Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 21/2000/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 25/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2000/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 21/2000/QĐ-BXD NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 4/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Viện;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công bố 327 văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành xây dựng hết hiệu lực (có danh mục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL NGÀNH XÂY DỰNG HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo quyết định số 21/2000/QĐ-BXD ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

QUYẾT ĐỊNH

Năm 1977

1

Quyết định

290/BXD-TC
ngày 1/6/1977

Về việc thành lập các tổ chức bảo vệ từ trên cơ quan Bộ xuống các đơn vị sản xuất trực thuộc Bộ.

2

Quyết định

365/BXD-VKT ngày 1/7/1977

Định mức dự toán bê tông cốt thép, đài nước, ống khói, xilo, mái bằng, mái lợp, xibroxi măng, mái lợp tôn.

3

Quyết định

493/BXD-QĐ ngày 7/8/1977

Ban hành chế độ sổ sách kế toán theo hình thức "Nhật ký chứng từ"

4

Quyết định

572/BXD ngày 30/9/1977

Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng QĐXD 65-77

5

Quyết định

629/BXD ngày 14/10/1977

Ban hành quy phạm kỹ thuật an toàn lao động trong sử dụng và vận hành các hệ thống cấp thoát nước QPXD 66-77

6

Quyết định

635/BXD-QĐ ngày 5/10/1977

Quy định trách nhiệm, quyền hạn quản lý công nhân trong các đơn vị thuộc Bộ

Năm 1978

7

Quyết định

01/BXD-KHKT ngày 2/1/1978

Ban hành kèm theo bản quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học kỹ thuật tại các đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ Xây dựng và các cơ sở, ty Xây dựng.

8

Quyết định

71/KHKT ngày 9/2/1978

Ban hành Quy phạm nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình đã xây dựng hoặc cải tạo xong QĐXD 73-78

9

Quyết định

143/BXD-KHKT ngày 13/3/1978

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học kỹ thuật- Bộ Xây dựng

10

Quyết định

231/BXD-ĐT ngày 10/4/1978

Ban hành mục tiêu chương trình đào tạo Trung học Kiến trúc xây dựng

11

Quyết định

478/BXD-ĐT ngày 13/7/1978

Ban hành mục tiêu chương trình đào tạo Trung học kinh tế

12

Quyết định

576/BXD-VKT ngày 24/8/1978

Ban hành tạm thời tập "Chỉ tiêu và định mức kinh tế kỹ thuật máy thi công.

13

Quyết định

580/BXD-VKT ngày 27/8/1978

Ban hành định mức tiêu dùng điện năng dùng để sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất sửa chữa cơ khí xây dựng, lắp máy và thi công xây dựng.

Năm 1979

14

Quyết định

98/BXD-ĐT ngày 26/2/1979

Ban hành mục tiêu chương trình đào tạo cán bộ trung học chuyên nghiệp vật liệu xây dựng chuyên ngành

- Sản xuất gạch, ngói, sành sứ.

- Sản xuất xi măng, vôi

15

Quyết định

322/BXD-KHKT ngày 25/6/1979

Ban hành tiêu chuẩn gạch chịu lửa sa mốt TCXD 77-79

16

Quyết định

127/BXD-ĐT ngày 13/8/1979

Ban hành mục tiêu chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

17

Quyết định

298/BXD-ĐT ngày 13/8/1979

Ban hành mục tiêu chương trình đào tạo Trung học Vật liệu xây dựng

Năm 1980

18

Quyết định

163/BXD/QĐ-VKT ngày 16/4/1980

Tạm thời quy định giá bán vỏ bao xi măng thu hồi của các đơn vị xây dựng

19

Quyết định

529/BXD/QĐ-VKT P6 ngày 24/11/1980

Quy định tạm thời giá bán buôn công nghiệp 1m2 Phibroxi măng

20

Quyết định

531/BXD/QĐ-VKT P6 ngày 26/11/1980

Quy định tạm thời giá thành toàn bộ 1m3 Bê tông mác 150

21

Quyết định

505/BXD-VKT ngày 18/11/1981

Ban hành định mức và đơn giá khảo sát xây dựng.

Năm 1981

22

Quyết định

45/BXD-VKT ngày 24/2/1981

Đơn giá XDCB áp dụng cho các công trình xây dựng do Việt nam thi công tại Xiêng khoảng- Lào.

23

Quyết định

116/BXD-QĐ ngày 23/3/1981

Ban hành thể lệ đăng ký nhà trong các thị xã, thị trấn.

24

Quyết định

186/BXD-QH ngày 27/4/1981

Về việc quy định nội dung công tác lập và ký hợp đồng thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng đô thị

25

Quyết định

196/BXD-VKT ngày 17/5/1981

Chỉ tiêu khái toán các bộ phận kết cấu nhà ở

26

Quyết định

356/BXD/-VKT ngày 3/8/1981

Ban hành tạm thời tập đơn giá dự toán những máy không có trong tập mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 1276-UB/KTXD và những máy trong khảo sát đo đạc xây dựng và cấp thoát nước, trong xây dựng dân dụng công nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng.

27

Quyết định

422/BXD-VKT ngày 7/9/1981

Ban hành định mức và đơn giá khảo sát xây dựng

28

Quyết định

478/BXD-VKT ngày 7/11/1981

Ban hành hệ số tăng mức lao động và đơn giá nhân công bình quân cho những công việc sản xuất gạch ngói đất sét nung hiện đang áp dụng tập định mức lao động ban hành theo Quyết định số 617/BXD -VKT ngày 10/9/1978

Năm 1982

29

Quyết định

16/BXD-KHKT ngày 15/1/1982

Về việc ban hành tiêu chuẩn quy phạm quy hoạch xây dựng các điểm dân cư xã- Hợp tác xã.

30

Quyết định

27/BXD-VKT ngày 5/2/1982

Tái bản sửa đổi bổ sung tập " Định mức vật tư trong sản xuất vật liệu xây dựng".

31

Quyết định

68/BXD-VKT ngày 12/3/1982

Về giá thu hồi vỏ bao xi măng

32

Quyết định

178/BXD-KHKT ngày 3/5/1982

Ban hành 2 tiêu chuẩn ngành: Gạch lát nền ép bán khô và gạch lát đất sét nung.

33

Quyết định

182/BXD-VKT ngày 5/6/1982

Ban hành kèm theo bảng giá" Dịch vụ về chi phí sử dụng vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dụng xe máy thi công dùng để thi công các công trình có vốn đầu tư nước ngoài xây dựng tại Hà nội.

34

Quyết định

209/BXD-VKT ngày 5/7/1982

Quy định thu hồi vỏ bao xi măng

35

Quyết định

307/BXD-VKT-P6 ngày 17/9/1982

Giá bán buôn công nghiệp sản phẩm ngói loại B, sứ vệ sinh.

36

Quyết định

434/BXD-KHCN ngày 11/12/1982

Ban hành Điều lệ đảm bảo chất lượng công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng

Năm 1983

37

Quyết định

77/BXD-QLTC ngày 3/3/1983

Ban hành "Bản danh mục thiết bị được phân cấp quản lý giữa Bộ và đơn vị cơ sở và tiêu chuẩn công nhân vận hành thiết bị trong ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

38

Quyết định

78/BXD-QLTC ngày 3/3/1983

Điều lệ tạm thời về quản lý thiết bị trong ngành xây dựng, Công nghiệp dân dụng và vật liệu xây dựng.

39

Quyết định

174/BXD-KHKT ngày 4/5/1983

Về việc ban hành 2 tiêu chuẩn: Nhà ở- Yêu cầu thiết kế TCN 108-83- Nhà ở căn hộ- Tiêu chuẩn thiết kế 20TCN 109-83

40

Quyết định

297/BXD-VKT-P6 ngày 21/7/1983

Quy định giá bán vỏ bao xi măng thu hồi của các đơn vị sử dụng xi măng bao và các đơn vị cung ứng vận tải.

41

Quyết định

343/BXD-VKT-P6 ngày 15/9/1983.

Quy định giá bán buôn công nghiệp tạm thời sản phẩm gạch không nung

Năm 1984

42

Quyết định

01/BXD-VKT ngày 3/1/1984

Định mức chuyên ngành cấp thoát nước, đơn giá ca máy cấp thoát nước, đơn giá sản phẩm gia công cơ khí chuyên ngành cấp thoát nước.

43

Quyết định

506/BXD-VKT6 ngày 21/10/1984

Về giá bán buôn công nghiệp các loại sản phẩm vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng do các xí nghiệp thuộc Bộ Xây dựng sản xuất.

44

Quyết định

562/BXD-KHKT ngày 14/11/1984

Ban hành tiêu chuẩn 20 TCN-124-84.

Năm 1985

45

Quyết định

55/BXD-VKT4 ngày 24/1/1985

Ban hành tạm thời nhóm mức lao động trong công tác sản xuất gạch lát nền xi măng cát vàng, bột màu.

46

Quyết định

108/BXD-KHKT ngày 27/2/1985

Ban hành 2 tiêu chuẩn ngành:

- Xi măng poolăng trắng- Yêu cầu kỹ thuật- 20 TCN-142-85.

- Xi măng poolăng- Phương pháp xác định độ trắng- 20 TCN-143-85.

47

Quyết định

273/BXD-VKT ngày 16/5/1985

Sửa đổi định mức số hiệu 19.1 bảng 19 trang 22 của tập "Định mức tiêu hao nhiên liệu cho xe máy trong xây dựng dân dụng, công nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng".

48

Quyết định

344/BXD-VKT3 ngày 29/11/1985

Ban hành tạm thời giá bán buôn đất đèn cho các đơn vị sản xuất thuộc Liên hiệp các xí nghiệp lắp máy.

49

Quyết định

349/BXD-KHKT ngày 3/12/1985

Ban hành 1 tiêu chuẩn ngành "Trình tự lập và xét duyệt các văn bản tiêu chuẩn của các tổ chức thuộc Bộ Xây dựng"

50

Quyết định

206/BXD-KHKT ngày 21/12/1985

Ban hành tiêu chuẩn Việt nam: Đất xây dựng- Các phương pháp thí nghiệm xác định đặc trưng trong phòng thí nghiệm (8 tiêu chuẩn).

Năm 1986

51

Quyết định

547/BXD-VKT4 ngày 10/2/1986

Ban hành mức chi phí tiền lương.

52

Quyết định

299/BXD-KHKT ngày 8/7/1986

Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế

53

Quyết định

431/BXD-VKT-KH ngày 13/10/1986

Ban hành tạm thời tỷ trọng chi phí tiền lương bình quân cho 1000 đồng giá trị sản lượng xây lắp đối với các đơn vị trực thuộc Bộ.

54

Quyết định

452/BXD-VKT3 ngày 22/10/1986

Ban hành định mức lao động, vật tư và máy chuyên ngành khảo sát xây dựng.

55

Quyết định

481/BXD-VKT3 ngày 5/11/1986

Ban hành tạm thời "định mức vật tư cơ khí xây dựng"

56

Quyết định

513/BXD-VKT6 ngày 24/11/1986

Giá bán lẻ kinh doanh thưong nghiệp tạm thời sản phẩm vật liệu xây dựng ở các tỉnh phía Bắc.

57

Quyết định

543/BXD-VKT6 ngày 9/12/1986

Ban hành tạm thời " Giá bán buôn công nghiệp sản phẩm cơ khí xây dựng"

58

Quyết định

546/BXD-VKT3 ngày 10/12/1986

Ban hành giá khảo sát xây dựng.

59

Quyết định

572/BXD-VKT3 ngày 24/12/1986

Ban hành tạm thời định mứchao hụt xi măng trong vận chuyển xi măng đi Nam tại khu vực đầu nguồn

Năm 1987

60

Quyết định

491/BXD-VKT3 ngày 20/1/1987

Ban hành hệ số điều chỉnh giá sản phẩm khảo sát xây dựng.

61

Quyết định

71/BXD-VKT6 ngày 6/3/1987

Ban hành giá bán kinh doanh thương nghiệp sản phẩm vật liệu xây dựng.

62

Quyết định

377/BXD-VKT3 ngày 25/3/1987

Ban hành định mức và giá sản phẩm gia công cơ khí khảo sát xây dựng.

