Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 258/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 17/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 258/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT LỘ TRÌNH ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 51/TTr-BXD ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Bộ Xây dựng và Công văn số 647/BXD-VP ngày 28 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án sử dụng vốn khác.

b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng theo Lộ trình.

2. Mục đích, yêu cầu áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

a) Việc áp dụng BIM trong quá trình thiết kế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế; tăng cường quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng; trong quá trình thi công xây dựng nhằm hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức thi công, tổ chức và quản lý các nguồn lực trong quá trình xây dựng, kiểm soát chất lượng xây dựng; trong quá trình nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình nghiệm thu, phục vụ cho giai đoạn quản lý, vận hành công trình xây dựng.

b) Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, việc sử dụng mô hình BIM như là công cụ để hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước (thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; cấp phép xây dựng; quản lý xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu...).

c) Tùy theo yêu cầu của thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, hồ sơ hoàn thành công trình, khi áp dụng mô hình BIM, tệp tin BIM cần phải đáp ứng một số yêu cầu tối thiểu sau: thể hiện được kiến trúc công trình, các kích thước chủ yếu; hình dạng không gian ba chiều các kết cấu chính của công trình; hệ thống đường ống điều hòa, thông gió, cấp thoát nước công trình. Một số bản vẽ các bộ phận chi tiết ở dạng không gian hai chiều nhằm bổ sung thông tin (nếu có) phải ở định dạng số khi nộp kèm theo tệp tin BIM. Các bản vẽ, khối lượng chủ yếu của các bộ phận công trình phải trích xuất được từ tệp tin BIM.

d) Đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng điều chỉnh quy định tại Điều này, chủ đầu tư cần lưu ý các giải pháp để khuyến khích các nhà thầu đã có năng lực, kinh nghiệm áp dụng BIM trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

3. Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

a) Giai đoạn 1: từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

b) Giai đoạn 2: từ năm 2025, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp II trở lên của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

c) Đối với các dự án, công trình xây dựng bắt buộc áp dụng BIM, tệp tin BIM là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình. Chủ đầu tư hoặc đơn vị chuẩn bị đầu tư có trách nhiệm cung cấp tệp tin BIM cùng với loại hồ sơ khác theo quy định khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép xây dựng và nghiệm thu công trình.

d) Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn khác, Chủ đầu tư cung cấp tệp tin BIM khi thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép xây dựng, nghiệm thu công trình theo lộ trình sau: công trình cấp I, cấp đặc biệt từ năm 2024; từ năm 2026, bổ sung thêm công trình cấp II.

đ) Nội dung áp dụng và mức độ chi tiết của mô hình BIM do chủ đầu tư dự án quyết định.

e) Từ năm 2023, đối với công trình áp dụng BIM, cơ quan quản lý nhà nước sử dụng mô hình BIM để hỗ trợ trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu.

g) Chủ đầu tư các dự án áp dụng BIM theo lộ trình quy định có trách nhiệm tổ chức cập nhật mô hình BIM để phục vụ quá trình quản lý, vận hành và bảo trì công trình.

h) Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng mô hình thông tin công trình trong hoạt động xây dựng sớm hơn thời gian quy định trong lộ trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, tổng kết, đánh giá quá trình áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cập nhật, điều chỉnh Lộ trình áp dụng BIM phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của việc áp dụng BIM; ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền có liên quan đến hướng dẫn áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

c) Tổ chức, huy động các nguồn lực để nghiên cứu, thử nghiệm áp dụng các công nghệ trên nền tảng BIM nhằm xây dựng, hoàn thiện các hướng dẫn, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và nâng cao hiệu quả áp dụng BIM.

d) Chủ trì xây dựng, thống nhất quản lý cơ sở dữ liệu số về mô hình BIM đảm bảo tính đồng bộ, liên thông từ trung ương đến địa phương; hướng dẫn các bộ quản lý công trình chuyên ngành, cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh, chủ đầu tư các nội dung liên quan đến yêu cầu về mô hình BIM, cung cấp và quản lý dữ liệu mô hình BIM. Cơ sở dữ liệu về mô hình BIM là một bộ phận của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng.

đ) Tổ chức thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức về BIM trong xã hội.

2. Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng BIM thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương; ban hành theo thẩm quyền các cơ chế chính sách khuyến khích ứng dụng BIM trong đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý; xây dựng hướng dẫn về BIM trong lĩnh vực xây dựng chuyên ngành.

b) Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị các nguồn lực cần thiết cho việc áp dụng BIM theo lộ trình quy định.

c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức tiếp nhận, quản lý dữ liệu mô hình BIM do chủ đầu tư các dự án có áp dụng BIM cung cấp và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b). Tuấn

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hồng Hà

THE PRIME MINISTER OF VIETNAM
---------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 258/QD-TTg

Hanoi, March 17, 2023

 

DECISION

APPROVING ROADMAP FOR APPLICATION OF BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) IN CONSTRUCTION SECTOR

THE PRIME MINISTER OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019; 

Pursuant to the Law on Construction dated June 18, 2014; the Law on amendments to the Law on Construction dated June 17, 2020;

Pursuant to the Government’s Decree No. 15/2021/ND-CP dated March 03, 2021 on elaboration of regulations on management of construction projects;

At the request of the Minister of Construction of Vietnam at the Statement No. 51/TTr-BXD dated December 05, 2022 of the Ministry of Construction of Vietnam and the Official Dispatch No. 647/BXD-VP dated February 28, 2023,

HEREBY DECIDES:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Scope and regulated entities

a) The Roadmap applies to public investment projects, projects funded by non-public investment state capital, public-private partnership (PPP) projects and projects funded by other capital sources.

b) Organizations and individuals involved in the application of BIM in construction sector shall comply with this Roadmap.

