Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về danh mục cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trên đường đô thị thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 25/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/2014/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÂY CẤM TRỒNG, CÂY HẠN CHẾ TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG ĐÔ THỊ THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị và Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Quyết định số 01/2006/QĐ-BXD ngày 05/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành TCXDVN 362:2005 “Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trên đường đô thị thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân không được phép trồng mới các cây thuộc danh mục cây cấm trồng trên đường đô thị. Đối với các cây xanh thuộc danh mục cây hạn chế trồng khi trồng phải được các cơ quan quản lý cây xanh đô thị cho phép thông qua việc quản lý quy hoạch cây xanh trong đô thị, quy hoạch chi tiết cây xanh, công viên - vườn hoa đô thị.

Các cơ quan, đơn vị quản lý cây xanh đô thị có trách nhiệm lập kế hoạch thay thế dần những cây hiện có trên đường đô thị thuộc danh mục cây cấm trồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và thủ trưởng các cơ quan, đơn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT;
- Cục KT văn bản QPPL-BTP;
- Website Chính phủ;
- Sở Tư pháp;
- CVP, PCVP (Ô. Đạt);
- Trung tâm CB-TH;
- NCTH
- Lưu VT, KT2(80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

DANH MỤC

CÂY CẤM TRỒNG, CÂY HẠN CHẾ TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG ĐÔ THỊ THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

1. Danh mục cây cấm trồng trên đường đô thị:

Hai mươi chín (29) loài cây sau đây cấm trồng trên vỉa hè và dải phân cách đường đô thị.

Stt

Loài cây

Ghi chú

Tên Việt Nam

Tên khoa học

1

Bạch đàn chanh

Eucalyptus maculata var citriodora

Cây lấy gỗ theo thời vụ từ 5 - 7 năm, cây có độ cao lớn, tán thuỗn, không có giá trị bóng mát.

2

Bạch đàn đỏ

Eucapyptus hobusta smith

3

Bạch đàn lá liễu

Eucapyptus exerta f.v muell

4

Bạch đàn trắng

Eucalyptus resinefera smith

5

Chò nâu

Dipterocarpus tonkinensis chev

Cây thân g lớn.

6

Chùm bao ln

Hydnocarpus anthelmintica pierre

Quả to, rụng gây nguy him.

7

Dáng hương

Pterocarpus pedatus pierre

Cây thân gỗ lớn

8

Dầu nưc

Parashrea stellata kur

9

Gáo

Sarcocephalus cordatus miq

Cành nhánh giòn dễ gãy, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

10

Keo lá tràm

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

11

Keo lai

Acacia mangium x Acacia auriculiformis.

12

Keo tai tượng

Acacia mangium Willd.

13

Mỡ

Manglietia glauca bl.

Cây lấy gỗ theo thời vụ, thân cao, không có giá trị bóng mát.

14

Mum

Mangifera foetida lour

Cây ăn quả, cành giòn, dễ gãy.

15

Nhãn

Euphoria longan (lour) steud

16

Sến

Bassia pasquieri h.lec

Cây thân gỗ lớn.

17

Tếch

Tectona graudis linn

Cây thân gỗ lớn, lá rụng nhiều.

18

Th

Diospyros bubra h.lec

Cây gỗ lớn, mùa quả bẩn đường phố.

19

Trôm

Sterculia foetida L.

Quả to, hoa có mùi.

20

Vông đông (Bã đậu)

Hura crepitans L.

Mủ và hạt độc.

21

B kết

Gleditschia fera (Lour.) Merr.

Thân có nhiều gai rất to.

22

Cao su

Hevea brasiliensis (A.Juss.) Muell. Arg.

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

23

Cô ca cảnh

Erythroxylum novagrana -tense (Morris.) Hieron

Lá có chất Cocain gây nghiện.

24

Gòn

Ceiba pentendra (l.) Gaertn.

Cành nhánh giòn, dễ gãy, quả chín phát tán ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

25

Trúc đào

Nerium oleander L.

Thân và lá có chất độc.

26

Xiro

Carissa caiandas L.

Thân và cành nhánh có rất nhiều gai.

27

Trám đen

Canarium nigrum engler

Quả khuyến khích leo trèo, gây mất vệ sinh đường phố.

28

Mã tiền

Strychnos nux-vomica

Hạt có chất Strychinine gây độc.

29

Gạo

Gossampinus malabarica merr

Thân có gai, cành nhánh giòn dễ gãy; rụng lá hoàn toàn vào mùa đông, hoa rụng gây mất vệ sinh, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

2. Danh mục cây hạn chế trồng trên đường đô thị:

Mười một (11) loài cây sau đây thuộc danh mục cây hạn chế trồng.

Stt

Loài cây

Ghi chú

Tên Việt Nam

Tên khoa học

1

Bàng (các loại)

Terminalia catappa L.

Dễ bị sâu (gây ngứa khi đụng phải).

2

Các loài cây ăn quả khác.

 

Cây có quả khuyến khích trẻ em leo trèo, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

3

Cau vua

Roystonea regia O.F. Cook

Bẹ lá to, cứng, gây nguy hiểm cho người, công trình và phương tiện.

4

Cọ

Livistona laribus Merr.ex Champ

Quả khuyến khích leo trèo, gây mất vệ sinh đường phố.

5

Da, Sung, Sanh

Ficus spp.

Các loài da có rễ phụ làm hư hại công trình và dạng quả sung ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

6

Dâu da xoan

Spondias lakonensis

Cây có quả khuyến khích trẻ em leo trèo, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

7

Dừa

Cocos nucifera L.

Quả to, rụng gây nguy hiểm.

8

Mò cua, Sữa

Alstonia scholaris L. R. Br

Cành nhánh giòn, dễ gãy. Hoa có mùi gây khó chịu kho người.

9

Si

Ficus benjamina linn

Có rễ phụ làm hư hại công trình. Không cấm trồng đối với cây được trồng làm cây cảnh tạo tán.

10

Sọ kh, Xà cừ

Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.

Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông).

11

Trứng cá

Muntingia calabura L.

Quả khuyến khích trẻ em leo trèo; quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố. Cành nhánh giòn, dễ gãy.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về danh mục cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trên đường đô thị thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.609

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175