63

Quyết định

205/BXD-KHKT ngày 16/5/1987

Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành " nghiệm thu sản phẩm gạch lát hoa và quy chế chấm điểm Hội thi gạch lát của ngành xây dựng gạch chịu lửa sa mốt TCXD 77-79

64

Quyết định

265/BXD-LĐTL ngày 13/6/1987

Ban hành tạm thời tiêu chuẩn cấp bậc công nhân

65

Quyết định

271/BXD-VKT6 ngày 18/6/1987

Ban hành tạm thời bổ sung một số đơn giá cho các công tác thuộc biện pháp thi công thực nghiệm nhà kích nâng sàn

66

Quyết định

352/BXD-VKT3 ngày 1/8/1987

Ban hành hệ số điều chỉnh giá sản phẩm khảo sát xây dựng.

67

Quyết định

407/BXD-TCLĐ ngày 17/9/1987

Ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân

68

Quyết định

437/BXD-VKT6 ngày 15/10/1987

Về giá bán buôn sản phẩm xi măng do các nhà máy xi măng thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng sản xuất

69

Quyết định

438/BXD-VKT6 ngày 15/10/1987

Về mức chiết khấu vật tư xi măng.

70

Quyết định

439/BXD-VKT6 ngày 15/10/1987

Về giá bán buôn sản phẩm bê tông đúc sẵn và cơ khí xây dựng

71

Quyết định

447/BXD-VKT3 ngày 20/10/1987

Ban hành bổ sung giá sản phẩm xây dựng cơ bản.

72

Quyết định

456/BXD-VKT6 ngày 21/10/1987

Ban hành giá bán buôn công nghiệp sản phẩm gạch ngói sành sứ xây dựng,đá, cát, sỏi, gannito, bê tông và sản phẩm cơ khí xây dựng.

73

Quyết định

503/BXD-VKT4 ngày 26/11/1987

Ban hành mức chi phí tiền lương cho sản phẩm khảo sát xây dựng.

74

Quyết định

530/BXD-VKT6 ngày 18/12/1987

Ban hành giá sản phẩm cơ khí xây dựng cấp thoát nước.

Năm 1988

75

Quyết định

12/BXD-VKT6 ngày 13/1/1988

Về giá bán vỏ bao xi măng thu hồi.

76

Quyết định

226/BXD-VKT6 ngày 10/8/1988

Về ban hành giá kinh doanh xi măng

77

Quyết định

288/BXD-VKT6 ngày 19/8/1988

Ban hành chí phí tiền lương đơn vị sản phẩm xi măng và phibro xi măng do Liên hiệp các xí nghiệp xi măng sản xuất

78

Quyết định

278/BXD-VKT6 ngày 7/10/1988

Ban hành giá vốn sản phẩm tấm lợp phibro xi măng

79

Quyết định

298/BXD-KHKT ngày 21/10/1988

Về việc ban hành tiêu chuẩnViệt nam về xây dựng: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- kết cấu bê tông cốt thép-Bản vẽ thi công

80

Quyết định

310/BXD-VKT3 ngày 1/11/1988

Ban hành đơn giá ca máy gia cố nền móng

81

Quyết định

339/BXD-KHKT ngày 13/12/1988

Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành "Giàn đá xây dựng"

Năm 1989

82

Quyết định

84/BXD-VKT6 ngày 8/4/1989

Ban hành giá bán xi măng do Liên hiệp các xí nghiệp xi măng sản xuất

83

Quyết định

86/BXD-VKT6 ngày 8/4/1989

Ban hành giá bán buôn công nghiệp các sản phẩm bi, đạn nghiền xi măng do Liên hiệp các xí nghiệp cơ khí xây dựng sản xuất

84

Quyết định

96/BXD-VKT ngày 10/5/1989

Ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng

85

Quyết định

95/BXD-VKT ngày 10/5/1989

Ban hành giá thiết kế công trình XDCB

86

Quyết định

325/BXD-VKT ngày 10/5/1989

Ban hành tạm thời định mức dự toán công tác trung tu đường, hè phố và tổ chức giao thông nội thành. khảo sát XD

87

Quyết định

196/BXD-VKT ngày 11/7/1989

Ban hành tập giá khảo sát xây dựng

88

Quyết định

195/BXD- GP ngày 20/7/1989

Về việc ban hành tiêu chuẩn về xây dựng "Bể chứa bằng bê tông cốt thép- Quy phạm thi công và nghiệm thu"

89

Quyết định

205/TCH ngày 11/8/1989

Về việc ban hành tiêu chuẩn về xây dựng "Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế"

90

Quyết định

250/BXD-GĐ ngày 14/10/1989

Quy chế đăng ký hành nghề kinh doanh thiết kế xây dựng

91

Quyết định

255/BXD-VLXD ngày 15/10/1989

Quản lý nhãn hiệu và chất lượng vật liệu xây dựng trong sản xuất kinh doanh

92

Quyết định

255/BXD ngày 18/10/1989

Quy chế đăng ký hành nghề kinh doanh xây dựng.

Năm 1990

93

Quyết định

33/BXD-KHKT ngày 17/2/1990

Về việc ban hành tiêu chuẩn Việt nam: "Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-90"

94

Quyết định

208 (61b)/BXD-TCKT ngày 23/3/1990

Ban hành kèm theo bản quy định tạm thời chế độ kế toán đối với các đơn vị xây dựng trực thuộc Bộ ở các đơn vị ngoài nước

95

Quyết định

81/BXD- VKT ngày 25/4/1990

Về việc ban hành tạm thời chế độ kinh phí cho hoạt động quản lý các công trình nhà nước uỷ nhiệm cho Bộ Xây dựng

96

Quyết định

133/BXD-VKT ngày 25/6/1990

Về Quy chế đại lý bán lẻ xi măng

97

Quyết định

132/BXD-VLXD ngày 26/6/1990

Ban hành Quy chế hành nghề kinh doanh xi măng.

98

Quyết định

209/BXD-VKTM ngày 10/11/1990

Ban hành bảng giá ca máy và thiết kế xây dựng.

99

Quyết định

252/BXD-VKT3 ngày 9/12/1990

Ban hành định mức dự toán chuyên ngành cấp thoát nước

100

Quyết định

244/BXD-GĐ ngày 24/12/1990

Ban hành Điều lệ giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư

Năm 1992

101

Quyết định

29/BXD-KTTC ngày 27/1/1992

Điều chỉnh giá khảo sát xây dựng

102

Quyết định

77/BXD-VKT ngày 25/4/1992

Ban hành định mức dự toán tạm thời về lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

103

Quyết định

102/BXD-GĐ ngày 15/6//1992

Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Năm 1993

104

Quyết định

22/BXD-QLXD ngày 26/1/1993

Quy chế đăng ký hành nghề xây dựng.

105

Quyết định

27/BXD-VKT ngày 2/2/1993

Ban hành chỉ tiêu định mức tiêu hao kinh tế kỹ thuật cho sản xuất xi măng Pooclăng PC30

106

Quyết định

92/BXD-GĐ ngày 17/4/1993

Hành nghề khảo sát thiết kế

107

Quyết định

158/BXD-CSXD ngày 22/6/1993

Ban hành Quy chế hoạt động và đăng ký hành nghề của Công ty tư vấn xây dựng

108

Quyết định

265/BXD-VKT ngày 25/10/1993

Ban hành tạm thời định mức dự toán các công tác gia công, chế tạo các sản phẩm chiếu sáng công cộng.

109

Quyết định

328/BXD-VKT ngày 31/12/1993

Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng .

Năm 1994

110

Quyết định

60/BXD-VKT ngày 30/3/1994

Quy chế đấu thầu xây lắp.

111

Quyết định

1647/BXD-KH ngày 7/11/1994

Việc quản lý xây dựng- xuất nhập khẩu trong xây dựng.

112

Quyết định

535/BXD-GĐ ngày 14/12/1994

Quy chế bảo hành công trình xây dựng.

113

Quyết định

536/BXD-GĐ ngày 14/12/1994

Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng

114

Quyết định

556/BXD ngày 30/12/1994

Ban hành quy chế nội quy tiếp công dân.

Năm 1995

115

Quyết định

21/BXD-VKT ngày 10/6/1995

Ban hành bản: "Qui định về chi phí tư vấn xây dựng".

116

Quyết định

20/BXD-GĐ ngày 10/6/1995

Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

117

Quyết định

177/BXD-VKT ngày 17/7/1995

Ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng.

Năm 1996

18

Quyết định

501/BXD-VKT ngày 18/9/1996

Chi phí thẩm định và tư vấn đầu tư và xây dựng

119

Quyết định

497/BXD-GĐ ngày 18/9/1996

Lập, thẩm định xét duyệt thiết kế công trình xây dựng.

120

Quyết định

498/BXD-GĐ ngày 18/9/1996

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

121

Quyết định

500/BXD-CSXD ngày 18/9/1996

Quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Năm 1997

122

Quyết định

499/BXD-GĐ ngày 18/9/1997

Bảo hành xây lắp công trình

123

Quyết định

540/BXD-GĐ ngày 21/11/1997

Bảo hành xây lắp công trình

124

Quyết định

541/BXD-GĐ ngày 22/11/1997

Lập, thẩm định xét duyệt thiết kế

Năm 1999

125

Quyết định

35/1999/QĐ-BXD ngày 12/11/1999

Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.

126

Quyết định

45/1999/QĐ-BXD ngày 2/12/1999

Ban hành định mức chi phí tư vấn dầu tư và xây dựng.

THÔNG TƯ

Năm 1977

1

Thông tư

21/BXD ngày 10/8/1977

Hướng dẫn việc lập quy hoạch và thẩm tra để trình xét duyệt quy hoạch xây dựng đô thị, tiểu khu nhà ở, khu nhà ở và đường phố

2

Thông tư

25/BXD-PC ngày 28/9/1977

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của bộ phận pháp chế ở cơ sở.

3

Thông tư

14/BXD ngày 3/5/1977

Hướng dẫn việc đẩy mạnh công tác xây dựng và tăng cường quản lý việc thực hiện các định mức lao động trong ngành xây dựng.

Năm 1978

4

Thông tư

08/BXD ngày 12/4/1978

Hướng dẫn khen thưởng cho cán bộ công nhân viên thuộc hệ dân chính đảng ở các tỉnh và thành phố phía nam có thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

5

Thông tư

19/BXD-TCCB ngày 14/7/1978

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ quan xây dựng, cơ quan nhà đất và công trình công cộng địa phương.

Năm 1979

6

Thông tư

02/BXD-VP ngày 5/1/1979

Hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng nhà thầu xây dựng

7

Thông tư

11/BXD-TV ngày 10/4/1979

Về việc đẩy mạnh thực hiện hình thức sổ sách kế toán nhật ký chứng từ trong các đơn vị sản xuất- kinh doanh thuộc Sở, Ty xây dựng

8

Thông tư

28/BXD-TT ngày 27/9/1979

Hướng dẫn việc phân công phân cấp trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng Thủ đô

Năm 1980

9

Thông tư

37/BXD-VP/QS ngày 23/2/1980

Hướng dẫn về việc thi hành Quyết định số 333/CP ngày 10/10/1980 của Hội đồng Chính phủ về vấn đề tuyển quân đợt 2 năm 1980 (học sinh tốt nghiệp đại học)

10

Thông tư

12/BXD-VKT ngày 1/4/1980

Hướng dẫn thực hiện giá gạch ngói đất nung theo phẩm cấp ban hành năm 1980

11

Thông tư

19/BXD-KHKT ngày 24/5/1980

Tăng cường chất lượng công tác thiết kế và thi công xây dựng.

12

Thông tư

38/BXD-TV5 ngày 15/11/1980

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ đăng ký kinh doanh thuộc khu vực kinh tế tập thể và cá thể trong chuyên ngành xây dựng công nghiệp dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng, cho thuê nhà.

Năm 1981

13

Thông tư

02/BXD-TT ngày 19/1/1981

Về tăng cường quản lý việc mua bán nhà cửa của tư nhân tại các đô thị.

14

Thông tư

04/TT/BXD ngày 23/2/1981

Cải tiến công tác kế hoạch hoá.

15

Thông tư

07/BXD-TV5 ngày 9/3/1981

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 64/CP ngày 23/2/1981 của Hội đồng Chính phủ về việc giao nộp sản phẩm của các xí nghiệp quốc doanh và tập trung các nguồn thu tiền mặt vào Nhà nước.

