Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2500/QĐ-TTg áp dụng mô hình thông tin công trình trong hoạt động xây dựng 2016

Số hiệu: 2500/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 22/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2500/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn vi chuyn đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình (sau đây gọi tắt là Đề án) với các nội dung chủ yếu sau:    

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU                    

1. Quan điểm

a) Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để các chủ thể liên quan áp dụng BIM, thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm nguồn lực trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình;

b) Áp dụng BIM phải theo lộ trình thích hợp, có giai đoạn thí điểm, tổng kết đánh giá trước khi áp dụng rộng rãi;

c) Các tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng BIM được hưng các ưu đãi theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ và pháp luật khác có liên quan;

d) Tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quốc tế để áp dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

2. Mục tiêu

a) Thông qua việc áp dụng BIM hướng tới mục tiêu thực hiện tiết kiệm ít nhất 30% về chi phí quy đổi tổng hợp từ các chủ thể có liên quan thực hiện áp dụng BIM, tăng cường tính minh bạch và thuận lợi trong quản lý, kim soát chất lượng hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Trong đó:

- Chi phí xây dựng tiết kiệm khoảng 10% (trong đó giảm lãng phí về vật liệu xây dựng khoảng 20%);

- Giảm thời gian thi công xây dựng khoảng 10% so với tiến độ được phê duyệt;

- Giảm thời gian thiết kế, điều chỉnh thiết kế khoảng 10%;

- Giảm các yêu cầu sửa đổi do sự không phù hợp của thiết kế khoảng 40%.

b) Xây dựng hành lang pháp lý và tạo sự đồng thuận trong xã hội tiến tới áp dụng BIM một cách rộng rãi.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Từ năm 2017 đến 2019:

Chuẩn bị các điều kiện cn thiết và đào tạo kỹ năng cho việc áp dụng BIM, bao gồm các nhiệm vụ sau:

a) Nâng cao nhận thức và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp áp dụng BIM;

b) Xây dựng hành lang pháp lý để áp dụng BIM, hệ thống các quy chun, tiêu chun kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan;

c) Xây dựng các hướng dẫn về BIM;

d) Xây dựng chương trình khung cho việc đào tạo các kiến thức về BIM và triển khai thực hiện đào tạo nâng cao năng lực cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp, một số Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn để triển khai áp dụng BIM.

2. Từ năm 2018 đến 2020:

Triển khai áp dụng thí điểm tại một số công trình, bao gồm các nhiệm vụ sau:

a) Thực hiện việc áp dụng BIM trong thiết kế, thi công, quản lý dự án cho tối thiểu 20 công trình xây dựng mới thuộc các loại khác nhau từ cấp I trở lên thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước và các nguồn vốn khác (trên cơ sở tự nguyện);

b) Áp dụng BIM trong công tác quản lý vận hành trong quá trình sử dụng cho ti thiểu 10 công trình quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp được đầu tư xây dựng bằng vốn nhà nước;

c) Tổ chức đánh giá cụ thể tình hình áp dụng BIM trên cơ sở áp dụng thí điểm nêu trên và hoàn thành các bước công việc để áp dụng rộng rãi trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình từ năm 2021.

3. Từ năm 2021:

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá áp dụng BIM, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư, Hướng dẫn cụ thể để áp dụng rộng rãi BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Chi tiết kế hoạch thực hiện Đề án thực hiện theo Phụ lục kèm theo Quyết đnh này.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Về cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách trong đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình để các chủ đầu tư áp dụng thuận lợi BIM trong thiết kế, thi công, quản lý dự án, quản lý vận hành công trình;

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kthuật có liên quan đáp ứng cho việc áp dụng BIM; xây dựng hướng dẫn về BIM;

c) Xây dựng các mẫu hợp đồng cơ bản có nội dung về áp dụng BIM; đề xuất các nội dung, tiêu chí nghiệm thu sản phẩm BIM.

2. Về đào tạo nguồn nhân lực

a) Xây dựng chương trình đào tạo về BIM và yêu cầu đối với các vị trí công việc liên quan đến BIM: Xây dựng khung chương trình đào tạo cho các đối tượng có liên quan; đề xuất yêu cầu về tiêu chí nhân sự cho các vị trí công việc yêu cầu năng lực BIM;

b) Tổ chức đào tạo rộng rãi về BIM trong các cơ sở đào tạo đủ điều kiện năng lực.

