Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2332/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 07/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2332/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ KÊNH TƯỚI BẮC NÚI CHÈ HUYỆN TIÊN DU

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07.2.2005của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét báo cáo thẩm định số 897/KH-XDCB ngày 05.12.2005 của Sở Kế hoạch và đầu tư về công trình kiên cố hoá kênh tưới bắc Núi Chè huyện Tiên Du;

 QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình kiên cố hoá kênh tưới bắc Núi Chè huyện Tiên Du với những nội dung chủ yếu nhu sau:

1. Tên dự án: Kiên cố hoá kênh tưới bắc Núi Chè.

2. Chủ đầu tư: Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Ðuống.

3. Ðịa điểm xây dựng: Các xã: Hoàn Sơn, Liên Bão, Phật Tích, Việt Ðoàn huyện Tiên Du.

Diện tích chiếm đất: Ðược xây dựng trên tuyến kênh cũ.

4. Quy mô đầu tư - Giải pháp xây dựng:

Công trình cấp IV, hệ số tưới mặt ruộng q = 0,91 l/s/ha, hệ số tiêu đồi núi, làng mạc q = 10,1 l/s/ha..

4.1. Kênh tưới: Kênh có mặt cắt hình thang m = 0,75, i = 2x10-4, n = 0,017, đáy đổ bê tông, thành gia cố bằng tấm BT đúc sẵn.

Đoạn

Lý trình

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Chiều cao (m)

1

K0 - K0+948

948

0,7

0,7

2

K0+948 - K1+670

722

0,7

0,7

3

K1+670 - K2+373

725

0,7

0,7

4

K2+373 - K3+80

707

0,7

0,7

 

4.2. Các công trình trên kênh: Xây dựng 4 cống dọc kênh F 80, nối dài 9 cống ngang kênh và xây mới 37 cống ngang kênh. Kết cấu gạch VXM mác 75, trần cống BTCT mác 200, cầu và tấm đan dân sinh xây mố gạch chỉ mác 75 bản mặt BTCT mác 200.

5. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

5.1 Vốn đầu tư:

- Tổng mức đầu tư: 1.541.506.000 đồng (một tỷ lăm trăm bốn mốt triệu lăm trăm linh sáu ngàn đồng).Trong đó:

- Xây lắp: 1.320.362.000 đồng.

- Chi khác: 137.371.000 đồng.

- Chi phí đdền bù: 10.368.000 đồng.

- Dự phòng: 73.405.000 đồng.

5.2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước, vốn địa phương đóng góp và các nguồn vốn khác.

6. Phân chia gói thầu:

Phần xây lắp của dự án là 1 gói thầu.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện:

- Quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

- Thời gian thực hiện: 2005 - 2007.

7. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Kiểm tra kết cấu và tính toán xử lý nền móng công trình trên kênh sao cho hợp lý và tiết kiệm.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Tiên Du; UBND các xã: Hoàn Sơn, Liên Bão, Phật Tích, Việt Ðoàn; Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Ðuống căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Tuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2332/2005/QĐ-CT ngày 07/12/2005 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình kiên cố hoá kênh tưới bắc Núi Chè huyện Tiên Du do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255