Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2193/QĐ-UBND 2017 Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ du lịch Thanh Hóa

Số hiệu: 2193/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 26/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2193/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÀ VỆ SINH ĐẠT CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2017 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Quyết định 225/QĐ-TCDL ngày 08/5/2012 của Tổng cục Du lịch về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 v/v phê duyệt Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 v/v phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 09/6/2017 v/v thực hiện Chương trình phát triển Du lịch Thanh Hóa năm 2017 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tại Tờ trình số 1390/TTr-SVHTTDL ngày 06/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Đề án Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2025, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Đề án: Đề án xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án).

2. Giới hạn, phạm vi lập Đề án

2.1. Về không gian: Các điểm du lịch và khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được xác định trong Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

2.2. Về thời gian: Các số liệu hiện trạng được phân tích đánh giá trong giai đoạn đến hết năm 2016. Đề án được lập cho giai đoạn từ 2017 - 2025.

3. Quan điểm và mục tiêu của Đề án

3.1. Quan điểm:

Phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phát triển du lịch; các quy hoạch và các đề án liên quan; các quy định của pháp luật.

Phù hợp với định hướng phát triển du lịch của từng khu, điểm du lịch; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực.

Thiết kế nhà vệ sinh tiện ích, hiện đại, có tính thẩm mỹ cao, tạo sự thoải mái khi sử dụng, phù hợp với văn hóa, thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam và mỗi địa phương,

3.2. Mục tiêu:

Rà soát và đánh giá toàn bộ hiện trạng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại các điểm và khu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Rà soát và đánh giá toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, chất thải rn, bùn cặn...) của hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Quy hoạch hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ đi kèm.

Đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật đảm bảo việc sử dụng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng một cách tốt nhất hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ đi kèm.

Xây dựng cơ chế chính sách đồng bộ, phù hợp, nhằm thu hút đầu tư, quản lý và vận hành hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của Đề án

4.1. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu về hiện trạng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn toàn tỉnh:

- Điều tra thu thập số liệu, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

- Điều tra thu thập tài liệu, số liệu về các quy hoạch, dự án, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải, chất thải rắn...) của hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

- Điều tra thu thập tài liệu, số liệu báo cáo về hiện trạng xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

- Điều tra thu thập tài liệu hiện trạng về quản lý nhà nước, tổ chức quản lý vận hành và năng lực, trang thiết bị của các đơn vị quản lý hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

4.2. Khảo sát và đánh giá hiện trạng hệ thống nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch trên địa bàn toàn tỉnh:

- Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng phát triển khu, điểm du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2016.

- Đánh giá hiện trạng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đánh giá hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ đi kèm.

- Đánh giá năng lực phục vụ, khả năng vận hành, bảo dưng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch và hạ tầng kỹ thuật phục vụ đi kèm; chỉ ra các mặt đạt được, chưa đạt được từ đó đề ra các giải pháp cho quy hoạch trong giai đoạn tiếp theo.

- Khảo sát và đánh giá hiện trạng việc xã hội hóa hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ du khách tại các khu, điểm du lịch hiện nay.

- Cập nhật các quy hoạch ngành, quy hoạch chung các đô thị và các quy hoạch khác liên quan đã được phê duyệt.

4.3. Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025:

- Dự báo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Tóm tắt quy hoạch và chiến lược phát triển hệ thống các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2025.

- Dự báo nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh đạt chun phục vụ khách du lịch.

- Luận chứng và đề xuất cụ thể hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch về quy mô và số lượng nhà vệ sinh.

- Xác định các nguồn hạ tầng kỹ thuật phục vụ đi kèm đảm bảo việc sử dụng, vận hành nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; đề xuất các giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm.

- Đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật đảm bảo việc sử dụng, quản lý, vận hành, bão dưỡng một cách tốt nhất hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch và hạ tầng kỹ thuật phục vụ đi kèm.

- Đề xuất các giải pháp thiết kế các mẫu nhà vệ sinh phù hợp với các loại hình du lịch của tỉnh: Du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa; du lịch sinh thái cộng đồng và biển báo nhà vệ sinh đi kèm (2 - 3 mẫu mỗi loại).

4.4. Kế hoạch tchức thực hiện:

- Xác định kế hoạch thực hiện và các dự án ưu tiên đầu tư.

- Khái toán kinh phí và dự kiến các nguồn lực hiện.

- Đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm huy động nguồn vốn đầu tư, quản lý và vận hành hệ thống nhà vệ sinh công cộng.

- Tổ chức, phân công, phân cấp quản lý.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Các cơ quan tham gia thực hiện lập Đề án:

Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan thẩm định và trình duyệt Đề án: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ quan tổ chức lập Đề án: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị tư vấn: Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Đề án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

5.2. Kế hoạch thực hiện: Dự kiến tiến độ lập đề án trong 6 tháng kể từ khi Đcương, nhiệm vụ Đề án xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2025 được duyệt.

6. Hồ sơ sản phẩm của Đề án

6.1. Phần văn bản:

- Dự thảo quyết định phê duyệt Đề án của Chủ tịch UBND tnh (m theo Đề án).

- Tờ trình phê duyệt Đề án của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thuyết minh tóm tắt.

- Thuyết minh tổng hợp, các phụ lục, bảng biểu và bản vẽ A3 đính kèm.

- Các văn bản pháp lý liên quan.

6.2. Phần bản đồ:

- Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng tỷ lệ 1/100.000 - 1/250.000

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch (mỗi khu, điểm du lịch 1 bản vẽ).

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch (mỗi khu, điểm du lịch 1 bản vẽ).

- Bản vẽ thiết kế các mẫu nhà vệ sinh phù hợp với các loại hình du lịch của tỉnh: Du lịch biển đảo; du lịch văn hóa; du lịch sinh thái cộng đồng (tỷ lệ bản đồ sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập Đề án).

6.3. Đĩa CD: Đĩa CD bao gồm toàn bộ báo cáo, văn bản và hệ thống bản đồ của Đề án.

7. Kinh phí thực hiện lập Đề án: Tại Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phát triển Du lịch Thanh Hóa năm 2017.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan tổ chức lập Đề án), căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và nội dung phê duyệt tại quyết định này để triển khai, thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định; thẩm định và trình duyệt theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các s; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (2).
QD25/2017/N25B

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 26/06/2017 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Đề án Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


675

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102