Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2213/QĐ-TTg năm 2011 về tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 27 cá nhân (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện Dự án di dân, tái định cư Nhà máy Thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2213/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2213/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2536/TTr-BNN-TCCB ngày 05 tháng 9 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2224/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 27 cá nhân (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện dự án di dân, tái định cư Nhà máy Thuỷ điện Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,
- Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hào, 10 b.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số: 2213/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TẬP THỂ

1. Văn phòng Tiểu ban chuyên trách về di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính;

3. Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu;

5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân, thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên;

6. Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La, tỉnh Điện Biên,

Đã có nhiều thành tích trong tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện dự án di dân, tái định cư Nhà máy Thuỷ điện Sơn La.

II. CÁ NHÂN

1. Ông Lê Thành Đô, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;

2. Ông Nguyễn Tuấn Phú, nguyên Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ;

3. Ông Lã Văn Lý, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, nguyên Chánh Văn phòng Tiểu ban chuyên trách về di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

4. Ông Phùng Văn Hào, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; thành viên Tiểu ban chuyên trách về di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Ông Phan Huy Thông, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, thành viên Tiểu ban chuyên trách về di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

6. Ông Phan Ngọc Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài Chính;

7. Ông Hà Mạnh Hoạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng, Phó Trưởng Tiểu ban chuyên trách xây dựng, Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thuỷ điện Sơn La;

8. Ông Nguyễn Tiến Khang, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký và Thống kê, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

9. Ông Đào Ngọc Thắng, Ủy viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

10. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng;

11. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó Giám đốc Sở Giao dịch I, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

12. Ông Đỗ Ngọc Long, Trưởng ban Hỗ trợ sau đầu tư và Quản lý vốn uỷ thác, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

13. Bà Phạm Lệ Dung, Phó Trưởng ban Cân đối kế hoạch, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

14. Ông Nguyễn Thành Phong, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Mường Lay, tỉnh Điện Biên;

15. Ông Nguyễn Văn Quảng, Giám đốc Chi Nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu;

16. Ông Trần Văn Chuông, Giám đốc Chi Nhánh Ngân hàng Phát triển Điện Biên;

17. Ông Đặng Bá Phong, Trưởng ban Quản lý dự án bồi thường, di dân, tái định cư tỉnh Lai Châu;

18. Ông Mai Văn Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu;

19. Ông Nguyễn Đức Đuyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

20. Ông Sùng A Trường, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên;

21. Ông Nguyễn Văn Song, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Phát triển nông thôn I, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, thành viên Tiểu ban chuyên trách về di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

22. Ông Lê Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng Tiểu ban chuyên trách về di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

23. Ông Lê Văn Thành, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

24. Ông Hà Xuân Đức, Chuyên Viên chính, Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

25. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng phòng Hỗ trợ và Ủy thác, Ban Hỗ trợ sau đầu tư và Quản lý vốn ủy thác, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

26. Ông Nguyễn Đức Giang, Lái xe Văn phòng Tiểu ban chuyên trách về di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

27. Ông Vũ Quang Minh, Lái xe, Tổ Tổng hợp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La, Tập đoàn Điện lực Việt Nam,

Đã có nhiều thành tích trong tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện dự án di dân, tái định cư Nhà máy Thuỷ điện Sơn La./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2213/QĐ-TTg năm 2011 về tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 27 cá nhân (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện Dự án di dân, tái định cư Nhà máy Thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.052
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70