3. Phát triển hợp tác với các nước, các tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong việc nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu các công nghệ quản lý trên nền tảng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

4. Nhóm giải pháp về tài chính

a) Nhà nước ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách và các nguồn khác theo quy định của pháp luật cho việc tuyên truyền phổ biến; rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan đáp ứng cho việc áp dụng BIM; xây dựng hướng dn vBIM; thực hiện một số dự án thí điểm áp dụng BIM; tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, nhận thức cho cơ quan quản lý nhà nước, một số ban quản lý dự án, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, tập đoàn, tổng công ty nhà nước để triển khai áp dụng BIM cho các dự án đầu tư xây dựng; đầu tư trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, theo dõi, đào tạo thí điểm về BIM;

b) Các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng áp dụng BIM trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, thi công xây dựng đến quản lý vận hành, kinh phí cho việc áp dụng BIM được tính trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng và chi phí quản lý bảo trì công trình.

5. Về thông tin, tuyên truyền

a) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về BIM thông qua các phương tiện thông tin đại chúng;

b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về áp dụng BIM, các giải pháp về BIM để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đối với việc áp dụng.

IV. VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN       

1. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp phù hợp với nhiệm vụ, công việc trong từng giai đoạn thực hiện Đề án theo đề nghị Bộ Xây dựng.

2. Chi phí thực hiện BIM đối với các dự án đầu tư xây dựng áp dụng thí điểm và các dự án áp dụng rộng rãi theo lộ trình được duyệt được tính trong tổng mức đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án;

b) Tổng kết, đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án theo từng giai đoạn để điều chỉnh, bổ sung lộ trình cho phù hợp với thực tế;

c) Ch t, phi hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp cho việc áp dụng BIM; ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền có liên quan đến hướng dn áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình;

d) Chủ trì, phối hp với các bộ, ngành, tổ chức có liên quan xây dựng hướng dẫn về BIM cho các loại công trình xây dựng;

đ) Tổ chức thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức về BIM trong xã hội;

e) Hướng dẫn lựa chọn, tiếp nhận, tổng hợp danh sách các công trình thực hiện áp dụng BIM trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, địa phương; tổ chức hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực trong việc áp dụng BIM cho các chủ đầu tư, ban quản lý của các dự án có công trình nêu trên;

g) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước áp dụng BIM theo quy định;

h) Xây dựng chương trình đào tạo khung đáp ứng việc áp dụng BIM phù hợp với vị trí, yêu cầu công việc trong đầu tư xây dựng và vận hành, bảo trì công trình. Tổ chức đào tạo thí điểm cho một số chủ thể tham gia đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, bảo trì công trình xây dựng;

i) Xây dựng, phê duyệt dự toán kinh phí triển khai Đề án phân kỳ hàng năm và tổng hợp, bổ sung vào dự toán chi ngân sách của Bộ Xây dựng theo quy định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Xây dựng bố trí kế hoạch vốn để thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ thực hiện Đề án; phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện từng nhiệm vụ, công việc phù hợp với từng giai đoạn theo nội dung, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Đề án nêu tại Phụ lục kèm theo.

3. Bộ Tài chính cấp kinh phí thực hiện từng nhiệm vụ, công việc phù hợp với từng giai đoạn theo nội dung, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Đán nêu tại Phụ lục kèm theo.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia, thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hỗ trợ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp quốc gia về phát triển áp dụng BIM.

5. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định về loại công trình áp dụng BIM thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

6. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ

a) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực ca bộ mình; ban hành theo thẩm quyền các cơ chế chính sách khuyến khích ứng dụng BIM trong đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý;

b) Phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì các công trình xây dựng đảm bảo phù hợp cho việc áp dụng BIM;

c) Đề xuất, gửi Bộ Xây dựng tổng hợp danh sách công trình áp dụng BIM theo lộ trình quy định;

d) Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị các nguồn lực cần thiết cho việc áp dụng BIM theo lộ trình quy định;

đ) Phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng hướng dẫn về BIM trong lĩnh vực xây dựng chuyên ngành.

7. Trách nhiệm của y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Tổ chức, tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò của BIM đối với các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng trên địa bàn;

b) Đề xuất, gửi Bộ Xây dựng tổng hợp danh sách công trình áp dụng BIM theo lộ trình quy định;

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị các nguồn lực cần thiết cho việc áp dụng BIM theo lộ trình quy đnh;

d) Chỉ đạo Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì tổng hợp, đánh giá tình hình áp dụng BIM trên địa bàn báo cáo Bộ Xây dựng tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

đ) Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án thuộc trách nhiệm của địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

8. Trách nhiệm của các Chủ đầu tư có dự án áp dụng BIM theo lộ trình của Đề án

a) Chuẩn bị nhân sự phù hợp cho việc tiếp nhận các hướng dẫn, đào tạo áp dụng BIM để triển khai vào dự án;

b) Xác định chi phí dành cho việc áp dụng BIM trong Tổng mức đầu tư của dự án phù hợp với các quy định hiện hành;

c) Tổ chức, lựa chọn đơn vị tư vấn, thi công xây dựng có kinh nghiệm trin khai áp dụng BIM đthực hiện các công việc có liên quan của dự án;

d) Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện áp dụng BIM tại dự án cho Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
;
- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- V
ăn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các
y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
-
y ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, CN (3).XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Nội dung, nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Nâng cao nhận thức và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp áp dụng BIM qua phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo,...

