Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 240/QĐ-UBND 2020 Đề án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 240/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Dương Văn Thắng
Ngày ban hành: 10/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN GÒ DẦU, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH ĐN NĂM 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3760/TTr-SXD ngày 26/12/2019 và Báo cáo số 253/BC-SXD ngày 31/01/2020 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 05/11/2010, như sau:

1. Điều chỉnh bảng cân bằng đất đai đến năm 2020 tại Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh QHC thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

Stt

Phân loại

Diện tích (ha)

Tỷ l (%)

MĐXD (%)

Tầng cao (tầng)

I

Đất dân dụng

435,78

71,16

 

 

1

Đất ở

277,35

 

 

 

 

Đất nhà ở theo d án

45,49

 

40-80

2-5

 

Đất nhà ở mt đ cao

52,02

 

70-80

3-5

 

+ Đất nhà ở thương mi khu chợ vải cũ

0,16

 

 

 

+ Đất nhà ở mt độ cao khác

51,86

 

 

 

 

Đất nhà ở mt đ trung bình

77,61

 

50-70

2-3

 

Đất nhà vườn biệt th

62,67

 

30-50

1-2

 

Đất nhà ở tư cải tạo

39,56

 

70-80

2-3

2

Đất công trình công công (cấp thị trấn)

20,05

 

 

 

 

Đất xây dựng công trình hành chính - văn hóa

3,52

 

30-40

2-3

 

Đất xây dựng công trình giáo dục

11,767

 

30-40

1-3

 

Đất công trình thương mại, dịch vụ

4,76

 

50-60

2-3

3

Đất cây xanh

62,09

 

 

 

4

Đất giao thông

76,29

 

 

 

II

Đất khác trong phạm vi dân dụng

56,33

9,20

 

 

1

Đất công trình công cộng cấp huyện

15,04

 

 

 

 

Đất công trình hành chánh - văn hóa

2,20

 

30-40

2-3

 

Đất công trình giáo dục (trường dạy nghề)

3,50

 

30-40

1-3

 

Đất công trình y tế (bệnh viện huyện)

2,20

 

30-40

3-5

 

Đất công trình thương mại, dịch vụ

6,24

 

50-60

3-10

 

Đất công trình thương mại dịch vụ và đất ở đô thị

0,9

 

50-60

3-10

2

Đất công viên cây xanh cấp huyện

41,29

 

 

 

III

Đất ngoài dân dụng

120,30

19,64

 

 

1

Đất tôn giáo

2,51

 

 

 

2

Sống, suối, kênh mương, mặt nước

12,74

 

 

 

3

Đất giao thông đối ngoại

47,80

 

 

 

4

Đất công nghiệp

6,25

 

 

 

5

Đất bến xe đối ngoại

1,00

 

 

 

6

Dán cảng Thanh Phước

50,00

 

 

 

 

Tổng cộng

612,41

100

 

 

2. Các nội dung khác đã được phê duyệt tại Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này là một phần của Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 05/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và thay thế Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ đô án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Giao Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu cập nhật, thể hiện trong hồ sơ quy hoạch chung những nội dung đã điều chỉnh và tổ chức công bcông khai quy hoạch điều chỉnh cục bộ đán Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tm nhìn đến năm 2030 theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Du; Thủ trưng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- CVP, PCVP : Nhung, Long;
- P. KTTC;
- Lưu: VT. VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
binhht_QDUB_016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 240/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đề án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh đến ngày 10/02/2020 tầm nhìn đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.272

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!