16

Thông tư

4a-BXD-VT ngày 17/3/1981

Hướng dẫn một số điểm cụ thể để thực hiện Quyết định số 25/CP của Hội đồng Bộ trưởng trong ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.

17

Thông tư

20/BXD/VKT 5 ngày 26/6/1981

Hướng dẫn thi hành chế độ phụ trợ cấp lương tạm thời trong ngành xây dựng dân dụng- công nghiệp.

18

Thông tư

29 ngày 24/7/1981

Quy định tạm thời về "Định mức đơn giá tiền lương thiết kế và khảo sát các công trình xây dựng dân dụng".

19

Thông tư

30/BXD-VKT5 ngày 25/7/1981

Quy định tạm thời về điều chỉnh giá thiết kế quy hoạch cho các đô thị.

20

Thông tư

36b-BXD/KHKT ngày 13/8/1981

Hướng dẫn tạm thời bản Điều lệ về sáng kiến sáng chế ban hành kèm theo Nghị định 31/CP

Năm 1982

21

Thông tư

05/BXD-QLN ngày 11/2/1982

Hướng dẫn việc tổ chức và giúp đỡ tư nhân sửa chữa nhà tại các thành phố, thị xã, thị trấn.

Năm 1983

22

Thông tư

31/BXD-KHCN ngày 9/11/1983

Hướng dẫn thi hành Điều lệ về sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định 31/CP.

23

Thông tư

33/BXD-CK-TV ngày 20/12/1983

Quy định một số điểm về chế độ thanh lý xe máy, thiết bị.

24

Thông tư

63/BXD-VKT năm 1983

Hướng dẫn xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý đối với các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.

Năm 1984

25

Thông tư

13/BXD-VT ngày 25/5/1984

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 195-HĐBT áp dụng cho sản xuất vật liệu xây dựng.

26

Thông tư

77/BXD ngày 15/11/1984

Hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục chuyển dịch quyền sở hữu nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của tư nhân tại các thành phố, thị xã, thị trấn.

27

Thông tư

82/BXD-KHKT ngày 30/11/1984

Hướng dẫn tạm thời việc khen thưởng hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học.

Năm 1985

28

Thông tư

72-BXD/VKT ngày 6/10/1985

Hướng dẫn xếp hạng các xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Năm 1986

29

Thông tư

68/BXD-VKT ngày 31/12/1986

Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh giá thiết kế

Năm 1987

30

Thông tư

02/BXD-TCKT ngày 9/1/1987

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ trong lĩnh vực tài chính ở các xí nghiệp xây lắp, khảo sát và thiết kế

31

Thông tư

54/BXD-LĐTL ngày 14/10/1987

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng và tiền lương và đời sống đối với công nhân viên chức thuộc Bộ Xây dựng.

Năm 1988

32

Thông tư

01/BXD-LĐTL ngày 13/1/1988

Hướng dẫn việc phân phối tiền lương và thu nhập đối với công nhân viên chức ngành xây dựng làm việc tại I rắc.

33

Thông tư

20-BXD/VKT ngày 17/5/1988

Hướng dẫn thực hiện bù giá 6 mặt hàng bán định lượng trong XDCB.

34

Thông tư

37/BXD-TCLĐ ngày 22/7/1988

Phân phối tiền lương và thu nhập đối với CNVC ngành xây dựng đi hợp tác lao động đồng bộ tại Liên xô.

35

Thông tư

40/BXD-KH ngày 18/8/1988

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 1989.

36

Thông tư

52/BXD-GĐTKXD ngày 6/10/1988

Hướng dẫn công tác giám sát của tác giả thiết kế công trình xây dựng.

Năm 1989

37

Thông tư

03/BXD/VKT ngày 10/1/1989

Hướng dẫn tạm thời về thực hiện đấu thầu trong xây dựng

38

Thông tư

14/BXD/VKT ngày 11/3/1989

Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản

39

Thông tư

25/TT-LT ngày 1/5/1989

Hướng dẫn thực hiện nghị định 88/HĐBT ngày 2/6/1988 của HĐBT về quyền làm chủ của tập thể lao động tại xí nghiệp quốc doanh nâng bậc lương cho công nhân

40

Thông tư

47/BXD-XDCB-ĐT ngày 5/8/1989

Hướng dẫn việc thực hiện của thường trực HĐBT về việc hoá giá nhà cấp III cấp IV tại các đô thị

Năm 1990

41

Thông tư

167/BXD-VKT ngày 4/7/1990

Hướng dẫn lập dự toán công trình XDCB

42

Thông tư

487/BXD-VLXD ngày 12/11/1990

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đăng ký hành nghề kinh doanh xi măng vàquy chế đại lý bán lẻ

43

Thông tư

553/BXD-GĐ ngày 22/12/1990

Quy định việc thẩm tra giám định thiết kế công trình do đợn vị thuộc Bộ lập

Năm 1992

44

Thông tư

01/BXD-GĐ ngày 16/1/1992

Hướng dẫn nội dung phương thức thẩm tra thiết kế những công trình do các đơn vị thuộc Bộ lập

45

Thông tư

02/BXD-ĐT ngày 29/4/1992

Hướng dẫn thực hiện ý kiến của thường trực HĐBT về hoá giá nhà cấp III, cấp IV ( thay thế thông tư 47/BXD-XDCB-ĐT ngày 5/8/1989)

46

Thông tư

56/BXD ngày 30/4/1992

Hướng dẫn trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo

47

Thông tư

04/BXD-KHKT ngày 15/5/1992

Về việc sử dụng các phụ gia vào các công trình xây dựng

48

Thông tư

06/BXD-QLXD ngày 17/6/ 1992

Hướng dẫn thiết kế thi công hệ thống tải điện 500KW Bắc nam

49

Thông tư

08/BXD-ĐT ngày 18/8/1992

Hướng dấn sửa đổi thôngtư số 02/BXD-ĐT ngày 29/4/1992 của BXD về viẹc hoá giá nhà cấp III, cấp IV tại các đô thị

Năm 1993

50

Thông tư

02/BXD-QLXD ngày 26/1/1993

Hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vồn đầu tư nước ngoài tại Việt nam

51

Thông tư

03/BXD-QLXD ngày 26/1/1993

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép cho nhà thầu nươc ngoài

52

Thông tư

11/BXD-VKT ngày 5/4/1993

Hướng dẫn tố chức và hoạt động của ban quản lý công trình

53

Thông tư

20/BXD-GĐ ngày 11/9/1993

Hướng dẫn bổ sung nội dung các bước thiết kế và lập thiết kế các công trình xây dựng cơ bản.

54

Thông tư

23/BXD-GĐ ngày 25/9/1993

Hướng dẫn bổ sung việc nghiệm thu công trình có vốn đầu tư nước ngoài hoặc do hãng nước ngoài xây dựng tại Việt nam

55

Thông tư

26/BXD-VKT ngày 31/12/1993

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XDCB theo chế độ tiền lương mới.

Năm 1994

56

Thông tư

03/BXD-VKT ngày 30/3/1994

Hướng dẫn việc xây dựng đơn giá XDCB và lập dự toán các công trình XDCB.

57

Thông tư

391/BXD ngày 25/11/1994

Hướng dẫn trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại- tố cáo.

58

Thông tư

23/BXD-VKT ngày 15.12.1994

Hướng dẫn việc lập và quản lý giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

59

Thông tư

24/BXD-KTQH ngày 16/12/1994

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng các công trình trong đô thị

Năm 1995

60

Thông tư

08/BXD-CSXD ngày 30/3/1995

Hướng dẫn quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt nam.

61

Thông tư

18/BXD-VKT ngày 10/6/1995

Hướng dẫn việc thực hiện các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng

62

Thông tư

22/BXD-Viện Kinh tế ngày 17/7/1995

Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát

Năm 1996

63

Thông tư

05/BXD-KTQH ngày 18/9/1996

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

Năm 1998

64

Thông tư

04/1998/TT-BXD ngày 19/12/1998

Về việc sửa đổi, bổ sung mục 2 phần I Thông tư hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng số 05/BXD-KTQH ngày 18/9/1996 của Bộ Xây dựng.

Năm 1999

65

Thông tư

01/1999/TT-BXD ngày 16/1/1999

Hướng dẫn lập dự toán công trình XDCB theo luật thuế V.A.T, thuế thu nhập doanh nghiệp

66

Thông tư

08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999

Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH ( 18 VĂN BẢN)

Năm 1977

1

TTLB Xây dựng- Bộ Tài chính

35/TT-LB ngày 6/8/1977

Quy định tạm thời định mức chi phí khảo sát và thiết kế các công trình xây dựng cơ bản

Năm 1978

2

TTLB Bộ Quốc phòng- Bộ Xây dựng

13/XD-QP ngày 21/6/1978

Đối với lực lượng xây dựng công nghiệp và dân dụng của Bộ Quốc phòng

3

TTLB Bộ XD và Bộ NNPT &NT

20/TT-LB ngày 31/8/1978

Hướng dẫn về công tác xây dựng cơ bản các công trình công nghiệp và dân dụng của ngành nông nghiệp

4

TT LB Bộ XD và Bộ Hải sản

10/TT-LB ngày 30/8/1978

Hướng dẫn công tác xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng phát triển ngành hải sản

Năm 1979

5

TTLB UB Vật giá NN- Bộ XD

57/VGNN-XD ngày 1/2/1979

Hướng dẫn giá mua máy thiết bị trong cải tạo XHCN đối với ngành xây dựng tại các tỉnh miền Nam.

Năm 1980

6

TT LB UB Vật giá NN- Bộ XD

04/VGNN-XD ngày 17/3/1980

Về nguyên tắc chỉ đạo và phân công, phân cấp quy định giá sản phẩm gạch, ngói

Năm 1981

7

TTLB Xây dựng- Quốc phòng

28/XD-QP ngày 20/7/1981

Tổ chức chỉ huy quản lý các đơn vị quân đội làm kinh tế thuộc Bộ Xây dựng.

Năm 1982

8

TTLB Bộ Xây dựng- Bộ Nội vụ

46B/TT-LB ngày 2/11/1982

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị Hội đồng Bộ trưởng và Nghị quyết hội nghị Liên Bộ Xây dựng- Bộ Nội vụ về việc tăng cường công tác bảo vệ các công trình trọng điểm của Nhà nước.

Năm 1985

9

TTLB Bộ XD- Bộ QP

98/LB/XD-QP ngày 30/1/1985

Thay đổi phương thức và tổ chức quản lý các đơn vị quân đội tham gia xây dựng các công trình do Bộ Xây dựng quản lý

Năm 1989

10

TTLB Bộ Xây dựng- Uỷ ban Vật giá NN

04/TTLB ngày 5/12/1989

Về các biện pháp bình ổn giá xi măng ở các tỉnh phía nam

Năm 1992

11

TT LB Bộ Xây dựng- Tổng cục ruộng đất

07/LB-TT ngày 1/3/1992

Hướng dẫn việc sản xuất gạch ngói nung nhằm bảo vệ đất canh tác

12

TTLB Bộ TC- Bộ XD- Ban VGCP

07/LB/VC-TC-XD ngày 30/10/1992

Hướng dẫn thông báo và kiểm sát giá vật liệu xây dựng, giá thiết bị trong XDCB.

Năm 1993

13

TTLB Ban VGCP- Bộ XD

01/TTLB ngày 2/1/1993

Hướng dẫn cơ chế quản lý giá xi măng

14

TTLB Bộ Ban VGCP- Bộ XD

08/TTLB ngày 17/9/1993

Hướng dẫn cơ chế quản lý giá xi măng

15

TTLB Xây dựng- Thương mại

09/TTLB ngày 16/11/1993

Về quản lý kinh doanh buôn bán xi măng

Năm 1994

16

TTLB Uỷ ban KHNN- Bộ Xây dựng- Bộ Tài chính

09/TTLB ngày 10/6/1994

Hướng dẫn thủ tục xét duyệt lại luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán theo Quyết định 92/TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ

17

TTLB Xây dựng- Công nghiệp nặng

25/TTLB ngày 29/12/1994

Về quản lý khai thác và sử dụng hợp lý đá vôi

Năm 1995

18

TTLB Bộ Xây dựng- Uỷ ban KHNN- Bộ Tài chính

03/TTLB ngày 25/01/1995

Hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý đầu tư và Xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ

CHỈ THỊ

Năm 1977

1

Chỉ thị

12/BXD-TCLĐ ngày 8/4/1977

Xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ngành xây dựng.

