Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2769/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 20/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2769/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC BÊ TÔNG HOÁ ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN THEO CHUẨN ĐƯỜNG VÀ THIẾT KẾ DỰ TOÁN MẪU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2006/QĐ-UBND NGÀY 07/7/2006 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 19/2001/QĐ-UB ngày 13/4/2001, số 29/2006/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế về quản lý tài chính đối với kiên cố hoá kênh mương và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 484/TTr-TC ngày 12/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh định mức bêtông hoá đường giao thông nông thôn theo chuẩn đường và thiết kế dự toán mẫu tại gạch đầu dòng thứ 3 điểm 5 Điều 1 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 07/7/2006 của UBND tỉnh, thành như sau:

Định mức tính: triệu đồng/01km

TT

Loại đường

Nền đường đất tự nhiên, cấp phối đồi

Nền cát có gia cố lớp đệm xi măng

1

Mặt đường rộng 1,5m, dày 12cm, mác bê tông 200, sỏi 1 x 2.

165

210

2

Mặt đường rộng 2,0m, dày 12-15cm, mác bê tông 200, sỏi 1 x 2.

220

265

3

Mặt đường rộng 2,5m, dày 15cm, mác bê tông 250, sỏi 1 x 2.

375

420

4

Mặt đường rộng 3,0m, dày 16cm, mác bê tông 250, sỏi 1 x 2.

480

520

Ghi chú: Quy định này chỉ được áp dụng để xác định mức hỗ trợ cho các tuyến đường giao thông nông thôn khi UBND các huyện, thành phố phê duyệt định mức bê tông hoá sau khi quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 19/2001/QĐ-UB ngày 13/4/2001, số 29/2006/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Giao thông – Vận tải, Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT TU, HĐND, UBND,UBMTTQVN tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- CPVP;
- Trung tâm Tin học & Công báo tỉnh;
- Lưu VT,VX,KTN,KTTH(Quang).
\\Files-servers\kttonghop\Quang\QD - UB\Nam 2008\Tai chinh\QD dieu chinh dinh muc be tong hoa GTNT tai QD 29.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2769/QĐ-UBND ngày 20/08/2008 điều chỉnh định mức bê tông hoá đường giao thông nông thôn theo chuẩn đường và thiết kế dự toán mẫu tại Quyết định 29/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.449

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!