- Chủ trì: Bộ Xây dựng

- Phối hợp: Các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý I/2017 đến Quý IV/2020

II

Xây dựng hành lang pháp lý để áp dụng BIM, hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan

- Chủ trì: Bộ Xây dựng

- Phối hợp: Các bộ, ngành có liên quan

Quý I/2017 đến Quý IV/2019

III

Xây dựng các hướng dẫn về BIM

 

Quý I/2017 đến Quý II/2019

1

Biên soạn tài liệu hướng dẫn về BIM

- Chủ trì: Bộ Xây dựng

- Phối hợp: Các bộ, ngành, chủ đu tư, cơ sở nghiên cứu có liên quan

Quý I/2017 đến Quý II/2019

2

Đầu tư trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, theo dõi tình hình thực hiện các dự án BIM, đào tạo thí điểm về BIM

- Chủ trì: Bộ Xây dựng

- Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Quý I/2017 đến Quý IV/2018

IV

Xây dựng chương trình khung cho việc đào tạo các kiến thức về BIM và triển khai thực hiện đào tạo, nâng cao năng lực cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp, một số Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn trong quá trình triển khai

- Chủ trì: Bộ Xây dựng

- Phối hợp: Các bộ, ngành, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn

Quý I/2017 đến Quý I/2019

V

Thực hiện việc áp dụng BIM trong thiết kế thi công, quản lý dự án cho tối thiểu 20 công trình xây dựng mới; trong công tác quản lý vận hành trong quá trình sử dụng cho tối thiểu 10 công trình quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp

- Chủ trì: Bộ Xây dựng

- Phối hợp: Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công xây lp

Quý III/2017 đến Quý IV/2020

VI

Tchức đánh giá cụ thể tình hình áp dụng BIM cho một số loại công trình xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ

- Chủ trì: Bộ Xây dựng

- Phối hợp: Các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Quý I/2018 đến Quý IV/2020

 

THE PRIME MINISTER
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 2500/QD-TTg

Hanoi, December 22, 2016

 

DECISION

APPROVING THE PROPOSAL TO UTILIZE BUIDING INFORMATION MODELS (BIM) FOR FACILITY BUILDING AND OPERATING MANAGEMENT ACTIVITIES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Construction dated June 18, 2014;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 134/QD-TTg dated January 26, 2015 on approval of the proposal for restructuring of the construction sector associated with transformation of the growth model with a view to improving quality, efficiency and competitive capacity for the period 2014 - 2020;

After considering the request of the Minister of Construction,

HEREBY DECIDES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. PERSPECTIVES AND OBJECTIVES

1. Perspectives

a) Adopt the State's incentive policies to encourage entities concerned to apply BIM, implement solutions to improving efficiency, quality and resource effectiveness in facility building and operating management activities;

b) Ensure that utilization of BIM must adhere to the suitable roadmap, undergo experimentation, review and evaluation stages prior to universal application of BIM;

c) Provide entities or persons involved in application of BIM with preferential treatment in accordance with laws on science, technology and other equivalents;

d) Have access to scientific and technological advances together with international practices to ensure that application of BIM conforms to specific conditions in Vietnam.

2. Objectives

a) Through application of BIM, strive to achieve the objective of saving at least 30% of convertible general expenses for entities concerned during such application, enhance transparency and convenience in management and control of quality of facility building and operating management activities. Including:

- Cutting down about 10% of construction cost (including reducing overuse of building materials by approximately 20%);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Reducing duration of design and design modification by about 10%;

- Holding down requirements for any modification made due to inappropriate design by 40%.

b) Establish the legal framework and reach social consensus over application of BIM in a universal manner.

