Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2336/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên tỉnh Lâm Đồng (phần trong nhà)

Số hiệu: 2336/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 20/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2336/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRUNG TÂM VĂN HÓA THANH THIẾU NIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG (PHẦN TRONG NHÀ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1018/KHĐT-XDTĐ ngày 14/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh điểm đ Khoản 6, Điều 1 Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên tỉnh Lâm Đồng (điều chỉnh tại Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 19/10/2010); cụ thể như sau:

1. Khoản 6- Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

đ) Hệ thống trang thiết bị: danh mục trang thiết bị nội thất đầu tư cho các khối nhà A, B, D và F (phần vốn ngân sách nhà nước) chi tiết danh mục trang thiết bị như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1018/KHĐT-XDTĐ ngày 14/11/2013.

2. Các nội dung khác của dự án thực hiện theo Quyết định số 472/QĐ- UBND ngày 02/3/2010 và Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2336/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên tỉnh Lâm Đồng (phần trong nhà)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


599
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196