2

Chỉ thị

17/BXD-TC ngày 03/6/1977

Về việc phân công trách nhiệm chuẩn bị thi hành điều lệ xí nghiệp

3

Chỉ thị

30/BXD-CT ngày 17/10/1977

Về việc đẩy mạnh công tác cải tạo XHCN đối với cơ sở sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng ở các tỉnh miền nam

Năm 1978

4

Chỉ thị

04/BXD-GĐ ngày 28/3/1978

Về công tác quản lý chất lượng thiết kế

5

Chỉ thị

06/BXD-ĐT ngày 8/4/1978

Tuyển sinh đào tạo cán bộ trung học xây dựng cho huyện cho các tỉnh phía Nam.

6

Chỉ thị

07/BXD ngày 11/4/1978

Về công tác tuyển chọn cán bộ CNV vào cơ quan xí nghiệp và việc nắm tình hình thuần khiết nội bộ.

7

Chỉ thị

09/BXD-GĐ ngày 2/5/1978

Kiểm tra chất lượng công trình.

8

Chỉ thị

15/BXD-LĐTL ngày 20/6/1978

Tổ chức nghiên cứu về bảo hộ lao động cho Giám đốc các công ty, xí nghiệp thuộc Bộ và thủ trưởng Cục, Vụ, Viện có liên quan

9

Chỉ thị

21/BXD-VP ngày 12/9/1978

Về việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế trong ngành xây dựng

10

Chỉ thị

24/BXD-TC ngày 28/9/1978

Điều động công nhân sản xuất sang làm công tác hành chính quản trị

11

Chỉ thị

26/BXD-VP ngày 14/10/1978

Về công tác khắc phục hậu quả sau lũ lụt trong ngành xây dựng

12

Chỉ thị

27/BXD-VP ngày 14/10/1978

Về việc thực hiện nghiêm chỉnh các thủ tục và trình tự kiến thiết cơ bản

13

Chỉ thị

28/BXD-LĐTL ngày 16/10/1978

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất lương thực và thực phẩm trong các đơn vị trực thuộc Bộ.

14

Chỉ thị

784/BXD-ĐT ngày 13/11/1978

Mục tiêu chương trình đào tạo trung học cấp thoát nước

15

Chỉ thị

32/BXD ngày 17/11/1978

Tổ chức chấn chỉnh công tác tổng hợp và thông tin điều độ

Năm 1979

16

Chỉ thị

04/BXD-VP ngày 15/2/1979

Về việc đẩy mạnh một số công tác trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng công trình thuỷ điện Hoà bình

17

Chỉ thị

16/BXD-ĐT ngày 18/5/1979

Phân công, phân cấp xây dựng mục tiêu chương trình đào tạo.

18

Chỉ thị

17/BXD-QLNĐ ngày 22/5/1979

Về công tác xây dựng quản lý khai thác các công trình chống bọn phản động Trung quốc

19

Chỉ thị

22/BXD-CT ngày 29/6/1979

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 217/CP về chế độ trách nhiệm chế độ kỷ luật chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân của cán bộ nhân viên và cơ quan nhà nước.

Năm 1980

20

Chỉ thị

01/BXD-VP ngày 9/1/1980

Về việc tận dụng sắt thép phế liệu trong xây dựng.

21

Chỉ thị

30/BXD-KH ngày 18/2/1980

Lập kế hoạch vật tư vận tải thiết bị hàng năm

22

Chỉ thị

07/BXD-QH ngày 17/3/1980

Về việc tham gia Hội nghị khoa học xây dựng nông thôn

23

Chỉ thị

08/BXD-LĐTL ngày 21/3/1980

Nâng bậc lương cho công nhân.

24

Chỉ thị

13/BXD-QH ngày 3/4/1980

Chuẩn bị hội nghị khoa học xây dựng nông thôn.

25

Chỉ thị

18/BXD-TCLĐ ngày 24/5/1980

Thi hành Nghị định số 25 NQ-TW cán bộ chính trị, giải quyết khó khăn về lương thực

26

Chỉ thị

20/BXD-LĐTL ngày 27/5/1980

Nâng bậc lương cho công nhân

27

Chỉ thị

1388/BXD-KHKT ngày 11/9/1980

Về việc điều tra tổng hợp tình hình hoạt động 3 mặt tiêu chuẩn hoá - đo lường -kiểm tra chất lượng trong ngành xây dựng.

28

Chỉ thị

35/BXD ngày 21/10/1980

Tăng cường công tác bảo hộ lao động

29

Chỉ thị

39/BXD-QS ngày 15/11/1980

Chuẩn bị động viên khi có chiến tranh

30

Chỉ thị

40/BXD-VP ngày 4/12/1980

Về việc đảm bảo các điều kiện khởi công các công trình công nghiệp và dân dụng.

Năm 1981

31

Chỉ thị

05/BXD ngày 5/2/1981

Chỉ thị chống tham nhũng tiêu cực

32

Chỉ thị

11/BXD ngày 30/4/1981

Đẩy mạnh nhiệm vụ chống tiêu cực.

33

Chỉ thị

12/BXD-ĐT ngày 6/5/1981

Về việc thực hiện hợp tác sử dụng lao động ngành xây dựng với các nước xã hội chủ nghĩa

34

Chỉ thị

23/BXD

-KHKT ngày

1/7/1981

Về việc đảm bảo chất lượng thi công lớp trát trần nhà.

35

Chỉ thị

36/BXD-VP ngày 31/8/1981

Về việc tăng cường biện pháp bảo vệ vật tư thiết bị trên các công trình xây dựng.

36

Chỉ thị

27/BXD

Về việc sử dụng xe máy và xăng dầu.

Năm 1982

37

Chỉ thị

20/BXD-VKT ngày 30/3/1982

Triển khai xây dựng giá cho công tác thiết kế công trình dân dụng- công nghiệp.

38

Chỉ thị

47A/BXD ngày 2/11/1982

Về việc thực hiện Nghị quyết 128 ngày 2/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về những biện pháp cấp bách để bảo vệ tài sản XHCN và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Năm 1983

39

Chỉ thị

01/BXD-TCLĐ ngày 26/1/1983

Tăng cường công tác phòng chống trách nhiệm lao động.

40

Chỉ thị

6/BXD ngày 18/4/1983

Chấn chỉnh tổ chức thanh tra chuyên trách ở cơ sở.

41

Chỉ thị

19/BXD-TV ngày 2/7/1983

Về việc chấn chỉnh thực hiện chế độ ghi chép ban đầu

42

Chỉ thị

22/BXD-QS ngày 26/8/1983

Về việc tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đảm bảo nhu cầu động viên Quân đội nhân dân Việt nam.

43

Chỉ thị

24/BXD-TCCB/KTXD ngày 15/9/1983

Về việc xây dựng chức danh đầy đủ và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức ngành xây dựng.

44

Chỉ thị

28/BXD-TCLĐ ngày 5/10/1983

Về việc giải quyết hậu quả trách nhiệm lao động.

45

Chỉ thị

26/BXD

-TV ngày

11/10/1983

Về việc chấp hành kỷ luật tài chính và thực hành tiết kiệm.

Năm 1984

46

Chỉ thị

27/BXD-VP ngày 9/6/1984

Về việc tổ chức sản xuất đất đèn.

47

Chỉ thị

16/BXD-VT ngày 27/4/1984

Về báo cáo tồn kho và báo cáo kiểm kê

48

Chỉ thị

76/BXD-TV ngày 13/11/1984

Về những việc cần làm để giảm bội chi tiền mặt.

49

Chỉ thị

94/BXD ngày 19/12/1984

Thực hiện Nghị định 26/HĐBT về công tác thanh tra

50

Chỉ thị

475/BXD ngày 20/12/1984

Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Năm 1985

51

Chỉ thị

06/BXD-LĐTL ngày 25/1/1985

Tăng cường chỉ đạo công tác đào tạo công nhân.

52

Chỉ thị

35/BXD ngày 17/5/1985

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo lập quy hoạch xây dựng ở 7 huyện điểm của Trung ương và các huyện điểm của tỉnh.

53

Chỉ thị

312/BXD-TCLĐ ngày 5/6/1985

Mục tiêu chương trình môn học 4 nghề xây dựng.

54

Chỉ thị

235/BXD-ĐT ngày 7/6/1985

Phân công phân cấp quản lý kế hoạch giáo dục

55

Chỉ thị

85/BXD-VKT ngày 16/11/1985

Tăng cường định mức kinh tế kỹ thuật trong ngành xây dựng

Năm 1986

56

Chỉ thị

9/BXD-VKT ngày 1/3/1986

Về việc soát xét, bổ sung sửa đổi các định mức lao động thi công xây dựng

57

Chỉ thị

45/BXD-XDCB ngày 15/6/1986

Về việc lập kế hoạch đầu tư và quản lý vốn đầu tư XDCB.

58

Chỉ thị

48/BXD-VP ngày 26/8/1986

Về việc tăng cường công tác bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn nội bộ, bảo vệ tốt tài sản XHCN và giữ gìn trật tự an ninh cơ quan.

59

Chỉ thị

03/BXD-TCKT ngày 15/9/1986

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong ngành xây dựng

Năm 1987

60

Chỉ thị

13/BXD ngày 11/4/1987

Tăng cường tổ chức và hiệu lực tổ chức thanh tra.

61

Chỉ thị

19/BXD-TCLĐ ngày 2/5/1987

Hội thi sản xuất gạch lát toàn quốc

62

Chỉ thị

44/BXD-VP ngày 29/8/1987

Về việc tiếp tục hưởng ứng "Những việc cần làm ngay" trong ngành xây dựng.

Năm 1988

63

Chỉ thị

14/TTKT ngày 15/4/1988

Về việc đăng ký hợp đồng kinh tế

64

Chỉ thị

42/BXD ngày 26/8/1988

Triển khai đợt thanh tra tài chính trong ngành xây dựng

65

Chỉ thị

51/BXD-KH ngày 4/10/1988

Về việc cung ứng xi măng cho các tỉnh miền trung và Tây nguyên quý IV/1988

66

Chỉ thị

57/BXD -VLXD ngày 24/10/1988

Về việc tổ chức sản xuất và sử dụng gạch nung rỗng trong xây dựng

67

Chỉ thị

63/BXD-ĐT ngày 26/11/1988

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị số 47/CT/TW và Chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng số 154/HĐBT về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất.

Năm 1989

68

Chỉ thị

01/BXD-TCKT ngày 02/1/1989

Về tài chính và tiền tệ

69

Chỉ thị

35/BXD-TCKT ngày 22/2/1989

Về việc giải quyết tình trạng nợ nần và chiếm dụng vốn lẫn nhau

70

Chỉ thị

49/BXD ngày 10/8/1989

Về việc tiến hành kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh

71

Chỉ thị

61a/BXD-KHKT ngày 16/10/1989

Về việc giao nhiệm vụ chế tạo ghi quay cho lò đứng nung CLinke xi măng.

Năm 1990

72

Chỉ thị

07/BXD-GĐXD ngày 5/2/1990.

Vận động chất lượng cao

73

Chỉ thị

236/BXD-VP ngày 7/8/1990

Về việc giải quyết một số vấn đề trong quan hệ giữa các đơn vị trực thuộc Bộ với các quỹ tín dụng ở các địa phương.

74

Chỉ thị

276/BXD-TCLĐ ngày 25/8/1990

Về công tác quản lý nồi hơi và vận hành thiết bị áp lực.