II. WORK CONTENTS AND PROGRESS

1. From 2017 to 2019:

Prepare necessary conditions and skill training sessions for application of BIM, including the following duties:

a) Improve awareness and encourage entities, institutions or enterprises to implement BIM;

b) Outline the legal framework for application of BIM, system of technical regulations, standards or economic and technical norms where relevant;

c) Build instructions for BIM;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. From 2018 to 2020:

Initiate pilot application of BIM at several projects, including the following duties:

a) Conduct utilization of BIM in project design, construction and management operations for at least 20 new construction packages ranging from the first to higher level in investment and construction projects financed by the state and other sources (on a voluntary basis);

b) Utilize BIM for operation management of at least 10 important projects which are subject to technical complicated requirements and developed by state funds;

c) Conduct the detailed review of outcomes achieved from the aforesaid pilot application of BIM and prepare necessary steps to be taken to facilitate universal application of BIM to facility construction and operating management activities as of 2021.

3. From 2021:

Based on the review and evaluation report on application of BIM, the Ministry of Construction shall introduce the Circular and Detailed Guidance on universal utilization of BIM in facility construction and operating management activities.

The detailed plan for implementation of this proposal shall be subject to the Appendix to this Decision.

III. MAJOR SOLUTIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Modify and revise regulatory policies in facility construction investment, quality management and maintenance activities with a view to providing facilitation for investors in application of BIM in their project design, construction and management, and facility operating management activities;

b) Review and revise the system of technical regulations, standards or economic and technical norms where relevant to meet requirements concerning BIM application; build instruction manuals for BIM utilization;

c) Create standard contract templates that include the contents of BIM application; recommend subject matters of and criteria for acceptance testing and commissioning of BIM products.

2. Workforce training

a) Design BIM training programs and requirements specific to BIM-related job positions, including outlining the training framework applied to relevant entities; set out recommended requirements concerning personnel holding posts that require competence in application of BIM;

b) Increase BIM training at qualified and accredited training establishments.

3. Strengthen cooperation with overseas countries, organizations and international entities in conducting researches and coordinating researches on BIM-platform management technologies in facility construction and operating management activities.

4. Finance

a) The State shall prioritize dissemination and communication of BIM application in its financing derived from the central budget and other financial sources in accordance with laws and regulations; review and revise the system of technical regulations, standards or economic and technical norms where relevant to meet requirements concerning BIM application; build instruction manuals for BIM implementation; execute certain BIM pilot projects; provide training courses aimed at enhancing capacity and awareness for state regulatory authorities, certain project management units, investors, consultancy organizations, state-owned incorporations or general companies to apply BIM to investment and construction projects; invest in equipment necessary for research on, monitoring of and pilot training in BIM;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Information and communication system

a) Carry out communication and dissemination of BIM through mass media;

b) Hold seminars or workshops on the BIM application topic and BIM solutions in order to enhance awareness and responsibilities of entities involved in the investment and construction sector with respect to BIM application.

IV. INVESTMENT FUNDS AND FINANCING SOURCES

1. State budget appropriations must be suitable for duties and tasks over implementation phases of the proposal as recommended by the Ministry of Construction.

2. Expenses for implementation of BIM for investment and construction projects involving pilot application of BIM and projects on universal application of BIM according to the approved roadmap shall be recorded in the investment outlay of these projects in accordance with laws and regulations on construction.

Article 2. Implementation provisions

1. Responsibilities of the Ministry of Construction

a) Undertake and collaborate with ministries, sectoral departments or local authorities in implementation of this proposal;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Undertake and collaborate with ministries or sectoral departments in research on, or modification or revision, of regulatory policies in facility construction investment, quality management and maintenance, and technical regulations, standards, economic or technical norms where relevant to application of BIM; introduce and take charge of implementation of legislative documents under their delegated authority in relation to guidance on utilization of BIM for facility building and operating management activities;

d) Undertake and collaborate with ministries, sectoral departments or entities involved in providing instructions for BIM application to various types of construction projects;

dd) Carry out dissemination and communication activities to boost up social awareness of BIM application;

e) Provide guides to selecting, accepting and consolidating the lists of projects applying BIM based on recommendations obtained from ministries, sectoral departments or local authorities; provide assistance in holding training sessions and enhancing competence in application of BIM for investors in, or management units of, projects composed of the aforesaid construction packages;

g) Provide guidance on, inspect, and motivate investors in state-funded projects to facilitate, application of BIM in accordance with laws and regulations;

h) Build the framework training program ensuring that application of BIM is suitable for job positions and requirements in facility building and operating management activities. Provide pilot training sessions for certain entities involved in facility building, operating management and maintenance activities;

i) Establish and approve the estimated budget allocations for implementation of the proposal over years, and integrate and record them into the estimated state expenditure of the Ministry of Construction in accordance with applicable laws and regulations.

2. The Ministry of Planning and Investment shall collaborate with the Ministry of Construction in establishing the plan to allocate funds for implementation of specific duties or tasks which is suitable over implementation stages according to contents of and plans for implementation of requirements included in the proposal as specified by the Appendix hereto.

