Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND điều chỉnh phân loại đường phố thị xã Đông Hà năm 2008 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 25/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 18/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2008/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 18 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ XÃ ĐÔNG HÀ NĂM 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa V, kỳ họp thứ 13 V/v Thông qua phương án phân loại đường phố thị xã Đông Hà năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân loại đường phố trên địa bàn thị xã Đông Hà năm 2008 đối với các tuyến đường chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếp loại - có mặt cắt dưới 6m, như sau:

1. Các tuyến đường đã được đổ nhựa hoặc bê tông (do Nhà nước đầu tư) có mặt cắt từ 3m đến dưới 6m: xếp loại 4d.

2. Các tuyến đường đã được đổ nhựa hoặc bê tông (do Nhà nước và nhân dân cùng làm hoặc do nhân dân tự đầu tư) có mặt cắt từ 3m đến dưới 6m: xếp loại 4e.

3. Các tuyến đường có mặt cắt dưới 3m xếp theo vị trí của các đường đã được xếp loại.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn thực hiện chi tiết Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008. Các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế Quảng Trị; Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà, Thủ trưởng các Ban ngành liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TV/Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PVP, CV;
- Lưu: VT,TM.

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2008/QĐ-UBND điều chỉnh phân loại đường phố thị xã Đông Hà năm 2008 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31