75

Chỉ thị

277/BXD-VKT ngày 27/8/1990

Về việc triển khai thực hiện Quyết định 143/HĐBT ngày 10/5/1990 trong các đơn vị của Bộ Xây dựng

76

Chỉ thị

477/BXD-XDCB ngày 5/11/1990

Chấn chỉnh công tác quản lý vốn

77

Chỉ thị

529/BXD/KH1 ngày 26/11/1990

Về việc quản lý chặt chẽ việc sử dụng lưu kho đồng và kim loại màu

78

Chỉ thị

542/BXD-KTTC ngày 8/12/1990

Về việc triển khai thực hành thanh toán công nợ giữa các đơn vị, tổ chức kinh tế

Năm 1991

79

Chỉ thị

107/BXD-KTTC ngày 2/3/1991

Về việc quản lý, sử dụng khấu hao cơ bản tập trung của Nhà nước để lại đầu tư các công trình xi măng quốc doanh Trung ương

80

Chỉ thị

227/BXD-NXB ngày 29/6/1991

Về công tác xuất bản và in ấn ở các đơn vị thuộc Bộ

81

Chỉ thị

380/BXD/KH6 ngày 5/10/1991

Về việc điều tra thực trạng xí nghiệp công nghiệp quốc doanh

82

Chỉ thị

391/BXD-KHKT ngày 15/10/1991

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26/NQ của Bộ Chính trị về KHC trong sự nghiệp đổi mới.

83

Chỉ thị

419/BXD-KTQH ngày 27/11/1991

Về việc tổng kết công tác thiết kế, thi công trang thiết bị cho các công trình cấp nước đô thị

84

Chỉ thị

198/BXD-KTTC ngày 8/12/1991

Về việc triển khai thực hiện thanh toán công nợ giữa các đơn vị, tổ chức kinh tế

Năm 1992

85

Chỉ thị

01/BXD-AL ngày 14/3/1992

Về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành nồi hơi và các thiết bị chịu áp lực

86

Chỉ thị

04/BXD-VP ngày 13/4/1992

Về việc chấn chỉnh công tác hành chính văn phòng

87

Chỉ thị

05/BXD-VP ngày 16/4/1992

Về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

88

Chỉ thị

19/BXD-QLVL ngày 6/11/1992

Về việc tổ chức và kiểm tra mỏ nguyên liệu sản xuất xi măng.

89

Chỉ thị

24/BXD-ĐT ngày 30/12/1992

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng đất xây dựng tại các đô thị.

Năm 1993

90

Chỉ thị

08/BXD-KH6 ngày 12/2/1993

Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê

91

Chỉ thị

09/BXD-QLXD ngày 23/2/1993

Thực hiện công tác đăng ký hành nghề xây dựng

Năm 1994

92

Chỉ thị

07/BXD-KHĐT ngày 4/5/1994

Tăng cường công tác quản lý các công trình đầu tư của Bộ

93

Chỉ thị

13/BXD-VP ngày 29/5/1993

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch quỹ quốc phòng toàn dân năm 1993 của Quận Hai Bà Trưng

94

Chỉ thị

05/BXD ngày 10/4/1994

Về việc tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

95

Chỉ thị

10/BXD-TTKT ngày 12/7/1994

Về việc ngành xây dựng tham gia triển lãm một số hình ảnh về công cuộc đổi mới theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

96

Chỉ thị

14/BXD-KH ngày 19/8/1994

Xây dựng kế hoạch 1995

97

Chỉ thị

16/BXD-TCKT

ngày 23/9/1994

Về việc cải cách kế toán trong các doanh nghiệp trực thuộc Bộ

98

Chỉ thị

21/BXD/KH ngày 15/10/1994

Về việc thực hiện các biện pháp để góp phần khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu long

Năm 1995

99

Chỉ thị

01/BXD-TCKT ngày 7/1/1995

Về việc thực hiện chế độ kế toán mới trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

100

Chỉ thị

29/BXD-TCKT ngày 17/11/1995

Về một số vấn đề trong quản lý tài chính ở các đơn vị thuộc Bộ.

Năm 1996

101

Chỉ thị

14/BXD-TCKT ngày 24/9/1996

Về việc đẩy mạnh công tác đầu tư và phát triển của ngành xây dựng.

VĂN BẢN CỦA UỶ BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ NƯ ỚC

QUYẾT ĐỊNH

Năm 1981

1

Quyết định

72/UB-VKT ngày 19/8/1981

Ban hành kèm theo tập "Định mức thời hạn sử dụng và tỷ lệ khấu hao các loại máy và thiết bị xây dựng

Năm 1986

2

Quyết định

14/UBXD ngày 17/1/1986

Quy định về việc cho xoá bỏ hiện trường khi công trình có sự cố

Năm 1987

3

Quyết định

114/UBXD ngày 4/9/1987

Điều tra, thống kê báo cáo sự cố kỹ thuật

THÔNG TƯ

Năm 1979

4

Thông tư

01/UB/TC ngày 7/7/1979

Hướng dẫn thi hành NĐ 156/CP ngày 16/4/1979 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập tổ chức quản lý tổng hợp công tác xây dựng cơ bản ở địa phương

Năm 1980

5

TTLB (UBXDCB- Bộ Nội vụ)

28/TT-LB ngày 17/6/1980

Thoả thuận thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy cho các công trình xây dựng

6

Thông tư

29/UB-VKT ngày 10/4/1981

Hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Chính phủ về việc mở rộng hình thức trả lương khoán lươg sản phẩm và các hình thức tiền lương trong xây dựng cơ bản

7

Thông tư

64/UB-VKT ngày 4/7/1981

Quy định việc điều chỉnh bổ sung đơn giá dự toán làm cơ sở thanh toán khối lượng công tác xây lắp năm 1981.

8

Thông tư

73/BXD- UB/VKT ngày 22/8/1981

Hướng dẫn điều chỉnh giá ca máy làm cơ sở thanh toán khối lượng công tác xây lắp năm 1981.

Năm 1982

9

TTLB Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước- Bộ Lâm nghiệp

104/TTLB ngày 11/12/1982

Hướng dẫn áp dụng quy phạm QPVL 16-97 phòng trừ mối mọt cho các công trình xây dựng

Năm 1983

10

Thông tư

178/UB-TT ngày 30/12/1983

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Uỷ ban (hoặc ban) xây dựng cơ bản tỉnh thành phố và đặc khu trực thuộc TW

Năm 1984

11

TTLB Bộ Tài chính- Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước

13/LB ngày 21/3/1984

Quy định về việc quản lý cấp phép và sử dụng vốn trong công tác thiết kế điển hình.

Năm 1985

12

Thông tư

107/UB-TT ngày 21/6/1985

Hướng dẫn tổ chức và nhiệm vụ của Vụ (hoặc Ban) XDCB các Bộ, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng

13

TTLB Uỷ ban Kế hoạch NN- Uỷ ban XDCB NN

108/TT-LB ngày 28/6/1985

Hướng dẫn việc sắp lại lực lượng và tổ chức lại sản xuất trong xây dựng theo tinh thần Nghị quyết 166-HĐBT ngày 25/12/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến quản lý XDCB.

14

Thông tư

751/UB-TT ngày 12/10/1985

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban quản lý công trình

15

Thông tư

139/UB-VKT ngày 14/10/1985

Hướng dẫn việc lập lại giá XDCB theo hệ thống giá lương mới.

16

Thông tư

146-UB/VKT ngày 25/10/1985

Hướng dẫn việc điều chỉnh các chi phí trong XDCB theo giá lương mới để làm căn cứ thanh toán sản phẩm xây dựng hoàn thành trong 4 tháng cuối năm 1985 (từ tháng 9 đến tháng 12/1985).

Tổng số: 327 văn bản

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 21/2000/QD-BXD

Hanoi, October 25, 2000

 

DECISION

PROMULGATING THE LIST OF LEGAL DOCUMENTS WHICH CEASE TO BE EFFECTIVE

THE MINISTER OF CONSTRUCTION

Pursuant to the Law on the Promulgation of Legal Documents;
Pursuant to the Government’s Decree No.15/CP of March 4, 1994 stipulating the functions, tasks and organizational structure of the Ministry of Construction;
At the proposals of the Director of the Legal Department and the heads of the departments and institutes,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate the list of 327 legal documents of the construction service which have ceased to be effective (see the list enclosed herewith).

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government and the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

MINISTER OF CONSTRUCTION
Nguyen Manh Kiem

 

LIST

OF THE CONSTRUCTION SERVICES LEGAL DOCUMENTS WHICH CEASE TO BE EFFECTIVE
(Promulgated together with the Construction Minister’s Decision No. 21/2000/QD-BXD of October 25, 2000)

DECISIONS

In 1977

1 Decision 290/BXD-TC On the setting up of guard organizations from the Ministry’s of June 1st, 1977 headquarters down to its production units

2 Decision 365/BXD-VKT On cost estimate norms for reinforced concrete, water tower, of July 1st, 1977 chimney, silo, flat roof, tile roof, fibro-cement and corrugated iron roof

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4 Decision 572/BXD of Regulating the rational use of cement in construction, coded September 30, 1977 QDXD 65-77

5 Decision 629/BXD of Promulgating the technical rules for labor safety in the use October 14, 1977and operation of water supply and drainage systems, coded QPXD 66-77

6 Decision 635/BXD-QD of Stipulating the responsibilities and powers for managing October 15, 1977 workers in the units attached to the Ministry.

In 1978

7 Decision 01/BXD-KHKT of Promulgating the Regulation on organization and operation January 2, 1978 of scientific and technical councils at the grassroots units attached to the Construction Ministry and the provincial/municipal construction services

8 Decision 71/KHKT of Promulgating the Rule on pre-acceptance test and use of February 9, 1978 projects which have been completely constructed or renovated, coded QDXD 73-78

9 Decision 143/BXD-KHKT Promulgating the Regulation on organization and operation of March 13, 1978 of the Scientific and Technical Council of the Construction Ministry

10 Decision 231/BXD-DT of Prescribing the objectives of the training program of the April 10, 1978 architectural and construction intermediate vocational shools

11 Decision 478/BXD-DT of Prescribing the objectives of the training program of the July 13, 1978 economic intermediate vocational schools

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.13 Decision 580/BXD-VKT of Promulgating the consumption norms of electric power August 27, 1978 consumtion for the construction materials production, construction engineering machinery manufacture and repair, construction machine installation and operation.

In 1979

14 Decision 98/BXD-DT of Prescribing the objectives of the program for training of February 26, 1979 intermediate-level cadres in specialized construction materials:

- Production of brick, roofing tile, ceramic and porcelain ware

- Production of cement and lime

15 Decision 322/BXD-KHKT Promulgating the standard of fire brick, TCXD 77-79 of June 25, 1979

16 Decision 127/BXD-DT of Prescribing the chief accountant fostering program’s August 13, 1979 objectives

17 Decision 298/BXD-DT of Prescribing the objectives of the training program of the August 13, 1979 construction materials intermediate vocational schools.

In 1980

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.19 Decision 529/BXD/QD-VKT Provisionally prescribing the per-m2 industrial wholesale P6 of November 24, price of fibro-cement sheets 1980

20 Decision 531/BXD/QD-VKT Provisionally prescribing the per-m3 total cost price of P6 of November 26, grade-150 concrete 1980

21 Decision 505/BXD-VKT of Promulgating the construction survey norms and unit prices.November 18, 1981

In 1981

22 Decision 45/BXD-VKT of On capital construction unit prices applicable to construction February 24, 1981 projects undertaken by Vietnamese parties in Xieng Khuang, Laos

23 Decision 116/BXD-QD of Promulgating the Regulation on registration of houses in March 23, 1981 provincial capitals and district towns

24 Decision 186/BXD-QH of Stipulating content of the drafting and signing of contracts April 27, 1981 for designing urban construction planning schemes

25 Decision 196/BXD-VKT Norms for general calculation of residential house structure of May 17, 1981 units

26 Decision 356/BXD-VKT Provisionally promulgating the tome of cost estimate unit of August 3, 1981 prices of machines not specified in the tome of economic and technical norms 1276-UB/KTXD and machines in the construction and water supply and drainage survey and measurement, in the civil and industrial construction and construction materials production

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.28 Decision 478/BXD-VKT of Promulgating the labor increase coefficient and average November 7, 1981 labor unit costs for jobs of making burnt clay bricks and roofing tiles, to which the tome of labor norms promulgated together with Decision No.617/BXD-VKT of September 10, 1978 is currently applied.