2. Purpose and requirements of the application of BIM

a) The application of BIM is aimed at, in design stage, improving quality of design products and intensifying the exchange of information between construction authorities, main investors, consulting firms and contractors; in construction stage, assisting the formulation of plans for construction and execution of projects, organization and management of resources during the construction stage, and control of construction quality; and in acceptance testing and transfer of construction works for operation, assisting the acceptance testing activities and serving the management and operation of construction works.

b) Regulatory authorities may use BIM model as a tool supporting their performance of state management tasks (including appraisal of feasibility study reports, construction designs carried out after fundamental designs; grant of construction permits; management of construction activities; inspection of acceptance testing activities, etc.).

c) Depending on requirements regarding fundamental designs, construction designs carried out after fundamental designs, and as-built documentation, when applying BIM, BIM files must display architecture and main dimensions of the construction works; three-dimensional shapes of main structures of the construction works; air conditioning - ventilation and drainage systems. Any drawings of components in two-dimensional format must be made in digital format when they are attached to BIM files. Drawings and main volumes of work items must be extracted from BIM files.

d) Regarding investment projects prescribed in this Article, main investors should adopt solutions for encouraging entities that have capability and experience in applying BIM to submit their bids during contractor selection process.

3. Roadmap for application of BIM

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Stage 2: from 2025, the application of BIM is compulsory for works of class II or higher class of public investment projects, projects funded by non-public investment state capital and PPP projects of which preparations are initiated.

c) BIM files of projects/construction works for which the application of BIM is compulsory shall be considered as part of their designs and as-built documentation. Main investors or entities in charge of investment preparations shall provide BIM files and other documents as prescribed to serve the appraisal of feasibility study reports, construction designs carried out after fundamental designs, applications for construction permit and acceptance testing tasks.

d) Regarding construction works of new investment projects funded by other capital sources, main investors are required to provide BIM files to serve the appraisal of feasibility study reports, construction designs carried out after fundamental designs, applications for construction permit and acceptance testing tasks according to the following roadmap: class-I and special-class works from 2024; all class-I, class-II and special-class works from 2026.

dd) Main investors shall decide contents and levels of application of BIM.

e) From 2023, in respect of construction works applying BIM, regulatory authorities shall use BIM model as a tool supporting their performance of tasks such as appraisal of feasibility study reports, construction designs carried out after fundamental designs, grant of construction permits and inspection of acceptance testing activities.

g) Main investors of projects which apply BIM according to the prescribed roadmap shall organize updating of BIM models to serve their management, operation and warranty of construction works.

h) Enterprises are encouraged to apply BIM to their construction activities before the schedule specified in this Roadmap.

Article 2. Implementation organization

1. The Ministry of Construction of Vietnam shall:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) play the leading role and cooperate with relevant Ministries and regulatory authorities in reviewing, studying and amending mechanisms and policies for construction activities, quality control, warranty of construction works, national technical regulations, technical standards and economic-technical norms for application of BIM; promulgating and organizing the implementation of legislative documents, within its competence, on application of BIM in construction sector, management and operation of construction works.

c) organize and mobilize resources for studying and carrying out trial application of technologies on the BIM platform with the aims of formulating and revising guidelines, technical standards and national technical regulations on and improving efficiency in the application of BIM.

d) play the leading role in developing and consistently managing BIM database which should be synchronous and thoroughly connected from central to local government; providing guidance for relevant Ministries in charge of managing provincial-level construction authorities, specialized construction works and main investors on BIM requirements, provision and management of BIM data. BIM database shall be a part of the information system and national database of construction industry prescribed in the Law on Construction.

dd) organize information dissemination activities to increase social awareness about BIM.

2. Ministries and Provincial People’s Committees shall:

a) closely cooperate with the Ministry of Construction of Vietnam in implementing this Roadmap in sectors and fields under their management; promulgate, within their competence, mechanisms and policies for encouraging the application of BIM to construction activities in sectors and fields under their management; formulate guidelines on application of BIM to specialized construction activities.

b) direct main investors, project management boards and relevant units to prepare resources necessary for application of BIM according to the announced Roadmap.

c) direct specialized construction authorities to organize receipt and management of BIM data provided from main investors of projects that apply BIM model, and integrate it into the national database of construction industry.

Article 3. This Decision comes into force from the date on which it is signed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Hong Ha

 

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 258/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.803

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!