Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2276/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu nghỉ dưỡng cao cấp đồi Con Gái Lào Cai 2016

Số hiệu: 2276/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2276/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP ĐỒI CON GÁI, THỊ TRẤN SA PA.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu nghỉ dưỡng cao cấp đồi Con Gái, thị trấn Sa Pa;

Căn cứ Biên bản họp xin ý kiến nhân dân ngày 01/7/2016 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu nghỉ dưỡng cao cấp đồi Con Gái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 342/TTr-SXD ngày 11/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu nghỉ dưỡng cao cấp đồi Con Gái, thị trấn Sa Pa với những nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc triển khai thực hiện dự án chậm tiến độ, không đảm bảo được các yêu cầu đề ra. Do vậy, điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm mục tiêu tách phn lớn diện tích bãi đỗ xe và phần đất dịch vụ, cây xanh ra khỏi Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp đồi Con Gái. Phần diện tích điều chỉnh tách ra, sẽ chuyển lại cho UBND huyện Sa Pa thực hin công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án.

2. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

2.1. Điều chỉnh ranh giới, diện tích dự án.

- Điều chỉnh giảm diện tích 43.000 m2 (4,3ha) gồm: 1 phần bãi đỗ xe 1 (kí hiệu BX1.2) diện tích 17.515m2; bãi đỗ xe 2 (kí hiệu BX2) diện tích 9.100m2; đất dịch v(kí hiệu DV2) diện tích 3.580m2; đất cây xanh diện tích 7.085m2 và đất hạ tầng kỹ thuật 5.720m2 ra khỏi Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp đồi Con Gái.

- Tổng diện tích Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp đồi Con Gái còn lại sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch là 22,0 ha.

- Phần ranh giới, diện tích còn lại theo quy hoạch đã đưc phê duyệt tại Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 là 4,3 ha (gồm đất bãi đỗ xe, đất dịch vụ, đất cây xanh và đất hạ tầng kỹ thuật) sẽ chuyển lại cho UBND huyện Sa Pa thực hiện công tác GPMB, triển khai thực hiện dự án bãi đỗ xe.

2.2. Bảng thng kê sử dụng đt sau điu chỉnh cục bộ quy hoạch.

STT

Loại đất

Kí hiệu

Diện tích (m2)

Mật độ XD (%)

Chiều cao tối đa (m)

Số lưng (lô)

Tỉ l(%)

A.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Đồi Con Gái

 

220.000

 

 

 

83,65

1.

Đất quản lý - điều hành

QL-ĐH

1.990

40

10,5

1

0,76

2.

Đất bãi đỗ xe

BX

8.515

 

 

1

3,24

3.

Đất tổ hợp khách sạn 4* (4*+)

KS

17.680

30

15,0

1

6,72

4.

Đất dịch vụ

DV1

8.610

45

12,0

1

3,27

5.

Đất biệt thự sinh thái

BT

31.230

30

12,0

46

11,87

6.

Đất Spa - mát xa

SP1-2

3.810

30

8,0

2

1,45

7.

Đất bungalow nghỉ dưỡng

ND

6.475

30

10,5

21

2,46

8.

Đất thể dục thể thao

TDTT

10.570

40

10,5

1

4,02

9.

Đất cây xanh

CX

4.010

 

 

 

1,52

10.

Đất vườn hoa (vườn Hồng)

VHO

16.905

 

 

 

6,43

11.

Đất khu vãn cảnh

VC

2.465

 

 

2

0,94

12.

Đất cây xanh cảnh quan

CXCQ

53.150

 

 

 

20,21

13.

Đất giao thông + HTKT khác

 

57.995

 

 

 

22,05

B.

Dự án bãi đỗ xe

 

43.000

 

 

 

16,35

1.

Đất dịch vụ công cộng

DV2

3.580

45

12,0

1

1,36

2.

Đất bãi đỗ xe

BX

26.615

 

 

2

10,12

3.

Đất cây xanh cảnh quan 11

CXCQ11

7.085

 

 

 

2,69

4.

Đất giao thông + HTKT khác

 

5.720

 

 

 

2,17

C.

Tổng (A+B)

 

263.000

 

 

 

100,00

3. Các nội dung khác: Được giữ nguyên theo phương án quy hoạch đã đưc phê duyệt tại số Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 4/6/2015 của UBND tỉnh Lào Cai vviệc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu nghỉ dưỡng cao cấp đồi Con Gái, thị trấn Sa Pa.

(Có bản vẽ quy hoạch kèm theo).

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt Sở Xây dựng, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch cho tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn biết và thực hiện quy hoạch.

2. Tổ chức cắm mốc giới theo quy hoạch ngoài thực địa. Giao UBND huyện Sa Pa và cơ quan có thẩm quyền quản lý mốc giới theo quy định.

3. Thực hiện đầu tư các hạng mục theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
- Như điều 3 QĐ;
- Công ty TNHH SX hàng tiêu dùng Bình Tiên (04 bản);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT(Chung), QLĐT

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2276/QĐ-UBND ngày 19/07/2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu nghỉ dưỡng cao cấp đồi Con Gái, thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.392

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!