In 1982

29 Decision 16/BXD-KHKT of Promulgating the standards and rules for planning the January 15, 1982 construction of commune population-cooperative quarters

30 Decision 27/BXD-VKT of On re-edition with amendments and supplements of the February 5, 1982 tome "Supplies norms in the construction materials production"

31 Decision 68/BXD-VKT of On the price of reclaimed cement bags March 12, 1982

32 Decision 178/BXD-KHKT Promulgating 2 branch standards: semi-dry pressed and of May 3, 1982 baked clay flooring tiles

33 Decision 182/BXD-VKT Promulgating the index of charges of services on materials of June 5, 1982 use cost, labor cost and cost for use of construction vehicles and machines for constructing foreign-invested projects in Hanoi

34 Decision 209/BXD-VKT Stipulating the cement bag reclamation of July 5, 1982

35 Decision 307/BXD-VKT-P6 of On the industrial wholesale prices of B-grade roofing tiles September 17, 1982 and porcelain sanitary ware

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In 1983

37 Decision 77/BXD-QLTC Promulgating the List of equipment under the decentralized of March 3, 1983 management between the Construction Ministry and grassroots units and the criteria of workers who operate equipment in the industrial and civil construction and the construction materials production industry

38 Decision 78/BXD-QLTC of On the provisional Regulation on management of equipment March 3, 1983 in the industrial and civil construction and the construction materials industry

39 Decision 174/BXD-KHKT On promulgating 2 standards: Residential houses - Designing of May 4, 1983 requirements TCN 108-83, - Apartment houses - Designing standards 20 TCN 109-83

40 Decision 297/BXD-VKT-P6 Prescribing the selling price of cement bags reclaimed by of July 21, 1983 units using bagged cement and the supplying units

41 Decision 343/BXD-VKT-P6 of Prescribing the provisional industrial wholesale price of September 15, 1983 adobe bricks.

In 1984

42 Decision 01/BXD-VKT On the specialized water supply and drainage branch norms, of January 3, 1984 unit costs of water supply and drainage machine shift and unit prices of mechanical engineering products of the specialized water supply and drainage branch

43 Decision 506/BXD-VKT6 On the industrial wholesale prices of assorted construction of October 21, 1984 materials and construction engineering products manufac-tured by enterprises under the Construction Ministry

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In 1985

45 Decision 55/BXD-VKT4 of Provisionally promulgating groups of labor norms in the January 24, 1985 production of flooring tiles made of cement and yellow sand and powder paints

46 Decision 108/BXD-KHKT Promulgating 2 branch standards:of February 27, 1985 - White Portland cement - Technical requirements - 20 TCN -142 - 85

- Portland cement - Method of determining whiteness - 20 TCN

- 143 - 85

47 Decision 273/BXD-VKT of Amending norm coded 19.1, table 19, page 22 of the tome of May 16, 1985 "Fuel consumption norms for vehicles and machines in the civil and industrial construction and construction materials production"

48 Decision 344/BXD-VKT3 of Provisionally promulgating the wholesale price of calcium November 29, 1985 carbide to the production units under the Union of machine assembling plants

49 Decision 349/BXD-KHKT of Promulgating one branch standard of "Process of compiling December 3, 1985 and examining documents on standards of organizations under the Construction Ministry"

50 Decision 206/BXD-KHKT of Promulgating the Vietnamese standard: Construction land - December 21, 1985 experimental methods to determine the laboratory particularities (8 standards).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.51 Decision 547/BXD-VKT4 of Promulgating the wage expense norms February 10, 1986

52 Decision 299/BXD-KHKT Promulgating the branch standard: Pile foundation designing of July 8, 1986 standard

53 Decision 431/BXD-VKT-KH Provisionally promulgating the average wage expense ratio of October 13, 1986 for 1,000 dong of construction and installation value, applicable to units under the Ministry

54 Decision 452/BXD-VKT3 of Promulgating the labor, supplies and construction survey October 22, 1986 specialized machine norms

55 Decision 481/BXD-VKT3 of Provisionally promulgating the "construction mechanical November 5, 1986 engineering supplies norms"

56 Decision 513/BXD-VKT6 of On the provisional retail sale prices of construction November 24, 1986 materials in the northern provinces

57 Decision 543/BXD-VKT6 of Provisionally setting the "industrial wholesale prices of December 9, 1986 construction engineering products"

58 Decision 546/BXD-VKT3 of Promulgating the construction survey prices December 10, 1986

59 Decision 572/BXD-VKT3 of Provisionally promulgating the cement wastage norm in December 24, 1986 the transportation of cement from the regions where cement is manufactured to the South.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.60 Decision 491/BXD-VKT3 of Promulgating the coefficient regulating prices of construction January 20, 1987 survey products

61 Decision 71/BXD-VKT6 of Promulgating the commercial sale prices of construction March 6, 1987 materials

62 Decision 377/BXD-VKT3 of Promulgating the norms and prices of mechanical March 25, 1987 engineering products for construction survey activities

63 Decision 205/BXD-KHKT of On promulgating the branch standard of "Pre-acceptance test May 16, 1987 of flower-patterned flooring tiles and the marking regulation of the construction branch�s flooring tile contest for clay fire bricks, TCXD 77-79"

64 Decision 265/BXD-LDTL Provisionally promulgating the grade criteria for workers of June 13, 1987

65 Decision 271/BXD-VKT6 Provisionally and additionally promulgating a number of unit of June 18, 1987 costs for tasks involved in the experimental house construction solution of floor jack-up

66 Decision 352/BXD-VKT3 Promulgating the coefficient for regulating the construction of August 1st, 1987 survey products� prices

67 Decision 407/BXD-TCLD of Promulgating the technical grade criteria for workers September 17, 1987

68 Decision 437/BXD-VKT6 of On the wholesale prices of cement manufactured by the October 15, 1987 cement plants under the Union of cement plants

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.70 Decision 439/BXD-VKT6 of On the wholesale prices of pre-fabricated concrete October 15, 1987 components and construction engineering products

71 Decision 447/BXD-VKT3 of Additionally promulgating prices of capital construction October 20, 1987 products

72 Decision 456/BXD-VKT6 Promulgating the industrial wholesale prices of bricks, of October 21, 1987 roofing tiles, ceramic and porcelain ware, stone, sand, gravel, granite, concrete and construction engineering products

73 Decision 503/BXD-VKT4 of Promulgating wage expense norms for construction survey November 26, 1987 products

74 Decision 530/BXD-VKT6 of Promulgating prices of water supply and drainage December 18, 1987 construction engineering products.

In 1988

75 Decision 12/BXD-VKT6 of On selling price of reclaimed cement bags January 13, 1988

76 Decision 226/BXD-VKT6 of Promulgating the cement commercial prices August 10, 1988

77 Decision 288/BXD-VKT6 of Promulgating wage expense norms per units of cement and August 19, 1988 fibro-cement products manufactured by the Union of cement plants

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.79 Decision 298/BXD-KHKT On promulgating the Vietnamese construction standard: The of October 21, 1988 system of construction designing documents - reinforced concrete structure - construction drawings

80 Decision 310/BXD-VKT3 of Promulgating the unit cost of working machine shift for November 1st, 1988 the foundation consolidation

81 Decision 339/BXD-KHKT of Promulgating the branch standard of "Construction stone December 13, 1988 truss".

In 1989

82 Decision 84/BXD-VKT6 of Promulgating the selling prices of cement manufactured by April 8, 1989 the Union of cement plants

83 Decision 86/BXD-VKT6 of Promulgating the industrial wholesale prices of cement-April 8, 1989 grinding balls manufactured by the Union of construction engineering plants

84 Decision 96/BXD-VKT of Promulgating the cost estimate norms of construction surveys May 10, 1989

85 Decision 95/BXD-VKT of Promulgating designing prices of capital construction projects May 10, 1989

86 Decision 325/BXD-VKT of Provisionally promulgating cost estimate norms for the road May 10, 1989 and pavement medium repairs, urban traffic organization and construction survey

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.88 Decision 195/BXD-GP of Promulgating the construction standard of "Storage tank July 20, 1989 made of reinforced concrete - construction and pre-acceptance test rules"

89 Decision 205/TCH of Promulgating the construction standard of "Stone brick August 11, 1989 structure and reinforced stone bricks - Designing standards"

90 Decision 250/BXD-GD of On the Regulation on registration of the construction October 14, 1989 designing business practice

91 Decision 255/BXD-VLXD On the management of labels and quality of construction of October 15, 1989 materials in the production and trading thereof

92 Decision 255/BXD of On the Regulation on registration of construction business October 18, 1989 practice.

In 1990

93 Decision 33/BXD-KHKT Promulgating the Vietnamese standard of "Load and impact - February 17, 1990 Designing standard TCVN 2737-90"

94 Decision 208(61b)/BXD- Promulgating the provisional Regulation on the accounting TCKT of March regime applicable to overseas construction units attached to 23, 1990 the Ministry

95 Decision 81/BXD-VKT of Provisionally promulgating the funding regime applicable to April 25, 1990 activities of managing projects entrusted by the State to the Ministry of Construction

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.97 Decision 132/BXD-VLXD Promulgating the Regulation on cement trading practice of June 26, 1990

98 Decision 209/BXD-VKTM of Promulgating the machine shift and construction designing November 10, 1990 cost index

99 Decision 252/BXD-VKT3 Promulgating cost estimate norms of the specialized water of December 9, 1990 supply and drainage branch

100 Decision 244/BXD-GD of Promulgating the Regulation on technical supervision by December 24, 1990 investors.

In 1992

101 Decision 29/BXD-KTTC Readjusting the construction survey costs of January 27, 1992

102 Decision 77/BXD-VKT of Promulgating the provisional cost estimate norms for April 25, 1992 installation and maintenance of urban lighting systems

103 Decision 102/BXD-GD of On the management of construction projects� quality June 15, 1992

In 1993

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.105 Decision 27/BXD-VKT Promulgating the economic and technical consumption of February 2, 1993 norms for the production of Portland cement PC30

106 Decision 92/BXD-GD of On the survey and design practice April 17, 1993

107 Decision 158/BXD-CSXD Promulgating the Regulation on operation and practice of June 22, 1993 registration of construction consultancy companies

108 Decision 265/BXD-VKT Provisionally promulgating the cost estimate norms of the of October 25, 1993 processing and manufacture of public lighting products

109 Decision 328/BXD-VKT of On the table of machine shift costs and construction December 31, 1993 equipment prices

In 1994

110 Decision 60/BXD-VKT of On the Regulation on construction and installation bidding March 30, 1994

111 Decision 1647/BXD-KH of On the management of construction as well as export and November 7, 1994 import activities in construction

112 Decision 535/BXD-GD of On the Regulation on warranty of construction projects December 14, 1994

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.114 Decision 556/BXD of Promulgating the Regulation on internal rules for receiving December 30, 1994 citizens.

In 1995

115 Decision 21/BXD-VKT of Promulgating the "Regulation on construction consultancy June 10, 1995 charges"

116 Decision 20/BXD-GD of On the control of construction projects� quality June 10, 1995

117 Decision 177/BXD-VKT of Promulgating the cost estimate norms for the construction July 17, 1995 survey.

In 1996

118 Decision 501/BXD-VKT of On the investment and construction evaluation and September 18, 1996 consultancy charges

119 Decision 497/BXD-GD of On the elaboration, evaluation and approval of construction September 18, 1996 projects� designs

120 Decision 498/BXD-GD of On the control of construction projects� quality September 18, 1996

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In 1997

122 Decision 499/BXD-GD of On the projects� construction and installation warranty September 18, 1997

123 Decision 540/BXD-GD of On the projects� construction and installation warranty November 21, 1997

124 Decision 541/BXD-GD of On the elaboration, evaluation and approval of designs.November 22, 1997

In 1999

125 Decision 35/1999/QD-BXD On the Regulation on the control of construction projects November 12, 1999 quality

126 Decision 45/1999/QD-BXD Promulgating the investment and construction consultancy December 2, 1999 expense norms.

CIRCULARS

In 1977

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2 Circular 25/BXD-PC of Guiding the organization and operation of grassroots legal September 28, 1977 sections

3 Circular 14/BXD of Guiding the stepping up of the construction work and May 3, 1977 enhancing the management of observance of the labor norms in the construction branch.

In 1978

4 Circular 08/BXD of April, Guiding the commendation and rewards for officials and 12, 1978 employees in the civil-administration-party system in the southern provinces, who have recorded merits in the anti-US resistance war for national salvation

5 Circular 19/BXD-TCCB Guiding the organization and operation of local construction of July 14, 1978 bodies, and housing, land and public-utility work bodies.

