Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2449/QĐ-UBND năm 2012 về Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát địa hình tuyến đối với công trình đường dây tải điện trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 2449/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 14/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2449/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 7/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 100/TTr-SXD ngày 19/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát địa hình tuyến đối với các công trình đường dây tải điện trên địa bàn tỉnh Sơn La”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

- Đơn giá công bố kèm theo Quyết định này là cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo vào việc lập tổng mức đầu tư, dự toán và xác định các chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp những đề xuất kiến nghị về đơn giá đã công bố, xem xét thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng; (Báo cáo)
- Bộ Công Thương; (Báo cáo)
- TT Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;

- Lưu: VT. KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

PHẦN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
(kèm theo Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2012)

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá khảo sát địa hình tuyến đối với các công trình đường dây tải điện trên địa bàn tỉnh Sơn La quy định định mức chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

I. CƠ SỞ ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG:

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

- Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

- Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXD ngày 5/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công;

- Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng;

- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 7/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

- Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Sơn La Công bố bảng giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng và vật liệu xây dựng công trình tỉnh Sơn La.

- Định mức dự toán khảo sát địa hình tuyến đối với các công trình đường dây tải điện kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 11/8/2012 của UBND tỉnh Sơn La;

II. THÀNH PHẦN CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

1. Chi phí vật liệu

Chi phí vật liệu là các chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ cần thiết trực tiếp để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Sơn La theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Sơn La (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

Đối với những loại vật liệu chưa có trong thông báo giá thì tạm tính theo mức giá tham khảo tại thị trường. Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực; ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

2. Chi phí nhân công

Chi phí nhân công là toàn bộ chi phí của kỹ sư, công nhân trực tiếp cần thiết để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, lương phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lượng và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá khảo sát xây dựng được xác định như sau:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu là 1.400.000đồng/tháng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1, thang lương 7 bậc, mục 8.1.b - Xây dựng cơ bản - Nhóm II và bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Phụ cấp lưu động ở mức 40% tiền lương tối thiểu vùng, phụ cấp khu vực ở mức 50% lương tối thiểu vùng, phụ cấp không ổn định sản xuất bằng 10% tiền lương cơ bản, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cơ bản.

3. Chi phí máy thi công

Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp cần thiết để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy. Trong chi phí sử dụng máy không bao gồm chi phí nhân công điều khiển máy vì chi phí này đã được tính vào chi phí nhân công khảo sát xây dựng.

III. ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT

1. Thành phần công việc

1.1. Đối với tuyến ĐZ dưới 6kV:

- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.

- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp, lập đề cương kỹ thuật.

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.

- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Đóng cọc gỗ.

- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Điều tra số hộ công tơ.

- Sơ họa mặt bằng lưới điện gắn với các hộ phụ tải được cấp điện.

- Điều tra khoảng cách từ vị trí tập kết vật liệu đến từng vị trí cột trên tuyến phục vụ tính toán cự ly vận chuyển nội tuyến.

- Tính toán nội nghiệp, vẽ sơ đồ mặt bằng tuyến công trình.

- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.

- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ giao nộp tài liệu.

1.2. Đối với tuyến ĐZ điện từ 6kV đến 110 kV:

- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.

- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp, lập đề cương kỹ thuật.

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.

- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Đóng cọc, chôn mốc bê tông.

- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Đo cắt dọc tuyến công trình.

- Điều tra thông tin liên lạc, giao thông, sông suối, thủy văn, nhà cửa trong hành lang tuyến.

- Điều tra khoảng cách từ vị trí tập kết vật liệu đến từng vị trí cột trên tuyến phục vụ tính toán cự ly vận chuyển nội tuyến.

- Lập bản vẽ vị trí đấu nối, lập sơ đồ một sợi vị trí điểm đấu và thỏa thuận điểm đấu với đơn vị quản lý vận hành.

- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc tuyến công trình.

- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.

- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng và hệ số áp dụng:

- Đơn giá này áp dụng trong trường hợp giả định tọa độ và độ cao cục bộ công trình. Trường hợp nếu chủ đầu tư yêu cầu gắn công trình vào lưới tọa độ và độ cao nhà nước thì phải tính thêm phần xây dựng lưới tọa độ và độ cao.