3. The Ministry of Construction shall allocate funds for implementation of specific duties or tasks where suitable over implementation stages according to requirements and plans for implementation of requirements of, the proposal as specified by the Appendix hereto.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The Ministry of Public Security and the Ministry of National Defense shall adopt regulations on types of projects applying BIM in the national security and defence sector.

6. Responsibilities of ministries and ministry-level bodies

a) Closely collaborate with the Ministry of Construction in implementing requirements of the proposal within their scope of management; adopt within their jurisdiction incentive policies on utilization of BIM in investment and construction activities that fall within their remit;

b) Collaborate with the Ministry of Construction in research into and revision of regulatory policies in facility construction, quality management and maintenance to ensure these policies are suitable for application of BIM;

c) Recommend and submit to the Ministry of Construction the general list of projects applying BIM according to the stated roadmap;

d) Direct investors, project management units and affiliations concerned to prepare resources necessary for application of BIM according to the stipulated roadmap;

dd) Collaborate with the Ministry of Construction in providing instructions for application of BIM in the specialized construction domain.

7. Responsibilities of the People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces

a) Carry out dissemination and communication activities to enhance awareness and roles of BIM towards entities having investment and construction projects within their remit;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Direct affiliations concerned to prepare resources necessary for application of BIM according to the specified roadmap;

d) Direct the Departments of Construction of centrally-affiliated cities and provinces to preside over sending general and evaluation reports on application of BIM within their remit to the Ministry of Construction that submit a consolidated report to the Prime Minister;

dd) Allocate funds for implementation of requirements of the proposal within the scope of their responsibilities in accordance with the Law on State Budget.

8. Responsibilities of investors having projects applying BIM according to the stated proposal

a) Assign appropriate personnel to receive instructions and provide training in application of BIM to execution of projects;

b) Determine expenses intended for application of BIM as part of the investment outlay of projects in accordance with applicable regulations;

c) Select consultancy or construction units that have expertise in application of BIM to perform requirements included in projects;

d) Prepare a regular performance report on application of BIM to projects for submission to the Ministry of Construction for monitoring and consolidation purposes.

Article 3. Implementary provision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Ministers, Heads of Ministry-level agencies, Heads of Government bodies, Presidents of the People's Committees of centrally-affiliated cities or provinces, and entities or persons concerned, shall be responsible for enforcing this Decision./.

 

 

PP. THE PRIME MINISTER
THE DEPUTY PRIME MINISTER




Trinh Dinh Dung

 

APPENDIX

ASSIGNMENT SCHEDULE FOR IMPLEMENTATION OF REQUIREMENTS AND DUTIES SPECIFIED IN THE PROPOSAL
(Issued together with the Prime Minister's Decision No. 2500/QD-TTg dated December 22, 2016)

No.

Description

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Duration

I

Improve awareness and encourage entities, institutions or enterprises to implement BIM through mass media, conferences and seminars, etc.

- Host body: the Ministry of Construction

- Collaborators: Relevant ministries, sectoral departments, People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces

From Quarter I/2017 to Quarter IV/2020

II

Outline the legal framework for application of BIM, system of technical regulations, standards or economic and technical norms where relevant

- Host body: the Ministry of Construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

From Quarter I/2017 to Quarter IV/2019

III

Build instructions for BIM

 

From Quarter I/2017 to Quarter IV/2019

1

Produce BIM instruction manuals or materials

- Host body: the Ministry of Construction

- Collaborators: Relevant ministries, sectoral departments, investors and research establishments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Invest in equipment necessary for research on and monitoring of implementation of BIM projects and pilot BIM training activities

- Host body: the Ministry of Construction

- Collaborators: the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance

From Quarter I/2017 to Quarter IV/2018

IV

Develop the framework for training of knowledge about BIM and make arrangements for providing training to construction authorities exercising their delegated powers, certain project management units, investors or consultancy organizations in the process of application of BIM.

- Host body: the Ministry of Construction

- Collaborators: Ministries, sectoral departments, research and training establishments, People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces, investors and consultancy organizations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

Utilize BIM for design, construction and management of at least 20 new important projects; for facility operating management activities during the process of use of at least 10 important projects subject to complicated technical requirements.

- Host body: the Ministry of Construction

- Collaborators: Ministries, sectoral departments, People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces, investors, consultancy organizations and construction contractors

From Quarter III/2017 to Quarter IV/2020

VI

Carry out detailed assessment of application of BIM to certain types of construction projects and submit a final report to the Prime Minister

- Host body: the Ministry of Construction

- Collaborators: Relevant ministries, sectoral departments or local authorities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.806

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!