In 1979

6 Circular 02/BXD-VP of Guiding the management and use of construction January 5, 1979 contractors

7 Circular 11/BXD-TV of On stepping up the application of the accounting book form April 10, 1979 of voucher diaries in production and business units under the provincial/municipal Construction Services

8 Circular 28/BXD-TT of Guiding the assignment of responsibilities for the September 27, 1979 management of capital city construction planning.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9 Circular 37/BXD-VP/QS Guiding the implementation of Decision No.333/CP of February 23, 1980 October 10, 1980 of the Government Council on the second phase of the 1980 military service conscription (for university graduates)

10 Circular 12/BXD-VKT of Guiding the application of prices of terra-cotta bricks and April 1st, 1980 roofing tiles according to their quality grades

11 Circular 19/BXD-KHKT On raising the quality of designing and construction work of May 24, 1980

12 Circular 38/BXD-TV5 of Guiding the implementation of the Regulation on business November 15, 1980 registration applicable to the collective and private economic sectors in the industrial and civil construction, construction materials production and house lease.

In 1981

13 Circular 02/BXD-TT of On enhancing the management of sale and purchase of January 19, 1981 private houses in urban centers

14 Circular 04/TT/BXD of On improving the planning work February 23, 1981

15 Circular 07/BXD-TV5 of Guiding the implementation of Decision No.64/CP of March 9, 1981 February 23, 1981 of the Government Council on the delivery of products of the State-run enterprises and concentration of revenue sources in cash to the State

16 Circular 4a-BXD-VT of Guiding a number of specific points in furtherance of March 17, 1981 Decision No.25/CP of the Council of Ministers in the construction and construction materials production branch

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.18 Circular 29 of July 24, 1981 Provisionally stipulating the "wage unit price norms for the designing and survey of civil construction projects"

19 Circular 30/BXD-VKT5 of Provisionally stipulating the readjustment of costs of urban July 25, 1981 planning designing

20 Circular 36b-BXD/KHKT Provisionally guiding the Regulation on innovations and of August 13, 1981 inventions promulgated together with Decree No.31/CP.

In 1982

21 Circular 05/BXD-QLN of Guiding the organization of and assistance to individuals to February 11, 1982 renovate their houses in cities, provincial capitals and district towns.

In 1983

22 Circular 31/BXD-KHCN of Guiding the implementation of the Regulation on innovations November 9, 1983 promulgated together with Decree No.31/CP

23 Circular 33/BXD-CK-TV of Stipulating a number of points on the liquidation of vehicles, December 20, 1983 machines and equipment

24 Circular 63/BXD-VKT of Guiding the determination of rational technical stationary 1983 points for industrial and civil construction projects.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.25 Circular 13/BXD-VT of Guiding the implementation of Decision No.195-HDBT May 25, 1984 applicable to the construction materials production

26 Circular 77/BXD of Guiding the principles and procedures for transfer of house November 15, 1984 ownership and granting of certificates of ownership over private houses in cities, provincial capitals and district towns

27 Circular 82/BXD-KHKT of Provisionally guiding the commendation and rewards for the November 30, 1984 accomplishment of scientific research projects.

In 1985

28 Circular 72-BXD/VKT of Guiding the grading of construction materials October 16, 1985 manufacturing enterprises.

In 1986

29 Circular 68/BXD-VKT of Guiding the readjustment of designing costs. December 31, 1986

In 1987

30 Circular 02/BXD-TCKT Guiding the exercise of the financial autonomy by of January 9, 1987 construction, installation, survey and designing enterprises

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In 1988

32 Circular 01/BXD-LDTL of Guiding the distribution of wages and incomes to January 13, 1988 construction workers and employees working in Iraq

33 Circular 20-BXD/VKT of Guiding the price subsidies for 6 goods items to be sold in May 17, 1988 prescribed quantities for capital construction

34 Circular 37/BXD-TCLD On the distribution of wages and incomes to construction of July 22, 1988 workers and employees sent on the labor cooperation programs to work in the Soviet Union

35 Circular 40/BXD-KH Guiding the elaboration of the 1989 plan of August 18, 1988

36 Circular 52/BXD-GDTKXD Guiding the supervision by authors of construction projects� October 6, 1988 designs.

In 1989

37 Circular 03/BXD-VKT of Provisionally guiding the organization of construction January 10, 1989 bidding

38 Circular 14/BXD-VKT of Guiding the drafting of cost estimates of capital March 11, 1989 construction projects

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.40 Circular 47/BXD-XDCB-DT Guiding the implementation of opinions of the Ministers� of August 5, 1989 Council Standing Committee on the pricing of grade-III and grade- IV houses in urban centers.

In 1990

41 Circular 167/BXD-VKT Guiding the drafting of cost estimates of capital July 4, 1990 construction projects

42 Circular 487/BXD-VLXD Guiding the implementation of the Regulation on registration November 12, 1990 of cement trading practice and the Regulation on retail sale agents

43 Circular 553/BXD-GD of On the inspection and assessment of projects� designs made December 22, 1990 by the units attached to the Ministry.

In 1992

44 Circular 01/BXD-GD of Guiding the content of the method of inspecting projects� January 16, 1992 designs made by the units attached to the Ministry

45 Circular 02/BXD-DT of Guiding the implementation of opinions of the Ministers� April 29, 1992 Council Standing Committee on the pricing of grade-III and grade-IV houses (in replacement of Circular No.47/BXD-XDCB-DT of August 5, 1989)

46 Circular 56/BXD of Guiding the order and procedures for settling complaints April 30, 1992 and denunciations

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.48 Circular 06/BXD-QLXD Guiding the designing and construction of the North-South of June 17, 1992 500 kW electricity transmission system

49 Circular 08/BXD-DT of Guiding the amendments to Circular No.02/BXD-DT of August 18, 1992 April 29, 1992 of the Construction Ministry on the pricing of grade-III and grade-IV houses in urban centers.

In 1993

50 Circular 02/BXD-QLXD of Guiding the management of construction of foreign-invested January 26, 1993 projects in Vietnam.

51 Circular 03/BXD-QLXD of Guiding the procedures for granting of licenses to foreign January 26, 1993 contractors

52 Circular 11/BXD-VKT of Guiding the organization and operation of projects� April 5, 1993 management boards

53 Circular 20/BXD-GD of Additionally guiding the designing steps and the elaboration September 11, 1993 of capital construction projects� designs

54 Circular 23/BXD-GD of Additionally guiding the pre-acceptance test of foreign-September 25, 1993 invested projects or projects constructed in Vietnam by foreign firms

55 Circular 26/BXD-VKT of Guiding the readjustment of cost estimates of capital December 31, 1993 construction projects according to the new wage regime.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.56 Circular 03/BXD-VKT of Guiding the elaboration of capital construction unit prices March 30, 1994 and drafting of cost estimates of capital construction projects

57 Circular 391/BXD of Guiding the order and procedures for settling complaints November 25, 1994 and denunciations

58 Circular 23/BXD-VKT of Guiding the elaboration and management of costs of December 15, 1994 construction of works involved in investment projects

59 Circular 24/BXD-KTQH of Guiding the granting of permits for construction of projects December 16, 1994 in urban areas.

In 1995

60 Circular 08/BXD-CSXD of Guiding the management of construction of projects with March 30, 1995 foreign direct investment and foreign construction contractors in Vietnam

61 Circular 18/BXD-VKT of Guiding the application of the forms of organizing the June 10, 1995 management of investment and construction projects

62 Circular 22/BXD-Economics Guiding the elaboration of survey unit cost.Institute of July 17, 1995

In 1996

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In 1998

64 Circular 04/1998/TT-BXD of Amending and supplementing Section 2, Part I of Circular December 19, 1998 No. 05/BXD-KTQH of September 18, 1996 of the Ministry of Construction on guidance for the granting of construction permits.

In 1999

65 Circular 01/1999/TT-BXD Guiding the drafting of capital construction projects� cost of January 16, 1999 estimates according to the VAT law and enterprise income tax law

66 Circular 08/1999/TT-BXD of Guiding the elaboration of cost estimates and management November 16, 1999 of costs for construction of works involved in investment projects.

JOINT CIRCULARS

In 1977

1 Joint Circular of the Ministry 35/TT-LB of Provisionally prescribing the norms of of Construction (MOC) and August 6, 1977 survey and designing costs of capital the Ministry of Finance (MOF) construction projects.

In 1978

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3 Joint Circular of the MOC 20/TT-LB of Guiding the capital construction work and the Ministry of Agriculture August 31, 1978 of industrial and civil projects of the and Rural Development (MARD) agricultural sector

4 Joint Circular of the MOC 10/TT-LB of Guiding the construction of industrial and and the Ministry of Marine August 30, 1978 civil projects in developing the marine Products (MOMD) product branch.

In 1979

5 Joint Circular of the State 57/VGNN-XD Guiding the purchasing prices of Pricing Committee (SPC) of February 1st, machines and equipment in the socialist and the MOC 1979 transformation of the construction branch in the southern provinces.

In 1980

6 Joint Circular of the SPC 04/VGNN-XD On the guiding principles and assignment and the MOC of March 7, 1980 and delegation of responsibilities for setting prices of bricks and roofing tiles.

In 1981

7 Joint Circular of the MOC 28/XD-QP of On organizing the command and and the MOD July 20, 1981 management of the army units engaged in economic activities under the Construction Ministry.

In 1982

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In 1985

9 Joint Circular of the MOC 98/LB/XD-QP On altering the modes and organization of and the MOD of January 30, the management of the army units engaged 1985 in the construction of projects managed by the Ministry of Construction.

In 1989

10 Joint Circular of the MOC 04/TTLB of On measures to stabilize the cement prices and the SPC December 5, 1989 in southern provinces.

In 1992

11 Joint Circular of the MOC and 07/LB-TT of Guiding the production of burnt bricks and the General Administration of March 1st, 1992 roofing tiles in order to protect cultivated Fields and Land (GAFL) land

12 Joint Circular of the MOF, 07/LB/VC-TC- Guiding the announcement and control the MOC and the Government XD of October of prices of construction materials and Pricing Committee (GPC) 30, 1992 equipment in the capital construction.

In 1993

13 Joint Circular of the GPC 01/TTLB of Guiding the cement price managing and the MOC January 2, 1993 regime

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15 Joint Circular of the MOC 09/TTLB of On the management of cement trading and the Ministry of Trade November 16, business.(MOT) 1993

In 1994

16 Joint Circular of the State 09/TTLB of Guiding the procedures for re-examining Planning Committee (SPC) June 10, 1994 economic-technical studies, technical and the MOF designs and total cost estimates under the Prime Minister’s Decision No. 92/TTg of March 7, 1994

17 Joint Circular of the MOC 25/TTLB of On the management of exploitation and and the Ministry of Heavy December 29, rational use of limestone.Industry 1994

In 1995

18 Joint Circular of the MOC, 03/TTLB of Guiding the implementation of the the SPC and the MOF January 25, 1995 Regulation on Investment and Construction Management promulgated together with the Government’s Decree No.177/CP of October 20, 1994.

DIRECTIVES

In 1977

1 Directive 12/BXD-TCLD Formulating the technical criteria and of April 8, 1977 grades of construction workers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3 Directive 30/BXD-CT of On stepping up the socialist transformation October 17, 1977 of construction materials producing and manufacturing establishments in southern provinces.

In 1978

4 Directive 04/BXD-GD of On the designing quality control March 28, 1978

5 Directive 06/BXD-DT of April 8, On the enrollment and training of 1978 construction cadres of intermediate level for southern provinces

6 Directive 07/BXD of April 11, On the work of recruiting officials and 1978 employees to State agencies and enterprises, and the inquiry into internal situation

7 Directive 09/BXD-GD of May 2, On the inspection of projects quality 1978

8 Directive 15/BXD-LDTL of June On organizing the research into labor 20, 1978 protection for the directors of the companies and enterprises under the Ministry and the heads of the concerned departments and institutes

9 Directive 21/BXD-VP of On the legal training and fostering in the September 12, 1978 construction branch

10 Directive 24/BXD-TC of On the transfer of production workers to September 28, 1978 the administrative and managerial work

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.12 Directive 27/BXD-VP of October On the strict observance of the procedures 14, 1978 and order for capital construction activities

13 Directive 28/BXD-LDTL of On stepping up food and foodstuff produc-October 16, 1978 tion in the units attached to the Ministry

14 Directive 784/BXD-DT of On the objectives of the water supply and November 13, 1978 drainage intermediate training programs

15 Directive 32/BXD of November On organizing and rectifying the data 17, 1978 synthesization and regulating information.