- Cấp địa hình: Phụ lục phân cấp địa hình kèm theo Công bố số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

- Áp dụng cho đo vẽ tuyến đường dây mới.

- Đối với công trình phải lập dự án (thiết kế 2 bước gồm: bước khảo sát thiết kế cơ sở để lập dự án và khảo sát kỹ thuật phục vụ thiết kế bản vẽ thi công) thì bước khảo sát sơ bộ để lập dự án được tính bằng 0,3; bước khảo sát kỹ thuật phục vụ thiết kế bản vẽ thi công được tính bằng 0,7 so với giá trị khảo sát theo định mức này.

- Đối với công trình chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì hệ số = 1,0 so với giá trị khảo sát theo định mức này.

- Công tác phát cây tính ngoài đơn giá.

- Khi đo vẽ mặt cắt tuyến đường dây điện cũ thì chi phí nhân công và máy thi công điều chỉnh hệ số K = 0,75.

3. Bảng giá: đo vẽ mặt cắt địa hình tuyến đường dây dưới 6kV

Mã hiệu

Tên công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

ĐZCO1.01101

- Cấp địa hình 1

100m

17.485

394.953

1.850

414.287

ĐZCO1.01102

- Cấp địa hình 2

100m

19.245

513.438

2.512

535.195

ĐZCO1.01103

- Cấp địa hình 3

100m

25.399

666.773

3.331

695.502

ĐZCO1.01104

- Cấp địa hình 4

100m

27.159

866.572

4.548

898.279

ĐZCO1.01105

- Cấp địa hình 5

100m

33.314

1.115.160

6.370

1.154.843

ĐZCO1.01106

- Cấp địa hình 6

100m

35.074

1.463.648

8.882

1.507.603

4. Bảng giá: đo vẽ mặt cắt địa hình tuyến đường dây từ 6kV đến 110kV

Mã hiệu

Tên công tác

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

ĐZCO2.01101

- Cấp địa hình 1

100m

33.585

394.953

1.850

430.387

ĐZCO2.01102

- Cấp địa hình 2

100m

39.095

513.438

2.512

555.045

ĐZCO2.01103

- Cấp địa hình 3

100m

49.549

666.773

3.331

719.652

ĐZCO2.01104

- Cấp địa hình 4

100m

55.059

866.572

4.548

926.179

ĐZCO2.01105

- Cấp địa hình 5

100m

65.514

1.115.160

6.370

1.187.043

ĐZCO2.01106

- Cấp địa hình 6

100m

71.024

1.463.648

8.882

1.543.553

IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

1. Căn cứ vào nội dung và cơ sở xác định các thành phần chi phí trong đơn giá khảo sát trên đây; căn cứ vào phương án khảo sát được duyệt, các chủ đầu tư phải lập dự toán công tác khảo sát cần thực hiện (hoặc thuê các công ty tư vấn lập) theo quy định tại Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 7/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

2. Đối với những công tác khảo sát xây dựng chưa được quy định đơn giá hoặc những loại công tác khảo sát mới (áp dụng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm khác với quy định hiện hành, sử dụng thiết bị mới, biện pháp thi công mới, địa hình khác biệt), chủ đầu tư cùng nhà thầu khảo sát, tổ chức tư vấn căn cứ yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức để xác định định mức cho những công tác khảo sát này hoặc vận dụng các định mức tương tự đã sử dụng ở các công trình khác làm cơ sở xác định chi phí khảo sát xây dựng thực hiện phương thức đấu thầu. Các định mức trên được gửi về Sở Xây dựng để theo dõi, kiểm tra; Trường hợp chỉ định thầu thì Chủ đầu tư phải gửi các định mức này về Sở Xây dựng để thỏa thuận với Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tập hợp định mức chưa có trong hệ thống định mức hiện hành định kỳ hàng năm gửi về Bộ Xây dựng để nghiên cứu bổ sung và ban hành áp dụng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2449/QĐ-UBND năm 2012 về Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát địa hình tuyến đối với công trình đường dây tải điện trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.801

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144