Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2621/2012/QĐ-UBND quy định tạm thời mức đóng góp từ hoạt động khai thác khoáng sản để đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 2621/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 03/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2621/2012/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC ĐÓNG GÓP TỪ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐỂ ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, DUY TU, XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Kết luận số 151-KL/TU ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương án thu đóng góp đối với hoạt động khai thác khoáng sản và vận chuyển hàng hoá qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 310/HĐND-VP ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cho ý kiến đối với văn bản số 341/UBND-KTTH, ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 331/TTr-STC, ngày 26 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định tạm thời mức đóng góp từ hoạt động khai thác khoáng sản để đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thu: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Mức thu được tính theo công thức sau:

A = B x C x D

Trong đó:

(A) là mức thu hoạt động khai thác khoáng sản mà các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản, phải đóng góp trong một năm.

(B) là sản lượng khoáng sản nguyên khai được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép (hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư) cấp cho các tổ chức, cá nhân được khai thác trong một năm.

(C) là tỷ lệ % áp dụng mức thu tính trên một tấn khoáng sản nguyên khai, được khai thác theo giấy phép hoặc giấy chứng nhận đầu tư được cấp hàng năm.

(D) là mức thu tính trên một tấn khoáng sản nguyên khai của từng loại khoáng sản.

(Chi tiết mức thu theo biểu đính kèm)

3. Cơ quan thu: Cơ quan Thuế.

4. Hình thức thu: Thu định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng một lần. Cơ quan Thuế có trách nhiệm hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện và xuất biên lai thu như đối với kê khai thu phí bảo vệ môi trường.

5. Quản lý và sử dụng tiền thu: Nộp 100% vào ngân sách tỉnh để đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng các công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác; căn cứ vào kết quả thu được hàng năm UBND tỉnh sẽ xem xét cấp lại cho đơn vị thu (cơ quan Thuế) để đảm bảo chi phí cho công tác thu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỶ LỆ % VÀ MỨC THU ĐÓNG GÓP TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐỂ ĐẦU TƯ DUY TU, NÂNG CẤP, XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số 2621/2012/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

STT

LOẠI KHOÁNG SẢN

Tỷ lệ % áp dụng mức thu đóng góp tính trên 01 tấn khoáng sản nguyên khai được khai thác, theo giấy phép được cấp hàng năm

Mức thu tính trên một tấn khoáng sản nguyên khai

(đồng/tấn)

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Quặng Mangan

70

35.000

 

2

Quặng sắt

70

30.000

 

3

Quặng chì, kẽm

70

150.000

 

4

Quặng Ăngtimon

90

800.000

 

5

Quặng Vonforan, thiếc

80

3.000.000

 

6

Quặng thường khác

70

20.000

 

- Cách tính mức thu đóng góp từ hoạt động khai thác khoáng sản:

Ví dụ: Doanh nghiệp A được nhà nước cấp giấy phép cho khai thác quặng Mangan, trong năm 2012 với sản lượng được cấp theo giấy phép khai thác là 10.000 tấn;

- Mức thu đóng góp XDCSHT đối với Doanh nghiệp A là: 10.000 tấn x 70% x35.000đồng/tấn = 245.000.000 đồng/năm.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2621/2012/QĐ-UBND quy định tạm thời mức đóng góp từ hoạt động khai thác khoáng sản để đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66