Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch, dự toán khảo sát địa hình lập quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các khu nuôi tôm trên cát tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 2893/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 17/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2893/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH, DỰ TOÁN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG CÁC KHU NUÔI TÔM TRÊN CÁT TẠI HUYỆN NGHI XUÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của B Xây dng quy định h sơ của nhiệm vụ và đ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thquy hoạch khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 và Quyết định s 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 249/HĐND ngày 02/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát tại các xã Xuân Đan, Xuân Trường, Xuân Yên, huyện Nghi Xuân;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân tại Văn bản số 137/TTr-UBND ngày 01/9/2016; Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại văn bản số 422/BC-SXD ngày 15/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch, dự toán khảo sát địa hình lập quy hoạch tng mặt bng sử dụng đt các khu nuôi tôm trên cát tại huyện Nghi Xuân, với các nội dung sau;

1. Tên đồ án: Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 các khu nuôi tôm trên cát tại các xã: Xuân Trường, Xuân Yên, huyện Nghi Xuân.

2. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch:

a) V trí quy hoạch: Các xã: Xuân Trường, Xuân Yên, huyện Nghi Xuân.

b) Phạm vi ranh giới:

- Khu vực xã Xuân Trường

+ Phía Bắc giáp: Đường trục xã Xuân Trường;

+ Phía Nam giáp: Đất sản xuất xã Xuân Đan;

+ Phía Đông giáp: Hành lang đê Hội Thống;

+ Phía Tây giáp: Đất ở xã Xuân Trường.

- Khu vực xã Xuân Yên

+ Khu số 1

* Phía Bắc giáp: Đất xã Xuân Hải;

* Phía Nam giáp: Đất ở xã Xuân Yên;

* Phía Đông giáp: Đất ở xã Xuân Yên;

* Phía Tây giáp: Mương đất xã Xuân Yên.

+ Khu số 2

* Phía Bắc giáp: Đất xã Xuân Hải;

* Phía Nam giáp: Đất ở xã Xuân Yên;

* Phía Đông giáp: Đất xã Xuân Yên;

* Phía Tây giáp: Mương đất xã Xuân Yên,

c) Quy mô:

- Khu vực Xuân Trường:

+ Diện tích quy hoạch: 4,8ha;

+ Diện tích khảo sát địa hình: 5,76ha.

- Khu vực Xuân Yên

+ Khu số 1:

* Diện tích quy hoạch: 1,98ha;

* Diện tích khảo sát địa hình: 2,38ha.

+ Khu s 2:

* Diện tích quy hoạch: 4,53ha;

* Diện tích khảo sát địa hình: 5,44ha.

3. Nội dung hồ sơ quy hoạch: Triển khai lập quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 của 3 khu vực tại các xã: Xuân Trường, Xuân Yên.

4. Kinh phí khảo sát địa hình, lập quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

TT

Khu vực lập quy hoạch

Kinh phí khảo sát địa hình (đồng)

Kinh phí lập quy hoạch mặt bng sdụng đất (đồng)

1

Xã Xuân Trường

30.339.000

94.447.000

2

Khu vực số 1, xã Xuân Yên

18.070.000

38.959.000

3

Khu vực số 2, xã Xuân Yên

21.006.000

89.135.000

4

Tng

69.415.000

222.541.000

5. Về nguồn vốn: Chủ đầu tư huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân nuôi tôm và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Tiến độ thực hiện: Không quá 06 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

7. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan tổ chức lập và trình phê duyệt quy hoạch (Chủ đầu tư): Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân.

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân và Thủ trưng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ch
tịch, PCT UBND tnh Đặng Ngọc Sơn;
- PVP UB phụ trách;

- Lưu: VT, XD, NL.
Gửi: VB giấy (15b) và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch, dự toán khảo sát địa hình lập quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các khu nuôi tôm trên cát tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


563

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196