In 1979

16 Directive 04/BXD-VP of On stepping up a number of preparatory February 15, 1979 steps for the construction of Hoa Binh hydroelectric power plant

17 Directive 16/BXD-DT of May On the assignment and delegation of 18, 1979 responsibilities for formulating the training program objectives

18 Directive 17/BXD-QLND of On the work of building, managing and May 22, 1979 operating projects in defense against the Chinese reactionaries

19 Directive 22/BXD-CT of June On organizing the implementation of Decree 29, 1979 No.217/CP on the responsibility regime, the discipline regime, the public property protection regime and the people-serving regime applicable to State officials, employees and agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.20 Directive 01/BXD-VP of On the reclamation of discarded iron and January 9, 1980 steel in construction activities

21 Directive 30/BXD-KH of On working out annual supplies and February 18, 1980 equipment transport plans

22 Directive 07/BXD-QH of On the participation in scientific conferences March 17, 1980 on rural construction

23 Directive 08/BXD-LDTL of On raising wage grades for workers March 21, 1980

24 Directive 13/BXD-QH of On preparing for scientific conferences on April 3, 1980 rural construction

25 Directive 18/BXD-TCLD of On the implementation of Decree No.25/NQ-May 24, 1980 TW on political cadres and solutions to food shortage

26 Directive 20/BXD-LDTL of On raising wage grades for workers May 27, 1980

27 Directive 1388/BXD-KHKT of On the inquiry into and review of situation September 11, 1980 of three domains of standardization, metrology and quality control in the construction branch

28 Directive 35/BXD of October On enhancing the labor protection work 21, 1980

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.30 Directive 40/BXD-VP of On ensuring the conditions for starting the December 4, 1980 construction of industrial and civil projects.

In 1981

31 Directive 05/BXD of February 5, Against corruption and negativism 1981

32 Directive 11/BXD of April 30, On stepping up the anti-negativism task 1981

33 Directive 12/BXD-DT of May On the implementation of construction 6, 1981 labor cooperation with the socialist countries

34 Directive 23/BXD-KHKT of On ensuring the quality of ceiling cement July 1st, 1981 setting layers

35 Directive 36/BXD-VP of On enhancing measures to protect supplies August 31, 1981 and equipment on construction sites

36 Directive 27/BXD On the use of vehicles, machines, petrol and oil.

In 1982

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.38 Directive 47A/BXD of On the implementation of Resolution November 2, 1982 No.128 of August 2, 1982 of the Ministers Council on urgent measures to protect the socialist property and to ensure social order and security.

In 1983

39 Directive 01/BXD-TCLD of On enhancing the work of preventing and January 26, 1983 combating the labor liability shirking

40 Directive 6/BXD of On rectifying the grassroots specialized April 18, 1983 inspection organizations

41 Directive 19/BXD-TV of On rectifying the observance of the regime July 2, 1983 of initial recording

42 Directive 22/BXD-QS of On organizing the implementation of the August 26, 1983 State’s plan target of meeting the mobilizing demand of the Vietnam People’s Army

43 Directive 24/BXD-TCCB/KTXD On the formulation of full titles and of September 15, 1983 professional qualifications of officials and employees in the construction service

44 Directive 28/BXD-TCLD of On the settlement of labor liability October 5, 1983 consequences

45 Directive 26/BXD-TV of On the observance of the financial disciplines October 11, 1983 and the thrift practice.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.46 Directive 27/BXD-VP of June On organizing the production of calcium 9, 1984 carbide

47 Directive 16/BXD-VT of April On stock report and inventory report 27, 1984

48 Directive 76/BXD-TV of On actions to be taken to reduce the cash November 13, 1984 overspending

49 Directive 94/BXD of December In furtherance of Decree No.26/HDBT on 19, 1984 the inspection work

50 Directive 475/BXD of December On the carrying out the mechanism of 20, 1984 leadership by the Party, management by the State and mastery by the people.

In 1985

51 Directive 06/BXD-LDTL of Enhancing the direction of the workers January 25, 1985 training work

52 Directive 35/BXD of May 17, Enhancing the direction of the elaboration 1985 of construction planning in seven pilot districts run by the central Government and pilot districts by the provinces

53 Directive 312/BXD-TCLD of On the objectives of the four-construction June 5, 1985 practice study program

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.55 Directive 85/BXD-VKT of On intensifying the application of economic November 16, 1985 and technical norms in the construction service.

In 1986

56 Directive 9/BXD-VKT of March On the revision, supplement and readjust-1st, 1986 ment of labor norms in construction activities

57 Directive 45/BXD-XDCB June On the elaboration of investment plans and 15, 1986 management of capital construction investment funds

58 Directive 48/BXD-VP of On enhancing the guarding activities to August 26, 1986 ensure the internal safety, well protect the socialist property and maintain the order and security of offices

59 Directive 03/BXD-TCKT of On stepping up the thrift practice in the September 15, 1986 construction service

In 1987

60 Directive 13/BXD of April 11, On enhancing the organization and 1987 effectiveness of inspection organizations

61 Directive 19/BXD-TCLD of May On the national contests for flooring tile 2, 1987 producers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In 1988

63 Directive 14/TTKT of April 15, On the registration of economic contracts 1988

64 Directive 42/BXD of August On conducting a financial inspection in the 26, 1988 construction branch

65 Directive 51/BXD-KH of On the supply of cement to Central Vietnam October 4, 1988 and Central Highlands provinces in the fourth quarter of 1988

66 Directive 57/BXD-VLXD of On organizing the production and use of October 24, 1988 burnt hollow bricks in construction activities

67 Directive 63/BXD-DT of On the implementation of Resolution November 26, 1988 No.47/CT/TW of the Political Bureau and Directive No.154/HDBT of the Ministers Council on the settlement of a number of urgent issues regarding crop fields and land.

In 1989

68 Directive 01/BXD-TCKT of On finance and money January 2, 1989

69 Directive 35/BXD-TCKT of On solutions to the situation of non-February 22, 1989 performing debts and mutual capital freezing

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.71 Directive 61a/BXD-KHKT of On the assignment of task of manufacturing October 16, 1989 rotary grates of clinker-cement shaft kilns.

In 1990

72 Directive 07/BXD-GDXD of On high-quality mobilization February 5, 1990

73 Directive 236/BXD-VP of On the settlement of a number of issues August 7, 1990 in the relationship between units attached to the Ministry and local credit funds

74 Directive 276/BXD-TCLD of On the management of steam boilers and August 25, 1990 operation of pressure equipment

75 Directive 277/BXD-VKT of On the implementation of Decision No.143/August 27, 1990 HDBT of May 10, 1990 in the units under the Construction Ministry

76 Directive 477/BXD-XDCB of On rectifying the capital management November 5, 1990

77 Directive 529/BXD/KH1 of On strictly managing the use of copper November 26, 1990 and non-ferrous metals in stock

78 Directive 542/BXD-KTTC of On effecting the settlement of debts among December 8, 1990 units and economic organizations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.79 Directive 107/BXD-KTTC of On the management and use of concentrated March 2, 1991 basic depreciation left by the State to invest in the central-level State-run cement projects

80 Directive 227/BXD-NXB of On the publishing and printing work in units June 29, 1991 attached to the Ministry

81 Directive 380/BXD-KH6 of On the investigation into the actual state October 5, 1991 of the State-run industrial enterprises

82 Directive 391/BXD-KHKT of On the implementation of Resolution October 15, 1991 No.26/NQ of the Political Bureau on science and technology in the renewal process

83 Directive 419/BXD-KTQH of On the review of the designing, construction November 27, 1991 and installation of facilities and equipment in urban water supply projects

84 Directive 198/BXD-KTTC of On effecting the settlement of debts among December 8, 1991 units and economic organizations.

In 1992

85 Directive 01/BXD-AL of March On enhancing the management and operation 14, 1992 of steam boilers and pressure-resistant equipment

86 Directive 04/BXD-VP of April On rectifying the office administrative 13, 1992 activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.88 Directive 19/BXD-QLVL of On the organization and inspection of mines November 6, 1992 of raw materials for cement manufacture

89 Directive 24/BXD-DT of On rectifying the work of managing and December 30, 1992 using construction land in urban areas.

In 1993

90 Directive 08/BXD-KH6 of On the observance of the statistical reporting February 12, 1993 regime

91 Directive 09/BXD-QLXD of On carrying out the construction practice February 23, 1993 registration.

In 1994

92 Directive 07/BXD-KHDT of On enhancing the management of the May 4, 1994 Ministry’s investment projects

93 Directive 13/BXD-VP of May On the implementation of the 1993 plan 29, 1993 on the entire people’s national defense fund of Hai Ba Trung district

94 Directive 05/BXD of April 20, On the thrift practice and corruption and 1994 wastefulness combat

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.96 Directive 14/BXD-KH of On working out the 1995 plan August 19, 1994

97 Directive 16/BXD-TCKT of On the improvement of the accounting work September 23, 1994 in enterprises under the Ministry

98 Directive 21/BXD-KH of On the application of measures to contribute October 15, 1994 to overcoming flood consequences in the Mekong River delta provinces.

In 1995

99 Directive 01/BXD-TCKT of On the application of the new accounting January 7, 1995 regime to the enterprises under the Ministry

100 Directive 29/BXD-TCKT of On a number of issues concerning the November 17, 1995 financial management in the units attached to the Ministry.

In 1996

101 Directive 14/BXD-TCKT of On enhancing the investment and develop-September 24, 1996 ment work of the construction branch.

DOCUMENTS OF THE STATE CAPITAL CONSTRUCTION COMMITTEE (SCCC)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In 1981

1 Decision 72/UB-VKT of August Promulgating the tome of "norms of use 19, 1981 duration and depreciation rates of machines and construction equipment of all kinds".

In 1986

2 Decision 14/UBXD of January Stipulating the permission for obliterating 17, 1986 scenes upon occurrence of incidents at projects sites.

In 1987

3 Decision 114/UBXD of On the inquiry into and statistics of September 4, 1987 technical incidents.

CIRCULARS

In 1979

4 Circular 01/UB/TC of July 7, Guiding the implementation of Decree 1979 No.156/CP of April 16, 1979 of the Government Council on the establishment of organizations to manage and sum up the capital construction activities in localities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5 Joint Circular of the 28/TT-LB of June 17, On designing agreement and fire preventing SCCC and the MOI 1980 and extinguishing equipment for construction projects.

6 Circular 29/UB-VKT of Guiding the implementation of the April 20, 1981 Government Council’s Decision on expanding the product-based wage payment mode and wage forms in the capital construction

7 Circular 64/UB-VKT of On the readjustment and amendment of July 4, 1981 cost estimate unit prices to serve as basis for settling construction and installation volumes in 1981

8 Circular 73/BXD-UB/VKT Guiding the readjustment of machine of August 22, 1981 shift costs, which serve as basis for settling construction and installation volumes in 1981

In 1982

9 Joint Circular of the SCCC 104/TTLB of Guiding the application of rule QPVL and the Ministry of Forestry December 11, 1982 16-97 on termite and wood bore prevention and eradication for construction projects.

In 1983

10 Circular 178/UB-TT of Guiding the organization and operation December 30, 1983 of capital construction committees (or boards) of the provinces and centrally-run cities and special zones.

In 1984

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In 1985

12 Circular 107/UB-TT of June Guiding the organization and tasks of 21, 1985 capital construction departments (sections) of the ministries and other bodies under the Council of Ministers

13 Joint Circular of the SPC 108/TT-LB of June, Guiding the force rearrangement and pro-and the SCCC 28, 1985 duction reorganization in the construction activities in the spirit of Resolution No.166-HDBT of December 25, 1984 of the Council of Ministers on improving the management of capital construction

14 Circular 751/UB-TT of Guiding the organization and operation of October 12, 1985 the projects management boards

15 Circular 139/UB-VKT of Guiding the re-fixing of capital October 14, 1985 construction prices according to the new wage price system

16 Circular 146-UB/VKT of Guiding the readjustment of capital October 25, 1985 construction costs according to the new wage prices to serve as basis for settlement of construction products completed in last four months of 1985 (from September to December 1985).

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2000/QĐ-BXD ngày 25/10/2000 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.822

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97