích: Khoảng 14,56 ha (khu xã Đồng Tâm 7,28 ha; khu xã Tân Lập 7,28 ha).

- Quy mô dân số dự kiến: 2.000 người.

2. Tính chất của đồ án:

Tính chất khu vực quy hoạch là khu nhà ở được phân lô dạng phố thị có cơ sở hạ tng hoàn thiện; Là khu quy hoạch đáp ứng nhu cu đt ở tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thuộc dự án đường Đồng Phú - Bình Dương.

3. Mục tiêu thiết kế quy hoạch:

- Tạo cơ sở về sử dụng đất, giải quyết nhu cu đất tái định cư phục vụ dự án đường Đồng Phú - Bình Dương.

- Tạo cơ sở pháp lý tổ chức không gian xây dựng và cơ sở hạ tầng tại khu vực theo quy hoạch chi tiết; Tạo cảnh quan, kiến trúc, môi trường trong khu vực quy hoạch.

- Quản lý xây dựng, lập dự án và đầu tư xây dựng các khu chức năng, các công trình theo quy hoạch.

4. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đồ án:

Căn cứ vào các quy định của quy hoạch chi tiết, đặc điểm khu vực nghiên cứu và các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Quy phạm hiện hành để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

II. THÀNH PHN HỒ :

1. Phần bản vẽ

- Bản vẽ tổng thể theo tỷ lệ thích hợp.

- Sơ đồ vị trí, ranh giới, mối quan hệ vùng, tỷ lệ: 50.000.

- Bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ tchức không gian, kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ hệ thống cấp điện, chiếu sáng, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ hệ thống thông tin liên lạc, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ tổng hợp hệ thống các đường dây đường ống, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ quy hoạch đường đỏ và chỉ giới xây dựng tỷ lệ: 1/500.

- Các bản vẽ thiết kế đô thị.

2. Phần văn bản:

- Các văn bản pháp lý kèm theo (bản sao).

- Chứng chỉ hành nghề của đơn vị tư vấn.

- Tờ trình đề nghị phê duyệt.

- Thuyết minh tóm tắt, thuyết minh tổng hợp có kèm theo các bản vẽ quy hoạch in màu được thu nhỏ ở tỷ lệ thích hợp.

- Dự thảo quy định về quản lý quy hoạch chi tiết.

III. TNG KINH PHÍ THC HIỆN CÔNG TÁC KHẢO SÁT VÀ LẬP QUY HOẠCH.

Tổng kinh phí thực hiện chỉ bao gồm chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và chi phí khảo sát địa hình, cụ thể như sau:

- Chi phí khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình

:

227.962.277 đồng

- Chi phí lập đồ án quy hoạch

:

571.955.704 đồng

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch

:

53.992.618 đồng

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch

:

10.798.524 đồng

- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch:

:

49.645.755 đồng

- Chi phí quản lý lập quy hoạch

:

41.180.811 đồng

- Chi phí công bố quy hoạch

:

15.598.792 đồng

- Tổng

:

971.134.481 đồng

(Chín trăm by mươi mt triệu, một trăm ba mươi bốn nghìn, bốn trăm tám mươi mốt đồng).

IV. NGUỒN VỐN: Vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tchức thực hiện:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P.KTN;
- Lưu: VT. (Trung)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2922/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch dọc tuyến đường Đồng Phú - Bình Dương và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Đồng Tâm và xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


705

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251